ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชพัทธ์  สิงห์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกรกช  ศรฐิติการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกรวิชญ์  กลิ่นมาลี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์ไธสง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกรินท์  ฤทธ์ไธสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤตภาส  กาพย์สันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตภาส  ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตวัฒน์  สอนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤติน  ทะสุนทร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกฤษฎาชนม์  อุคหปัญญากุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกฤษยรัตน์  จันทะโยธา
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกวิน  วัฒนศิลป์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกวีกานต์  กุลวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกษิดิ์เดช  มุสิกวงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกษิดิศ  ลิมสุธากุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกัญจน์พงศ์  แสงวงศ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธัมมานุวัตต์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกันตนพ  สุริยฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกัลยาพร  ขอดดอน
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกานต์ชนก  อุดมเจตจำนง
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกานต์พงศ์  ก๋าเร็ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกิจจา  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกิจพงศ์  ไพโรจน์พงศา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกิตติธัช  ทิมแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกิตตินันท์  ศรีธนานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกิตติภพ  ชื่นอาภา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกิตติภพ  เพิ่มพลกรัง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกิตติภัฎ  สุวรรณเลิศ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกิตติศักดิ์  แมงกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกิติภัสส์  ธรรมทวี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกีรติ  สุวัฒนเมธี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกุลพัทธ์  กัลปดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายเกียรติยศ  แขนสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายคณดิถ  พิริยะไพโรจน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายคณิติน  เนตรพล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณิศร  ส่งโสภา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายคมสันต์  รักกระโทก
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายคุณอินทร์กฤษฏ์  บัวทิพย์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
นายจักรพงษ์  พรโสภิณ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจันทิรา  ดงพงษ์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวจารุวรรณ  เหินสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายจิณณะชัย  บุรารักษาเกียรติ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงจิดาภา  ใจงูเหลือม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สาคร
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจิรนันท์  สงวนสุข
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายจิรภัทร  เลาห์พงศ์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจิรัญช์ชญา  ลิ้มมหาคุณ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายจิรัฏฐ์  หวังมั่น
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจิรายุส  สุวรรณเลิศ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจุฑามาศ  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายเจฎไช  ถิระธรรมกิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ลิ้มสุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายเจตนิพัทธ์  บุญญานุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายเจษฎากร  จันทรมหา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชญานนท์  ชนะมี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชญานนท์  ศิริสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงชญานันท์  เชียงไชยสกุลไทย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวชนกนันท์  วงศ์จรัสรวี
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายชนกันต์  เชยชุ่ม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายชนกันต์  เชาวลิต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายชยพัทธ์  ชัยชาญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายชยยชญ์  เสริจิตติมา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายชยุตม์  พัชรมณีปกรณ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายชโยดม  หูสันเทียะ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายชลันธร  รำมะเริง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายชัชวาล  ครองยุติ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายชัชส์  เชิดฉาย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชัญญา  รัตนาพันธุ์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายชัยวัตร  กลั่นเรืองแสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายชิณณวรรธน์  พงษ์ชญาเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายชินภัทร  จุไรรัตน์พร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายชินวัฒน์  กาสสกุล
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายชิษณุพงษ์  เนียมสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายชีวา  เกษรบุญนาค
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โรจน์คุรีเสถียร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงชุติผะดา  นลวชัย
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายชุษณะ  เทพบุตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายฐกรณ์พงษ์  หล่อธราประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายณพวุฒิ  ศาสตร์สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายณภัทร  ไกรวิศิษฏ์กุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายณภัทร  อัญญโพธิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายณภัทร  อุส่าห์งาน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายณสหัส  มากระจัน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณัชชากร  พัฒนขจร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายณัชนนท์  ดอกไม้กุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หงส์ชู
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัฏฐา  บุรารักษาเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายณัฐกิตติ์  สอดโคกสูง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงณัฐชยา  ผ่องกุศล
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงณัฐชยา  แสนพลกรัง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณัฐชา  อัครปรีดี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสงค์สุธน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงณัฐณิชา  พุทธรักษา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายณัฐดนัย  แสงเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณัฐนลิน  แถวจันทึก
