ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/12 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 2 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  จาเพียราช
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ฐิตวรรณโณเนตร์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชกร  ราชครุฑ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกพร  นามมั่น
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
5
นางสาวกนกพรรณ  ลุนจักร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกภรณ์  เอื้อกิ่งเพชร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกวัลย์  มีระหงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกนกอร  บรรผนึก
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วก่า
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกมลชนก  ตรีรัตน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกมลชนก  ไพยเสน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศิริเมธางกูร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกมลวรรณ  เคะนะอ่อน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกรกช  เกียรติสุขุมพงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกรกฎ  อินทรพุฒ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกรณิศ  เทือกเพีย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาใต้
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรรภิรมย์  นามบุตร
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกรวิลัย  สีประดู่
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกรุณา  วงค์อาษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤตพล  พละเสน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤติธี  อุดมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกฤติมา  เต็งวัฒนโชติ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
24
นางสาวกฤติยา  ไตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
25
นายกฤษฎา  พยาบาล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤษฎากรณ์  นาเชียงใต้
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกฤษณา  อุทธบูรณ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤษตะวัน  พรมประศรี
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกฤษติญา  มนัสการ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกวางตุ้ง  ไขลายหงษ์
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวกวินทิพย์  ผ่านสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกวิสรา  ปัญญาบัณฑิตกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกษิติ์เดช  ไชยยศ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายกสิวัฒน์  ขาวขันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายก่อเกียรติ  แก่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาศลุน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไพรสณฑ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิทธิ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสบุญ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัญญาภรณ์สิริ  พรหมบิน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/11 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบผาง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
42
นางสาวกัญญาวีร์  วาดเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกันตพัฒน์  ต้นเชื้อ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกันตวิชญ์  เมืองแสน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกันยกร  ศรีระดา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกัปตัน  แรงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกัลญาณี  ลิมธนวัตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกัลญาณี  ลิ่มธนวัตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกัลยา  คุณปัญญา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงกาญจนันท์  ไชยชมภู
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวกาญจนา  ขันทีท้าว
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวกาญจนา  พังคา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ถนอมสมบัติ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกานต์  เกียรติสุขุมพงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงกิ่งกมล  อุปลา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ราชวงค์
ม.1
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกิตติกา  ด่าเกษี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกิตติยา  เปลี่ยนเอก
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวกิตติยา  อึ้งสกุล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกิรนันท์  รุจิโรจน์อำไพ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายกีรติ  จันทร์ธรรม
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกุลณัฐ  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวกุลธิดา  ดอกสี
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกุลธิดา  นามขันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกุลธิดา  สารสุข
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกุลปริยา  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกุลยา  ประเสริฐสังข์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงกุลสตรี  มณีจักร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวกุสุมา  เก่งสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงเก็จแก้ว  ืทองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงเกฏวณี  โคนสักขวา
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
นางสาวเกตมณี  ผาใต้
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงเกตุเเก้ว  มีรัตน์คำ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายเกริกพล  พิทักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวเกวลิน  ชาญกล้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงเกวลิน  พิษสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายเกษมศักดิ์  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
80
นายเกียรติกานต์  วงค์วิลาศ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/10 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
นายเกียรติพัฒน์  สุทธสิน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นำภา
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงแก้วตา  เสมอพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายขจรศักดิ์  วงค์จันทะ
ม.3
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงขนิฐาพร  ภิลัยวรรณ์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงขนิษฐา  พลาดสุ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวขนิษฐา  โมกกาย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทุพแหม่ง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงขวัญชนก  ไชยตะมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายขวัญแผ่นดิน  ไชยรบ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงขวัญฤดี  ชาวสวน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวขวัญฤทัย  ยตะโคตร
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายเขตตะวัน  สุมังคะ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
94
นายเขตษ์ชัย  โยธาไพร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงเขมรินทร์  เพ็ชรเสนา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงคคนัมพร  กออนันตกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
97
นายคเชนทธ์  ศรีสถาน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายคเชนทร์  นวลมณี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายคณนาถ  ทองสุทธา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
100
นายคณพิชญ์  คำทะเนตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายคณาวุฒิ  ไชยตะมาตย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงคณิตการ  แก้วสอนดี
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวคนึงนิจ  ไชยตะมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายคมสัน  ชัยสกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายครรชิต  คำทะเนตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงคริษฐา  เพียรไธสง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงแคทรีน  ธนศักดิ์กุลศิริ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวจรรญานิล  กรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจริญญา  มูลตองคะ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายจอมพล  คุณธรรมสกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายจักรี  พาเสน่ห์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทรกรรณ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงจันทร์เพ็ษ  รัตนะพร
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงจันทิกา  โสมศรีคำ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจันทิมา  ศรีบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงจารุพร  โกษาเเสง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงจารุมน  จันทร์โคตรแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงจารุวรรณ  โพธิโคตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อดวงผุย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงจิดาภา  มากสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/9 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีมามาศ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงจินตนา  ดาบชัย
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจินตนา  ศรีวะรมย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
124
นายจินนรัตน์  สำคัญควร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายจิรกฤต  เถกิงผล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวจิรดา  แก้วภา
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวจิรดา  พรมมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงจิรนันท์  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายจิรภัทร  พลตรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์บัว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวจิรัชยา  ทองเย็น
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายจิรานุวัฒน์  คะสา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงจิราภรณ์  พันธุ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงจิราภา  กัลยาบาล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงจิราภา  นามโยธา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจิราภา  อ้อมมณฑา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายจิรายุทธ  นนตะแสน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายจิรายุทธ  ประชาตรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายจิรายุทธ  วงศ์ษาพาน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจีรดา  จิตรดาภา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทัดทาน
