ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  คลังเพชร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกฌามาศ  ขุนไกร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกกร  สิงห์ศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกรยสวน
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลพร  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤติพงศ์  เฉวียงวาศ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤติพงษ์  สุขทวี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤษฎากรณ์  ศิริแสน
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกฤษติกา  นานันท์
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกฤษติลักษณ์  พฤฒามาตย์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกวีนา  พันธชุม
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกษมา  อายุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
13
นายกษิดิ์เดช  พินิจจันทรานุกูล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายก้องภพ  ประมังคะตา
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลักคำ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาญชรา
ม.2
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกันตนา  วันโน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกัลยา  อินอุ่นโชติ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
นางสาวกัลยาณี  ไชยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกานต์ชนก  สัตราศรี
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกิตติชัช  หลักแวงมล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกิตติธัช  สีอ่อน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกิตตินันท์  ดิษเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
24
นายกิตติภูมิน  กิตติดวงรัตน์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกิตติมา  บุตรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกิตติยาพร  โพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
27
นายกิตติศักดิ์  ปากสมุด
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกิติวัฒน์  ขานทะราชา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกีรติกา  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกุลธิดา  วิเศษวงษา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีสุโข
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกุลิสรา  สิงห์ศรีโว
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกุสุมา  ก้อนคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกุสุมาลย์  ผ่องแผ้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ปะปาเก
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเกริกพล  โกวิทางกูร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงขนิษฐา  จำปาเทศ
ม.2
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
นางสาวขนิษฐา  โอสระคู
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายขวัญเกล้า  เอกวงษา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงขวัญจิรา  แถวพินิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายขุนทวี  ปิยะวัฒน์พัชร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงคณิตา  คำคุณ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายคมเพชร  ยุคจร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงคำแก้ว  เทพชรา
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงจงรัก  รินสาธร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงจริยาภรณ์  กองสุข
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงจันจิรา  จินดาพงษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงจันทร์จิรา  มงคลดี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายจาตุรงค์  ศรีชมเชย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงจารวี  สุริโย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงจารุภา  ภูมิโนนงิ้ว
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงจารุวรรณ  อนันต์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงจิดาภา  โคตรุฉิน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงจิดาภา  ชินทับ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงจิดาภา  ทับแสง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงจิดาภา  พันธ์สระคู
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงจิดาภา  แสนหลาบคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงจิติพร  ผุยบัวค้อ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงจิรชญา  ชาไกรยะ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงจิรภัทร  โคตรเทิ้ง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
61
นายจิรภัทร  พาลาศรี
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงจิรัชยา  ตรีทศ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวจิรัฐติกาญน์  ติสองเมือง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายจิรัฐิติกร  จำปาชุม
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจิราพร  ถวิลรักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจิราพร  สิทธิสวนจิก
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงจิราพร  อินทมนต์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวจิรายุ  ไชยสุภา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวจีระนันท์  พันธ์หนองหว้า
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จำนงพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจุฑามณี  สิงสุขุม
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงจุฑามาศ  โอฬาริกโยธิน
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวจุฑารัตน์  แก่นกระโทก
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจุฑารัตน์  มงคลการ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวจุฬารัตน์  เวฬุวนารักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายเจษฎา  กุลวงษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงเจษนภา  ไชยธรรมมา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายฉันทวัฒน์  โชติเจริญไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงชญามินทร์  ผดุงกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงชนัญชิดา  รักกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายชนาธิป  จันสำโรง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายชนาธิป  เภาเจริญ
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงชนิกานต์  แสงมล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงชนิดา  ถินวิชัย
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงชลกาญจน์  ชลกาญจน์ ปราบมนตรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงชลธิชา  โกกิลารัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงชลธิชา  อันทะไชย
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงชลธิชา  เอกวงษา
ม.2
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวชลธิดา  เผ่าภูธร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
นายชลธี  สุราเมฆ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงชลิตา  แน่นอุดร
