ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 641 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทรัพย์ศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขวัญสู่
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  กองโฮม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกรรณิการ์  ฝาชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกริชสุเมธ  หอมตา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤตพจน์  แทนสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตพีร์  ลีลาศ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกวินภัคนิช  สุขขี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายก้องกิดากร  เดชศรี
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกัญจน์พล  สระประทุม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทรงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหล่าขยัน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกัณจภัทร  บุญประภาศรี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัณฑิกา  กุลนาฝาย
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัณยาณี  พลนิกร
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกัลยกร  ชัยสมร
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวกิติภิญญา  ดิเรกโภค
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกีรติ  กิ่งแฝง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกีรติ  พิมสิม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกุลนันท์  ก้อมอ่อน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายเกรียรติศักดิ์  แนวโอโล
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงขวัญฤดี  ตุลาการ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายคณิน  พิริยาพิทักษ์ภรณ์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงคณิศร  ดิบสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายคริษฐ์  ศิริภูมิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจักรี  ศรีวิชา
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงจิดาภา  คำทองเขียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจิตติมาพร  ทิพย์ชาติ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิรัชญา  วรเทพนันทกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวจิรัฐติกาล  ทนโนนแดง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
33
นางสาวจิราภรณ์  ลูกอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจุฑามาศ  โถชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายฉัตรเชษฐา  ครองโชค
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 642 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญาดา  ใจดี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงชนม์พีรา  สุขวัจนี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงชนินาถ  เฟื่องรอด
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวชมพูนุช  อ่อนละมัย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชลธิชา  พลเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงชลปรียาพร  หาญรบ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชลิดา  โพธิ์ชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายชวาล  วรสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชัยชล  เฮงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายชินวัตร  ครองบุ่งคล้า
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายชินวัตร  แปลงค้างพลู
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงฌัฐนรี  ปักษา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายญาณพัฒน์  ตั้งขจรโกศล
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวฐิติกานต์  อุ่นศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงฐิติชญา  เทียนธวัชกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
51
นางสาวฐิตินันท์  อุ่นศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงณชนก  เนียมชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณัฎฏฌา  ภักดีอาสา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสันแพงศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายณัฐกิจ  บุญแจ่ม
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาษิตานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวณัฐณิชา  มิตรสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
58
นางสาวณัฐธิกา  ศรีหัวแฮ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสมัคร
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐนนท์  เกตตะสา
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวณัฐพร  ฝาชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรภักดี
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายณัฐิวุฒิ  พรมภูวงค์
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณิชากร  คล้ายตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายตะวัน  กระแสโสม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงทักษิณา  ระวิพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงทิพย์สุดา  ห้าวหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายธนกฤต  แนวโอโล
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายธนกฤต  บุญชัย
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 643 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
70
เด็กชายธนบดี  ยิ่งเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงธนภร  วัชรินทร์ธาดา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงธนภรณ์  วิลัยปาน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายธนภูม  วงษ์เวช
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายธนภูมิ  ชาลีเขียว
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงธนัชพร  ชัยวิรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงธนัชพร  วังศิล
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวธนาทิพย์  หาญพยัคฆ์
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงธมลวรรณ  ประยงค์เพชร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวธัชนิตา  กล้าแท้
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงธัญจิรา  พิมพิลา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงธัญชนก  สีสะใบ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภูพวก
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชำนาญพล
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงธัญสินี  ต่อโชติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงธิดาภรณ์  ภูมิรินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธีรกานต์  พงษ์สระพัง
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธีรกานต์  มีหาญเสมอ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายธีรภัทร  พลดงนอก
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายธีรภัทร์  เจริญภูมิ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงนพสรณ์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงนภัสสร  ภูริธร
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงนราวัลย์  สอนวงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงนริศรา  ศรีหะสุด
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงนลัทพร  สุมณฑา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงนวพรรษ  ลือกำลัง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงนาวิดา  ภูสง่า
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงนิชนัชชา  จันดีบาง
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายนิทัศน์  วรรณทวี
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงนิศาชล  มิ่งอรุณ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวนุชจรีย์  ชินชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงบงกชกร  วงศ์คำ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงบัณฑิตา  ถวิลรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงบุญถาวร  จันทะเริง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 644 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกาะแก้ง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายปฏิภาณ  ปลาอ่อน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายปฏิภาณ  พรประทุม
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวปฐมาวดี  พรมลา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงปณาลี  รักษาวัง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงปนัดดา  ศิริภูมิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงปนิดา  มงคล
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงปภัสรา  ไชยรินทร์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายประกาศิต  คงนาวัง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายปรัชญา  กาจหาญ