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วคำแจ้ง
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวจุฑามาศ  นามผา
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจุฑามาศ  โยธานัก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมาศ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์จันลา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันทะบาล
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจุฬารัตน์  มุทเสน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงเจนจิรา  ก้อนกั้น
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
150
นางสาวเจนจิรา  จันโทนวน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงเจนจิรา  จิตจำนงค์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวเจนจิรา  ผาใต้
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวเจนจิรา  มหาชัย
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
นายเจนณรงค์  จักขุจันทร
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายเจริญพร  สุวรรณชร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายเจษฎา  จันทร์มณี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายเจษฎา  ปัญญาประชุม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
158
นางสาวเจษฏาพร  บุญเกิด
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
นางสาวเจษณี  ดาบสีพาย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงฉันทพิชญา  รุ่งแสง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/8 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
นายเฉลิมเกียรติ  พังแสงสุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงไฉไล  นาวงษ์หา
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงชฎาพร  เล่ห์กล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงชฎิลดา  เกียรติวนากร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายชฏากรณ์  ขำผิวพรรณ
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงชนกนันท์  สกนธวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายชนมพรรษา  สาริบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
168
นายชนาธิป  เหลืองชาลี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
169
นางสาวชนาภา  บุญพินิจ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายชนาเมธ  อัคพิน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
171
นางสาวชนิกา  คำตั้งหน้า
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงชนิกา  คำเพชร
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงชนิกา  วงศ์เครือศร
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงชนิดา  วงศ์อินอยู่
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงชนิดา  สิงหบุตร
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวชนิดา  สุทธิสนธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงชนินาถ  พูนปริญญา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงชลดา  ปีคุณ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงชลันธร  ขันขำปา
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงชลิตา  ยาทองไชย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
181
นางสาวชลิตา  สายสีแก้ว
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงชลินดา  เเสนปัดสี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายชวกรณ์  นาคราชา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงช่อผกา  พรหมพิทักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หาไชย
ม.2
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวชัญญานุช  จิอุ่นงอย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
187
นายชาติชาย  เรืองทอง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชายคณาวุฒิ  ไชยตะมาตย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงชาลิสา  นาอุดม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวชุติกาญจน์  กวีวรญาณ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประทุมทอง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวชุติมา  ทองศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชุติมา  ทองอ่วมใหญ่
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวชุติมา  ภูมีช่อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวชุลีพร  เชื้อจันทา
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชุลีพร  เสนสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวญาณัจฉรา  ออมสิน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงญาณิศา  เกิดทวี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงญาณิศา  เพชรสังข์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวญาดา  ยะไชยศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/7 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงฐิตาภา  กลยณี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงฐิติมา  คึมยะราช
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงฐิติมา  นามละคร
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
204
นายฑันยาวิทย์  งอยกุดจิก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทรโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทะแพงพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงฑิติมา  ทศราช
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงณภัทร  ภัทรเลอพงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายณภัทร  สุวรรณชัยรบ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายณรงกรณ์  แสนเมืองโคตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
211
นายณรงค์ฤทธิ์  โยธานัก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
212
นายณราศักดิ์  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กชายณัฎฐณิช  ราชบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฏฐ์กวีณา  ศิริขันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฏฐ์ชนก  พิมพ์ภูคำ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงณัฏฐพร  วรโคตร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายณัฐกัญจน์  อุปรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรชา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ้มพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณัฐกุล  คำเรืองศรี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฐชนน  โคตพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายณัฐชนน  ภูน้ำไสย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวณัฐชยา  ติดพรม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฐชา  กันต์ทิฆัมพร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงศ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรเวียงพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัฐดนัย  ไทยเหนือ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
230
นายณัฐดนัย  โบกคำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกตมาลา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐธิดาภร  อิ่มบุญสุ
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฐธีรา  โยธายุทธ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณัฐนิช  ตั้งจิตจิรภัทร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิพม้อม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
237
นายณัฐพงษ์  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิโคตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัฐพงษ์  วาระนุช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณัฐพร  จิตมาตย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/1 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
นายณัฐพล  ราชพิลา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐพล  อินธิบาล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายณัฐภัทร  ที่รัก
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฐภูมิ  ฤทธิ์นอก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณัฐยา  มหาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงณัฐรดา  คูสกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วเกาะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงณัฐวดี  ติยะบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงณัฐวดี  พันธมุย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวณัฐวรรณ  ผ่านสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
251
นายณัฐวุฒิ  วงษาเนาว์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงณัฐิดา  โคตรหาซาว
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงณัตญา  เขียวมา
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงณิชกานต์  ตันวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีนวล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงดลดา  น้อยเรือง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงดลนฤมล  ยืนมายุ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวดวงหทัย  สาขามุละ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงดารา  หาญมนตรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงดารารัตน์  เสดถา
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายดุสิต  สอนเลิศ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงดุสิตา  ลาภมี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายเด็กชายธีรวัฒน์  ประวิง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงเด็กหญิงพัชชาภรณ์  แสนเมืองโคตร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงตติยา  วิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายตราภูมิ  พงษ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงตรีนภา  ชมศรีหาราช
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงตรีฬรัตน์  แร่ถ่าย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงตวงพร  ชูรัตนศุภนนท์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
270
นายไตรภพ  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงไตรรัตนา  อ่อนสุระทุม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายทนงศักดิ์  บุตรดีด้วง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายทรงชัย  โคตรหาชาว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายทรัพย์อนันต์  มุลตะกร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายทศธรรม  บุริมา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