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชลิตา  ปัญญะพิลา
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงชลินธร  กุศลพิทักษ์แดน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชวพล  เครือแตง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชวัลรัตน์  มะยุโรวาท
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงช่อชัยพฤกษ์  รัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายชัชชัย  รอดสร้างบุญ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชัญชกร  วีรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชัญญานุช  กมลสัตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายชัยชนะ  ไชยจันลา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายชัยชนะ  ตะชุง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายชัยพิพัฒน์  มนตรีวัน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชิตาพร  ศรีกุลคร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สู่สุข
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์วิภาค
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงญาณิศา  วงค์อามาตย์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงญาดา  โคตรคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงญาดา  จตุเทน
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงญาสุมินทร์  สุทธิ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายฐิฏิวัสล์  พุฒิธรสุวัณญ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงฐิตวันต์  อิฐรัตน์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงฐิตารีย์  ขุราษี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงฐิติพร  คำพร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงฐิติพร  จันทรประทักษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงฐิติพร  ยังประยูร
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงณฐา  เจิรญยิ่งปัญญา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงณณัฐดา  สืบเมืองซ้าย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายณรงค์  ศรีโยธี
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนชัยศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงณัฏชลิกา  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงษ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
124
นายณัฐกร  เรืองศรีอรัญ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงณัฐชยา  โยธาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวณัฐฑริยา  ศรีประสาร
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ฉาย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณัฐนรี  บุญทา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงณัฐพร  อาฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายณัฐพล  นุชหรี
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายณัฐพล  พันธ์เพลิงพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฐภ์พงศ์  พันธุโพธิ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรังสิชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงณัฐริชา  สมยัญพล
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงณัฐวรา  ภักดีบุรุษ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงณันทิชา  วงษ์หงษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงณิชาพัชร์  มีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตั้งกิจเจริญพงษ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวณิศรา  บุตรดี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณิศาชล  ข่อยแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงเณศรา  หลวงสนาม
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงดวงเนตร  เสาทน
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงดวงฤทัย  เครือแสง
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวดวงฤทัย  ชำนาญจิต
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงดารารัตน์  สีนวนจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวตติยาพร  เทพขาม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงตวงเพชร  วารสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
149
นายทรงเกียรติ  จันละคร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงทักศิณา  สุขใส
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยสุนทร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงทักษะพร  ยิ่งคำแหง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงทับทิม  จันเสน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายทัศน์พล  ลำภา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงทัศนีย์  จำปากุล
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงทานตะวัน  สาวิกัน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงทิพวรรณ  เอื้อประชา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
158
นายทีปกรณ์  ดีสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงเทพรัตน์  จันทะวงษา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายเทิดเกียรติ  นักผูก
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
นายธนพงศ์  มงคลเคหา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายธนภูมิ  คงชูดี
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายธนวัฒน์  เภาเจริญ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายธนวัมน์  สร้างสีทา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายธนันท์กร  เผ่ามงคล
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายธนากร  โพธิกะ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายธนิตศักดิ์  วิริญาติ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายธรรมนูญ  สตารัตน์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงธรรมิตาว์  คามวัลย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงธรัญญา  วงศ์วาสน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงธัญจิรา  นิติเสาวภาคย์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงธัญชนก  สิงห์สถิตย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงธัญญ์พิศุทธิ์  พลสะทอน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงธัญญภรณ์  ตุลารักษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวธัญญลักษณ์  เครือแสง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พฤฒามาตย์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  กาแดง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ณ วงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงธัญสุดา  สุระมรรคา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงธันยพร  ทิวาวงค์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายธันยุบูรณ์  ทองใบ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงธารารัตน์  แก้วคำไสย์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงธิญาดา  คลังแสง
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงธิดารัตน์  วรสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิวิแว่น
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายธิติวุฒิ  ประเสริฐสังข์
ม.3
