ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณิกนันท์  นิลทับ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวรรณ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  อัจฉริยะมณีกุล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  โกธัญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรรวี  เปรมปรีดิ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกฤตพร  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตพัศ  ศรีแก้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤษ  เดชะผล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกวี  จันทรังษี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายก่อพงศ์  ขันสิงห์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญาษา  ภูกันแก้ว
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัณขนิษฐา  แจ่มใส
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัลยกร  เผือกเจียม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกาญจนา  เตียนไธสง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกิตติญา  พิกุลทอง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกิตติธัช  เนื้อไม้
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกิตติศักดิ์  ฟักเขียว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
18
นายกิตติศักดิ์  อบปรุง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกุลนิภา  เกียรติสิน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงเกวลิน  ลาดหนองขุ่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
21
นายเกียรติศักดิ์  ยาแก้ว
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายขจรสิริ  พิเดช
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงขวัญศิริ  สวนสวรรค์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจงรักษ์  ชิตสุระ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจักรกฤช  จอกทอง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจักรี  แดงอิ่ม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจันทราลักษณ์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจิรัชญา  น้ำสังข์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจิราพัชร์  ณัฐภัทรศิริกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วนาง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตตุรงค์อาภรณ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายจิรายุ  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจุฑามาศ  เร่งสิทธิไทย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงฉัตรเพชร  เจ้าอภิบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงชญาดา  ชัยเจริญลักษณ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เวชกรณ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชนม์นิภา  ตระกูล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงชนากานต์  แย้มโกเมนทร์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายชนาธิป  พ้นพาล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชนิกานต์  ประเสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงชนิภา  อธิจิต
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชลธิชา  จำปาวะดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวชลธิชา  ถาวร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชลวัฒน์  บ่อทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชัชติยา  แช่มช้อย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชัญญา  วงษ์คล้าย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายชัยรุ่งโรจน์  กิตติวิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชาณิดา  ชัยพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชาตยา  รอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชิษณุพงศ์  จันศรี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายชิษณุพงษ์  วัชรพัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวชุติกาญจน์  พรมมาก
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชุตินันท์  หยัดน้ำ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายโชคชัย  เสือวัน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายโชติพัฒน์  โพธิ์แตง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญาดา  ทศพร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงญาดา  เอี่ยมเอื้อยุทธ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายฐิติรัตน์  ลำพาย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงฐิติวรดา  วรนุช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงณฤวรรณ  กงเกษ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงณัชชา  บดีรัฐ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณัชชา  ศักดิ์เดชากุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณัฐกานต์  หอมรื่น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งจิตต์ธรรม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วหินลาย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
นางสาวณัฐติญา  นุ่มวงษ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เถกิงสรคันธุ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฐนรี  นันทิพัฒน์นนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวณัฐภัสสร  ลานสุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐวิภา  สิทธิ์ทนง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภคพงศ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณิชารีย์  พัชนี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายณิฐินนท์  ยิ้มศิลป์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณิรัชชา  ผ่องแผ้ว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายดนัยพงศ์  แสงอรุณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงตวงทอง  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายทศพร  จันทนา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายทัพไทย  ทองอิ่ม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายธนกร  อบเชย
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธนดล  สินอนันต์วณิช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงธนพร  วิริยะไกรศรีกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายธนภัทร  ชูเฉลิม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธนวันต์  รัตนพรพิรุฬห์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธนัชชา  แก้วคูณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธนาธร  มหานนท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงธนาภรณ์  น่วมอินทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
นายธนาวุฒิ  มั่งคั่ง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงธัญธิตา  ธรรมวุฒิ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงธันย์ชนก  นัติสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธันยธร  กังพิศดาร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธันวาภรณ์  อินยงค์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงธารทิพย์  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงธิติสุดา  สุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธีรพร  ทองจิตติ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธีรภัทร  ศิริไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธีระเดช  รัตนวรรณ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงนงนภัส  บุษย์ศรีเจริญ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
นายนนทวัฒน์  แสนหาญ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงนพิดา  มีทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงนรินทิพย์  เลาหพิบูลรัตนา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายนฤเบศร์  ดื่มพุทรา
