รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
สาย 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
วิชาที่สอบ
ผลการพิจารณา
1 เด็กชายภคนันท์  แซ่ตัน โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
2 เด็กหญิงชวัลลักษน์  เรืองชยจตุพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
3 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ว่องกลกิจศิลป์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
4 เด็กหญิงนัชชา  กิจควรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
5 เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
6 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
7 เด็กชายนภ  ภัทรรุ่งนิรันดร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
8 เด็กหญิงภัสสร  ตั้งเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
9 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แดงวิบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
10 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
11 เด็กหญิงพรรวินท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
12 เด็กหญิงธีราพร  หยุยลือ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
13 เด็กชายกุลธวัช  คงศรียาตรา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
14 เด็กหญิงนภวฤณ  สุภธีระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
15 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาสมตรึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
16 เด็กชายสรวิศ  ถิ่นชีลอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
17 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ธนะเพ็ชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
18 เด็กชายกฤษฏ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
19 เด็กชายธีร์ธวัช  รัตนาเอนกชัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
20 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทราธรรมชาติ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
21 เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
22 เด็กชายรัชตพล  คติทองเอก โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
23 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
24 เด็กชายปราชญ์  จำรัสธนสาร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
25 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
26 เด็กหญิงกรชนก  จันวะโร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
27 เด็กชายณัฐพัชร์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
28 เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
29 เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
30 เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
31 เด็กชายปิยวัฒน์  อ่างมณี โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
32 เด็กหญิงกุลสตรี  คงเนตร โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
33 เด็กชายภูรี  อัศวกิตติพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป.ชลบุรี เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
34 เด็กชายชญานนท์  มานะกิจจานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3 คณิตประถม อนุมัติ
35 เด็กหญิงปัณฑิตา  จิรากูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
36 เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
37 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
38 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท คณิตประถม อนุมัติ
39 เด็กชายํํธนวัฒน์  สมบัติไพบูลย์ โรงเรียนนิรมลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
40 เด็กชายคณธัช  คูสุวรรณ โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม สพป.เชียงราย เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
41 เด็กหญิงปริชมน  นาใจ โรงเรียนปิยะพร พรพิกุลพิทยา สพป.เชียงราย เขต 3 วิทย์ประถม อนุมัติ
42 เด็กชายทยากร  อาวรัตนกุล โรงเรียนวารีเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
43 เด็กชายชัชวาล  เฉลียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
44 เด็กชายชนนน  ชมภูศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
45 เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
46 เด็กชายจิรเมธ  พูลศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
47 นายนนทณัฐ  พิชิตวงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
48 เด็กชายศิวกร  ชัยเพชร โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
49 เด็กชายภูริต  ฉันท์ภากร โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
50 เด็กชายภูดิศ  วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
51 เด็กชายนฤพล  อริยกวินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
52 เด็กชายศิรศักย์  ศิรสุกล โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
53 เด็กหญิงณภัทร  จันทราศรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
54 เด็กหญิงอาณภา  หนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
55 เด็กชายพีรพัฒน์  กิจเปรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
56 เด็กชายวีรภัทร  จันทะสมบัติ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
57 เด็กชายณัฐชนนท์  ปฐมานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
58 เด็กชายภัทรพงศ์  อังกูรศุภากุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
59 เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
60 เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
61 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมศิริกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
62 เด็กชายณัฐชนน  วิวัฒนะวัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
63 เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
64 เด็กชายอภิชา  ชัยชววุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
65 เด็กชายป้องเกียรติ  โพธิ์ศรีดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
66 เด็กชายธนาธร  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
67 เด็กชายจิรวัฒน์  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
68 เด็กหญิงภัสนันท์  บวรไกรเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
69 เด็กหญิงสิริภรณ์  ตันชัยเอกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
70 นายจิรภัทร  ถวิลวัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
71 นางสาวกานต์พิชชา  งามปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
72 เด็กชายธนบูรณ์  นวลตา โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
73 เด็กหญิงพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
74 เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
75 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
76 เด็กชายธาม  สันติลินนท์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
77 เด็กชายอชิระ  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
78 เด็กชายปภิณวิช  อนันตะเศรษฐกูล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
79 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 คณิตประถม รอการพิจารณา
80 เด็กชายปิยะนันท์  ลิมป์ปัทมปาณี โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
81 เด็กชายธัชนนท์  ช่วยสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
82 เด็กหญิงปุณิกา  ทรัพย์แต่ง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
83 เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
84 เด็กหญิงชนมน  ศิวาวุธ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
85 เด็กชายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
86 เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
87 เด็กชายณภัทร  เปรี้ยวประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
88 เด็กชายบุญวฤทธิ์  สันติธำรงวิทย์ โรงเรียนพิชญศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
89 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญนิธิพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป.นนทบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
90 เด็กหญิงปีติมน  เจริญสุข โรงเรียนบางนราวิทยา สพป.นราธิวาส เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
91 เด็กชายศิวกร  พุฒซ้อน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
92 เด็กชายพีรวัส  คำใสแสง โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
93 เด็กชายวัชราวุฒิ  เปียเนตร์ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สพป.ปทุมธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