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงธีรกานต์  สังฆมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
188
นายธีรนันท์  ประสาร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายธีรวุธ  ฮะยงยุทธ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงธีราลักษณ์  หวานใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายนครินทร์  เหล่าน้ำใส
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงนควรรณ  แหล่งสะท้าน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กชายนที  รักสุทธี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงนนทกร  มหานาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงนนธิชา  การสอน
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงนพมล  วงค์กิตติ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงนภคกมล  พลซื่อ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงนภสร  วงศ์คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงนราภรณ์  รักสุทธี
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงนรินทร์ธร  คันยุไร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงนริศรา  แสนทองคำ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงนริศรา  ไอยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงนฤพร  วินทะไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงนฤมล  ยอยโพธิสัย
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงนลินญา  เพียรชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงนวพร  ผือโย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงน้องหญิง  แสงกล้า
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงนันทนัช  ศรีวนค้ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงนันทพร  โนนผาง
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวนันทิยา  สีคราม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวนันธิดา  เครือแวงมล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงนิชิดา  ยนต์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงนิธินันท์  มะยุโรวาท
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชะอุลา
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวนิลวรรรณ  ก้านจันทร์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงเนตรนภา  ม่วงสอน
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงเนติมา  อามาตมูลตรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงบงกชพร  นิ่มนวล
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทาหาวงษ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงบัณฑิตา  นัดที
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรโต
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงบุญญานุช  เสาภมภพ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงบุญฑริกา  ทศรวิน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงบุรัสกร  กรมไทสงค์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
นางสาวบุษกร  แป้นขาว
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงบุษกร  พนมพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มาลยานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงเบญจวรรณ  โกกิลารัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวเบญจวรรณ  สอนภูงา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงเบญวรรณ  พันศิลา
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายปกรณ์  บัวรักษา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงปฏิมาพร  จันทโยธา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวปณิฐา  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงปณิดา  วิลาจันทร์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายปณิธาน  ขจรภพ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงปทุมทิพย์  แซ่โง้ว
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงปนัดดา  ลาวรรณ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงปนัดดา  สอนโกษา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงปนัดดา  เสนปอภาร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงปพิชญา  วิเศษปัสสา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงปภัทสุดา  ภูแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมโคตร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงประภาทิพย์  กระเดา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงประภาภัทร  ภูงาแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงประภาศิริ  การประกอบ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายประเสริฐ  เชิงหอม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงปรียาพร  ธิมาชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เคาศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วันโนมัย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงปฤณดา  แพงวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงปวริศา  ตั้งบูชาเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงปวลี  ประดิษฐพงษ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงปวันรัตน์  วรรณชิต
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เชื้อปาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงปวีณ์นุช  สังวิบุตร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปวีณา  จตุเทน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปวีณา  จันทร์เสถียร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปัญจพร  แก้วมนตรี
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงปัญญ์  เหลืองณัฐรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงปัณตารี  สุราอามาตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงปัณรส  สอนใจ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงปาญชีวา  แก่นวิชา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวปานตะวัน  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงปานิสรา  การุณรักษ์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงปาริชาติ  พิมพ์มหา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงปาริยา  ประเทพา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงปาลิตา  ประเทพา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงปิติพร  กมขุนทด
ม.1
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงปิยธิดา  พิมพิลา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงปิยธิดา  สระเกษ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงปิยธิดารัตน์  พงษ์จันโอ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
273
นางสาวปิยนันท์  จันทะสีใส
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
นายปิยวัฒน์  เครือแวงมล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วรุณคำ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงปิยะธิดา  เสาทน
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลืองเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวปิยะวดี  จำจิต
