บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 ห้องสอบที่ 18
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงวราภรณ์  เหลาบัว  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 8 2 5 2 0 2 4 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนปลาปากวิทยา
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------