บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 ห้องสอบที่ 1 อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 641
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงคณิศร  ดิบสูงเนิน  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 3 2 6 0 0 1 2 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1  โรงเรียนภูเขียว
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------