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงปิลันธนา  คชมิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงปุณฑริวดี  วินปัตติ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงผกาวดี  สินธุ์ประเทือง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายผองผไท  จันทโยธา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายพงศ์เพชร  พลพิมพ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงพนิดา  สมสมัย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงพนิตพร  อุตรมาตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายพรณัฐ  วรนิจ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงพรทิวา  พันธ์ภูงา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงพรนพา  ภักดีคำจร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงพรพรรณวะนา  สิงห์บุตรา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงพรพิมล  จันละคร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงพรพิมล  ชำนาญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงพรภินันท์  โสภาวะนัสนิติกุล
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงพรรณณัฎฎา  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงพรรณณัฏฎา  วิลาผาย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงพรรณพิชชา  หมั่นสนาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงพรลภัส  เสนาภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงพรสุดา  เครือแตง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงพรหมพรทอง  จงกลรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
299
นายพฤติพันท์  ทักษิณพิลา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายพลรัตน์  ไชยศิริ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายพลวัฒน์  วรรณุรักษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายพลศิริ  อ่องสา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ผูกพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วินทะสมบัติ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงพักตร์พิลัย  พันธไชย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงพัชญ์ชนิดา  ศศินโชติพัส
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงพัชนิดา  เขียวเล็ก
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายพัชร  แก้วศรีใส
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงพัชรนันท์  มูลมะณี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงพัชรมัย  ณรงค์ไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงพัชรา  รักษา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาญชรา
ม.1
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อรัญมิตร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายพันกร  อรัญญวาส
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
315
นางสาวพันธิตรา  อินอุ่นโชติ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายพันนิตย์  อรัญญวาส
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงพันมณี  วงค์อามาตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพาณิภัค  แน่นอุดร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพาฝัน  พันธะไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวพิจิตรา  คำวิโส
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงพิชญธิดา  ตรีวงษ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพิชญ์สินี  โทนหงส์ษา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาไชยโย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงพิชญานันท์  ณรงค์ไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงพิชญาภา  เลิศฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวพิณประภา  สังฆะมณี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
327
นายพิธุกานต์  สิทธิวายุพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  อัครบาลพิพัฒกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงพิยดา  ติดถาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวพิไลวรรณ  นันทะดี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายพิศักดิ์พงศ์  วงษ์ประกอบ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะมิตร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงแพรวนภา  งามเสน่ห์
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงฟ้าจุฬา  ประทุม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงฟาริดา  ซิว
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงภรภัทร  แก้วขอนแก่น
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงภรัณยา  ญาณะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงภัครณ์จีรา  ศรีเที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  หิรัณย์ตันติกร
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถึงแสง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงภัทรวดี  ป่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงภัทรศยา  กลิ่นบุบผา
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงภัทรสุดา  ดวงสนาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงภัทราวดี  ยศทะราช
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงภัทราวรรณ  นามไพร
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายภาคภูมิ  จำลองเพ็ง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายภาณุพงศ์  สาระโภค
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายภาณุพงศ์  โมกขรัตน์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายภานุพงษ์  นิติคุณ
ม.3
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงภูน้ำฟ้า  ฑีฆายุพันธ์
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภูริชญา  ประทุมขันธ์
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงมณธิรา  ค้องก่ำ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงมณีรัตน์  เหมะธุลิน
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงมะลิวรรณ  สีลอด
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงมัชฌิมา  งามเถื่อน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงมัณฑนา  เสนานาม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
นายมั่นคง  วงพิมล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงมัลลิกา  อินต๊ะเนตร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงมาณิศา  อาจศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายมาตุรงค์  ทำไถ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงมิ่งมงคล  นักผูก
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงมินตรา  ฝางแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงเมทาวิไล  นรชาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงเมธาวดี  บัวหลวง
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงเมธิศา  จันติบุตร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
นายยุทธิพิชัย  สมศรี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงยุวธิดา  ล่ามละคร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงรชนิศ  บุญประกอบ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงรติญากร  สรภูมิ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
นางสาวรักษ์สุดา  ถวิลรักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
