ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 241 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกณัฐ  สุรณัฐกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกรกนก  ใจวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกรกัญจน์  มีจักร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤติธี  เครือกนก
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายก้องกิดากร  ชนะนิธิธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกัญญาภัค  สดโพธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลำดับ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
8
นายกันต์ธร  จุลภาคี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกัลยกร  ราชพรมมินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกานดารัตน์  ศรีจันทร์โต
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกานต์ชนก  ขวัญอ่อน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกานต์  สระทองยอด
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกิตติพันธ์  เอี่ยมเย็น
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกุลจิรา  ใยชื่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกุลภัทร์  ไม้ตะเภา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
นายเกริกพล  รัมกร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวเกศินี  อติวงค์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายไกรลาส  กวางแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
นายขธาวุฒิ  ปานเกิดผล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
นางสาวขนิษฐา  บัวคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงคณิตา  ฉัตรธนพงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
22
นายคณิศร  แก้วศรีทอง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
นายคณุตม์  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายโครงการ  รักอก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจงฤทธิ์  ผาเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจตุรงค์  พันมา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจรรยารัตน์  ปานสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจลินทิพย์  เบ็ญจวานิจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจักรภัทร  ประดับวงศ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจารุกิตติ์  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิตรกัญญา  มิ่งมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจิตรทิวา  ลอจิตร์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายจิรทีปต์  ปานโท้
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายจีรวิทย์  ประสิทธิ์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจุติยาคุณ  ศรีโสภาพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 242 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจษฎากร  ฉุยฉาย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงฉัตรทอง  สุรังษี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายฉัตริน  เพ็ชรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชญานันท์  คุ้มฉาย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายชญานิน  กรองใจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวชญานิศ  สุคันธวรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชฎาธิป  แก้วปลาด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชนกชนม์  พิมคล้าย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงชนกานต์  เทียมฉันท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชนภัทร  พนาอุดมสิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายชนม์พิพัฒน์  พุ่มกล่อม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวชนากาญจน์  กล่อมกล่ำนุ่ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายชนาธิป  สิรีรีตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชนาภัทร  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชนิกานต์  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายชยพล  พรหมเอาะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
53
นายชยา  สุวรรณโน
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชโยชา  มวลชู
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชวรัตน์  รัตนเสถียร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงชวิศา  วัฒนกุลชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชัชชวิน  ศิริเทพทวี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายชัชชัย  บุญญะ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายชัยชนะ  แย้มสรวลสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายชัยภัทร  ศรีมณฑล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายชาญชัย  นันชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
62
นายชานน  วิญญูหัตถกิจ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชาวิญ  บัวศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายชิติพัทธ์  ควรอักษร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายชินดนัย  ฤทธิ์ทิพย์พันธ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายชินาธิป  จันทร์พงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภาณุภาส
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชื่นพันธ์  คำเสนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายชุณหพฤกษ์  พงษ์ทองเจริญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงรอด
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 243 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นันทะชมภู
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาศสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายชุติพนธ์  ฐิตินนทกร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงชุติพิชญ์  ทัลวัลลิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชุติมา  คงอยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายโชติอนันต์  ประสบวิทยา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายญาณพัฒน์  คงสุขโข
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายญาณวรุตม์  แสงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงญาดา  กิตติวิริยกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงฐิดาพร  สุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายฐิติพัฒน์  กลิ่นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่ำสงวน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์ดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงณชา  ไชยศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายณฐนนท์  หุ่นฉัตร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายณธกร  เอี่ยมละออ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณภัชนันท์  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณภัทร  ปลื้มวงศ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายณภัทร  ภักดิ์ประไพ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายณภัทร  ศรีนามนต์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณภัสสร  บารมี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงณัชญา  วะยาคำ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายณัฎฐนิช  เฉลิมวิสุตม์กูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายณัฐกานต์  ศรีวิเชียร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณัฐจนันท์  อุ่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณัฐชนน  แก้วยม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายณัฐชนน  บุญทักษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายณัฐชนน  มีพยุง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัฐชยา  ปิ่นสุภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเทียน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มไม้
