บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
 
เวลา 09.00-11.00น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
 ห้องสอบที่ 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  เด็กหญิงขนิษฐา  จิตใจกล้า  
 เลขประจำตัวสอบ     2 1 6 1 8 6 0 3 1 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3  โรงเรียนบ้านโพธิ์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------