บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
 ห้องสอบที่ 5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กชายเจษฎากร  สีตะวัน  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 6 1 8 6 0 2 4 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4  โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล




...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------