94 เด็กชายดวิษ  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
95 เด็กชายปาติโมกข์  สหะพล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
96 เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
97 เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
98 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โนนหัวรอ โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
99 นายพุฒิเมธ  หิรัณย์อุฬาร โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
100 เด็กหญิงผไทมาส  แซ่ล๊ก โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
101 เด็กหญิงชนัญดา  กสิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
102 เด็กหญิงปาจรีย์  วัฒนกุลชัย โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
103 เด็กหญิงพิมมุก  มหาชัยพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
104 เด็กชายธนธรณ์  รุ่งศรีวัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
105 เด็กชายอัศม์เดช  ลิมป์สุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
106 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต วิทย์ประถม อนุมัติ
107 เด็กชายศักย์ศรณ์  พงษ์ทิพย์พิทักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
108 เด็กชายธนูพล  เกียรติเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป.ภูเก็ต คณิตประถม อนุมัติ
109 เด็กชายเสกสรร  ยอดสนิท โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
110 เด็กชายปุณณวิช  เกิดทรัพย์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต คณิต ม.ต้น อนุมัติ
111 เด็กชายณดล  บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
112 เด็กชายเขตนิพัทธ์  แข็งแรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
113 นายกันต์  ศรีวัฒนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
114 นางสาวภุชาวดี  ภักดีสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) สพป.มหาสารคาม เขต 1 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
115 เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
116 เด็กชายษุภพ  ปัญญาจิตร โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
117 เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
118 เด็กชายพชร  อุ่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
119 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
120 เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
121 เด็กหญิงสานฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
122 เด็กหญิงจริญญา  เพ็งสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
123 เด็กหญิงภัคจิรา  หนูฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
124 เด็กชายปัณณ์  กลั่นเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
125 เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
126 เด็กชายธนวัฒน์  อัมพรวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
127 เด็กชายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
128 เด็กหญิงพิรญาณ์  การประเสริฐกิจ โรงเรียนสองภาษาระยอง สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
129 เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
130 เด็กชายธนภูมิ  สันติกันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
131 เด็กชายภวัต  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
132 เด็กชายพรภวิษย์  พลบุรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
133 เด็กชายภาธร  พัทมุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
134 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
135 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
136 เด็กชายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
137 เด็กหญิงบุณยวีร์  วิริยวงวานศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
138 เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
139 เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์ โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
140 เด็กชายสิรวิชญ์  แจ่มจำรัส โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
141 เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
142 เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
143 เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
144 เด็กหญิงมนัสนันท์  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1 วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
145 เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
146 เด็กชายพุทธมนต์  พันธุหิรัญ โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
147 เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
148 เด็กชายจิรัฏฐ์  เกื้อรอด โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
149 เด็กชายกันติทัต  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
150 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
151 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
152 เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
153 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม ไม่อนุมัติ
154 เด็กหญิงสุจินันท์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
155 นางสาวมทินา  เจริญวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
156 นางสาววณิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
157 เด็กหญิงภัสพร  โชติกเสถียร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
158 เด็กหญิงรินรดา  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
159 เด็กหญิงนงนภัส  รัตนโกสัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
160 เด็กหญิงณิชารีย์  หวังผลพัฒนศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
161 เด็กหญิงฉัตรชญา  เฉิดโฉม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
162 เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
163 เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
164 เด็กหญิงภัทรณิชา  ดาวสดใส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
165 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
166 เด็กหญิงณัฐนรี  นิติเรืองจรัส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
167 เด็กหญิงเชิญตะวัน  บุญยตา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
168 เด็กหญิงเฌอฟ้า  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
169 เด็กหญิงศิรดา  ตั๋นเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
170 เด็กหญิงเฌอปรางค์  วัฒนยนต์กิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
171 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
172 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
173 เด็กหญิงชาลิสา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
174 เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
175 เด็กหญิงภัทรดา  ไข่มุกด์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
176 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
177 เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
178 เด็กชายปุญญพัฒน์  ช่วยบุญญะ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
179 เด็กหญิงณัฐกมล  อาศิรสิริวาณิช โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
180 เด็กชายภาคิน  ส่งศรีบุญสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
181 เด็กชายธนัช  แซ่หลี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
182 เด็กชายวุฒิพงศ์  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
183 เด็กชายต้นข้าว  จิตรนิรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
184 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
185 เด็กชายวริศ  จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
186 เด็กชายศุภณัฎฐ  อนันตชัยโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
187 เด็กชายปาณัสม์  ศรีอนันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
188 นายนวัต  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
189 เด็กชายศรณ์  บูรพนาวิบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
190 นายชลัช  รัตนะพิสิฐ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
191 นายธนพล  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
192 เด็กชายภัทรุตม์  สัมมาพิธะ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
193 เด็กชายพศิน  ลือปิยะพาณิชย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
194 นายธนกร  เกียรติปรุงเวช โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
