บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 643
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงธนภร  วัชรินทร์ธาดา  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 3 2 6 0 0 0 3 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/7/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------