บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
 ห้องสอบที่ 3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงศิริประภา  เลือลา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 0 2 6 5 0 0 7 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.2  โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------