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  จรัสแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงปราณปรียา  เต็งชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงปวีณา  ศิริภูมิ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงปัญญารัตน์  ไพศาลธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปัณรส  สันถาชาติ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงปาณสลิล  อาจอนงค์
ม.1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวปาริิฉัตร  เติมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงปิยฉัตร  คำตะคุ
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงปิยทิพย์  เต็งชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงปิยนันท์  ปานชาลี
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงปิยพร  เฮ้าตุ่น
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปิยะพร  ข่าทิพย์พาที
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปุณณรัตน์  ทันวงษา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายปุณยวีร์  ชัยวิรัตนะ
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปุณยาพร  ผลสนอง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายเปรม  ป้องขันธ์
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงเปรมยุดา  ทวีผล
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงผกามาศ  อาจผักปัง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงผกาวรรณ์  เพ็งหนองนิม
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายเผ่าภูมิ  เดชจำเริญ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายพชรพล  โชคคุณ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงพรทิพย์  ขาดรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงพรพิมล  หอมดวง
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงพรไพลิน  ชูสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 645 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงพรรณภา  ทับมะเริง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายพลกฤต  มาลากอง
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงพลอยนภัทร  บุญเสนา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงพลอยลัดดา  การุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ประเสริฐไทย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงพิณรญา  เทียกนา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพีรณัศก์  บัวบาง
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพีรยานันท์  เทียนใช้ดี
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพุทธรักษา  โพร์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงแพรวพรรณ์  คำหงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายไพศาล  กองจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงฟาริดา  ทุมโคตร
ม.2
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงภคพร  รัตนปัญญา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงภัททิยาวดี  เสโส
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงภัทรภา  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงภาวริน  ดำรงเชื้อ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงภาสินี  แสงทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงภิวิชญา  ดิเรกศิลป์
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายภีรภัฏ  กองอ่อน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายมนตรี  ทิศาลา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายเมธา  ภิญโญภาพ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวยาหยี  ภิญโญดม
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงรัชประภา  คัดสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วแกมทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภักดีสาร
ม.1
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รู้จัก
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวรุจินันท์  ทิมา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายลือเกียรติ  ดนเสมอ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงวรัญญา  ใจปลื้ม
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงวรินทร  ชาติชนะ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงวรินทร  ปิติถาโน
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงวรินรำไพ  ต่อพล
ม.1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงวริศรา  มีครไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายวสันต์  แม่นชัยภูมิ
ม.1
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 646 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงวันสุ  หิรัญเกิด
ม.1
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
176
นางสาววาสนา  กุญชร
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงวาสนา  สมานเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงวิภา  จีนทองหลาบ
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงวิมลรัตน์  นามบุดดี
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมูลมุข
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายศักดินนท์  แก้งคำ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายศิริโชค  อ่อนตุ้ม
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงศิรินทรา  สุนธงศิริ
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงศิริประภา  พลธรรม
ม.3
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงศิริรัตน์  คูณขุนทด
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงศิริรัตน์  จำเริญพิศ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยผาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายศุภกร  สามิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงศุภธิดา  ลำนามน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายศุภลักษณ์  ธงภักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงสรินยา  ไตรเสนีย์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวสโรชา  จันอินทรีย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายสิทธิชัย  พลอาวุธ
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงสิมิลัน  วงษ์จันทึก
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงสิรินดา  อติรัตนวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงสุจารี  นาคคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงสุจีรา  นาคคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงสุชญา  หมายมุ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงสุชาดา  แขกสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงสุชาดา  เจียงพุทรา
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ตู
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายสุปัญญา  กาเผือก
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงสุภัทรา  รินลา
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงสุภาพรรณ  ตงวงษ์สา
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงสุภาวดี  เหล่าบัวบาน
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงสุริยาพร  สีดามุย
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงสุวพิชชา  ศรีจริยา
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงสุวีรา  ฐานวิเศษ
ม.1
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงโสภา  โชคบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ อาคาร 99 ปี ชั้น 4 ห้อง 647 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงอธิชา  เนาวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงอธิมา  โข่พิมาย
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายอภิรัฐ  กองจันทร์
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงอภิษฎา  ไตรณรงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงอมรประภา  กัณหา
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงอรพิณ  หล่าแสนเมือง
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายอรรชวัฏฐ์  อาจเวทย์
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  งาคม
ม.3
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
218
นายอาทิตย์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายอาทิตย์  อินทร์ทองแดง
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายอานุภาพ  พงษ์อุดทา
ม.2
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
คณิต ม.ต้น
221
นางสาวอาภาศิริ  ยวงทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงอารีญา  เล่าศิลา
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงอินทิมา  วิงเวียน
ม.2
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงอินทุอร  กล้าสู้
ม.1
โรงเรียนภูเขียว
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงเอ็มม่า  ฮามีล
ม.2
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงไอรัตน์ดา  จินดาดวง
ม.2
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 30

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 502
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงณัฐมล  พินเขียว
ม.1
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
คณิต ม.ต้น