276
นายทศพร  จันทร์เขียว
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
277
นายทักษ์ดนัย  ยืนยั่ง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายทักษิณ  ฤาไชยสา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงทักษิณาพร  ชัยหมื่น
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  นาขามป้อม
ม.3
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/2 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงทิพนาถ  พงษ์หนู
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงทิพย์ธารา  ธุระกิจ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวทิพย์มณี  แสงพรหมชารี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทองอันตัง
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงทิพย์สุดา  กลางจำกัด
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงทิพอักษร  ไชยกว้าง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายทิวากร  ภูยาทิพย์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธงไท  เพ็ชราชัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธณวรรษ  ขันขะ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงธณัฐสรณ์  พงษ์มณีศิลป์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
291
นายธนกร  ญาติโสม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายธนกฤต  จันทะวงษา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนกฤต  พูนปริญญา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนโชติ  จันทร์พรม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
295
นายธนดล  กาวิละแพทย์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
296
นายธนทัศน์  เพ็งสว่าง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายธนบดี  สอนสิงห์ไชย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
298
เด็กชายธนพงษ์  โคตรพรม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายธนพงษ์  โคตรพรหม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธนพงษ์  ทวยจันทร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
301
นายธนพล  พลราชม
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธนภรณ์  วังคีรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
303
นายธนภัทร  แก้วมะ
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
304
นายธนภัทร  คะสุดใจ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายธนภัทร  สวัสดิ์ถาวร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธนวรรณ  เพ็ชรพินิจ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อคมตา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายธนวัฒน์  เดชวงษา
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายธนวัฒน์  เทียนสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายธนวัฒน์  นราศรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายธนวัฒน์  อินทรีย์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายธนวิชญ์  โฆษิตพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธนวิทย์  โพธิ์ดำ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงธนสรณ์  ทองสุทธา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงธนัชชนก  อภิวัชรกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงธนัญชนก  ขันเงิน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธนันดา  เนยคอน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธนันพร  สิงวงห์ษา
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธนา  กานต์สิทธิโชค
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
320
นายธนากร  จูมศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/3 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายธนากร  ศรีนาค
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายธนากรณ์  กิ่นตองโขบ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธนากรณ์  ถิ่นตองโขบ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธนาคม  พันธ์ุสีเลา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
325
นายธนาธิป  ครองสาดี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงธนาพร  วันทองสุข
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธนารักษ์  ดาบน้อยอุ่น
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธนาวุฒิ  ใต้สำโรง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธราเทพ  สานุศิษย์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธราวุธ  ขาวยะบุตร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
331
นายธวัชชัย  บลลา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธัชชัย  ขันทีท้าว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงธัญญา  เรืองฤาชัย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เหลาแตว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุจริต
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัมภูแสง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงธัญวรัตม์  โพธิวโรทัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายธันยธรณ์  ธรรมวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงธาริดา  อินธิแสง
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หารฮอง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงธิดารัตน์  ต้นโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงธิดารัตน์  ว่ามป้อม
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนภูวา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายธิปไตย  การุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธิวาพร  ศูรศร
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธีรโชติ  หล้าวงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
347
นายธีรนันท์  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายธีรนัย  หาญชัย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
349
นายธีรพงศ์  หารยงค์
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
นายธีรภัทร  กลยนีย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายธีรภัทร  ผาด่านแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายธีรภัทร  วงค์สีลา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
353
นายธีรศักดิ์  ทิพย์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธีระพันธ์  ทองอันตัง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
นายธีระวัฒน์  วงค์ดวงผา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงธุวพร  โคนพันธ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายเธียรพงษ์  วิจิตรจรรยา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนงลักษณ์  ไก่สระแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
นายนติพงศ์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายนนทกร  ไชยชมภู
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/4 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายนนทกร  ลิ้มพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวนนทิยา  คำภานิล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายนพพล  สุวรรณศรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายนพรัตน์  ร่มเกษ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายนพรุจ  หาริชัย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวนภสร  วงค์นาตาล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนภัสกรณ์  ยังแสนภู
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนภัสวรรณ  หามนตรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงนภัสสร  แซ่เล้า
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงนภัสสร  ทาวะลุน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนภัสสร  เพิ่มผล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนภัสสร  สิมพารักษ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนภากานต์  ทาพารักษ์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงนภาพร  พรมเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนภาพร  สีนวลแล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงนริษา  ภาระหัตถ์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนริษา  สุภาษี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
378
นายนฤนาท  วรรณทะนะ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนฤภร  ยงยันต์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนฤมล  วงค์ศรีเทพ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงนฤมล  อธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงนวพร  ดาบพิมพ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงนวพรรณ  คำเกาะ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายนวมินทร์  สุตะโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
385
นายนัฐพล  คันทะนาด
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงนัฐวิกา  อินทะเกษ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงนัทธวรรณ  วงศ์ไชยา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงนันท์ณภัส  ไชยมงคล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงนันท์ธิชา  แก้วหาวงค์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษาแสง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงนันทนา  ผาใต้
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงนันทพร  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงนันทวรรณ  จักรชูพันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายนันทวุฒิ  เคนไชยวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไก่สระแก้ว
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงน้ำฝน  กุลสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวนิชนันท์  สิงห์โสด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงนิชาภา  ฮังกาสี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงนิตยา  ปัจจูมลี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
400
นายนิติภูมิ  ใยปางแก้ว
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/5 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
นายนิธินันต์  จันทร์พาณิชย์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนิภาพร  บุรีแสง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนิภารัตน์  ทิพวัง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวนิรัชพร  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวนิรัชรา  นาสิงเตา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงนิลฌา  เขียวสด