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายณัฐนันท์  เวบสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายณัฐประวีร์  ปัถยาวิชญ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายณัฐพงษ์  สุภา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงณัฐพร  คงดี
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐพร  ลือสะท้าน
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายณัฐภัทร  ถีสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายณัฐภัทร  ยุธาชิต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายณัฐภัทร  ศิลาพงษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณัฐภัทร  อวบสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายณัฐวรรธน์  นรสาร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฐวัตร  จันทน์มาลา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายณัฐวุฒิ  นุศิริหาญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุยเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก่งทองหลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงณิชกานต์  วิเศษจินดาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงดารุณี  ศิริมา
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายดิษย์วิชชา  โสมจะบก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายตฤณกร  อ้อชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายตฤณภัทร  สุปัญญเดชา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายติณณ์  นาคดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายเตชิษฏ์  ประสพมานะชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายไตรภพ  ฉิมโห้
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายไตรรัตน์  ปานทองเสม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายถิรพร  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายทรงกิตติ  โพธิ์เย็น
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายทวีรัช  อินทรกำแหง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายทวีศักดิ์  กิ่งโคกกรวด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายทศปราชญ์  แผนวิชิต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายทองเทพ  ควงขุนทด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงทักษิณา  อาสานอก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายทัตธน  พีระธรรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
127
นายทินกร  แกลงกระโทก
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายเทพาธิป  ป้องแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายเทวินทร์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายแทน  ยะไวทย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธนกร  ตรองพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายธนชล  จึงธนาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธนทัต  ยอดประทุม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธนธัช  นุพันธ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายธนพงศ์  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธนพงษ์  ลำเพย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายธนพล  บัวผัน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายธนพันธ์  ดีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายธนภัทร  พุ่มชูศรี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายธนภัทร  สินสร้างบุญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิคีรีสุข
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายธนวิชญ์  ศิริวงศ์ศาล
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายธนสิทธิ์  ทรงสวรรณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงธนัญญา  สรรพประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายธนัท  ปัญญาศิริกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงธนาภา  อธิธาดา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธนาเศรษฐ์  จันทราภิรมย์กุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายธนิศร  ศรีรังกูร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายธราดล  รัตนบรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงธวัลพร  จตุพรม
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายธัชชัย  ไชยทวีวิวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงธัญญาสิริ  ศิลป์ส่องสุข
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงธัญธร  โต๊ะกำแหง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายธาวิน  มกราภิรมย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายธิติพงษ์  มูลตรีภักดี
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายธิติวุฒิ  นิยมประภาสกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายธีรเดช  ปัญญาวัน
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธีรธรรม  แจวเจริญ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายธีร์ธวัช  ฉัตรสุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายธีรพัฒน์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายธีรภัทร  คุริรัง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธีรวัฒน์  นิธิอนันตพงษ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธีรสิทธิ์  แก้วประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธีระภัทร  ปรีดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธุวานนท์  กสิพันธ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธุวานนท์  คนใจบุญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงเธียริษา  กิตติรักษสกุล
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนนทิชา  วงค์คำ
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายนภัทร  เมืองสุข
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ถึงอินทร์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงนภัสสร  ท้าวสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงนภัสสร  นุ่มละมุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายนรบดี  ผึ่งไธสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายนราวิชญ์  แดงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงนวพรรษ  แตมสำราญ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายนวพล  แสงศิริ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงนวรัตน์  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายนัทธพงศ์  ตรีสกุล
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขอยวนกลาง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายนันธวัช  ราชตราชู
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายน้ำเพชร  เขียนขาบ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายนิติทัตน์  นิ่มมณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายนิธิศ  งอนชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายนิปุณ  มังคะจา
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงนุชวรา  นนท์เสนา
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายเนติพงษ์  ขำขนิษฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายบูรพา  เจริญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายบูรพา  สอนคำแก้ว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวเบญญาภา  คำสิงห์
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายปกป้อง  ศรีวรรณา
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายปกรณ์ฆนัตว์  สิมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายปฐพี  ดำรงไทย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายปฐพี  ทาไธสง
