ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
นางสาวกนกวรรณ  ปาละวงค์
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกวิสรา  จังตระกูล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกัญจนาพร  แก้วทุ่น
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
4
นางสาวกัญญาณัฐ  สร้างนอก
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิยะ
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกัลย์สุดา  บรรพตไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกัลยาณี  ทะวะดี
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนสอน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
นายคมศักดิ์  ชมภูลัย
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงจิรัชญา  ชินวณิชัย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มามา
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงฉัตรณภัทร์  ทินอยู่
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวฉันทพัฒน์  ยะหัวฝาย
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายชุติพนธ์  บุญนำมา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงซาร่า  เอ็คเบิร์ก
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงญานิกา  ตรีเจริญสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงฐานิดา  ยิ่งเสรี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทิวงศ์ษา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงณัฐธิดา  คนหลัก
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงณัฐรัตน์  จิตมุง
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงณิชารีย์  เมตาภรณ์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายติณณ์  วิญญา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวทานตะวัน  ลีลาศีลธรรม
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายธนทัต  จิตรหมั่น
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
นายธนวัฒน์  หมอยา
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายธนัช  พงษ์เลาหพันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
นางสาวธนิตา  อินจันทร์
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงธวัลรัตน์  นาคำ
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พานทอง
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จำกัด
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงธัญศิริ  ศรีอาวัชนาการ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงธาราทิพย์  คำปันวงค์
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
33
นางสาวธิดารัตน์  ด่านอินถา
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายนนทวัชร  เอี่ยมนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงนริศรา  โคตร์สินธ์
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
36
นางสาวนันทนัช  ต้อนรับ
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงนันทิชา  เสียงหาญ
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงนิชการณ์  คิดอ่าน
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวนิภาพร  หล้าปวงคำ
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
นายนิรัฎฐพงษ์  สาวยง
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงเนื้อทอง  เรืองทวีป
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
นางสาวปภาวดี  ยาง
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงปรวีร์  ปั้นเทศ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายปริญญา  ก๋ามูล
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงปวิชญา  คำแสน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงปานวดี  มีคุณประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงปารณีย์  ธิยาว
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวปาริฉัตร  สิทธิกลม
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงปาริชาติ  สิริบาล
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายปาล์ม  ศิลพรกรกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวปาลิกา  แก้วทุ่น
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายปุณณพัฒน์  นิลโชติ
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายพงษ์เพชร  ประสม
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงพัชรี  ยาโน
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงเพ็ญประภา  ทาติ๊บ
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายภูมิ  โชคกิตติวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายมนภัทร  คะระวาด
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวมัญชรี  บรรพตไพรวัลย์
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงเมริญา  ทิศฉลาด
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายรพิพล  เขมะรัตน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงรัชนีกร  จันทาพูน
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายรัชพล  ยอดยิ่ง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงรัญชนา  มหาวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงรัตนา  ดีงาม
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
65
เด็กชายวชิรกานต์  สิริวราพงศ์
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
66
นางสาววนิดา  สมกำเนิด
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงวรินทร  ธรรมชัยตา
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงวริศรา  ไชยเรือน
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายวิจักษณ์  ลาภใหญ่
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงวิชญานันต์  ภาวนา
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายศราวุฒิ  จิตมุง
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงศศิวิมล  คร่องไหม
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงศิราณี  เลือลา
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงศิริประภา  เลือลา
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงศิริพร  ท่าดี
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
76
นางสาวศุจินันท์  ไม้รัง
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงปิ่นสุดา  แก้วเดช
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงศุภาวีร์  มีข้าว
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวษิตา  จันทราธิคุณ
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงสินีนาฎ  วงศ์ใหม่
ม.1
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงสุชาดา  ทำบุญ
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
82
นางสาวสุพัตรา  อดิธนากุล
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงสุภาวดี  อะคะเส
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
นายสุเมธ  ปุกกันโท
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายอติชาติ  ก้อนผูก
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
86
นายอนุกุล  ธานี
ม.3
โรงเรียนเถินวิทยา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายอนุศิษฎ์  กระทุ่ม
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายอภิรัตน์  อุปอินทร์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายอภิสร  พงษ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
90
นายอภิสิทธิ์  นันทวิชัย
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงอรทัย  ชัยเกิด
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงอรพินท์  เพชรตรีทอง
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวอรวรรณ  คุณาวุฒิพนา
ม.3