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายณัฐนนท์  จำลองราษฏ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงณัฐนรี  ช้างพินิจ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณัฐนันท์  วงษา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวณัฐมน  เขียวกำจัด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 244 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณัฐยาพัชญ์  กันฒะวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายณัฐวัฒน์  พัสกุล
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายณัฐวัฒน์  เพ็งคุ้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายณัธพล  อินพล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายณัพล  ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงณีรนุช  ยิ้มสบาย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายตรีปพัฒน์  มั่นสัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายตุลภพ  จอมยิ้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายเตชาวิช  แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายทศพล  เติมเจิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายทัฐ  พันธ์ุเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวทิพธัญญา  เพ็ญโพธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายแทนกัน  ต่วนชะเอม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงธณัชญา  ทองนุ้ย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายธนกร  นิติศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายธนโชติ  แก้วประเสริฐกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธนโชติ  เลิศเสม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธนบดี  นิตยเมฆินทร์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธนบดี  สำลีราช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงธนพร  จีนด้วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงธนพร  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
127
นายธนพัฒน์  ขำสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธนพัฒน์  เฉิน
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายธนพัฒน์  พฤทธิพงศ์กูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธนภรณ์  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงธนภรณ์  ภังคสังข์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงธนภรณ์  อัจยุตโภคิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงธนภัทร  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงธนวรรณ  ทับทัน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนวัฒน์  เกษประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
136
นางสาวธนัชชา  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวธนัญญา  เจริญภัทรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงธนัญญา  ฉิมบุญอยู่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายธนากร  หลักธงชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงธมนวรรณ  ตาวงค์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 245 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธรรมชาติ  สุขพินิจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงธวัลพร  ฉิมสุด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
144
นายธัชชัย  เฮียงก่อ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุขเกื้อ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธัญธร  กล้าสาริกิจ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงธัญพิชชา  ธัญญาวินิชกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงธัญพิชชา  สิงห์โนนตาด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงธัญสินี  อึ้งชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธันย์ชนก  พิมพ์กะภีร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
151
นายธีรนัฐ  รณคนา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายธีรภัทร  ภู่สัตยาธนพร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายธีรภัทร์  คำพิโลชัย
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายธีรศานติ์  สิทธิเศษ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธีระภัทร์  ยิ้มฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธีราพร  สิงห์น้อย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงนงนภัส  คำลือชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายนที  มีอุดร
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงนภัสกร  คชาธาร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงนภัสชญา  เขียวคง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัฒนกิจจารักษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงนภา  จันทรศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายนราวิชญ์  อยู่บ้านคลอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงนัทธมน  ทรัพย์เจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงนันทนิช  เหลืองวงศ์วาน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงนันทวัน  กันภัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายนันทศักดิ์  เทียมทัน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงน้ำฟ้า  จันทร์เกษร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายนิตธิศักดิ์  ชูสาย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
นายนิติพันธุ์  สุอินทร์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวนิธินันท์  บุญมาโชติพานิชย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายบัญญพนต์  เจียมศรีชัย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายบุญมหาศาล  แสงศักดา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายบุญรักษา  เกียรติหิรัญกุล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงบุญสิตา  นันทนาพรชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 246 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายบุณยวัตร  ทับทองหลาง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงบุณยาพร  กัลยาณมิตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงเบญญาสิริ  เนตรสว่าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ่อนทอง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายปฏิพัทธ์  แสงรอด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายปฏิภาณ  เรืองชัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายปฏิภาณ  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงปฏิมา  วงศ์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายปฐวี  เอกอารีชัย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายปธานิน  อินทวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายปพนสรรค์  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงปพิชญา  สุขพันธ์อ่ำ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงปพิชญา  เสรีพันธ์พานิช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
189