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงนีรนุช  สุนทรา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนุจรี  คำพลอย
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนุชจิรา  อุดมจิตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนุชนภางค์  พวงชน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงนุชรี  พักแพง
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
412
นายบดินเดช  แยงไธสง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
413
นายบดินทร์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
414
นายบุญญฤทธิ์  ชินคำ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญเขื่อง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายบุญญวัฒน์  ธรรมรักษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงบุณยวีร์  วรรณการ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีนัครินทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายบุรินทร์  จันทร์งาม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
420
นางสาวบุหงา  ทิพจร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงเบญจภรณ์  ประเสริฐสังข์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวเบญจมาศ  หอมจัด
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ผาสารคำ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุจะพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันทีท้าว
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวใบเฟิร์น  ปามี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงปฏิญาพร  กวดวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงปฏิมาพร  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปณัฐติญา  ปุ่งคำน้อย
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
นางสาวปณิดา  พิมพ์วรเมธากุล
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวปทิตตา  ยุพิน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงปนัดดา  น้อยตำแย
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงปนัดดา  วันนะชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
434
นายปพน  กำยาน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปพิชญา  เจียมไพเราะ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงปภัสรา  ขันเพียแก้ว
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปภาวดี  ติยะบุตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปภาวี  รักษาภักดี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปภิชญา  พานพินิจ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
440
นายปรมินทร์  ศรีคำม้วน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง ม.1/6 อาคารเรียนนะมัตถุ โพธิยา ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
นางสาวประกรศรี  คำเพชร
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
442
นางสาวประกายแก้ว  โพธิโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
443
นายประภากร  วะภักดิ์เพชร
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงประภาภรณ์  นาถาดทอง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงประศมา  เมืองมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายประสิทธิ์ศักดิ์  แจ่มสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายปรัชญา  จำปา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวปรางอนงค์  ศรีนารัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงปรารถนา  สุวรรณพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงปริชญา  เรียมแสน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กชายปริญญา  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
452
นางสาวปริดา  สิงหันต์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
453
นางสาวปรีชญา  รักษาฝั้น
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปรียา  นวลมณี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
455
นางสาวปรียานุช  วงสีดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงปรียาวดี  คำพรมมา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
457
นางสาวปวรรณา  อุ่มภูธร
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปวรา  นาโพธิ์ตอง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายปวีณ์กร  สารทอง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  น้อยชิน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
461
นางสาวปวีณา  ทาศรีภู
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปวีณา  ศิริเดชไชยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
463
นางสาวปวีณา  แสงมุกข์
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปวีณา  แสนปากดี
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงป้อมใจ  แสงพรมชารี
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงปัฎทมา  โสพุดอ่อน
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปัฏทมา  โสพุดอ่อน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปัฐวีกานต์  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
469
นางสาวปัณฑิญา  รักษาภักดี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงปัตติยา  ฐานทองดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายปาณัสม์  สายรัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงปาณิสรา  เหมะธุลิน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงปานชีวา  บุญเสริม
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงปานชีวา  สิงห์ชา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงปานตะวัน  ทุ่งคำ
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงปานไพลิน  เจริญกิจกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงปารยา  ชาศรี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายปาราเมศ  ลี้เกื้อกูล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วมุกดา
ม.1
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวปาริชาต  ลัดดา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง131 อาคาร 1 ชั้น3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงปาริชาติ  ไชยโคตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงปาริมา  ดำรงไทย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงปิ่นพิชญ์ฐา  ไชยโมง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงปิยธิดา  ปาละรีย์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงปิยวรรณ  ลาดบาศรี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงปิยวรรณ  วงศ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไพภิบาล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงปิยะดา  เพชรโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
489
นางสาวปิยะธิดา  เดชธิสา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงปิยะธิดา  เพียรพัง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีระดา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงปิยะธิดา  เฮืองฮุง
ม.1
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายปิยะบุตร  ปัทมธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ชมภูหลวง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
495
นายปิยะวัฒน์  ดีทองอ่อน
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงปุณยวีร์  วิชาหา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายเปรม  ซุนซัง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงไปรยา  สิงห์เสนา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงผกาวรรณ  สว่างศรี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงผัลย์ศุภา  อำภาวงค์
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายพงศธร  รูปงาม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายพงศ์ปภัส  สัพโส
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพงศ์พันธุ์  เดชภูมี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
504
นายพงษ์พันธ์  จูมศรีสิงห์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพงษ์สันต์  มาตยาคุณ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพดุงเดช  มูลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
507
นางสาวพนัชกร  ฟองวิชัย
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
508
นางสาวพนิดา  นนท์ไพรวัน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพนิดา  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพรชนก  เฉลิมชาติ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพรชนก  ทองอันตัง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพรชิตา  บุนนท์
ม.2
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
513
นางสาวพรชิตา  พรหมโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพรทิพย์  ไชยวังราช
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพรปวีณ์  วังหอม
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
516
นายพรพิทักษ์  พรมเมือง
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวพรพิมล  คำจันสา
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวพรรณทิพย์  คุรุศาสตรา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพรรณนภา  ชุมปัญญา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพรรณปพร  ชัยมาตย์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 132 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กหญิงพรรณภัทร  สุนสิน
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงพรรณษา  แสนพงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์ดำ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพรรพษา  เกศราช
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงพรรวษา  เจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงพรสุดา  สินทวี
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวพลอยชมพู  ขันบรรจง
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายพศินฐ์  คอมแพงสินทวี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพศุตม์  สุระมรรคา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
530
นางสาวพอฤทัย  มุลน้อยสุ
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงพัชรศรี  แสงชาติ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวพัชราพรรณ  อุ่นชัย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
534
นางสาวพัชราภรณ์  วะชุม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวพัชราภรณ์  อุปคำ
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงพัชริญาน์  โชติฐิติพัทธ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงพัชรีกรณ์  อุดมเดช
