บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
 ห้องสอบที่ 1
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงจริยาภรณ์  พิมมะสาร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 6 1 8 6 0 3 0 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านโนนแดง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------