นายปภังกร  ศุภกิจเจริญ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงปภัสรา  งามเลิศนภาถรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
191
นายปภาวิชญ์  สุใจ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายประพัทธ์สิน  นำไพศาล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปวิตรา  ช่วยชู
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปัญชยากร  อ่อนวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงปาณิสรา  ภู่เชย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปารมี  ศรีภมร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายปารเมศ  ลอยเวหา
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
นางสาวปิยธิดา  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีวิไล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายปิยะเชษฐ์  โตเทศ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
201
นายปิยะณัฐพล  ครุฑแจ่ม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงปิยะธิดา  รัตนัง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงปิยะธิดา  ลามพัด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายปิยะวัฒน์  แก้วยม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายปุญญาภัทร์  สอนง่ายดี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงผกามาศ  สังข์เงิน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงพรชนก  พุ่มสาหร่าย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงพรชิตา  แจงทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
209
นางสาวพรทิพย์  แท่งทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงพรรษชล  เหลืองตระกูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 247 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพรสุดา  ผ่องนาค
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายพลธวัฒน์  ทองงามขำ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงพลอยไพลิน  คีรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายพศวีร์  เมืองมัจฉา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายพศิน  อ่ำวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงพัชรวลัย  กัดผุ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายพันธกานต์  หุ่นสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงพิชญธิดา  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงพิชญพัชธ์  พันธ์ุวงศา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงพิชญมาศ  สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงพิชญา  สุธาภรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพิมญาดา  กลิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงพิมธิดา  แซ่อื้อ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวพิมพ์นิภา  ธรรมใจอุต
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พราหมณ์สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงพิมพิศา  วอลเทอร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงพิยดา  ไชยต้นเทือก
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงพิยดา  สวัสดิ์ล้น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงพีรดา  สถาปนวรรณธนะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
230
นายพีรวิชญ์  อินทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายพุฒิพงศ์  เวสสะสุนทร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวเพ็ญพิชชา  ธิติวิภู
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวแพรวดาว  พรหมเอาะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงภคพร  โมราราช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงภัทรจาริน  เหลืองประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายภัทรภณ  สิทธิยศ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงเพ็ญมาศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ฉิมเลี้ยง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายภาณุพงศ์  เกตุเหล็ก
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายภานุพงศ์  ฟักสนิท
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายภานุวัฒน์  อำภามณี
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงภาพิมล  ตรียะเวชกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงภาพิมล  พิมพา
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายภุูริทัศน์  นุ่มมาก
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายภูดิศ  ศรีพวงทอง
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายภูธเนศ  สินอิน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายภูบดินทร์  ญาณประภาส
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
248
นายภูมินทร์  รัศมี
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายภูมิระพี  มหาธร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายภูมิสรรค์  ปัญจบูรณปกรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายภูริช  แซ่โก
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายภูริณัฐ  วงศ์เพ็ญทักษ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายภูริเดช  เทพคำ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายภูวิวัจน์  วิทยาสิทธิภาคย์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงมนัสวี  สุประดิษฐ์อาภรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายมโนภัทร  ชาญกล้า
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายมาทัน  ต่วนชะเอม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงมานิตา  ไทยเรือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายเมธา  เอมถนอม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงเมธาพร  เม้ยกำเนิด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงเมลิสา  จันทร์ปรุง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายยศกร  ลีลาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายรชตพงษ์  เทพพระแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงรติภรณ์  ใจตา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายรวีโรจน์  ทองดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงรวีวรรณ  นิรุชธรรมธัช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงรักษณาลี  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายรัชชานนท์  สมควร
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายรัชชานนท์  อัจยุตโภคิน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงรัฎศมล  น่วมนวล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงรัดดาภรณ์  ทอดแสน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
272
นางสาวเรณุกา  โพธิ์อุบล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สังข์สุด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายลภัทร  บุญรอด
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายวงศธร  อังศุรจิต
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายวชิรพัชร์  ขำวงฆ้อง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายวชิรภัทร  ขวัญวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เขื่อนหมั่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
279
นายวทัญญู  เวชพร
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงวรรณกร  ธนดลโยธิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงวรรณิศา  ปัญจบูรณปกรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงวรฤทัย  ฐืตืพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายวรวิช  ศรีคำภา
