ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 38

ณ ห้องสอบที่ 1 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกษิดิ์เดช  สาเขตร์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกิตติภูมิ  ยิ้มยวน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
นายคุณานนต์  สะอาด
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงคุณาภรณ์  เหลืองอรุณ
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายจิรายุ  คุณวงศ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญสูง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงฉัตรชนก  สุทธหลวง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายชญานนท์  คำมั่น
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงชญานิศฐ์  ไคล้คง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสุทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมสุด
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
นายชวิชญ์  ณ ลำพูน
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุระวาศรี
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงฐิติยา  แก้วบุญช่วย
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  เชียงคำ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวเป็ง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงณัฐณิชา  เฟื่องขจร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายณัฐนนท์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
นายณัฐวัฒน์  อารยิกานนท์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงธนภรณ์  มนตรีกุล ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงธนัชพร  ปินนา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงธนัญญา  ปาณพิมลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายธนาภูมิ  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวธัญลักษณ์  แหยมนาค
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายนภพล  จิตกรนานา
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุด้วง
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงนภาวินี  เสถียรเนตร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงนลินนิดา  แก้ววงศ์เครือ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงนาฬิกา  ศรีสุโพธิ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวนิธยาภรณ์  กาน้อย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงบุญสิตา  คงโพธิ์
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
นายบุรัสกร  นิ่มวิลัย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงปณิตา  ใบป้อ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงปรียาภรณ์  แม้นปาน
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงปวีณา  วิภามณีโรจน์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 38