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงนฤภร  ขุมเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนลัทพร  ศิริมานนท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายนวพรรษ  เกรียงโกมล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนัชชา  เลิศอิทธิเวช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงนัฐรัตน์  ประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายนัสพร  จิตตรง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงน้ำเพชร  อยู่อยู่
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนิญาดา  เเสวงเจริญ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายนิรัตศัย  เจนจบ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายบริพัฒน์  สุวรรณภูมิ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวบวรรัตน์  โสมศรี
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงบวรลักษณ์  แซมเขียว
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงบุญญาภา  นาคน้อย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงบุญสาริกา  เหล่าเขตกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงบุตรณิชา  วัชรภัทร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวเบญจศีล  แก้วบุตร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเบญญาภา  ไม้หอม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงโบตั๋น  วงค์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายปณชัย  ชมใจ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวปนัดดา  สุขพระจันทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงประภาภรณ์  ปลั่งกลาง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายประเสริฐ  ล้อมสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
126
นายปริญญา  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปริยากร  เหลืองวิชชเจริญ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปรีดาพงษ์  ปัญญา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปัญญ์กนก  ธรรมสวยดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  สีตลพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงปานชีวรรณ  โค้วเจิรญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวปาริฉัตต์  คำเครือ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปาริตา  เงินอาจ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงปาลิดา  ศรีสิงห์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปิยะวดี  สิงห์ใจ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปีย์รดา  โสนนอก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายปุณณวิชญ์  พามี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงปุณยนุช  กันทะนิด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงเปมิกา  สันธิติพงศ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเปรมกมล  กอสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงผกามาส  เดชะผล
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายเผาภาคิณ  บุญส่งเสริม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพงศรัณย์  โสดามรรค
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพชร  ลิ้มบุญดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงพชรพรรณ  ยิ้มละมัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพชรวิชญ์  ประเสิรฐพงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพนิตา  โมราสุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายพรเทพ  บุญศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงพรนภัส  อัศวคีรีรุ่ง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงพรนภา  โชติรัตน์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงพรปวีณ์  ถนอมชัยสนิท
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายพรพจน์  แซ่เจี่ย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพรรณภัสสร  คุ้มเมฆ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพรรณวรา  เพชรประดับ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพรหมพิริยะ  โสธนพงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพรอุมา  ไทยมา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพฤกษ์พรรณ  เนียมนิ่ม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงพลอยณภัทร  ศรีม่วง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายพศวัต  มรชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์  ทิพโอสถ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพัชรวรรณ  พิมพา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พัดวี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพัชราภา  เพลงเลื่อน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพัชรี  นาคมอญ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายพันธวัช  เครือโป้
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายพัสกร  ชื่นอยู่
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มีสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิ์บงกช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงพิชาดา  กิตติวงศธร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเสริฐศรี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพิมพ์ประภัสสร์  ก้องเกรียงไกร
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทัพวงษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายพีชศิลป์  พยอม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายพีรณัฐ  ผู้รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายพุฒินาท  เครือรัตนไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเพ็ญเพชร  พึ่งรอด
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงเพ็ญมณี  กิ่งฉ่าย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายภวัต  จิรพจนานนท์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงภัชริญาภรณ์  บุญนิยม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรจันทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
นายภัทรพล  อ่อนคำ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงภัทรวดี  พ่วงพันธ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงภัทรศยา  สินธุบุญ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงภัทรศิริ  สวรรค์ผาสุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายภาคย์ภูมิ  สีขุมเหล็ก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายภานุวัฒน์  วณิชชากรกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงภาวิณี  เรืองชัยศิวเวท
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
นางสาวภาวิณี  เสมอภาค
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายภาสวิศ  เดชศรี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงภีมสิริ  เกิดสว่าง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
นายภูกริช  กัดโชติ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายภูตะวัน  แก้วเพชร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายภูมิ  สุขจันทร์ตรี
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายภูมินทร์  พิลามาศ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงภูสินี  ชีวสิทธิยานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทะสี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงมนลดา  แถลงการณ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงมัสยา  เพ็งสอน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงมุขสุดา  วงเวียน
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงมุฑิตา  วงค์เรียน
