ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศิรินันทชัย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชพร  วิเท่ห์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกณวรรธน์  พร้อมสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกภรณ์  ชาติธนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉิมกลิ่น
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพียรเกิด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกมลฉัตร  นิลศาสตร์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกมลชนก  พูนสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
10
นางสาวกมลทิพย์  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลพรรณ  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลรัตน์  รักษาบุญ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรกฎ  หุ่นทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
นางสาวกรพิณธ์  นามสี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกรรณิกา  พุทธายอด
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์วิบูลย์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกรวิชญ์  ศศิระบวรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรองทราย  แก้วบาง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
19
นายกฤตณัฐ  ไกรศรีบุตร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวกฤตพร  หลายเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤตพล  นันตะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกฤติยาณี  สุดสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  บุญสมวัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษณวงค์  พูนมี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤษณะ  มุ่งลือ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤษณะพล  แหลมทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกฤษณา  สีวาปี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
28
นายกฤษดา  กุลสิงห์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกลวัชร  บัวจันทร์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกษิดิศ  วรรณะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายก้องภพ  ธีรสฤษกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกะตังค์  จีระดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกัญจน์ธิติ  เรืองน้อย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญชพร  หลายเจริญ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวกัญญาณัฐ  คำยัง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลวัจน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญาพร  สมตน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญสพัฒน์  คำมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ปิ่นปัก
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
นายกันตนพ  ยิ้มแฟน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกันตวิชญ์  สุฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกันภัย  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัลยกร  เลาหไทยมงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกัลย์สุดา  กอนมล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกาญจนา  จันเมือง
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกานต์กนก  ศรีธรรม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกานต์ชนิก  ตาลบุญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกานต์ทิตา  กองสี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกานต์มณี  ถึงนอก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
50
นางสาวการันตี  เหลืองศักดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายการันต์  ก้อนทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายก้าวหน้า  จันทร์อำไพ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกิตติชัย  นกคุ้ม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกิตติพงศ์  ศิริปัญญา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกิตติพงษ์  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกิตติพศ  ชำนาญพันธ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกิตติภพ  บุญสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกิตติยาพร  เดี่ยวพันธ์
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายกิตติวินท์  วันกรม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายกีรติ  วัฒน์วันทนา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกุลธิดา  รองอ่ำ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกุลนาฏชนก  ลาจันนนท์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวกุลนิษฐ์  คำยิ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกุลภรณ์  กิดาการก้องสกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกุลวดี  กีรติการกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายเกริกเกียรติ  เมืองพรวน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงเกศินี  คนคง
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
68
นายเกียรติศักดิ์  กันเจิม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวขนิษฐา  สกุลนี
ม.3
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวขวัญจิรา  พงษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เหลาทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงคณพัชญ์  สมบัติมาก
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงคณางค์ณัฐ  คำมาลา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายคณาธิป  ผลวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายคเณศวร  จำปาคำ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงคีตภัทร  จำปา
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายคุณานนต์  ช้างพลาย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจงกลพรรณ  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายจรูญ  สายวัน
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายจักรชัย  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวจันทิมา  สุวรรณโฉม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายจาตุรนต์  ด้วงนิล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจารุกร  ล่ำชม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
85
นางสาวจารุกัญญ์  ขวัญแน่น
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจารุพร  ว่องไวพานิชย์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ภู่สีม่วง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงจิดาภา  มาพั่ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
89
นางสาวจิตรลดา  หาโกสีย์
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวจิตรานุช  บุญทศ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวจิตราภรณ์  จันทร์โท
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิตฤดี  ดวงดี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายจิรกิตติ์  เมฆพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวจิรประภา  ทองปิก
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายจิรพงศ์  วงศ์ใหญ๋
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
นายจิรวัฒน์  บุญจันทร์เชย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วกำพล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจิราพัชร  หนูสลุง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจิราภา  หมื่นฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจิรายุ  ศรีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวจีรนันท์  คำอ่าง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายจีรวัฒน์  ประสานทอง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  พงษ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทองแถว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงเจตินันท์  ศรีบุรินทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงเจนจิรา  ไทยสมัคร
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายเจษฎา  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายเจษฎากร  ชาวด่าน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
นายเจษฎากร  ยงกองมี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายฉัตรณรงค์  พงษา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายฉัตรดนัย  สิงห์โต