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงอลิสา  วัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงอัญทริกา  นาตัน
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
96
เด็กหญิงกชกร  จันทร์แก่น
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงกนกพร  อาทรกิจ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
98
นางสาวกมลวรรณ  คำวังพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายกฤตนัย  ปงกา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
100
นางสาวกฤติมา  ดวงสีเสน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกษมา  สมบูรณ์ชัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายก่อบุญ  พินิจพรรณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ร้อยเงิน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงกัญญาวีณ์  เขม้นดี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงกัณณากานต์  นุตตะระ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงกัลยกร  สันทัดการ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงเขมมิกา  ญานะ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงคัทริยา  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจณิสตา  สุทกุล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจิรภัทร  ใจจิตร
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวจีรนันท์  จันต๊ะรังษี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงเจนจิรา  บัวชุม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชลดา  เมฆโปธิ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายชวัลวิทย์  บุตรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายชัชนันท์  มูลศรี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายชาญณรงค์  โอดแก้ว
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวชาลิสา  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยี่บุญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชุตินันท์  โปธาพันธ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงโชติกา  จองวัฒนากิจ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายฐณะวัฒน์  จันทรา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายฐานันดร  พัฒนาภรณ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงฐิติลักษณ์  โมราศิลป์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
125
นายณปภัช  เรือนมูล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วุฒิวงศ์พุทธิ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายณัชชา  วรรณวงค์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
128
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พระมาลา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุนะธรรม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายณัฐชนน  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐณภัทร  โถนาค
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผดุงพันธ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงณัฐธิดา  วันเวียง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายณัฐพล  มะโนศักดิ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฐภัทร  โถนาค
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณัฐมน  อุประโจง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณิชา  โสมิยะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงดลยา  มณีขัติย์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
139
นางสาวดารารัตน์  สารพยอม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงตรับพร  ถิระวนิช
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงตะวัน  ขัดมะโน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
142
นายทศทิศ  โท๊ะทองซิว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายทศวรรษ  ถาวร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงทักษพร  ศรุตวงศ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายทาอีจิ  โอยาม่า
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวทิพย์สุคนธ์  ธรรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนกฤต  เมืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
148
นายธนเกียรติ  จุ่มจันทร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธนวัฒน์  คำพยอม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธนัชชา  เลือดไทย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
151
นายธนาณัฐ  แสงหงษ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายธรณ์ธันย์  ยะสุคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวธัญมาศ  ทาหน่อทอง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงธัญรดี  สินจ้าง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงธัญรัศม์  ณัฏฐกรชยนนท์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงธัญวรัชญ์  จินะกาศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงธิวารินทร์  เชียงมูล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
158
นายธีระภัทร  อินต๊ะขัติย์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงนนทกานต์  แสงผาบ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงนรินทรา  ป๊อกแก้ว
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงนริศรา  ทองปลิว
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงนฤชา  กาวารี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงนลินทิพย์  ใจแจ่ม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงนันท์นภัส  รอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงนันทลักษณ์  พะวงศ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงนิรชา  ปินตาดง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายนิรวิทธ์  บุญมาลัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนิรัชญา  ปาลี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงปฏิญญา  ชนะชัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงปพิชญา  แสนเสนาะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปริญญา  โปธาคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงปวรรัตน์  จันทร์เอี่ยม
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงปวริศร  นวลเอียด
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงปวิชญา  วาดคำ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงปาณิสรา  ราชจินดา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงปาณิสรา  วงค์ศรี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวปิยฉัตร์  สิงห์โตวะนา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงปิยนุช  ด้วงทรง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงปิยากร  ใยดี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงโปรยพร  พรหมช่วย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายผูกพัน  พิมพ์อูป
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงพธูวดี  อุดม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงพนิตชนก  อินต๊ะ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงพรชนก  ศิริชัย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงพรทิพย์  สุวรรณขอด
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงพรรณวษา  สินธุ์ญา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงพรรณวสา  วงศ์กัญญา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายพลภูมิ  ธนะวงศ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงพารวย  สหกิจขจร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายพิชัยยุทธ  อุไรสาย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายพิทวัส  ชายน้อย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
