บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
 ห้องสอบที่ 2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 6 1 8 6 0 1 5 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------