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปานโบ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงพัณนิตา  พรมหากุล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กองสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงพัทริกา  กิติศรีวรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายพันกร  บริรัตน์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  แก้วพิกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
544
นายพิชชากร  แสบงบาล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงพิชชาภา  อินธิบาล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงพิชญาภา  ป้อมไชยา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงพิชยนันท์  บรรจงศิลป์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวพิชราภรณ์  แสนภูวา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายพิทวัท  ไชยสุระ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงพิมนภา  ตาลาคุณ
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
551
นางสาวพิมพ์กัญญา  สุริยะไชยเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  ทะภูมินทร์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มั่นธง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงพิมพิศา  วิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวพิมรา  ฮาดคะดี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงพิยดา  บุตรโคษา
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  ไพรจันทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
558
นายพิสิษฐ์  กล้าหาญ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงพีรดา  แก้วกิ่ง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายพีรทัต  ศรีสำราญ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 133 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นายพีรพงศ์  วงค์เครือศร
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายพีรพงษ์  อุสาพรหม
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายพีระพัฒน์  ทองคำห่อ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายพุฒิพงษ์  แดงลีท่า
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายพูนชิต  ทูลไชย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงเพชรดา  นิสีดา
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงเพชรรัตน์  โพธิ์คำ
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวเพ็ญนิภา  ไชยโคตร
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงเพ็ญวิสา  อุ่นพิมพ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงเพ็ญวิสา  อุ่นพิมพ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงเพริศพริ้ง  มหาชัย
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงไพลิน  ชีวตานนท์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายฟิสิกส์  เจริญชัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวเฟื้องฟ้า  หามจันทร์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายภคพงษ์  สมบูรณ์มี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายภคพล  วรรณการ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงภรัตดา  มาตจินดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงภฤตยา  คนคล่อง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวภัคจิรา  จันทราศรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงภัคจิรา  เทพินทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงภัทธญา  ปิติธรรมภณ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  ศรีสุธรรม
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงภัทรมน  คอมแพงจันทร์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงภัทรลดา  วงศ์ประทุม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงภัทรวดี  นิวงษา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงภัทรวรรธน์  หวานยืด
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงภัทราพร  พรศิลปกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวภัสพิมล  ฮาดทักวงศ์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายภาฆิณ  ชูเจริญ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายภาณุ  ทรงเล็กสิงห์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายภานุพงศ์  โพธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายภานุวัฒน์  กังวลทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงภาพิมล  จันทรโพธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงภาวัชญา  พิลาวรรณ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงภาวิณี  พิษเศษ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
596
นายภาสกร  ฐานะสุ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงภาสินี  วงวันนา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงภิญญดา  กิตติสารพงษ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายภุชงค์  ขันทะชา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายภูดิส  แสนทิพย์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 134 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายภูมินทร์  ลาดมุนี
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายภูมินัฐ  มีพรหม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
603
นายภูมิภัทร  เหลืองโชคอำนวย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงภูรดา  สาวงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายภูริณัฐ  ว่องไววุฒิกุลเดช
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายภูรินทร์  แก้วดี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายภูวดล  วงศ์ราษี
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
608
นายภูสกล  อุ่นคำ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
609
นายโภไคย  ปะละคะ
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทุพแหม่ง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงมณีรัตน์  คำจันสา
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงมณีรัตน์  เสาวภาคลิมป์กุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายมติชน  คาอำกวย
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงมธุรดา  โททุมพล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงมนัญชยา  สังหมื่นเหม้า
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
616
นางสาวมยุรฉัตร  นันตะสุข
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวมะลิวัลย์  กุลมินทร์
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงมัลลิกา  พองพรหม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงมานิตา  พิพิทธภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงมาริษา  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงมาลินี  โคตรหานาม
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
622
นางสาวมินตราวดี  บุญรักษา
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
623
นางสาวมินทร์มันตา  ฮ่มป่า
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงมิส์เรียม  โชว์ตระกูลทอง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
625
นางสาวเมษณี  ศิริชมภู
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงเมืองสิน  ฤทธิ์ตะเกตุ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายยศภัทร  ปฐมัง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงยศวดี  สกลธนากร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงยุพเรศ  ทองหมู่
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงยุพารัตน์  กิ่งพรมภู
ม.2
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
631
นางสาวยุพาวรรณ  พวงยอด
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ไตรพิษ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เพ็ชรดี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงโยธิกา  ชามุล
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายโยธิน  ภาวะนิช
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายรชานนท์  จุฬารมย์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายรติพงศ์  อยู่แร่
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงรมิดา  โคตรพรหม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงรมิดา  ประมวลเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงรมิตา  ตันวาณิชกุล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 135 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงร่วมฤดี  ดาบสมเด็จ
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พันธุออน
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงรัชนิกานต์  เจริญอินทร์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
644
นางสาวรัชนี  เสดสี
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงรัชนี  แสงพรมชารี
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงรัชนีกร  คำหล่อ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวรัชนีกร  สรัคคานนท์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายรัชพล  พลวงค์ษา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงรัตนพร  ศรีวิไล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงรัตนวดี  ตาระบัตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
651
นายรัตนศักดิ์  แสนรังค์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงรัตนา  จำปา
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงรัตนา  อาจแสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงรุ้งจรัส  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุระเนตร
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงรุ่งเรือง  พรมพิลาด
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
657
นางสาวรุ่งฤดี  ศรีฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวเรณุกานต์  อาวงศ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงฤชุกร  แก้วเสถียร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงลลิตภัทร  มาระมิ่ง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงลลิตา  ปาทะวงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงละอองดาว  ไวจันทร์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงลักษณาพร  ผ่านสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวงศกร  ตันวัฒนาอารีย์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายวงศธร  รัตนพันธ์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายวชิระ  สมแก้ว
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
667
นายวชิรา  แก้วพาดี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงวนัสนันท์  เรืองสวัสด์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงวนารีย์  ยามงคล
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงวนิดา  สอนสมนึก