195 นายณัฐธพงษ์  สุขานนท์สวัสดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
196 เด็กชายภูชิสส์  ผาณิตพจมาน โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
197 เด็กชายปกป้อง  นพคุณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
198 เด็กชายสาริน  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
199 เด็กชายสรวิชญ์  อุดมผลชัยเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
200 เด็กชายวรัชญ์  ชูวงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
201 เด็กชายสัณห์ปกรณ์  สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
202 เด็กชายธนภัทร  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
203 เด็กชายจักริน  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น อนุมัติ
204 เด็กชายศุภกาญจณ์  เย็นใจชน โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
205 เด็กชายทีนาร  พิศิษฐสกุลวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
206 เด็กชายพีรัช  จันทระ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
207 เด็กชายดรัณ  บูรณะ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
208 เด็กชายภาวิต  แก้วนุรัชดาสร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2 วิทย์ประถม อนุมัติ
209 เด็กชายหัสวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (สตูลสันตยาราม) สพป.สตูล วิทย์ประถม อนุมัติ
210 เด็กหญิงปณิฏฐา  บุปผะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล คณิตประถม ไม่อนุมัติ
211 เด็กชายธนกร  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล คณิตประถม ไม่อนุมัติ
212 เด็กหญิงบัซลา  เกปัน โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
213 เด็กชายอัซกัส  กุลโรจนสิริ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
214 เด็กชายคณพศ  พัฒพ่วง โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
215 เด็กหญิงสุพิชญา  มุสิกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
216 เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
217 เด็กชายภีมพัฒน์  ปาณะศรี โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
218 เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
219 เด็กชายภูรินทร์  เหมสนิท โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
220 เด็กหญิงโยษิตา  สวนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
221 เด็กหญิงเขมจิรา  เอี่ยวเล็ก โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
222 เด็กหญิงกชพร  เอ้งฉ้วน โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
223 เด็กชายคุณัชญ์  ศุขมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
224 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
225 เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
226 เด็กชายศุภกิต  กิจเกษตรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
227 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณิตประถม อนุมัติ
228 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
229 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
230 เด็กชายวราวิชญ์  จินดานาถ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
231 เด็กชายธีธัช  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
232 เด็กชายธนเดช  สงวนสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
233 เด็กชายพีรณัฐ  พรหมลิขิตชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
234 เด็กชายธาดา  พรหมลิขิตชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
235 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
236 เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
237 เด็กชายกวิล  เพชรปลูก โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
238 เด็กหญิงวราลี  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
239 เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
240 เด็กหญิงปุณยวีร์  เลิศนันทกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง วิทย์ประถม อนุมัติ
241 เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
242 เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
243 เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
244 เด็กหญิงปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
245 เด็กหญิงอรพิชญ์  เฉยไสย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
246 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
247 เด็กหญิงวรินทร  จงเกียรติกาญจน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
248 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา สพป.อุดรธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
249 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณิตประถม อนุมัติ
250 เด็กหญิงวรัทยา  พรมน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
251 เด็กชายวรกร  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วิทย์ประถม อนุมัติ
252 เด็กชายยศวริต  สุโขวัฒนกิจ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
253 เด็กหญิงนันทภรณ์  ไส้เพี้ย โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
254 เด็กหญิงศศิภา  สนั่นเสียง โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
255 เด็กชายกัญจน์  จันทร์แสงสุก โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
256 เด็กชายปรานต์วิทย์  ชัยภูวภัทร โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
257 เด็กชายพงศภัค  ชัยเจริญไมตรี โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
258 เด็กชายแสนยา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
259 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
260 เด็กชายณัชพล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
261 เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
262 เด็กชายพสิษฐ์  เดชภพ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
263 เด็กชายจิรภัทร  โชติกุโล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
264 เด็กหญิงณัชชา  นิธิพูนโชค โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
265 เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
266 เด็กชายจิรภัทร  สุทธิโอภาส โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
267 เด็กชายครองภพ  มั่นคง โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
268 เด็กชายวัชรพงศ์  ทิมคล้ายเพชร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
269 เด็กหญิงนีรชา  เทพกัญญาเมศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
270 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
271 เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
272 เด็กหญิงนุชวรา  ปั้นอุดม โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
273 เด็กชายภวัต  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
274 เด็กชายชิษณุชา  สันติอมรทัต โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
275 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
276 เด็กชายวีระวัฒน์  วนมณฑล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
277 เด็กชายพรรณทัต  กนกวรานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
278 เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
279 เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
280 เด็กชายกัญจน์ธนัช  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
281 เด็กชายวริทธิ์  วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
282 เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
283 เด็กชายก้องภพ  ศรีนุช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
284 เด็กชายธนวัฒน์  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
285 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
286 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
287 เด็กชายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
288 นายชาคร  สาธิตวงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
289 นายสหัสวัส  กิจอิทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
290 นายคิริน  ศรังคะศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
291 นายนนท์  ไพศาลธนวัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
292 เด็กชายธีรวิชญ์  ผลึกมณฑล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
293 เด็กชายธัญญวิชญ์  ผลึกมณฑล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
294 เด็กชายณัฐชนน  หนูแก้ว โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
295 เด็กชายศิรสิทธิ์  รอดพ้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