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายปฐวี  ศรีนวกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายปณธรรม  จินากูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายปณวัต  พิสิฐปริวรรต
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายปณาธร  บรรจงส์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงปนัดดา  เดสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายปพลสรรค์  พัฒน์ผโลทัย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงปภาวดี  อุปนันท์
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายปรมัตถ์  ภักดิ์โพธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายปรมินทร์  ตะสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายปรวิชญ์  เรืองสุพันธุ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายประกฤษฎิ์  จงเจริญใจ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายปริญญา  พลเสนา
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายปฤษฐญา  โกะสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายปัญญลักษณ์  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สอดโคกสูง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายปัณณทัต  โตมรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวปาริชาติ  อิ่มกลาง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวปิยฉัตร  กุมปรุ
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายปิยพนธ์  บัวคำโคก
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายปุญญพัฒน์  ปิดตานัง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายปุณณวิช  ชัยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายไผท  ตตินันทพร
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
216
นายพงศกร  กันแตง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายพงศ์ธนธรณ์  แสนใหม่
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายพงศธร  อัครกุลพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายพงศ์ภัค  พลตะคุ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายพชรพล  วรสุนทร
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงพรนภา  จุลมาศ
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงพรพรรณ  บุตตะกะ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายพรภวิษย์  เมธีกสิพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายพลภูมิ  กำธรทักษิณา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายพลิศร์  วิริยกิจอนันต์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายพสิษฐ์  มหรรฆสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงพัชนิดา  นักฟ้อน
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายพัชรพล  ประพรม
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายพัชรพล  ศุภรัตนพงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายพัฒนวิทย์  หมั่นการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงพัณณิตา  ตุลาบดี
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายพัทธนันท์  ตั้งวัฒนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายพันธกานต์  ปั่นกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายพัสกร  ฤกษ์นาวา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลาบดี
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงพิมนภัทร์  สิงหา
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  ดวงกลาง
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงพิมพ์ภิกา  ปะหูปะปา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงพิมพาวรรณ  หมั้นทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายพิษณุกร  หวังบรรจงกุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายพีรณัฐ  นิลเนตรบุตร
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายพีรณัฐ  โลหณุต
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายพีรณัฐ  อินทะโส
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายพีรพัฒน์  ชูโฉม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายพีรวัส  อัครวณิชชา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฟักโคกกรวด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายพุฒิเมธ  ตุลาบดี
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายพุฒิรัตน์  แพชนะ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายพุทธิพน  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงเพชรรินทร์  ไพโรจน์พงศา
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศิริสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงแพรวภราดา  วัชรพงศ์วณิช
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายภคพงศ์  พัฒนากุล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายภควัต  มั่งประยูร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายภมรภูมิ  ภมร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายภราดล  โคกขุนทด
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงภัคธรญาณี  จุฑาศิลปารัตน์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายภัคสุวัฒน์  สร้างขุนทด
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงภัทรนันท์  สัมฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายภัทรพงศ์  พัฒนากุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายภาคภูมิ  ทองด้วง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายภาณุวัตร  ซุยสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายภาณุวิชญ์  เทพนอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายภูดิษกรณ์  นพคุณ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายภูเบศ  ติณณ์วรเดช
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายภูมิปัญญา  พร้อมจะบก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายภูมิพลัง  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายภูมิพิทักษ์  ภู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายภูมิรพี  สุริยพงศ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายภูมิรพี  อนันตเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงภูมิรวี  อักษรครบุรี
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายภูรนบดี  วัจนศิริเสถียร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายภูริชญ์  ตันธนโรจน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายภูริเดช  รุ่งเรืองอนันต์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายภูริทัต  สุขอนันต์ชัย
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายภูรินทร์  นิลเกษ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายภูรินทร์  สุรโชติมงคล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายภูสิทธิ  โภคสมบัติ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายมหิศรา  บุญมาแย้ม
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีวัฒนพงศ์
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายยศพงศ์  กสิบุตรทวีวัฒน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายยศวริศ  ธีรอิทธิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงรชฏฝน  มุ่งบุญ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายรชต์พล  จันทร์สมัคร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายรฌาดล  ถือพุทธ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายรณกฤต  วัฒนะกุล
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงรดา  จึงพิชาญวณิชย์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายรวิพล  สิทธิพล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงรวิวรรณ  จตุพรม