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายวรายุส  พูลนุช
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงวรินธร  สุขเอมโอฐ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
286
นางสาววริษฐา  เผ่าโสภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายวศิน  เมฆเกษม
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายวัชรพงศ์  วิชรพงศ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงวัลลิชา  ผ่องศิริ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงวิชญา  จันทร์สิงห์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายวิชยุตม์  เกิดไชย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายวิทยพงษ์  คำบุญ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายวิทวัส  กลิ่นขำ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายวิธวินท์  ศรีผุย
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงวิภาวี  ดาศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงวิมล  ด้วงบ้านยาง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงวิรดา  ธรรมาธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
298
นางสาววิรัลธิดา  แก้ววงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายวีรภัทร  โกกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายวีรภัทร  นุ่มนิ่ม
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายเวสารัช  บาลเพียร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายศตวรรษ  ศรีกรจ่าง
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายศวัสกร  จวงตระกูล
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
304
นายศิรสิทธิ์  ฟองจางวาง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายศิริโชค  นักสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายศิวกร  สมาอาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายศุภณัฐ  ปิยะเรืองรุ่ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงศุภนภางค์  เป้าพันธ์ุดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงศุภวรรณ  แสงภักดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายศุภสัณฑ์  เลียงชัยศิริ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงศุภิสรา  ชำนาญยา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงสตรีรัตน์  แจ่มเมือง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายสมชาย  สุครธ์นรรัตน์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวสมิตานัน  สุนันทวนิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายสรวิชญ์  มังมติ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 2 ช้ัน 3 ห้อง 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายสรวิชญ์  อุดมพัฒนาการ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงสรวีย์  ละมูนกิจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายสาธิต  สุขแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
นายสิรวิชญ์  วุฒิศิรินุกูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายสิริภพ  แก้วใส
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงสิริวรากร  ห่านสกุล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงสุชานันท์  เต็งวงษ์วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวสุปรียา  สุขอาภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงสุพิชชา  อินตุ้ย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญสวรรค์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวสุมิตรา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
327
นายสุเมธ  โยริยะ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
นายสุรกฤษฏิ์  เสือยันต์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายสุรสิทธิ์  มูลหล้า
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงหงส์เหม  ภิวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงอภิชญา  ประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงอภิชญา  พัฒนาพารา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปิ่นอินทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายออมทรัพย์  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงอัจฉริยภรณ์  วิเวกหัสกัณฑ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงอัยยา  ปู่บุตรชา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
337
นายอัศวยุช  ขุนมธุรส
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายอานนท์  นาคชื่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายอิทธิพล  แก้วจาเครือ
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ผดุงไทย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวอุ่นเรือน  แซ่กัง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 341 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
342
นางสาวกชพร  ศิริเกตุ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายกรวรรธน์  มีศุข
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายกรวิชญ  ชุมศรี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายกริชติศักดิ์  คำสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายกฤชษดินทร์  สุขหา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายกฤตพงศ์  มาประกอบ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายกฤตพล  พฤกษาวรกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
349
นายกฤตย์ธร  ทองศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายกฤติพงษ์  เกษา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
351
นายกฤษฎา  แก้วเปี้ย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายกฤษฏิ์ธนัท  ฉิมเลี้ยง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายกฤษดากร  ม่วงรักษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงกษมาวรรณ  ชมภู่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายกษิดิ์เดช  บุปะเท
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายกัญจนภูมิ  เป็งใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงกัญติมา  สอนแวว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายกันณวัฒน์  จันรุน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายกันต์รพี  อัมพรชัยโชติ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายกัมพล  บุญอยู่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันสา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายกิจการ  ใสสีสูบ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายกิตติทัต  มาเพ้า
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วหล้า
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายกิตติพัฒน์  ตันตราจินต์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
366
นายกิตติพัฒน์  ปานเกตุ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายกีรติ  รักสัจจา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงกุลพร  พงษ์ไพร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
369
นายเกียรติภูมิ  ทันดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงเขมิกา  อิศราภรณ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายคงศักดิ์  แก้วจ้อน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายคณิศร  หลาวทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงแคทลีน ศรัญญา  เคลนเนล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายจตุพร  สามแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
375