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงเมธาวี  ลิ่มวชิรโชติ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายรชต  ทรงปัญญาวุฒิ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงรภัทร  มัทวรัตน์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายรัฐพงษ์  สืบวงษา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงรุ่งระวี  อินทร์ขำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  กุลยอด
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายลาภน์  ลาภอินทรีย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงเลนิน  จำปาคำ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายวงศธร  บุญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายวชิรวิทย์  รัตนะศศิธร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายวชิรวิทย์  เรืองวงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทราช
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงวนิดา  ม่วงสุข
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายวรชยุต  หมวกยอด
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายวรทัศน์  ยิ่งมี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายวรพจน์  พินิจจันทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นางสาววราภรณ์  แซ่ม้า
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงวราลักษณ์  หมายชอบ
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
นายวัชราพล  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายวายุภัทร  ชุนณวงษ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายวิชญ์ภาส  พึ่งแม้น
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงวิภาพร  นกทอง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงวิภาษณีย์  โตสุโขวงศ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายวิศรุต  ปิยะมัยคงเดช
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายวีรพงษ์  โรจน์พัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายศตายุ  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงศรสวรรค์  ยอดเทศ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายศรัณญ์  ชีวสิทธิยานนท์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงศรินทิพย์  คำเที่ยง
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงศศิกานต์  ศักดี
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงศศิญา  นันทะวงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงศศิธร  แสงเมือง
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงศศินา  กัลปพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงศศินา  มาน้อย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงศศิวิมล  รักษาภักดี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายศักดิ์ชัย  วชิรเมธากร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงศาตนันท์  สมศิลป์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงศิรดา  กีรติวศิน
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงศิริกัญญา  พลจังหรีด
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงศิริวรรณ  กิจจา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริพัฒน์พงศ์พร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงศิวพร  เรืองชัยศิวเวท
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
นายศุภกร  แสนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายศุภกร  หนิมฮะ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายศุภกิตติ์  สิงห์พยา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายศุภณัฐ  หลี่
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงศุภนิตา  พรหมภาสิต
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวศุภลักษณ์  พูมทอง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงศุภิสรา  โสภณารักษ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
นายเศรษฐี  มโนมัย
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
251
นายสกรรจ์  กมุทชาติ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงสตางค์  มัทยา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายสมรักษ์  พรมมาตร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงสรัญพร  ขำอินทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายสหฌาณ  ทิพย์พิมพ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงสหัสวรรณ  รัตนปรีชา
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงสัตตบุษย์  ศรีพุดตาล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงสาริศา  เครือรัตนไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายสิรภพ  ทรัพย์ธนาคม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงสิรยา  แตงดารารัตน์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
นายสิรวิชญ์  ชูเฉลิม
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงสิริพรรษา  พิดา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงสิริลักษณ์  ด้วงสุข
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงสุขิตา  เรืองพรวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
นางสาวสุชาดา  บุญแตง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงสุชานันท์  บางคำหลวง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายสุทธิชัย  สัตยเลขา
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงสุทธิดา  รุมรัตนะ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายสุทธิวัฒน์  ตาคำชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงสุธาสินี  พ่วงเสือ
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงสุธีรา  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวสุพิชญา  พรมทอง
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายสุภมิตร  วงษ์ทิพย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงสุมิตตา  ไชยเนตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงสุมินชา  ชลอวงษ์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายสุรนาถ  ยศบุตร
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงสุวภัทร  วงศ์ธนบัตร
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงแสงดาว  หาญสาริกิจ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงหทัยชนก  จำเนียรพล
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายหัตถเเพทย์  ศิลาเงิน
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 41

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงหัทยา  ปรีชาสิทธิคุณ
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงอนัญญา  พุ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายอนาวิล  เลาหศักประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงอภิญญา  พรหมเอียด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขทรัพย์
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายอัครวิชญ์  คงชุม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงอัจฉรา  สมศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายอัฑฒ์  ทองมาก
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
นายอาซโร  ผิวสว่าง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวอาทิตยา  คีรีรมย์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายอานัส  ด้วงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงอารียาพร  ทะนันชัย
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
นายอิสรภาพ  สมหารวงค์
ม.3
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีมหาพรหม
ม.2
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงอุทัยวัลภ์  อินเเนม
ม.1
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น