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายชญานนท์  โพธิ์อ่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์อ่อน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวชฎาภรณ์  ภู่พลับ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชณิตา  ปิยะชน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวชนกเนตร  เกษทองมา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีเพชร
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชนัดดา  รุจิระพงศ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชนัดดา  สิงหะ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชนิกา  บุญหนุน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชนิกานต์  หุตะเศรณี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชนิสรา  ศักดามณี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
125
นายชยานนท์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายชรัณ  อินมา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวชลลดา  จันทร์มานะเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายชลัช  สุวรรณคีรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายชลันทร  ชาร์เลส
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายชลาพันธ์  มาทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงชลีรัตน์  บัวลาด
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงช่อผกา  แก้วสุขศรี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายชัยบูรณ์  โรจน์บุญถึง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายชัยวัฒน์  มีทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชิดชนก  จันทนาลักษณ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
นายชิตพล  สนุ่นดี
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายชินภัทร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยังคำมั่น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชุติมา  ใบทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
140
นายชูเกียรติ  สีแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นายเชาวลิต  ดาระสา
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเชิญบุญ  ม่วงอ่ำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงโชติกา  เชี่ยวธัญญกิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงญาณิน  พุฒเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวญาณิศา  ล้านคำแสน
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวฐิตารีย์  สงวนเครือ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงฐิติกานต์  พิลาวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีบุญ
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงฐิติพชร  สันทบ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงฐิติภรณ์  สังขทีป
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงฐิติยา  ธะนะใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายฐิติวุฒิ  บ้ำชาวนา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณฐกร  มีรัตน์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณฐมน  คำวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณดา  ดิสโร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงณภัทร  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงณวภรณ์  พินิจเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายณวรรธน์  เวชศาสตร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายณัชพล  ชุมศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงณัฎฐ์ธยาน์  จันดาหงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายณัฏฐชัย  แก้วเขียว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์จวง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ชัยเลิศ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐกานต์  เรืองจุติโพธ์ิพาน
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงณัฐการุณ  หางศร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฐชยา  คำนัด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฐชยา  เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสุนทร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีใส
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
170
นางสาวณัฐชา  เกินดี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวณัฐชา  สร้างสกุล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไกรมุด
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเทศ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาอ่อน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายณัฐดนัย  ออกแมน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐธกร  พรหมบุญ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐธิดา  พานวนทิศ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐธิดา  เฟื่องจันทร์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองปาก
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
นางสาวณัฐนันท์  เสียงเพราะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นคำตุ้ย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณัฐพงศ์  กันมา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณัฐพร  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณัฐพร  พากเพียร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายณัฐพร  มั่นทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายณัฐพล  ทาฝั้น
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณัฐริกา  พัดชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณัฐวดี  คงสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายณัฐวิชญ์  เลิศนันทวิเชียร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณัฐวิภา  สติคราม
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณัฐสิทธิ์  พิศโสระ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงดลฤทัย  รอดมา
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงดวงกมล  แก้วเบี่ยง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงดวงกมล  เบ้าสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงดวงมณี  ภังคะญาณ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวดาวฝน  บุสดี
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายดำรง  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
นายดิษยบดินทร์  ขันผนึก
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
199
นางสาวดุจสิตา  บุญมาคำ
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายตรัสวิน  เจดีย์วงศ์
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงตริตราภรณ์  มาสังข์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายตรีผไท  ตรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
นายต่อพลอย  คล้ายใจตรง
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายตุลยวัต  คุ้มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายเติมวุฒิ  จงวัฒนานุกูล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงทยิดา  จันทร์ไทสกุล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายทรงยศ  คำภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายทรงศักดิ์  สุดหอม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวทัตพิชา  กุนเทียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายทัพพัญญู  ภูฉลาด
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายทัศดนัย  ทาสี
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
นางสาวทัศนีย์  ม้าเขียว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวทัศนีย์  มีสนุ่น
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวทิพรัตน์  เกยเมือง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายทิวัตถ์  ศรีชามก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงธณิกา  จันทร์แย้ม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนกร  แตงอ่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงธนกร  แสงสง่างาม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายธนกฤต  เกษาอาจ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายธนกฤต  พรมพล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธนกฤต  รักประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายธนกฤต  แสงไพศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายธนดล  ชุ่มประมล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายธนธร  พฤกษา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายธนบดี  ศรไชย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงธนพร  ศรไชย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายธนพล  หอมพิกุล
