บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 ห้องสอบที่ 7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 0 2 6 5 0 2 1 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1  โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------