296 เด็กชายอคิฬะ  ลิมปนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
297 เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจศักดิ์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
298 เด็กชายอิธิพัฒน์  ธนบดีกาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
299 เด็กชายกิตติธัช  รัตนวรรณชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
300 เด็กชายศรายุทธ  เฮงวัฒนากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
301 เด็กชายธนวันต์  นิลวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
302 เด็กชายชาคริต  ซึมสุวรรณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
303 เด็กชายกมลวรรธ  เอกเมธีพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
304 เด็กชายณัฐกร  อมรหัสดีกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
305 เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
306 เด็กชายธรินภัชญ์  สุชาติพงษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
307 เด็กชายภัคพล  วงษ์นิติรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
308 เด็กชายจ.รวิชญ์  กล่อมเภรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
309 เด็กชายพศุตม์  นันทะวรการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
310 เด็กชายพงศ์ชนก  วนัชสุนทร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
311 เด็กชายสัณหณัฐ  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
312 เด็กชายนรกิตติ์  สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนจิตรลดา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
313 เด็กชายธิติ  เถลิงบุญสิริ โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
314 เด็กชายวรเมธ  ไมตรี โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
315 เด็กหญิงพลอยชมพู  สังฆมาศ โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
316 เด็กชายสิทธิพันธ์  โตรส โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
317 เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
318 เด็กชายทีฆ์กฤช  ทีฆรัชตธนกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
319 เด็กชายปุณณัตถ์  บุญเก่า โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
320 เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
321 นายกานตพิชญ์  เชาว์สาธิต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
322 เด็กชายธัทเดช  กัลยพฤกษ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
323 เด็กชายภูวเดช  เหล่าผดุงรัชกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
324 เด็กชายปรมะ  ทิพรส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
325 เด็กชายกศิฐ์กฤษฎิ์  จันทะเรือง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
326 เด็กชายอังคฤทธิ์  วาจาพัฒนา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
327 เด็กชายภัทรภณ  วงศ์แจ่มเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
328 เด็กชายกฤษฏ์เมธี  นิจวิภาศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
329 เด็กชายธนกฤต  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
330 เด็กชายจักริน  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
331 เด็กชายธภัทร  วัฒนวีรเดช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
332 เด็กชายเขมณัฐ  สุทธิชูไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
333 เด็กชายธนภัทร  คลังนาค โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
334 เด็กหญิงชญาดา  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
335 เด็กหญิงธนพร  แสงอารยะกุล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
336 เด็กหญิงภิญญดา  วงศ์อาษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
337 เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
338 เด็กหญิงรวิสรา  โชติจิระอาภา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
339 เด็กหญิงจิดาภา  จินดานุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
340 เด็กหญิงณ ภัทชา  สุทธิไมตรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
341 เด็กหญิงอัจฉริยา  โรจน์บัณฑิต โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
342 เด็กหญิงสุพิชา  กิจปิลันธ์กรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
343 เด็กหญิงวาณิชา  เพ็ชรธงไชย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
344 เด็กหญิงญาณพิชญ์  ธีรฉัตรวัฒน์ โรงเรียนธรรมภิรักษ์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
345 เด็กชายณฐพล  พึ่งตัวเอง โรงเรียนปัญจทรัพย์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
346 เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
347 เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
348 เด็กชายณภัทร  เหลืองปัญญากุล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
349 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
350 เด็กชายพีรสิทธิ์  วรโชติกำจร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
351 เด็กหญิงอมิตา  ปฏิมาประกร โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
352 เด็กชายศักย์ประเสริฐ  บุญเนาว์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
353 เด็กชายจิรวัฒน์  อมรโอภาสเสถียร โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
354 เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
355 เด็กหญิงหทัยชนก  ปกจ้าย โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
356 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เมธาเศรษฐ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
357 เด็กชายณัฐพล  จันทร์ไพสิฐ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
358 เด็กชายทวี  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
359 เด็กหญิงสุรดา  ตัั้งสิทธิชัย โรงเรียนพิพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
360 เด็กหญิงชนิตสิรี  อนุมานไพศาล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
361 เด็กหญิงรมิดา  สงวนตระกูล โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
362 เด็กหญิงธัญธร  วงษ์วานิช โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
363 เด็กหญิงพรปวีณ์  ธรรมวิวัฒน์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
364 เด็กหญิงสิตา  กุลชัยวัฒนะ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
365 เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
366 เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ โรงเรียนราชินีบน สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
367 เด็กหญิงแพรฟ้า  สุธีวีระขจร โรงเรียนราชินีบน สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
368 เด็กชายพนัส  เยาวเรศเถกิงกิจ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
369 เด็กชายเขมจิรัฎฐ์  เฮงสวัสดิ์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
370 เด็กชายธีรโชติ  คุ้มมั่น โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
371 เด็กชายศุภกร  ถาวรวงศ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
372 เด็กหญิงพิรยา  ทิพย์มาลย์มาศ โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
373 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์อภิรักษกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
374 เด็กหญิงศศิภา  นีรพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
375 เด็กหญิงมิเกล่า  เฟอร์โรนี โรงเรียนแสงโสม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
376 เด็กหญิงวิชาดา  นรสิงห์ โรงเรียนโสมาภา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
377 เด็กหญิงธนัตชา  ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนโสมาภา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม ไม่อนุมัติ
378 เด็กชายกฤติธี  รัชชนันท์ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
379 เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
380 เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
381 เด็กหญิงภัทรมน  เตชนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
382 เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์แสงอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
383 เด็กชายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
384 เด็กชายพัฐธนนท์  พัฒนาการวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
385 เด็กชายภวิส  ภาสวรรณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
386 เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรควัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