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายธนพัฒน์  มีสนุ่น
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายธนภพ  จันทรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายธนภัทร  เมืองแมน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายธนภูมิ  แพงอก
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
232
นายธนวัฒน์  ชำนาญพจน์
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธนวัฒน์  เด่นนิติรัตน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธนวัฒน์  มั่นเพชร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายธนะธวัฒน์  แหลมแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงธนัชชา  ยะตัน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธนากร  เชื้อนาค
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธนากร  ทรัพย์หล่ำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงธนารีย์  มีกำลัง
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวธนารีย์  วรรณบุษราคัม
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธนิตรา  บุตตะชา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธนิสร  เจริญณัฐศรี
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธเนศ  จันทพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
244
นายธเนศ  วันเมฆ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายธเนศพล  อัสวธีรากุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธมนต์  สิมสินธุ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงธรรมรินทร์  กงถัน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธัชนนท์  พรหมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองมาลย์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ช่วยพยุง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวธัญยพร  จันเขียน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงธัญวรรณ  ทองแบบ
ม.2
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงธิญาดา  ศรีอ่อน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุนทรปาน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายธิติ  สถิตโกศล
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงธิติยา  ดิษฐทอง
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายธิปก  สิมสินธุ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงธีรนันท์  ทวีทรัพย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายธีรนาถ  เพลิดภูเขียว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
นายธีรภัทร  โฆสิตกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายธีรภัทร  จุฬาราช
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
262
นายธีรวัช  โปรดสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธีรัช  ใจห้าว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธีรุตม์  สหเมธาพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนนทภรณ์  พุ่มฟัก
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนนลนีย์  พัชรวงศ์นิธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนพทัย  พรมคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายนพนนท์  เพชรแสง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายนพรุจ  กีรติวงศา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายนพรุจ  ศรีคำ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนพวรรณ  บุญนะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนภสร  คงทน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงนภัสนันท์  นนทะสัน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สงวนสิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนรากร  บุตรวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายนราธิป  ธัญญะอุดม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
278
นายนรินทร์  สอนภาษิต
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวนฤมล  ชาญชำนิ
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนฤมล  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
นางสาวนลินนิภา  กระทู้
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายนวชล  ทิพย์ศรีบุตร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงนวพร  วรรณา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
284
นายนวพล  ยศเคลื่อน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
285
นายนวินดา  จันทร์ประทีป
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญไม่เศร้า
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนันทรัตน์  ทองขาว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวนันทิยา  จิตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
นางสาวนาฎสกาว  ทองเสี่ยน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายนิติพัฒน์  มีฉิม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนิภาภรณ์  เตอะอำภา
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงนิรชา  พันผง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายนิรภัทร  แคล้วโยธา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงนิราภร  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุษราคัม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงนุชนาถ  กองคำ
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวนุชนารถ  พรมแสง
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงบุณยานุช  แจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายบุรพล  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงบุษบา  กัปต์พล
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงบุษยมาส  ลาคำ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
นางสาวบุษรา  เหมชัย
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงเบญจพร  เทืองน้อย
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวเบญจมาภรณ์  โด๊หลิ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ถาเกตุศรี
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงเบญญาภา  พุฒิพรกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงเบญญาภา  ฟองจางวาง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงปฏิพร  ทองคำสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายปฏิพัทธ์  ไชยณรงค์พรศิริ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงปณิดา  สร้อยสาย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปทิตตา  เปียผ่อง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวปนัฐฎา  นะที
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปนัดดา  ตันตุลา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวปนัดดา  แสนแดง
ม.3
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงปภัสสร  ศรีหาวัตร
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปรนีณ์  บุญเยีย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงประกายดาว  วิปัสสะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงประภาพร  ป้องแก้ว
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงประภาศิริ  วงศ์ประทุม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายปรัชญ์  ปัญควณิช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายปรัตถกร  เสาโกมุท
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายปรัศว์  ผุยเจริญ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายปราบดา  บุญปาน
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวปราริชาติ  สมพร
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปริณดา  ศิริ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงปรีญารัตน์  จำปาด่วน
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปวรรณภา  ผินนารี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปวันรัตน์  เปรี่ยมชัย