192
นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยวรรณะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ธรรมยศ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายพีรพัฒน์  เขื่อนคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
195
นายพีระนัฐ  เผ่าไทย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงภัคจิรา  โสธะโร
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายภัทรชัย  เขมวิลาส
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายภัทรดนัย  ใจมา
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายภัทรธร  วงศ์อาษา
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวภัทรภร  ตาเจริญเมือง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงภัทริดา  เลือดนักรบ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงภัสราภา  ปิงคะยอม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายภากร  จิตนารินทร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายภากร  พันวัน
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายภาคภูมิ  ไชยมุข
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายภาณุพงศ์  เตมีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงภาวินี  วุฒิคุณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
208
นายภาสกร  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายภีมวัจน์  จุลเจิม
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายภูบดี  สุริวรรณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายภูริณัฐ  อุตมะโชค
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายภูริวรรษ  จ่าโอฐ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวมณฑิตา  โปธาคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงมทินา  ปัญญาคำ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวมนต์ชญา  แก้วล่ามสัก
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงเมธารัตน์  ทาสัก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายเมธีรัฐ  ใจเตี้ย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายยุคลเดช  แก้วอ้าย
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงรมย์รวินท์  กำแพงทิพย์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงรัตนากร  มติอภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายราเชนทร์  แซ่ตัน
ม.3
โรงเรียนวชิรป่าซาง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายรามฤทธิ์  สุดใจ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
223
นายฤทธิชัย  เจริญด้วยฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กชายวริทธิ์นันท์  หล่อเถิน
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายวรินธร  วงค์จักร์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงวริศรา  พรรคพล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
227
นางสาววัชรพร  กันทรัญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงวัชริน  สุธาวา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
229
นางสาววัสนันท์  ปรีชานุกูล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงวิมลสิริ  สุรินทร์โส
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายวิศิษฎ์  พวงวรินทร์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายศตคุณ  ไตรธรรม
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวศรัญญา  สมจันทร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายศรัณยวัชร์  นันติ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายศรันย์  อะกะเรือน
ม.2
โรงเรียนวชิรป่าซาง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงศรุตา  ปิกวงศ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงศลิษา  สอนหล้า
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงศิรดา  เลาห์รอดพันธ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงศิรดา  สินิทธ์สกุล
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
240
นางสาวศิริรัชน์  วงจันแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายศิวนาถ  กองอรินทร์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
242
นายศุภวิชญ์  ศรีสอนใจ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงศุภาวรรณ  มณีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงสกาวรินทร์  พรหมณะ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงสกุณา  ใจไหว
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงสรารักษ์  สิทธิพร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายสราวุฒิ  เจ็นพนัสสัก
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงสรินดา  ยองเพชร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
249
นายสหรัตน์  จินดาหลวง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
251
นายสันติ  กำธร
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวสาริศา  วิเชียรกุล
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงสุชญา  ธรรมป๊อก
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสุพลสิริ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
255
นางสาวสุพัชรี  สุริยจักร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 35

ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงสุพิชชา  น้อยมี
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
257
นางสาวสุพิชญา  กันแดง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวสุพิชญา  ปุ๊ดภาษี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงสุภชา  ยาปะนะ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงสุภาพิชย์  จอมธัญ
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
261
นางสาวสุรีย์รัตน์  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
262
นายสุวัชชัย  มะโนทา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงอนัญญา  สุทะพรหมพิงค์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
264
นายอติชาต  ปันเต
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายอนุรักษ์  ขันตี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงอภิชญา  ชุ่มศรี
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงอภิชญา  พันพลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
268
นายอภิชาติ  จินาการ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวอภิญญา  เพชรทอง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงอภิภาวดี  อภิวงค์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
271
นายอภิสิทธิ์  จินดาหลวง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงอรกัญญา  สุภาโขง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวอลิสา  เพชรผสมทอง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายอัครกร  วงศ์ตัน
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงอัญชิสา  กระบวนแสง
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรธิสาร
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
277
นางสาวอาทิตยา  มั่นหาญ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงอารียา  กาวิน
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ฉางข้าวคำ
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงไอรีนี  ปุทะกัง
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
คณิต ม.ต้น