387 เด็กหญิงวิวรรณ  วิจิตรวรวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
388 เด็กชายศุภณัฐ  อาจอำนวยวิภาส โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
389 เด็กชายภานุวัฒน์  วงษานุวัฒน์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
390 เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
391 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
392 เด็กชายเตชพัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
393 เด็กชายพีรพัทธ์  วิวัฒอนันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
394 เด็กชายกันตพงศ์  ทับเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
395 เด็กชายกฤติน  สุขุมรัตนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
396 เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
397 เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
398 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนอำนวยศิลป์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
399 เด็กชายธนัท  รงค์บัญฑิต โรงเรียนอำนวยศิลป์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
400 เด็กชายสิทธิพนธ์  ชลสายพันธ์ โรงเรียนนานาชาติโชร์สเบอรี่ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
401 เด็กชายคุณานนต์  คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
402 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
403 เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
404 เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
405 เด็กชายจีราวัฒน์  พูนบันดาลสิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
406 เด็กชายธนาธนิษฐ์  เลิศวิลาศานนท์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
407 เด็กหญิงภาณพรรฒ  โกฏิชนม์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
408 เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
409 เด็กชายณฐดน  ว่องพิสุทธิพงศ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
410 เด็กชายพุฒิเมธ  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
411 เด็กชายชินเกษม  คูหากาญจน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
412 เด็กชายภาธร  อัมมวรรธน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
413 เด็กชายศุภณัฐ  สุริโยดร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
414 เด็กหญิงณัฐวรา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
415 เด็กหญิงวริษา  รุ่งอารยะ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
416 เด็กหญิงชนิศา  พร้อมพัฒนภักดี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
417 เด็กหญิงทักษอร  องค์พิพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
418 เด็กชายรัชพล  บัวหุ่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
419 เด็กชายวุฒิภัทร  วุฒิภัทรธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
420 เด็กชายณัฐนนท์  พงศ์พันธุ์ลักษณ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
421 เด็กชายธนดล  ล้ำเลิศประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
422 เด็กหญิงแพรสุนันท์  จันทร์พานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
423 เด็กชายภูมิรพี  พิศุทธ์สินธุ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
424 เด็กชายธรรมดล  ตันศรีวรรัตน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
425 เด็กชายฐิติพงษ์  หล่อพงศ์พานิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
426 เด็กชายกอบบุญ  สถิรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
427 เด็กชายกิตติธัช  สาริกะวณิช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
428 เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
429 เด็กชายศิระ  ดวงเนตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
430 เด็กชายพสิษฐ์  ธนิตกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
431 เด็กชายภูวนาถ  ตนะวรรณสมบัติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
432 เด็กหญิงภาวิดา  วงศ์ถิรพร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
433 เด็กชายนภวัต  ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
434 เด็กชายนพวิทย์  ตันติศิริวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
435 เด็กหญิงณฐพร  ฐิตินันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
436 เด็กชายภูมิพัฒน์  ประสงค์ศิลปกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
437 เด็กชายกฤตย์  กิตติชัยดำรง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
438 เด็กชายพิริยภัทร  รัตนะ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
439 เด็กหญิงรินนารา  แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
440 เด็กชายวัชริศพล  เสริมศรีสุวรรณ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
441 เด็กชายพรพิพัฒน์  กิตติสุภาพ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
442 เด็กหญิงพลอยประกาย  ภูศรี โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
443 เด็กหญิงธนวรรณ  จิระรุ่งเสถียร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
444 เด็กชายสรรค์เปรม  เตชะวิเชียร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
445 เด็กหญิงณิชกานต์  วุฒิวิริยะหาญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
446 เด็กชายชาญ  ตันติโกศล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
447 เด็กชายกันตภณ  วงศ์แจ่มเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
448 เด็กหญิงเอมขวัญ  เตชะวิเชียร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
449 เด็กหญิงณัฐชยา  วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
450 เด็กชายวศิน  สิทธิเดชากุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
451 เด็กชายศักดิพัฒน์  น้อมพิทักษ์เจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
452 เด็กชายเสนางคบดี  มณีศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
453 เด็กชายธนวัฒน์  ศรวณีย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
454 เด็กชายณพ  เติมตฤษณา โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
455 เด็กชายพชรพล  ลีนุเกียรติ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
456 เด็กชายธีร์ธวัช  ล้ำสมบัติ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
457 เด็กหญิงปสุตา  ธรรมิกสกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
458 เด็กชายณฐนน  เทอดไพรสันต์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
459 เด็กหญิงพรลภัส  ส่งไพศาล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
460 เด็กหญิงอัญญา  ทิพยมาลย์สิงห์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
461 เด็กชายจิรวิชญ์  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
462 เด็กหญิงสริตา  โยกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
463 เด็กชายพีรพงศ์  แดงรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
464 เด็กชายสืบสกุล  แสนสุข โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
465 เด็กชายพชรภณ  อาภานันทิกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
466 เด็กหญิงแพรภัทรา  เลาหศักดิ์ถาวร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
467 เด็กหญิงนรวรรณ  เชี้ยบุญคณา โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
468 เด็กชายกวิภัฏ  สัตยาภักดีชัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
469 เด็กหญิงนนภัค  อินทรานุปกรณ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
470 เด็กหญิงภัทรวรงค์  เจียรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
471 เด็กหญิงกมลลักษณ์  วัฒนาพิทักษ์กุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
472 เด็กชายตนุภัทร  ปองจร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
473 เด็กชายนราธิป  วิทยาปรีชาพล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
474 เด็กหญิงปารีณา  ประกายรุ้งทอง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
475 เด็กชายภัทรวุธ  ศรีทิพย์สุโข โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
476 เด็กชายวิชญ์  สุวรรประศาสน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
477 เด็กหญิงชญาดา  วีระวิทยานันต์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
478 เด็กหญิงนันท์นภัส  ฉายประเสริฐกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
479 เด็กหญิงปัณฑา  มงคลปทุมรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
480 เด็กหญิงธนิสสร  ศรีรัตน์ภิญโญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
481 นายพรเทพ  หนูวงศ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
