บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ห้องสอบที่ 7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายเมธีรัฐ  ใจเตี้ย  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 0 2 6 5 0 2 7 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------