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงวรกมล  คำชนะ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายวรชิต  ฮังกาสี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายวรเชษฐ์  นึกกระฎานน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงวรดา  สุภาวหา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
675
นางสาววรรณนิภา  ชิณโคตร
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
นางสาววรรณภา  สายมาลัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงวรรณรัตน์  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงวรรณวนัส  ถิระดำรงค์รัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
679
นางสาววรรณษา  อัศวาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายวรวุฒิ  ศิริสงค์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 136 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงวรัญญา  นามประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงวรางคนาง  เจริญไชย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงวราภรณ์  ทวายตาคำ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงวราภรณ์  อุติลา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายวราเมธ  ไพศาลกิจรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายวรายุทธ  โพนไชยา
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
687
นางสาววราวรรณ  ขันบรรจง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
688
นางสาววรินดา  โคต่อเนตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์มหาชัย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงวริศรา  อินาลา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงวริษนันท์  เลาหวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงวริสรา  ฟังอารมณ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
693
นางสาววรุณยุภา  กงลีมา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายวโรตม์  แก้วบุตรดี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงวศินี  ธีรชัยมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายวัชรพงษ์  กันทะวงค์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายวัชรพงษ์  กันทะวงศ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายวัชรพงษ์  วิเศษสาคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
699
นางสาววัชราภรณ์  ชัยมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงวัชราภรณ์  เวียงบาล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงวันทนีย์  ศรีมนตรี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
702
นางสาววันวิสา  มอญปาก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงวัลวิภา  วงศ์เครือศร
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงวาทินี  วงวันศรี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายวานิช  พาพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
706
นางสาววารินญา  อ่อนคำหล้า
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงวารินา  พันธ์จำปา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายวิกรชัย  พชรโชค
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงวิจิตตรา  พันธุออน
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
710
นายวิชชากร  นามสมบัติ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงวิชญาพร  ปิยะโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงวิชิตรา  ปิติพงศ์ผล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
713
นางสาววิชุดา  จันใด
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
714
นางสาววิชุดา  นนท์คำวงค์
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงวิภาพร  ไชยวงคต
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงวิภาพักตร์  อุดมเดช
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงวิภาวินี  ฐรารัตน์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงวิภาวี  พิทักษ์กุล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงวิยดา  ชัยมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
720
นางสาววิยดา  อิ่มบุญสุ
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 141 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงวิยะดา  คณะพล
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงวิยะดา  เดชโฮม
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
723
นางสาววิยะดา  รัตตรี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงวิรัญญา  บ้านเนิน
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงวิรัญญา  พิกุลทิพย์สาคร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงวิรันดา  วิจิตรเนตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
727
นางสาววิลาวัณย์  พันธุออน
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงวิไลวรรณ  เพียตัวผู้
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายวีระนนท์  จันทรังษี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
730
นายวีระยุทธ์  พาพรหมลิก
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
731
นายวุฒิชัย  ชัยโคตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายวุฒิชัย  ไชยวุฒิ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายวุฒิชัย  ไตรวงค์ย้อย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวศตนันทน์  ศรีวิชา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงศตนันท์  แก้วอุดม
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงศตพร  เหมะธุลิน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายศตวรรษ  สมสายผล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กชายศราวุฒิ  งอยแพง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงศรีสุวรรณ  เชื้อบริบรูณ์
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์อินทร์อยู่
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงศศิธร  หาจักร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงศศิมา  พิมพ์โยธา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงศศิมา  มาตราช
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ว่องวิการณ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายศักดิ์ณรงค์  โคต่อเนตร
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
746
นายศักดิ์ดา  เทพวงษา
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
747
นางสาวศิริขวัญ  ศรีผุย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
748
นางสาวศิริขวัญ  ศรีผูย
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงศิริโชค  น้อยบล
ม.2
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ศรีสร้อย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายศิริปรัชญา  ศักดิ์สุจริต
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดุภะสกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวศิริลักษ์  บัวอ่อน
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุนนทะราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายศิริวัฒน์  อุตศาสตร์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงศิริวิภา  เนาว์ศรีสอน
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายศิลปะ  พันธุออน
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงศิวกานต์  ทองมาก
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายศุภกฤต  อุเทศ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายศุภชัย  มาวงแหวน
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 142 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายศุภณัฐ  เดชภูมี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุริยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงศุภลักษ์  แพงจ่าย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
764
นายศุภวัฒน์  กรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายศุภวิชญ์  เมตตาวิมล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายศุภวิชญ์  หาญมนตรี
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงศุภิสรา  บุนนท์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงศุลีพร  คำปวน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงเศรษฐพร  คำการ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงสไบพร  วิดีสา
ม.3
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายสมรรถพล  สิทธิมณี
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายสรวิศ  ดวงคุณ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายสรศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
นายสรารัณย์  ช่างคำ
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงสริตา  มีเกาะ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงสโรชา  พรศิลปกุล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เวชพันธ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายสหัสวรรษ  วิทักษาบุตร
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายสัญปกรณ์  ทะแพงพันธ์
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายสายฟ้า  บุญสมศรี
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงสาริกา  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
782
นายสาริน  สุธรรมมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงสาริศา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
784
นายสิทธิชัย  น้อยนาง
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายสิทธิชัย  วันดี
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
786
นายสิทธิพงศ์  โต๊ะชาลี
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายสิทธิพงษ  นามตาแสง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สมวงค์
ม.3
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงสิปาจรีย์  ยศกำธร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงสิริกร  วงศ์ฟูเฟื่องขจร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงสิริกร  ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงสิริกาญน์  ทองระอา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงสิริมา  ศรีมุกดา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงสิริยากร  บรรหาบุตร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงสิริรัตน์  มุลตะกร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงสิริวิมล  พลไชย
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ปัญญาสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
798
นางสาวสุกัญญา  ยานิตย์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงสุกัลยา  ฤทธิ์แผ้ว
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงสุกานดา  คำทะเนตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 143 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงสุกานดา  พลวงศ์ษา