482 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
483 เด็กชายปรรณพัชร  สฤษฎ์ผล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
484 เด็กชายบุณยกร  ตันรัตนากร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
485 เด็กชายสรวิศ  ศรีประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
486 เด็กหญิงเจณิตา  ไม้งาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
487 เด็กหญิงเอฎา  อดัมสแซค โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
488 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
489 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
490 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
491 เด็กชายธันยพัฒน์  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
492 เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
493 เด็กชายกษิดิศ  วิบูลเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
494 เด็กชายลัทธวิทย์  ทิพาเสถียร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
495 เด็กชายไผทธร  ดำธรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
496 เด็กชายนิธิศ  จงสวัสดิ์สถาพร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
497 เด็กชายปัณณธร  ปัญญา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร คณิต ม.ต้น อนุมัติ
498 เด็กหญิงมานา  นราเมธกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
499 เด็กชายวรพล  จันทร์นก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
500 เด็กหญิงไปรยา ไมยวา  พรหมบุตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
501 เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร โรงเรียนเผดิมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
502 เด็กหญิงพลอยรัตน์  ศรีพิมานวัฒน์ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
503 เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม โรงเรียนทับทอง สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
504 เด็กชายพงศธร  ซาลวาลา โรงเรียนทับทอง สพป.กรุงเทพมหานคร คณิตประถม อนุมัติ
505 เด็กชายวสวัตติ์  เปรมปรีจิรภาคย์ โรงเรียนทับทอง สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
506 เด็กชายฐาณุสิทธฺิ์  สุพรรณพงศ์ โรงเรียนนานาชาติฮีทฟิลด์ สพป.กรุงเทพมหานคร วิทย์ประถม อนุมัติ
507 เด็กชายวรเมธ  ชีพธรรมคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
508 เด็กชายณัฐชน  แก้วนุกูลทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
509 เด็กชายธงทอง  ธงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
510 เด็กชายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธิสรรค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
511 เด็กชายเพิ่มระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
512 เด็กชายธีรเมศ  บงกชมาลี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
513 เด็กชายพบระวี  ธาตุนิยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
514 นายศุภณัฐ  ตั้งใจรักการดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
515 นายจิตริน  โรจน์มหามงคล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
516 เด็กชายสุภัทร  พันธุ์ชื่นสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
517 เด็กชายภากร  นันทอารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
518 นายกิตติกร  อมรินทโรวาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
519 เด็กชายนกีรติ์กุล  คณากรไพบูลย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
520 เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
521 เด็กชายบูชิตะ  อคีรโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
522 นายภานุพงศ์  พุ่มพวง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
523 เด็กชายวิทวัส  ก่อเจริญวัฒน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
524 เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
525 เด็กชายปรานต์  ชโรธรพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
526 เด็กชายปองชยุต  วัชรบุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
527 เด็กชายนวัต  เลิศบุญศิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
528 เด็กชายวรเวธน์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
529 นายอธิบดี  จำปาเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
530 เด็กชายธนกฤต  ยูงสมพร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
531 เด็กชายภคิน  พงศ์โรจน์เผ่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
532 เด็กชายภูริ  ภูมิคง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
533 นายคณุตม์  วีรสุขวาณิช โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
534 เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
535 เด็กหญิงปวริศา  ทิมมณี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
536 เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
537 เด็กหญิงศิรดา  รุ่งเรืองสาคร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
538 เด็กหญิงนวินดา  พันธุ์พิมานมาศ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
539 นางสาวฐิติพร  สิริกาญจโนภาส โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
540 เด็กหญิงลานนา  ตันสุขานันท์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
541 นางสาวณัฏณิชา  เจริญทวี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
542 นางสาวปุณญภา  มหารัตนมาลัย โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
543 นางสาวสุธิณี  เลิศธนาภรณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
544 นางสาวจิดาภา  เจิมจรุง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
545 เด็กหญิงณัฐณรัณ  พฤฒิอาภากุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
546 เด็กหญิงโศภิษฐ์  บุญญศาสตร์พันธุ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
547 เด็กหญิงปภาวี  เซ็น โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
548 นางสาวบุญสิฏา  ตรงต่อกิจ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
549 เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลืองปฐมอร่าม โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
550 เด็กหญิงมณีมาลา  เเสงเงิน โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
551 เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
552 เด็กชายภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
553 เด็กชายพสุธร  มิตานี โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
554 เด็กหญิงวรรัตน์  คำพิบูลย์ โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
555 เด็กชายมารุต  ภัทรสมเจตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
556 เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
557 เด็กชายปณัย  คุตตะศิริสุข โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
558 เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
559 เด็กชายณัฐดนัย  พึ่งสุนทรบัตร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
560 เด็กชายภาคิน  เหมกิ่งเพชร โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
561 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทะทัง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
562 นายธนศาสตร์  พวงทอง โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
563 เด็กหญิงณัฐรดา  เขตต์อนันต์ โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
564 เด็กชายทันทัพ  กีรติเสวี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
565 เด็กชายญาณวรุตม์  พาราทิพย์เจริญชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
566 เด็กชายทรงวุฒิ  หอกิจเจริญ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
567 เด็กชายเอกวารินทร์  เตชะพงศ์กุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
568 เด็กชายศุภวิชญ์  กะการดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
569 เด็กชายพัชรพล  เจียรนัยปยุกต์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
570 เด็กชายกิตติพศ  ยิ้มนวล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
571 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยปัญญา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
572 เด็กหญิงธัญวรัตม์  สัจจมุกดา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
573 เด็กชายภวัต  ศรีสืบ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
574 เด็กชายกษิดิศ  แสวงพรรค โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
575 เด็กชายณพวีร์  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