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงรักษ์คณา  มณีรุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายรักษิต  เมินกระโทก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายรัชพล  งามขำศรีวิบูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายรัฐเกียรติ  หริ่มเพ็ง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายรัฐชัยญา  สุวรรณศร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายรัฐวิทย์  สุทธิพิธาวัชร์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงรุ่งรวี  เลิศคุณลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงลออรัตน์  อุปคุณ
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายวชิรวรัชญ์  ธีรสีหไตร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายวชิรวิทย์  วัชระมูสิก
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายวรชาติ  สนพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายวรเชษฐ์  เปไธสง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายวรโชติ  กษมาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงวรนุช  ท้วมประถม
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงวรรธินี  สาธุรัมย์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายวรากร  จรัณยานนท์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายวริทธิ์ธร  วงศ์นอก
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายวสันต์  อุบลแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายวสุ  วิษณุโยธิน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายวัชรินทร์  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายวันพิชิตชัย  บุญขันธ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงวาสนา  พันธุ์สุชาติ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายวิชช์ยธิป  เสถียรรัมย์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงวิภาดา  สง่าประโคน
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายวิศรุต  คมพิมาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายวิศวชิต  หว่างกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายศธาฎา  เลิศสีมาพร
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายศรัณย์  วัดพะเนา
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงศศิวิมล  ตรีศักดิ์
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายศักดินนท์  ตรีกิจจานนท์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายศิรวิทย์  วาดเขียน
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงศิริวรรณ  เฉลยกลาง
ม.3
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายศิวกร  วิชัย
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายศุภกร  จรัสเดชวิริยะ
ม.1
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายศุภกร  จารุจุณาวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายศุภกฤต  สิงห์สุทธิโสทร
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงศุภรดา  อุทุมทอง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายศุภวิชญ์  งอนสำโรง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายสงกรานต์  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงสตรีทิพย์  บุญมั่น
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายสนทรรศน์  คำไธสง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายสรวิชญ์  มานะธุระ
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายสวราชย์  ชะวางกลาง
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายสวัสดิมงคล  ดวงกลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายสหพล  โพธิ์หมื่นไวย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายสหัสวรรษ  ภุมรินทร์
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายสหัสวรรษ  สร้อยพิมาย
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายสาณิช  ทัศนสนวิจารณ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายสาริน  หิรัญคำ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายสิทธิชัย  ทองน้อย
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายสิรภพ  นิไทรโยค
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายสิรภพ  ศรีสุรมณี
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงสิรภัทร  นุชใหม่
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมูล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงสิริญาพร  ครองบุญ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงสิริธร  นวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงสิริรักษ์  ธีระวัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายสุกฤต  ตันตมณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายสุชาครีย์  อิ่มสินสกุล
ม.3
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงสุธาวัลย์  เพียศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงสุพนิตา  ศิริโภคานนท์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 31

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญยืด
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงสุภัคฐิต์นิจ  จุฑาศิลปารัตน์
ม.3
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงสุภาพร  ปราบงูเหลือม
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงสุภาพร  เพชรแท้
ม.1
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงสุรดา  พัฒนศาสตร์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงสุริฉันท์  เขียววิลัย
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายสุวิจักขณ์  ฐิติรัถยา
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงสุุรีย์พร  ตัชชนานุสรณ์
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายอคิรภัทร  จักรแก้ว
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงอชิรญา  ยงชัยยุทธ
ม.2
โรงเรียนปากช่อง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายอทิพล  ละอองนวล
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายอธิคุณ  แอกทอง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงอธิชา  สันติลินนท์
ม.1
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายอนุสรณ์  เลิศประจักษ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงอภัสรา  ประมวลธนกิจ
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงอภิญญา  กมลกลาง
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงอภิญญา  ฆ้องลา
ม.2
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงอภิภาวดี  ศิลปิกุล
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายอภิรัฐ  คิดการ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายอภิวิชญ์  คำรณฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงอรชพร  ศรีพวาทกุล
ม.2
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงอรพิมพ์  สินปรุ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายอรรณพ  เนตรบรรจง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายอัมพุท  เสือทองหลาง
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงอารี  ชาวบ้านกรับ
ม.2
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา ราชวิทยาลัย นครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายอิทธิพัทธ์  สายคติกรณ์
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายอินทนนท์  ฉัตรชัยพลรัตน์
ม.1
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายเอกพล  เกตุบรรลุ
ม.2
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายเอกรินทร์  หีบขุนทด
ม.3
โรงเรียนบุญวัฒนา
คณิต ม.ต้น