บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
 ห้องสอบที่ 16
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันทอง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 5 1 6 7 0 3 0 2
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5  โรงเรียนเทศบาลท่าตูม
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------