576 เด็กหญิงณัฐวรา  กิจธรรมรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
577 เด็กหญิงธยานี  ศรีพิบูลย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
578 เด็กชายกสิณธ์  อ่อนประสพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
579 เด็กชายฐนพงศ์  สมมาตร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
580 เด็กหญิงธนารีย์  ประภานิรินธน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
581 นายพสุกฤษณ์  นิวัฒน์กิตติพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
582 เด็กชายอนันยช  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
583 เด็กหญิงณวรรณ  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
584 นายอายุวัต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
585 เด็กหญิงนันทภัค  ศักดิ์ชลาธร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
586 เด็กหญิงชญาภา  นามคีรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
587 เด็กหญิงกมลชนก  ไม้เรียง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
588 เด็กชายปกป้อง  ปิติวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
589 เด็กชายสุทธิชาติ  อังคสุวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
590 เด็กหญิงปัณณธร  ธนเรืองอมร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
591 เด็กหญิงอาทิมา  วระศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
592 เด็กหญิงสุมณฑา  ขันติพันธุ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
593 เด็กหญิงสุปวีณ์  รัตนมนูญพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
594 เด็กหญิงณัฐพิมล  จันทาโท โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
595 เด็กชายเดช  ติวัฒนาสุข โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
596 เด็กชายภัทรวรรธน์  ต่อภควัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
597 เด็กชายพงศ์พัทธ์  พงษ์ศรี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
598 เด็กหญิงณชนก  นุชชา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
599 นายนราวิชญ์  เลิศประเสริฐกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
600 เด็กหญิงนภกร  อิศรภักดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
601 นายวรรณรัตน์  ยศวิมล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
602 เด็กชายดิสสรา  อัครศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
603 นายตุลยวัฒน์  ตันตริก โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
604 นายณภัทร  เพิ่มปรีดานันท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
605 เด็กหญิงนลินา  รวีวงศ์อโนทัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
606 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศานติวงษ์การ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
607 เด็กหญิงณภัทร  เนียมหุ่น โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
608 เด็กชายศุภกฤต  คชสาร โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
609 เด็กหญิงกชกร  ไชยฉัตรเชาวกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 (กาฬสินธุ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
610 เด็กหญิงพริมา  ชลวิหารพันธ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
611 เด็กชายนพวิชญ์  วุฒธนานนท์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
612 เด็กชายสิทธิโชค  คิ้วทรัพย์เจริญ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
613 เด็กชายกฤษณพงศ์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6 (ฉะเชิงเทรา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
614 เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
615 เด็กหญิงณัชชา  ธนะรุ่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
616 เด็กหญิงพิรญาณ์  อารีกิจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
617 เด็กหญิงณัฐพร  วิชยพงศ์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
618 เด็กชายพลพล  ลิมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
619 เด็กหญิงสิริกรณ์  ชูศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
620 เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรธานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
621 เด็กชายปรมี  นิลน้อยศรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
622 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตร์เริงฤดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
623 เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
624 เด็กหญิงพีรดา  รุ่งพรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
625 นายศิวกร  วิจิตรบรรณการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
626 นางสาวอาภาภรณ์  นาคดิลก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
627 นายเสฏฐวุฒิ  แก้วทิมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
628 เด็กชายพันธ์ธัชก์  จันทรศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
629 นางสาวกัญญาวีร์  คำกองแก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
630 เด็กหญิงวิภาวี  มนัสฉัตรโสภณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
631 นางสาวสาธิดา  ศิวะชาครียเวช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
632 นางสาวพุธิตา  ปริยกนก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
633 นางสาวนวนาท  สมอุดร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
634 นางสาวผุสชา  บุญน้อม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
635 เด็กชายสหฤษฎ์  เจียมสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
636 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิถยชุณพงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (กาญจนบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
637 เด็กชายกิตติกร  รัตนากร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
638 เด็กชายณัฐชนน  สว่างแจ้ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
639 เด็กชายเอกวัฒน์  ถาวร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
640 นายทยาวีร์  แก่นแก้ว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
641 เด็กหญิงชนิสรา  แดงฉ่ำ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 (ประจวบคีรีขันธ์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
642 เด็กหญิงชลิดา  หฤหรรษพงศ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
643 เด็กชายศิกษก  ชิตรัตถา โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
644 นายก่อพงศ์  เรืองวัฒนกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
645 นางสาวฝอยฝน  เส้งส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
646 นายชนาธิป  ศรีทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
647 เด็กชายคณิศร  คุณารักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
648 เด็กชายกรีฑา  ชนะกาญจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
649 เด็กชายกฤตเมธ  แก้วชื่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
650 เด็กชายอนันตสิน  ชูนาค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
651 เด็กชายปฐมพงษ์  ศรีอมร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
652 เด็กชายซิกศรัณย์  สดิน โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
653 เด็กชายนพรุจ  นุชิต โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
654 นายสหัสวรรษ  บุญมาก โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
655 นายอานนท์  อ๋องสกุล โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
656 นายนรณัฐ  ส่งศรีบุญสิทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
657 เด็กชายรุจิภาส  วัดโคก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
658 นายธีรภัทร์  สิทธิชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
659 เด็กหญิงนภสร  หลิ่มแซ่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13 (ตรัง ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
660 นายฉันทวัฒน์  ตันอภิรมย์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (ภูเก็ต ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
661 นายศิวกร  เสียงเล็ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
662 เด็กหญิงณัชชารีย์  โชติชูทิพย์ชยากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
663 เด็กหญิงบัวบูชา  ฉุ้นประดับ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
664 เด็กชายวีรวิชญ์  จินดาราม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
665 เด็กชายกันตภณ  ตันธนวัฒน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