นายจาฏพัจน์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงจารุกัญญา  โนจักร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 342 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
377
เด็กชายจารุกิตติ์  เลิศลักษณ์สกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
378
นายจินใน  เมืองนาค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายจิรภาส  คำพวง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
380
นายจิรวัฒน์  ปัญญายงค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายจิรวุฒิ  เสาวภา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
382
นายจิรายุทธ  มะโนรส
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายจิรายุทธ  สมบุญใจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายจิรายุส  นุชบาง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
385
นางสาวจุฑามาศ  เพ็ชรเมือง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายจุฬจักศ์  โพธิ์งาม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงเจนจิรา  ภู่โต
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายเจษฎา  สนโตเจ้ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายฉัตรชัย  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายฉันทวัฒน์  กิจชัยเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายชณุพงษ์  สีตาแสง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายชนสรณ์  สุวรรณรอด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงชนัฐฐา  ม่วงมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงชนากานต์  ธนะสัมบัญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายชนาธิป  จงเจริญพร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายชนาธิป  เชียงไฝ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายชนาธิป  บุญรักษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
399
นายชนายุทธ  อ่วมศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายชัยวรวัฒน์  ชัยวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายชัยวัฒน์  พัดเทพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายชิณวัตร  นันชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายชินกฤต  ศรีพรหม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายชินวัฒน์  มีลาภ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายชินวัตร  พรวนหาญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงชินันพร  ทองสาย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงชุลีพร  สูงงาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายโชคชัย  ชูพาณิชสกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
409
นายฐากูร  วงศ์แสงวัฒนา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายฐาปนพงศ์  วิชาธร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
411
นายณฐพล  ตันติกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 343 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
412
เด็กชายณนทัช  ยาวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
413
นายณัชพงษ์  สุขนา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาก่อกูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  วุฒิชัยอภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายณัฐกิตต์  นันตา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงณัฐธวรรณ  สุวรรณภาค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
418
นายณัฐนนท์  ท้าวอาศา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
419
นายณัฐนันท์  ซาซง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายณัฐนันท์  ตาทา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายณัฐพัชร์  บัวคำโคตร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายณัฐภัทร  ดังดี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
423
นายณัฐภัทร  ถั่วทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายณัฐวุฒิ  พุ่มพร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณิชกานต์  ทิพย์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
426
นายดนุพร  ภิรมย์จิตต์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงดวงกมล  เลี้ยงเชื้อ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงดวงพร  เมืองใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายดานิเอเล่  กาลิ้ซซี่
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายตฤณภัทร  ศิริ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายตั้งปณิธาน  กิ่งวิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
432
นายตุลธร  วังวลสินธุ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายถิรวุฒิ  นันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายทรงกิตติ  ป้องไฝ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงทักษพร  กองเงิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายทัพพสาร  ชลสิทธิกานต์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงทิตยาพร  สำนวน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงทินประภา  ทองรุ่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายทินภัทร  ทุ้ยแป
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
440
นางสาวทิพย์ปฐวี  วุฒิชัยอภิรมย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายธนกร  กาฝากทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายธนกร  รักนิยม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายธนกร  วรรณจักร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายธนกร  สุทธะตั้ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายธนกริช  ธรรมทัช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
446
นายธนกฤต  มะตัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 344 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
447
เด็กชายธนกฤต  สมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
448
นายธนกฤต  หลานจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายธนกฤต  อมรเทวภัทร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายธนธรณ์  มูลละออง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายธนธัช  ธำรงโสตถิสกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายธนนันท์  ศรีโท
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายธนพงษ์  กิ่งเส็ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายธนพนธ์  ไพรเจริญวรกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงธนพร  บุญประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงธนพรรณ  สอนราช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธนพล  เมืองสันต์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายธนพล  ระบอบ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายธนพัฒน์  บริรักษ์เลิศ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายธนภัทร  จันทร์เดช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ชม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายธนวัฒน์  สุขขำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายธนวัฒน์  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายธนวิชญ์  รัตคธา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายธนวิทย์  แก้วเมธีกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายธนศิษฐ์  สุขเสริมศาล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายธนัช  แดงวิจิตรวรกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายธนัญชัย  วงษ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายธนัท  สารเจริญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายธนากร  เทียบน้ำอ่าง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายธนากร  มั่นแย้ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายธนาธิป  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายธนิษฐ์  ฤทธิ์แจ้ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายธเนษฐ  จันทร์ใช้