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงปวีณา  รักเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงปวีณา  สังฆะงาม
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปวีณา  ออกเจนจบ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายปัญญา  อินทับทิม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายปัณณธร  จิตใจ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวปัทมา  พงค์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงปาณิศา  มณีวันใจ
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงปานตะวัน  คำสอน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
338
นายปารเมศร์  ดำรงวิทย์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายปิติพงษ์  ตั้งพงษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงปิ่นไพลิน  เบาะโต้ง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
342
นายปิยเชษฐ์  ลาทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงปิยธิดา  จันคะณา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงปิยธิดา  ตั้งจิต
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายปิยบุตร  ตั้งจิต
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
346
นางสาวปิยะพร  แพรสีทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงปิยาพัชร  สัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายปุญญพัฒน์  ชะนะภักดิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายปุณณเมธ  พรมราช
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายปุณณรัตน์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปุณณวิชญ์  แดนเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายปุรเชษฐ์  ขวัญเจริญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงเปมิกา  อิ่มทองใบ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายพงศ์เพชร  ตะกรุดแก้ว
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายพงศ์ภรณ์  ภารไสว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายพชร  ดวงงา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายพชร  สักพุ่ม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายพชร  สืบสุรีย์กุล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายพพีรพงศ์  พรมปาน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพรนภา  คงตระกูล
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงพรนภา  ยอดคำ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวพรประวีย์  อินทร์บัวทอง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพรปวีณ์  แจนส์สัน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายพรภวิษย์  ยงวณิชย์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวพรรณราย  คำสา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพรสรวง  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงพรสวรรค์  ศาสตร์บูรณศิลป์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายพฤติชัย  หว้าพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายพลกฤต  กาอ่วน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายพลวัฒน์  สีทา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพลอยพรรณ  เทียมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชินปัญชนะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายพศวัต  เผือกพ่วง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวพัชชา  แสนคำ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงพัชรทรียา  แจ่มผล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายพัชรพล  เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
นางสาวพัชรินทร์  สละชีพ
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพัชรินทร์  สีลำเนา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวพัชริศา  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายพัฒนาธร  สมสร้อย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวพัณณิตา  นากอ้น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเปี้ย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวพันทิลา  กุลาชัย
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงพาณิชย์  หลอดทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงพิชญพร  ช่วยเกื้อ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพิชญานิน  ไปปลอด
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงพิชญาพรณ์  แก้วเสมอตา
ม.1
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงพิชญาภัค  สิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงพิชญาภา  สุจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายพิพัฒน์  พูนทองพันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงพิมพกานต์  แก้วสายฟ้า
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจษฎาวรางกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  จันดาหงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใจเปรียว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองรักษา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายพีรติ  ว่องไว
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายพีรพัฒน์  สารเสนาะ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายพีร์  ประพรม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายพุฒิกานต์  พิทักษ์วินัย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายพุฒิพันธ์  มงคลวัจน์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงเพชร์มณี  บัวคำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงเพ็ญวริศร์  มณีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวเพ็ญสิริ  ชัยรัตนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวเพ็ญสุภางค์  กองเหิน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงเพียงรัก  จันคณา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
406
นายเพียวเพชร  เขมนิพัทธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทับทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
408
นางสาวแพรวพราว  แก่นเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายภควัฒน์  จิตนันท์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภควัต  ลูกจันทร์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวภฑิตา  เนตรผง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวภนิตา  ลีลารัตนพล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงภัคจิรา  ถาแยง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงภัคนิษฐ์  วนิชย์ถนอม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงภัทรนันท์  จอมเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ไชยสุ้ย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายภัทรพงษ์  พิมหอม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายภัทรพล  ดวงประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญพันธ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีเลย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงภัทรวดี  นงภา
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงภัทรินทร์  ตาสาย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายภาคิน  นิพนธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายภาณุเดช  ภูมิเสนา
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงภาณุพร  จงเจริญโภคา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายภาณุวัตร  บุญสวน
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
นายภานุกร  รักกลิ่น
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์เกิด
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายภานุพงศ์  รูปศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายภานุพงศ์  แสงสีมุข
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
431
นายภานุพันธ์  ตำปาน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงภานุมาศ  ภู่สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงภาวินี  นิยมสมิต
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงภาวินี  อินทะสร้อย
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายภีมพศ  ศรีคงเมือง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายภูมิ  บุญนุ่ม
