บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนวัดประชานิมิตร
 ห้องสอบที่ 11
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดนอก  
 เลขประจำตัวสอบ     2 1 4 0 6 7 0 5 5 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา
 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------