นายรัชชานนท์  ยุขจร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงรัชฎาพร  ข่อยแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  รสธรรม
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวรัชฎาวรรณ  ธรรมวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จิตร์แสวง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงรุจิรานนท์  คำบุญเหลือ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
377
นายเรืองศักดิ์  ประจงจัด
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงฤติมา  สิทธิสวนจิก
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงลักษณารีย์  มาศเกษม
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงไลลา  คุ้มสระพรหม
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายวชิรวุธ  บุตรมารศรี
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เปรมชยกุล
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โพธิจักร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงวชิราภรณ์  มยุโรวาท
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายวรเดช  วงศ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงวรนิชชา  มโนรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายวรพล  ศรีภูมิพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงวรรณวิศา  รู้ยืนยง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงวรรณวิสา  วิสุงเร
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วแสนไชย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงวรัมพร  เศษวงศ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงวรินธาร  จำปาจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงวรินธิณี  ภูกลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงวริศรา  นัดที
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงวริศรา  บุตรนัย
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงวริศรา  ศรีสุขกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงวศินี  แก้วตรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงวสุธิดา  ใจสู้ศึก
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายวัชระ  จันทรประทักษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงวันวิสา  พลพุทธา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงวันใหม่  ยัญญะพงษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงวารี  กุมผัน
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงวาสนา  อำมะเหียะ
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงวิชญาพร  เวียงธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
405
นายวิทยา  สาโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
406
นางสาววิธิดา  จันทะเรือง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงวิภาดา  แย้มโกสุมภ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงวิภาพร  โฉ่พลกรัง
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงวิภารัตน์  สรสาร
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงวิยะดา  บาเดช
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงวิรัญดา  รัตนพล
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงวิรันดา  จันทรประทักษ์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงวิราภรณ์  โชคชัย
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายวิศรุต  ขวาลำธาร
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายวุฒิชัย  ศาลาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงศรัญญา  พูลวงษา
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงศริญญา  ภามนตรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงศศิกานต์  อสิกัน
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงศศิธร  อักษรวิลัย
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เอี่ยมแบน
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงศศิรัตน์  เขียวสนาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงศศิวิมล  คำหารพล
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
นายศักดิ์สิทธิ์  ปุระณะ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงศิประภา  กันยานุช
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงศิรประภา  แก้วพะเนาว์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวศิริกมล  มงคลดี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรชัย
ม.2
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงศิริกัลยา  ทองนรินทร์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงศิริญญา  ภานุศรี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงศิรินธร  รัตนตรัยวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงศิรินภา  สงวนรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์จำรัส
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์ชาดากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงศิริลักษ์  บรรจง
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงศิริวรรณ  โสมาเกตุ
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงศิริวิภา  แพงดา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงศิริวิมล  พญา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายศิริสรัล  ศิริสุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงศิรีณา  มีจินดา
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงศุกลภัทร  พรมโสภา
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายศุภกิตติ์  เวลุนารักษ์
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงศุภธิดา  วงศษร
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายศุภวิชญ์  ข่อยแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายศุภวิชญ์  พัสดร
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายศุภสิทธิ์  ปุ่สาม
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
นายศุภัช  อุดขันจริง
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใจฟอง
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ไชยโคตร
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงสกุลทิพย์  สวัสดิ์พาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงสภัทร์พร  ชาบัญ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงสภัทร์พร  ศรีสุธัญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายสรวิศ  สีลาเกตุ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายสรวุฒิ  รัศมี
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
นางสาวสโรชา  วิเศษวงษา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายสษมา  แสงสุมาศ
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
นายสหภพ  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงสาธิตา  แสงคำไพ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายสายหมอก  ศัตราศรี
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงสาวิตรี  โงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวสาวิตรี  อินอุ่นโชติ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงสิรภัทร  จันทัง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงสิริกร  เพ็งพุฒ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงสิริกร  แสงใส
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงสิริปรียา  มาตมูล