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายภูมินทร์  หุ่นทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายภูมิพัฒน์  ฉัตรวัฒนาสกุล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายภูมิวรพล  ธราพรสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงมณฑิตา  เพ่งพิศ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงมนทกานต์  เมฆพายัพ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวมยุรินทร์  ดีเลิศ
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงมรรษกร  เมืองนาค
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวมัชฌิมา  มิยา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงมัณฑนา  สีเสือ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงมาฆวรรณ  จงภักดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงมีนา  ยาชะรัด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงมุฑิตา  อ้อมแก้ว
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายเมทนี  กองราชา
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงเมทินี  บุญชูเชิด
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายเมธวิน  อินอิ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงเมธาพร  อภิรติโกศล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงเมธาวดี  สีหะวงษ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายเมธาวิทย์  วิกสิตโกมุท
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงเมธาวี  ทองคำสุก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอี่ยมสี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายเมธิชัย  ทองเปลว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงยศกร  แสงณรงค์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายยศยุทธ  อุตราชา
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงยศวดี  วรรณา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงยุพารัตน์  กว้างสวาท
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวเยาวบุญ  กันตุ่ม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายโยธิน  อุทัยอ่วม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงโยษิตา  แสงนก
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายรณกร  นาคหรั่ง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายรณยศ  อยู่นิยม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
467
นางสาวรดามณี  เชื้อวงษ์
ม.3
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายรพีภัทร  ฟักศรี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงรมิตา  จึงอยู่สุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงรวิภา  พงค์สมบุญ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายรัชชานนท์  ราชพรหม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พรมศร
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวรัชนีวรรณ  สุมาลย์กันต์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายรัชพล  เด่นนิติรัตน์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงรัตติยา  ตระกูลสา
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
476
นางสาวรัตนากรณ์  จำนงค์
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายโรเบิร์ต  เกรกอรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายลภัส์ภูมิล์  ลิ้มศุภรัตน์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงลภัสรดา  ณ จำปาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงลลิตา  กล้ารัมย์
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงลลิตา  ชุ่มประมล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายวงศกร  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิภูษณะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายวชิราวิทย์  วิภูษณะ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงวรงรอง  นาคเพชร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
487
นางสาววรนาถ  จันทร์หีบ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงวรปรียา  กุลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงวรรณพร  มูลหอม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงวรรณิภา  ตันติบูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
นางสาววรรณิสา  คาระโส
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงวรัชยา  หนูสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
493
นางสาววรัญญา  ดงสา
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงวรัญญา  โบราณมูล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
495
นางสาววราภร  เป็นมงคล
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงวริยา  แก้วเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงวริยา  มงคลวัจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ญาโณทัย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายวศิน  ตรีศูนย์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์เขียน
ม.2
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายวัชรพล  มะมา
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงวันวิสา  ศรีหะภูธร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
503
นางสาววัลลภา  ทาสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงว่านแก้ว  จริยสกุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายวาริส  ด่านศรีชาญชัย
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กหญิงวาสนา  ยอดเกตุ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงวิกันดา  ลาดถา
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วลาย
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายวิชพล  สุภา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายวิธภัทร  ทุ่งสูง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงวิภาพร  ช่วยเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงวิมลิน  แก้วมาคูณ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
513
นางสาววิไลลักษณ์  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  รักษา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงวีรปริยา  กิจประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายวีรภัทร  แก้วเข้ม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงวีรยา  เคารพ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายวุฒิพงศ์  ขอนขะแจะ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายศตวรรษ  ทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงศมนวรรณ์  พิทักษ์ความดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงศยามล  อินทร์บำรุง
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายศรัสตรา  เพชรางกูร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายศรายุทธ  บุญส่งธรรม
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
524
นายศราวุธ  อวดกล้า
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงศริโสภา  ครุชฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงศรุตา  สุวนราวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวศศกมล  ดำนิล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงศศิวิมล  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
529
นางสาวศศิวิมล  แจ้งสิน
ม.3
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายศักรินทร์  หมู่ขำ
ม.3
โรงเรียนเพชรละครวิทยา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงศิรดา  คงน้อย
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงศิรภัสสร  สีทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศุภตระกูล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายศิวกร  ชูเกียรติอารีกุล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงศิวรรณ  ชูไพรศิริกุล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงศุทรา  กิตินันท์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายศุภกร  จันทรนิมิ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายศุภกร  พาพันธ์
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายศุภกร  สุ่มดี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายศุภกฤต  ชิณศรี
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงศุภกานต์  สีคุณ
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายศุภณัฐ  นาคเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายศุภณัฐ  พิมสิงห์