ม.3
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวสุชัญญา  ไชยวังราช
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
803
นางสาวสุชาดา  ปกครอง
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงสุชาดา  เภารังค์
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงสุชาดา  ศรีล้านมี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงสุชาดา  สุสวดโม้
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
807
นางสาวสุชานาถ  ศรีษะเนตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายสุดเขตต์  เลี่ยมวิลัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงสุดาภา  จันทะรังษี
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงสุดารัตน์  ไขไพรวัน
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงสุดารัตน์  สถาพรธนากร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงสุดารัตน์  สิมดานดง
ม.2
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงสุตาภัทร  กองพันธ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายสุทธิเกียรติ  แก้วบัวสา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงสุทธิดา  จันสิมมา
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
817
นางสาวสุทธิดา  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงสุทธิดา  อินธิแสง
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายสุทธินันท์  ด่านสกุลเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีมุกดา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
821
นางสาวสุทิตา  สิงห์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีสงคราม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงสุธาสินี  สีหามาตย์
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงสุธิดา  ไชยโคตร
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงสุธิดา  ศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
826
นางสาวสุธิดา  ศรีสุทัศน์
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวสุธิดาพร  ชาแสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
828
นางสาวสุนิตา  บัวทะราช
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสุนิสา  กัญญาน้อย
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงสุปรินญา  โคตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงสุปัณฑิตา  นาคะอินทร์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
832
นางสาวสุพรรณิกา  นนท์คำวงค์
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
833
นางสาวสุพรรษา  คำพะโคตร
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวสุพัตตรา  แสนเพียง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
835
นางสาวสุพัตรา  พนุมรัมย์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงสุพัตรา  ภูงามนิล
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
837
นางสาวสุพัตรา  วงค์ศาสตร์
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุพิชชา  อุทัยวี
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงสุพิชญา  จิตติเจษฎาภรณ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุพิชญา  ผาใต้
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 144 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงสุภนิดา  คำเห็น
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายสุภวัฒน์  ปัญจะ
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสุภาพร  ดาบุตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุภาพร  บุญนันท์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุภามาศ  สมสายผล
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงสุภารัตน์  โคตะรักษ์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
847
นางสาวสุภาลัย  ปะกินะโม
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงสุมิตตรา  อุปพงษ์
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายสุรบถ  เชี่ยวชาญวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงสุรางคณา  โยลัย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
851
นางสาวสุรางคณา  แสนดวง
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
852
นายสุริยาวุฒิ  ไผ่น้อย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงสุวโชค  บุระเนตร
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงสุวนันท์  ช่องจอหอ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงสุวนันท์  เพียลาดไหล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายสุวัฒน์  ปัดถราช
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
858
นางสาวสุวิษา  วรฮาด
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายเสรี  ไกษรวงค์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
860
นางสาวเสาวนีย์  หล้าพรหม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงแสงบุหรัน  อัปติกานัง
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายแสงอรุณ  สีหามาตร
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงโสภิดา  นาลงพรม
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
864
นางสาวโสภิตา  เที่ยงสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สินสุขเจริญ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
866
นางสาวหทัยรัตน์  สอนไชยา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุนทร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เครือไชย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายอชิตะ  ติยะบุตร
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายอติชาติ  ตาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงอทิตยา  กำมะนคร
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงอทิตยา  อ้นมา
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงอทิตยา  อนุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงอธิชา  วงศ์ประทุม
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอธิชา  อะสุชีวะ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายอธิต  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงอนันดา  พรหมหากุล
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอนันตยา  ประกิ่ง
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายอนุชิต  วงศ์หนายโกด
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
นายอนุภาพ  เสมอพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 145 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงอนุสรณ์  บุระเนตร
ม.3
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กชายอนุสรณ์  โพติยะ
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงอภิชญา  ขจรเกษ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงอภิชญา  งอยภูธร
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
885
นางสาวอภิญญา  ปู่จุ้ย
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงอภิญญา  ลาชัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
887
เด็กชายอภิเดช  ดลวาส
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายอภินันต์  วงค์วันดี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
889
นายอภิพัทธ์  พรมไพสน
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวอภิฤดี  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายอภิวิชญ์  ซาซิโย
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงอภิษฎา  ผันดอน
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงอภิสรา  ศรีพรหมษา
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
894
นางสาวอมรรัตน์  อุตวงษา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงอมราวดี  วังคะฮาด
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอมิตา  ด่านลาพล
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
897
นางสาวอมิตา  หารยงค์
ม.3
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
898
นางสาวอรพิน  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงอรรจมาภรณ์  ตรันวาณิชย์กุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายอรรถกร  โคตรวงศ์
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
901
นายอรรถพล  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายอรรถวิทย์  แดนรักษ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงอรวรรยา  ฝ่ายเกินร่อง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงอรัญญา  ผ้างาม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
905
นางสาวอรัญญา  วันนาพ่อ
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงอริยะ  ยศทอง
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอริศรา  จรูญธรรม
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายอลงกต  ใช้สิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
909
นางสาวอลิชา  สายมาลัย
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงอลิสา  สายมาลัย
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงออนสุดา  นาหมื่นหงษ์
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอัครยา  อุ่นสากล
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงอังคณา  บรเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอังคณา  ไสยวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงอังคนา  ชัยมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
916
นางสาวอัญชลีกร  เจริญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงอัญชิสา  ก่อกิจเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายอันดรูว์  ศรีมุกดา
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงอัปสร  กงลีมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
920
นางสาวอัปสร  ราชราชา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 146 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงอัยรีณ  เสนาคำ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงอาทิตติยา  ทิลารักษ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงอาทิตยา  ขัดสี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงอาทิตยา  เนืองนอง
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายอานนท์  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
926
นางสาวอารยา  นาลงพรม
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงอารยา  รอดแก้ว
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงอาริยา  พรหมหากุล
ม.2
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงอาริยา  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงอารียา  ไชยหาเทพ
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงอารียา  อกอุ่น
ม.1
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