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงสิริมา  พลางไธสง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงสุจิตรา  ผดุงกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงสุชัญญา  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงสุชานุช  สุระมรรคา
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวสุฎาทิพย์  พันธไชย
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวสุดาพร  เสือโนนม่วง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทบุลี
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงสุดารัตน์  นพเสาร์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
473
นางสาวสุดารัตน์  มะโนลัย
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
คณิต ม.ต้น
474
นางสาวสุดารัตน์  รัตนประทุม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงสุดารัตน์  เสาทน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงสุทธิกานต์  พัฒโท
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงสุทธินี  สุทธิประภา
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงสุธัญญา  ผลินยศ
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงสุธาสินี  สุ่มมาตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงสุธิตา  พรรณขาม
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงสุนันดา  โยวบุตร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงสุนิตา  ศิริเวช
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวสุนิทรา  เทพนา
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวสุนิสา  ไสวรรณ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงสุปรียา  คลังแสง
ม.3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงสุปัญลักษณ์  วินทะไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวสุพรรณี  จิตวิขาม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงสุพรรษา  วิเศษปัสสา
ม.1
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงสุพัตรา  สมขาว
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
นางสาวสุพัตรา  สีกรม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสุพาภรณ์  แก้วกลาง
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงสุพิกา  ไชยฮะนิจ
ม.2
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงสุภัคพร  โปร่งสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัดทุมแวง
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงสุภัสสราภรณ์  จันละคร
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
496
นางสาวสุภาพร  ชาติ
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงสุภาภรณ์  คันยุไร
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงสุภารัตน์  พาพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงสุเมธาวี  กองมาย
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
500
นายสุรศักดิ์  จันทะชา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
นายสุริยา  สาโรจน์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงสุริวิภา  ิอินทรจักร
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวสุรีพร  ทิวงค์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายสุวรทิน  พรมยศ
ม.3
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงสุวรรณา  สุวรรณนันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
506
นายเสกสรร  คชประทาน
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงโสภิดา  สังขพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงหทัยชนก  วรรณศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  นามสิงห์
ม.2
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายหัสวรรษ  เตยหล้า
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายอติเทพ  อาทิตย์ตั้ง
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงอนัญญา  พุดสีเสน
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงอนัญญา  รัตนเวฬุ
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงอนันตญา  สิงทะ
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงอนิสราวรรณ  ทองตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงอภิชญา  บำรุงสัตย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงอภิชญา  ภูวนาถนรากุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์อ้น
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงอภิญญา  นันทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวอภิรดี  จันทรประทักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายอภิวัฒน์  นพบาล
ม.3
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายอภิสิทธิ์  พรรณขาม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายอมรเทพ  จันทรประทักษ์
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงอมลรดา  วิชาพล
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงอรปรียา  กันหาเล่ห์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 27

ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงอรปวีณา  ทำนานอก
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงอรพรรณ  แก้วเขียว
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงอรวรรยา  วงษาสันต์
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงอริศรา  เพ็ชรักษา
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงอริศรา  ส่อยสีแสง
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงอริสรา  กุลจิตติสาธร
ม.2
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวอริสรา  พรรณขาม
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวอริสา  แสนสุด
ม.3
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงอักษราภัค  อยู่ทน
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายอัคเดช  ทุมมา
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายอัครเดช  โสนำ้เที่ยง
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงอัจฉรียา  ภูดินดาน
ม.2
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงอัญชนา  พลสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงอัญชนา  สุมาลี
ม.3
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายอัฒมันต์  เฉลิมแสน
ม.1
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายอัษฎาวุธ  บัวสิงห์
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญยืน
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงอานัญญา  โคตรทิพย์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงอาภาศิริ  ทองดีนอก
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงอารียา  จันทร์ส่อง
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงอารียา  วังสิโก
ม.1
โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงอินทิรา  คำลีมัด
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงอินทิรา  ศรีพนาสณฑ์
ม.1
โรงเรียนสตรีศึกษา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงอิศราภรณ์  โนสี
ม.1
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายอุดมศักดิ์  จันทะคัต
ม.3
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงเอมอร  บู่ทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
คณิต ม.ต้น