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงธมลธร  ยาวิละ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงธัญพิชชา  สีสา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
477
นายธันตกานต์  ไชยสอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
478
นายธานินทร์  เชื้ออินทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายธามพสิษฐ์  ชลสิทธิกานต์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายธิติ  แป้นจันทร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายธิติวรรธน์  ตาพา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 345 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
482
เด็กชายธีร์จุฑา  ปัญญาคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายธีรดนย์  ม่อมดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
484
นายธีรติ  ซ้อมจันทรา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
485
นายธีรธัช  ทองนาค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายธีรภัทร  แก้วบุญมา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธีรภัทร  ตรีวิมล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
488
นายธีรภัทร  แสงเทียน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
489
นายธีรภัทร  อ่องจรูญ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายธีรภัทร์  ประสาทสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
491
นายธีรวัฒน์  พารีตา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายธีรศักดิ์  คำแร่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายธีรศักดิ์  เทียบน้ำอ่าง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายธีระกิต  ทิพย์พรม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
495
นายธีร์  พรพานิช
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายนครินทร์  มั่งเงิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
497
นายนครินทร์  แย้มอ้น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
498
นายนพณัฐ  มังคลาด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายนพสิทธิ์  ศรีพล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงนภัสสร  มีจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงนริศรา  โชติรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายนริศร์  บุญอินเขียว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
503
นายนลธวัช  เกิดส่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงนลพรรณ  เข็มมงคล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายนวภูมิ  พาณิชย์วิไล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายนวัตกรณ์  สุวรรณประภา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายนัฐชนน  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวนันทภัค  ด้วงโต้ด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
509
เด็กชายนันทวัฒน์  ฟั่นบ้านไร่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายนันทวุฒิ  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงนันทาวดี  อยู่อิ่ม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงนัยนินทร์  เตโชฬาร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงนิชานาถ  หล่อเมืองทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายนิติทัศน์  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายนิติธร  นาคทั่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
516
นายนิติธร  มงคลประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 4 ห้อง 346 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายนิรัติศัย  แสงเมือง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายบุญฤทธิ์  หล่อเมืองทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงบุณยวีย์  ครุฑเมือง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายปกรณ์  ปราบสมรชัย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายปฏิพล  พรหมทัศน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายปฏิพล  หล้าขาว
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
523
นายปฏิภาณ  บุญอยู่
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายปณพล  กองเกียรติเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายปพน  หิตมูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายปภพพงษ์  ท้องฟ้า
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายประดิพัฒน์  อวดอ้าง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
528
นายปราณศิวัช  กามะ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงปริชญา  ชูประเสริฐสุข
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงปริมวิษา  ทองฉอ้อน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงปรีย์นายิกา  ทองศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงปัญญภัทร  กำจาย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวปัญญาพร  เพียสามารถ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายปิยพัทธ์  คันทะเรศร์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายปิยพัทธ์  บัวสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายปิยวัตน์  ศรีโยธา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายปิยะเทพ  วงษ์พานิช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
538
นายเปศล  กลั่นกลอน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
539
นายผลบุญ  เกิดมั่น
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายพงศ์ธนรรช  สุเภากิจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายพงศ์ธร  สุขสา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพงศ์นิธิศ  ลอยสูงวงศ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายพงษ์ไทย  การเที่ยง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายพจนพิชญ์  มีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพรกนก  เพ็ชรโยธิน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายพรรษ  หรรษคุณามัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายพอเพียง  ประสารพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายพัชรพล  ยศเสือ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฟักสีม่วง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายพัฒธนันท์  ดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายพัทธดนย์  เมืองมูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 331 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
552
นายพัทรพันธุ์  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายพันธกร  ชาญชวลิต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายพันธกานต์  ชาญชวลิต
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายพันธวัฒน์  มั่นแย้ม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายพันศักดิ์  พาโทน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายพิฆเนศ  อิ่มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงพิชญาภัค  แพ่งเมือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายพิชญุตม์  สัมผัสสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปั้นจาด