ณ ห้องสอบที่ 2 โรงเรียนตากพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปิยธิดา  คาลายานนท์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงเปมิกา  สายยิ้ม
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายพงศ์กรณ์  วงษ์ไกรนาค
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายพงศ์ชนก  ชาวชัยนาท
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงพนิตวีว์  ใยระย้า
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงพรลภัส  จันทร์วิไลนคร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
นางสาวพัชรนันท์  อัจฉริยะเดชา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวพัชรมัย  เจริญตรา
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายพัฒน์  เฟื่องฟอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายพันธวัช  เนื่องวัง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายพัลลภ  ภู่รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
47
นางสาวพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวพิมลนาฏ  อ่อนตามผล
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญปล้อง
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงภัทรวี  อินทรกุญชร
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงภิญญดา  วันแก้ว
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงมณิวรา  กัลยา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงรมณียา  เปรมทอง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงระพีพัฒน์  ตึงจ๊ะ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทิพย์เจริญพร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงวรเกษ  ใจสอาด
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
57
นายวีรยุทธ  พานิชเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายศรัณยู  เริญกาศ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงศิธารินี  เกตกลมเกลา
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายศุภกานต์  จิตรกรมาลี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผ่องแผ้ว
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงสุกัญญา  กุนทิพย์
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงสุคนธา  ชอบธรรม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
นางสาวสุวนันท์  มีใจดี
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงอภิชญา  เต็งสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงอรปรียาลักษณ์  ระมั่ง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงอริสรา  เป้าชาลี
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงอัฐภิญญาพร  ระมั่ง
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงฮามีดา  น้อยทับทิม
ม.1
โรงเรียนตากพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกมลชนก  หวลหอม
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกรกมล  น้อยทิม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายกฤชมงกุฎ  นวลคำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายกฤตภาส  แว่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกฤตเมธ  นาคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกฤษณ์ธร  แสงเวียง
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกษิดิศ  เชื้อประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อิ่มเที่ยง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัญญาภัค  ไร้พวง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกัลยกร  วุฒิศิริศาสตร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายกิตติพล  ก่อโชควัฒนา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายกิตติภูมิ  เชื้อชัยนาท
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกุลณัฐ  เกิดเจริญ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกุลวรางค์  คงอินทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงเกศินี  สุขมาก
ม.1
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายเขมชาติ  ศรีบัว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  สุวรรณโรจน์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจักรพงษ์  ธิตินิลนิธิ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงจารวี  วงศ์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจารุวี  ศรีบัว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจิณณพัต  ระเบียบ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายจิตติทัศน์  ทองทุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวจิรสุตา  เขียวจันทร์แสง
ม.3
โรงเรียนเมืองเชลียง
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจุฑามาศ  ครุฑมี
ม.1
โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่งสองแคว
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริศรีลดามาศ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภาชนะทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายชญานิน  เสือแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายชนาธิป  ฟักรักษา
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายชยุตพล  ทัดไทย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายญาณธร  เขียวแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายญาณัธร  เชิดชูไทย
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายฐิตวัฒน์  ตาบุตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงฐิติพร  ยอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณฐชนม์  อินทพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณัฎฐนรี  เขตบรรพต
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  แก้วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สวนที
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณัฐธิดา  เฉลิมสิริโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายณัฐพงษ์  ประสมทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายณัฐภัทร  จึงมีลาภ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูมิวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายณัฐวีร์  เนียมมี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วนิล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุติวีรวัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายณิชากร  ศิริพัฒนานุกูลชัย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณิชากานต์  วันไชย
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายต่อพงษ์  มีบาง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายต่อลาภ  วิเชียรสรรค์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงธญวรรณ  สังขวุฒิ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธญานนท์  รอดสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธนกร  สุขอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายธนกฤต  กฤตรนต์รัศมี
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธนวัฒน์  นุชคำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายธนิส  พฤกษิกานนท์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ชมชัย
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธฤต  วงศ์ทรัพย์สกุล
ม.1
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงธารีรัตน์  สมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงธาวิณี  ชัยวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงนงนภัส  ใจปัญญา
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายนนท์ปวิธ  วงศ์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงนวพร  จิตรนำทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนิชา  เอมสอน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายนิติ  เทียนบุตร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายนิรพัชร  ท้วมเรือง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงบัวชมพู  พุ่มกลับ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงบุษราคัม  สารสืบ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายปราโมทย์  คีรีรัตนเสถียร
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายปริญญา  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปรินดา  เทพคำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปัณณวัฒน์  ฟุกฟัก
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพชรพล  ช่วยเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพรเทพ  ปลูกสร้าง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายพลวัต  ไม้กร่าง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพลอยนภา  ทรพัย์ไทย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  เวียงแก้ว
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพัทธวรรณ  คำชมภู
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายพันเดช  ตัณทานนท์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายพันธกร  จิตรพินิจ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงพัทธนันท์  นิ่มมณี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แว่นไหว
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สนปี
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพิริยะพงศ์  จันทร์ผึ้ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพีรกานต์  เอี้ยวประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพีรดา  นวมเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายพีรายุ  น่วมอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายพุฒิชัย  เนียมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงเพชรรัตน์  บัวเผื่อน
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายเพ็ญชาติ  พวงเงิน
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงภัสราภรณ์  ทองพงษ์เนียม
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงภาสินี  พรมเมืองดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิวงศ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายภู่สันติชัย  ภู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงเมธิกานต์  อยู่เชื้อ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายเมธิชัย  บุญยังรอด
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายรัฐนันท์  ด่านจิระมนตรี
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงรัตนากร  น่วมอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงวราภรณ์  เพิ่มพูล
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายวัฒนา  ไกรบุตร
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายวัฒนา  บ้านกล้วย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงวัศยา  มีพวงผล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงวิรัลพัชร  เจริญโชติสังข์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายวุฒิชัย  พิมพ์ช่างทอง
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 38

ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงศศิกญจน์  นนทธิ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายศิรชัช  อรุณแจ้ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงศุทธหทัย  บรรเทา
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศุทธินี  อิ่มหนำ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายศุภชัย  ระเริง
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายศุภณัฐ  บ้านกล้วย
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายศุภวรรษ  ท้วมนาค
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงศุภษร  สนแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงสณพรรณ  พยอม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายสรวิศ  หวังมีชัย
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายสิทธิโรจน์  เหมลักษณ์ไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
187
นางสาวสิรภัทร  บุญปก
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงสิริกร  กิตติธงโสภณ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงสิริพิมล  อินดี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงสิริวิมล  พุ่มสุขวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายสืบศักดิ์  คำนุช
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายสุกฤษฎ์  บรรเทา
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พระโยม
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงสุดารัตน์  หล่ายศรี
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายสุทธิรักษ์  โชติมน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงสุนิษา  นันธิใจ
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พีธรากร
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายสุริยะ  ศรีหมี
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงหนึ่งสตรี  สายนวล
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายอภิวุฒิ  อภิไชย์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายอมรเทพ  มาสิน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายอิทธิ  แก้วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
คณิต ม.ต้น