666 นางสาวชัชฎา  คณานุรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
667 เด็กชายพลกฤต  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
668 เด็กชายเสฏฐศิษฎ์  มุริจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16 (สงขลา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
669 เด็กหญิงจินต์ณัฐ  บุญยเดชนราสิทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
670 เด็กหญิงนันทัชพร  นพรัตน์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
671 เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
672 เด็กหญิงณัฐสินี  เชาว์สุวรรณกิจ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
673 เด็กหญิงกัญญณัช  กรณ์กุลวาณิช โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
674 เด็กหญิงลลิต  เวชกิจวาณิชย์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
675 เด็กหญิงปัณรส  อ้ายวงศ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
676 นางสาวพสชนัน  สามารถ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
677 นางสาวภัคธีมา  ดุริยะภัสสร โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
678 เด็กชายธนวัฒน์  รักสุจริต โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
679 เด็กหญิงภัททิยา  พิบูลจินดา โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
680 เด็กชายพรอนันต์  บางกุ้ง โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
681 เด็กชายลภน  เปรมเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
682 เด็กชายลภัส  เปรมเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
683 เด็กชายธนภัทร  ชุนอนันท์ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
684 เด็กชายธนกฤต  สุรัตนชัยบุญเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
685 เด็กชายภัทรพล  ธนลิขิต โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
686 เด็กชายสุรพรชัย  ธรรมศิริ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
687 นายวรรธนพงศ์  รัตนาภิชาติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
688 เด็กชายณัฏฐดนัย  วาริพัฒน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
689 เด็กหญิงภัทรวดี  ธนพิทักษ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
690 เด็กชายชยธร  เสรีรัฐ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
691 เด็กชายธีรนัย  พูลลาภ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
692 นางสาวภัทรนันท์  บุญชิต โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
693 เด็กชายชัยพัฒนา  จันทร์พรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
694 นายธิตินันท์  ยุคันตวนิชชัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
695 เด็กหญิงบัวชมพู  วิริยะอุดมผล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
696 เด็กหญิงฐากัญญา  ธนาธนัยภัทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
697 เด็กชายจิรายุ  อินทรักษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
698 เด็กชายนฤเบศ  ภิญโญดุลยเจต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22 (นครพนม ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
699 เด็กหญิงชนิดา  คลังตระกูล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
700 นางสาวอนุชสรา  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
701 เด็กหญิงเปมิกา  ธีรเนตร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
702 นางสาวธนัญญา  จิตสันติกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
703 เด็กหญิงนรัฐภรณ์  พิมพ์เพ็ง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
704 เด็กชายเชษฐพงศ์  ศิวะเทเวศร์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
705 นายธนชัย  ชัยเวชสกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
706 เด็กชายนนท์ปวิธ  บัวทอง โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
707 เด็กชายไมตรี  หิรัญตียะกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
708 เด็กชายเจตนิพิฐ  ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
709 เด็กชายยศวริศ  ธีรอิทธิพัฒน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
710 เด็กชายพีรวัส  อัครวณิชชา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
711 เด็กชายณัชชากร  พัฒนขจร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
712 เด็กชายธนิศร  ศรีรังกูร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
713 เด็กชายสาริน  หิรัญคำ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
714 เด็กชายภราดล  โคกขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
715 เด็กชายเอกพล  เกตุบรรลุ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
716 เด็กชายวสุ  วิษณุโยธิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
717 เด็กชายธัชชัย  ไชยทวีวิวัฒน์กุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
718 เด็กชายกิตติภัฎ  สุวรรณเลิศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
719 เด็กชายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
720 เด็กชายภูมิปัญญา  พร้อมจะบก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
721 เด็กชายกฤติน  ทะสุนทร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
722 เด็กชายพลภูมิ  กำธรทักษิณา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
723 เด็กชายศุภวิชญ์  งอนสำโรง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
724 เด็กชายปฐวี  ศรีนวกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
725 เด็กชายทรงกิตติ  โพธิ์เย็น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
726 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฐิติรัถยา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
727 เด็กชายนวพล  แสงศิริ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
728 เด็กชายอภิวิชญ์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
729 เด็กชายภูรินทร์  นิลเกษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
730 เด็กชายกิจพงศ์  ไพโรจน์พงศา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
731 เด็กชายธีรทัศน์  อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
732 เด็กชายเวทิต  กัลย์จรัส โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
733 เด็กหญิงอธิชา  สันติลินนท์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
734 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิริสูงเนิน โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
735 เด็กหญิงนนทิชา  วงค์คำ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
736 เด็กชายนิปุณ  มังคะจา โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
737 เด็กหญิงยลดา  บารัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์ ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
738 เด็กหญิงวรางคณา  ระวังงาน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
739 นางสาวชนิดาภา  ลิ้มวณิชย์กุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
740 เด็กหญิงธัญธร  อุทัยพิบูลย์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
741 เด็กชายบุริศร์  อาทิตย์สาม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
742 เด็กชายกฤตเมธ  วรรณคำ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
743 เด็กชายธนวัฒน์  อัมพุธ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
744 เด็กชายณัฐดนย์  แก้ววี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
745 นางสาวโยษิตา  สอนใจ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37 (แพร่ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
746 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนกิจจารักษ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
747 นางสาววรินธร  สุขเอมโอฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
748 นายพุฒิพงศ์  เวสสะสุนทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก สพม. เขต 39 (พิษณุโลก ) คณิต ม.ต้น ไม่อนุมัติ
749 เด็กชายธีร์  อิทธิพานิชพงศ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
750 เด็กชายภาวิชญ์  หวังซื่อกุล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
751 เด็กชายกันติทัต  สวัสดิ์วุฒิกุล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
752 เด็กชายชวพล  ไตรทิพชาติสกุล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
753 เด็กชายเพิ่มศักดิ์  เจนเขตรการณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ
754 เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยพฤกษ์เจริญ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ ) คณิต ม.ต้น อนุมัติ