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
561
นายพิชิตชัย  ขำทับทิม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
562
นายพิทวัช  วรปรัชญ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  วรรณสวาท
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทิมฉิม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วหนู
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัทดิพันธ์ปรีดา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
567
นายพิสิทธิ์  คำเลิศ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายพีรดนย์  บูรณะถาวร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
569
นายพีระสรณ์  สนเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายพุทธศาสน์  ศรีภูธร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงพุทธิดา  ตั้วสกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงแพรวไพลิน  ทรัพย์สุคนธ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายไพศาล  วงศ์ทอง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายฟ้าธานี  กูลพำนัก
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภัคภูมิ  ปิติพรณรงค์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภัทรวินทร์  พอสม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงภัทราพร  โภคาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
578
นายภาคภูมิ  ขมหวาน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายภาณุวัฒน์  อ่อนดี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายภาณุวัฒน์  อุปธารปรีชา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายภานุภัทร  ใจกลม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายภานุวิชญ์  พยาวัง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงภิชลดา  ณ พิกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงภิชาพรรณ  ณ พิกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายภูชิต  เชี่ยวชาญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายภูธเนศ  แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 332 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
587
เด็กชายภูธเนศ  ปราพรม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายภูบดินทร์  พุทธา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายภูบดี  กัลยาณมิตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงภูริชญา  กลัดเจริญ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงมัณฑิตา  เวสารัชชนนท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายเมธัส  สังฆพร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายเมธัส  อุดมเลิศ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายเมธาสิทธิ์  แจงกลาง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายยศกร  ราชวงศ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
596
นางสาวโยษิตา  หลวงเรื่อง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายรชต  มีรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายรชต  สายเปลี่ยน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
599
นายรณวัฒน์  แสงพานิชย์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
600
นายระพีพัฒน์  การุณประชา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
601
นายรักษกร  วรรณทอง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายรักษิต  ตั้งฐานานุศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงรักสิริน  ช้างสาร
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายรังสิมันตุ์  เคลือบมณี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายรัชชา  เสือน้อย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายรัชชานนท์  เคลือบมณี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
607
นายรัชชานนท์  แดงแม่พูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายรัชนาถ  อุตรธรรมานนท์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายรัชพล  เศรษฐธรกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงรัฐนันท์  ทองอ่อน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายรัฐพงษ์  เรืองมั่น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายรัฐวุฒิ  ประสานศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายวงศธร  การุณประชา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงวรกมล  ทองแห้ว
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
615
นายวรพจน์  สินพิพัฒนฤดี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
616
นายวรภัทร  แก้วโม่ง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงวรรตนสร  ชินวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
618
นายวรรธนะ  เยาว์เต่า
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายวรวีร์  ตั้งศรีสุข
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายวรอรรถ  ปัทมะสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายวรัญชิต  ชมชื่น
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 333 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
622
เด็กหญิงวรัญญา  แซ่หลิม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงวรัมพร  ชัยสุขขจี
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายวรากร  จำปา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
625
นายวริทธิ์ธร  เมืองก้อน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายวรุตม์  แดงหน่าย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายวสิษฐ์พล  พฤกษาสวย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายวัชรพล  ลุนวาสน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายวัชระ  วิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายวัชรินทร์  มีรอด
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กชายวัฒนพงศ์  มโนรัตน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงวัลภา  คำหอม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายวัสนกร  เจริญเกษมวิทย์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายวายุวัฒน์  กล่ำสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
635
นางสาววาสิตา  รักนิยม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
636
นายวิชชุกร  วันจิ๋ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงวิชชุลดา  ใจน้อย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงวิชญา  วรสา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายวิชยุตม์  ภวภูตานนท์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายวิทวัส  สมท่า
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
641
นายวิทวัส  อำนา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายวิศรุต  เรือนคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวีรภัทร  คำเฟือง
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายวุฒิชัย  ใหญ่ตระกูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายวุฒิชัย  อินทะเรืองรุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายวุฒินันท์  แก้วบุญมา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
647
นายวุฒิภัทร  สิทธิพรมมา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายวุฒิภูมิ  โกฏแสง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
649