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายศุภศิษฏ์  บุญแจ้ง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงศุภานิช  มีแสงแวว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มีแสงแวว
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงศุภาวดี  ตรงตระกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงโศภิณัฐฐา  นนขุนทศ
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงสฑารัชว์  พิสุทธิโกศล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงสมฤทัย  เส็งหลวง
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายสรายุทธ  สุวรรณแสง
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายสหัสวรรษ  ทองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายสัณห์พิชญ์  กัปตพล
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงสัตตบงกช  นกมั่น
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงสาริศา  มีสมมิตร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงสาวิตรี  จิญกาญจน์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายสิทธิกร  สาระวัน
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายสิทธิพล  มามี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
559
นายสิรภพ  บุญคง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวสิรามล  สายคำติ่ง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงสิริกร  เลาหไทยมงคล
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
562
นางสาวสิริกาญจน์  เกตุดี
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงสิริณ  หลวงเทพ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงสิรินทรา  ผลจันทร์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงสิริพร  แดงคำ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
566
นางสาวสิริวิมล  อินทมงคล
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงสิรีพชร  สันทบ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงสิวาภรณ์  ภูมิโชติ
ม.3
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงสุกฤตา  รัฐมาโนชญ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงสุชาดา  ทองสุข
ม.1
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงสุดาพร  หาบุตร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิพย์เคลือบ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงสุธาทิพย์  สมศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงสุธินี  เอื้อนยศ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงสุนิสา  มิสา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายสุพชรพงษ์  วรกมล
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
577
นายสุพัฒน์  สนุ่นดี
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงสุพิชชา  สุเมธานุสรณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงสุพิชญา  อินทุดม
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายสุภกิณห์  ศรีบุญวงษ์
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงสุภัชชา  ณ วิเชียร
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงสุภัทรา  ป้อมเย็น
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุ่นใจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงสุภาพร  พรอโนทัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ตะกรุดราช
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวสุภารัตน์  ศรีคำ
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงสุมณี  มณีวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายสุรเดช  โฆษิตานนท์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายสุรวิทย์  ขันทะเสน
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงสุรัญชลี  แผงดี
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงสุรัตร์ฎา  พะนมมาศ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวสุริษา  กงจีน
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
593
นางสาวสุวภัทร  จุ้ยหนองเมือง
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงสุวรรณี  อินทร
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงสุวิมล  บุตรศรีภูมิ
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงเสาวนีย์  ชื่นมี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กออินทร์
ม.2
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สันโดด
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงหฤทัย  เอี่ยมสอาด
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงอชิรญา  ลี่ทองอิน
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
601
นางสาวอติกานต์  ขวัญใจ
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายอธิบดี  อยู่ยง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงอธิษฐาน  วรเตชะ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายอนิรุธ  แก้วไทรอินทร์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายอนุชิต  กันนิล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงอภิญญา  ค่ำคูณ
ม.3
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงอภิญญา  อินทร์พินิจ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงอภิธาวดี  แก้วคง
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายอภิรักษ์  เสโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงอภิลาภา  เจดีย์วงค์
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายอภิวัฒน์  รอดมา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงอมายาวี  เตชิตตุลา
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงอรจิรา  เงินโฉม
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงอรจิรา  สนั่นเมือง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงอรธิชา  เสนนะ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอรพิมพ์  ด้วงขาว
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายอรรคพล  นาคปานเสือ
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายอรรถณพ  แซ่โค้ว
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายอรรถพล  คณะแพง
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงอรัญญา  เปลื้องรัมย์
ม.3
โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวอรัญญา  เย็นหา
ม.3
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงอริชญา  โสพันพิมพ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงอริสรา  สมสุข
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายอลงกรณ์  ยูงทอง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงอลิชาเบท  เกรกอรี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายอัคคะวัตติ์  พรหมเมือง
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายอัครชัย  ใยแก้ว
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงอัจฉริยา  เพียประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงอัญชนา  จันทร์สระแก้ว
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงอัญชิสา  อินทองหลาง
ม.3
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 40

ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
นายอานันชัย  ขวัญใจ
ม.3
โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
นายอานุภาพ  กันเจิม
ม.3
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงอาภากร  ยูงทอง
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงอารยา  คำอิ่ม
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงอารีญา  ศรีจันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนหนองไผ่
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงอารียา  วิจารณ์
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญช่วยสุข
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายอิศวะ  คูไดค์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายอุกฤษฎ์  นามกันยา
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายเอกราช  เสรีชัย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายเอเชีย  สุขเสถียร
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายเอธัส  สกุลพิทยาธร
ม.1
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายเอื้อ  อุ่นปฏิชัย
ม.2
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงไอลดา  ศักดิ์เศรณี
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงกองกาญจน์  สินภูมิภานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
คณิต ม.ต้น