นายเวชพิสิฐ  มีศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายศมพร  มีเกิดมูล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงศศิพิมพ์  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงศศิวิมล  แย้มบาง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายศานติบูรณ์  กันประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายศาสตรา  ประชารักษ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายศิรวิทย์  ทิพย์เนตร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายศิรวิทย์  วงษ์พรวน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 3 ห้อง 334 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
657
เด็กชายศิรัสพล  เขียวแท้
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายศิวกร  อินกองงาม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายศิวรักษ์  ศรีเกตุ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายศิวากร  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายศุภกฤดิ  แป้งหิรัญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
662
นางสาวศุภกานต์  หิตการุณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายศุภเกียรติ  ไวยสุนีย์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
664
นายศุภวิชญ์  บุตรสาริยัง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายศุภศิษฏ์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
666
นางสาวศุภากร  ปราศภัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุกสา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายสถาปนา  มีจันทร์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายสมบูรณ์  รัตนอาจ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
670
นายสมโภช  ห้องพ่วง
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
671
นายสมัชญ์  กัดฟัก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
672
นายสรณิต  พ่วงบางโพ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายสรรเพชร  ปฏิสนธิ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายสรวิช  จิตชู
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายสรวิชญ์  บุตรฟองคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายสรวิชญ์  พัฒนพรกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
677
นายสรวิชญ์  แสงภูภาส
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายสรวิศ  มีอ่วม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
679
นายสหพล  ชูตินันท์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
680
นายสหัสวรรษ  ติ๊บลูน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายสหัสวรรษ  พ่วงบางโพ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายสหัสวรรษ  มาศรี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายสหัสวรรษ  รัตนาวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายสหัสวรรษ  สมกุล
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายสหัสวรรษ  หลวงแสน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
686
นายสัณหภพ  แสนใจวุฒิ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายสันติภาพ  กุลพรม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายสัมฤทธิ์  เทพบ้านไร่
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
689
นายสิทธิชัย  เสือโฮก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายสิทธิเดช  เถื่อนรอด
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
691
นายสิรภพ  ดุรงค์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 324 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
692
เด็กชายสิรวิชญ์  คำถาเครือ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
693
นายสิริชัย  สดใส
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงสิริภัทร์  มีอินทร์ถา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายสุทธิภัทร  ชำนาญ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายสุธินันท์  ทองปิน
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
697
นายสุนาถ  นาคมูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายสุพศิน  ศรีพลากิจ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายสุพัฒน์  สังข์ไทย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงสุพิชชา  อารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายสุภกิณห์  ขอบคัน
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
702
นางสาวสุภาศิริ  แสนถา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายสุเมธ  ทัพศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายสุรกิต  คงอภัย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
705
นายสุรภัฎ  กอบแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายสุรวุฒิ  มะลิวงษ์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายสุรศักดิ์  เพิ่มพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงสุวนันท์  เชียเชื้อ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายสุวเปรม  เนียมศิริ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงสุวภัทร  ปิ่นนาค
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
711
นายเสกสรร  โพธิ์ไพร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายเสฏฐนันท์  แก้วคต
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เทียมสมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายเสถียรพงศ์  แก้วเมธีกุล
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงหทัยทิพย์  วิทยาพลู
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายหมื่นไวย  ศรีหมื่นไวย
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
718
นายหัสวรรษ  แก้วมา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายองอาจ  มะโนปา
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายอธิป  ภมะราภา
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงอนันตญา  รอดพล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
722
นายอนุรักษ์  เพ็งวัน
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงอภิชญา  ทิพย์วิชัย
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
724
นายอภิสิทธิ  แจ่มแหยม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
725
นายอภิสิทธิ  สังข์มูล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงอรชพร  บุญเกตุ
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 39

ณ อาคาร 3 ช้ัน 2 ห้อง 325 โรงเรียนอุตรดิตถ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
นายอรรถพล  จุติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายอรรถพล  เพ็ญธิสาร
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายอรรถสิทธิ์  เผือกไชย
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงอโรชา  ท้าวเทียมวงศ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายอฤศวรรฒน์  นิลพานิช
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายอัยยะภัทร  ขอบเขต
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายอัษฏา  ศรีทองคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
734
นายอาชวิต  ขำดำ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายอาชวีร์  แดงกองโค
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายอุกฤษฏ์  โพมาตร์
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
737
นายเอกอังกูร  เอกภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายเอเชีย  อ่อนพรม
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
คณิต ม.ต้น