932
นายอำนาจ  ลาดปะมา
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
933
นางสาวอิทธิพร  อุสาพรหม
ม.3
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงอินทิมา  แสนมี
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนศรีคะ
ม.2
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงอินธิรา  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวอินธิรา  อรรคแสง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงอินธุอร  สีแดด
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายอิศรา  ชนะวรรโณ
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายอิสรา  บุสะอาด
ม.2
โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
คณิต ม.ต้น
941
นางสาวอิสราภรณ์  พลั่วพันธุ์
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงอุ้มศิริ  ศรีมาชัย
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงอุมา  คงทน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนคร
คณิต ม.ต้น
944
นางสาวอุมาพร  เคนคำพันธ์
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
945
นางสาวอุไรรัตน์  เยี่ยมศิริ
ม.3
โรงเรียนร่มเกล้า
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงอุลัยพร  อุตพันธ์
ม.1
โรงเรียนโพนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงอุษา  มอญดี
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงเอกนรี  วรรณสุ
ม.3
โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายเอกสิทธิ์  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงเอมอร  พรมไพศล
ม.3
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงเอวิตรา  วงศ์กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายเอื้ออังกูร  ภักดีโชติ
ม.2
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงไอรดา  พิมล
ม.3
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 121 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กหญิงกานต์หทัย  ขันติยู
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชาสอน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
นางสาวกนกวรรณ  คงทน
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีสร้อย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงกรกนก  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
959
เด็กชายกรดนัย  ศรีสร้อย
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงกฤชกร  สุวรรณเจริญ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
961
นายกฤตภาส  เจริญธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายกฤติศักดิ์  วงศ์กาฬสินธ์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายกฤษฎีกา  เที่ยงบุญ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงกัญญาพร  ต้นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชาคำสัย
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
966
นางสาวกัญญารัตน์  พิมพ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ละวิรส
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงกันตา  มังกร
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงกันติยา  ไชยปัญหา
ม.2
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
970
นายกาญจนเทพ  ถาโท
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พิมาทัย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงกานต์มณี  สุนสิน
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
973
นายกิตติชัย  คะสีทอง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายกิตติพงศ์  เจริญไชย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงกุลจิรา  สีหนาท
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรเพ็ง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงกุลธิดา  อุปพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงกุลสตรี  ฝ่ายซ้ายคราม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงกุลิสรา  สัพโส
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงเกลียวไหม  ศิริขันธ์
ม.2
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงขนิษฐา  สุวรรณชัยรบ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แก้วไชยา
ม.2
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงขวัญสุดา  บุญเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงเขมจิรา  พจนา
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายเขษมศักดิ์  โชคชัย
ม.2
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงไข่ขวัญ  พิมพ์ชาติ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
987
นางสาวคณิศร  แสงวงค์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
นายคัมภีร์  บุณพัฒนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายคิธ  สุทิน
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวจณิสตา  ทองพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายจรรกฤษฎา  สีนานวน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
นายจักรพงษ์  คล่องแคล่ว
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงจันทร์จิรา  สิงนิสัย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 122 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
994
เด็กหญิงจันทิญา  ศรีหาวงษ์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงจามจุรี  วังสีรัง
ม.2
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
คณิต ม.ต้น
996
นายจารุวัฒน์  จิตร์กะพงษ์
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
997
นางสาวจิณห์จุฑา  ศรีหล้า
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงจิตราพร  บัวคง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงจินดารัตน์  เดชฟุ้ง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงจินตหรา  ธุรารัตน์
ม.2
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายจิรสิทธิ์  สาขามุละ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุกาง
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาวจิรัชญา  มาตราช
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงจิราพร  วงษ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
นางสาวจิราภรณ์  บุญหา
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
นายจิรายุ  นาโควงค์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงจิราวดี  สัพโส
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1008
นางสาวจีรพัช  สุจริต
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายจีรศักดิ์  นามเสน
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงจีราภรณ์  รัตนกร
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1011
นางสาวจุฑาทิพย์  ชาวโพนทอง
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุญรมย์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงจุฑามาศ  ภักดีนอก
ม.2
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงเจนจิรา  นามาก
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงเจนนิษา  ลาดนอก
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายเจนภพ  ทวีชัย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงเจนิสา  สุมานัด
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1018
นายเจษฎา  นาเมืองรักษ์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงโจจีน่า  จันทร์เพ็ญ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายฉัตรมงคล  นันทะศรี
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายฉันทวุฒิ  อินธิเสน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1022
นายเฉลิมศักดิ์  หาญคำอุ้ย
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สมพมิตร
ม.2
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงชนิกานต์  ไผ่โสภา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงชนิสรา  กิณเรศ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายชราวุฑ  อักษรพิม
ม.2
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายชรินทร์  ศรีสร้อย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงชลธิชา  นิยมสัตย์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงชลธิชา  พิลาชัย
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1030
นางสาวชลธิชา  ระดาใส
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1031
นางสาวชลลดา  โพธิ์ภู่
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กชายชลสิทธิ์  สีสถาน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
นายชลสิทธิ์  อินกรำ่
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 123 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1034
นางสาวชลิดา  แก้วคำสอน
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1035
นางสาวชลิตา  สัพโส
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงชลิตา  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
นายชวรักส์  ประจักษ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายชัยพร  นัดทะยาย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1039
นายชัยศักดิ์  ธิวะโต
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กชายชาคริต  ชาคำผง
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กชายชาคริต  ประสารศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กชายชิณกร  ปาระพรม
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กชายชิตษณุ  บุตรทน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายชินกร  เจีะซาว
ม.2
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กชายชินกร  ไชยะศรี
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงญาณิศา  ไพรีรณ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงฐานมาศ  วิถ๊
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายฐานุวัฒน์  สรำไพ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กชายฐาปกรณ์  ไชยชมพู
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงฐิตา  ลีทอง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายฐิติพงษ์  พัสรางกูล
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงฐิติมา  พรมเมืองคุก
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงฐิติมา  สำเภาทอง
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายฐิติวัฒน์  พ่อบุตรดี
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1055
นางสาวฑิฆัมภรณ์  อุปสัย
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงณัชชา  แก้วมุงคุณ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายณัฐฐากูร  วงค์ภาคำ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1058
นางสาวณัฐฐาพร  ศรีสร้อย
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เครือจำปา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1060
นายณัฐพงศ์  มังกร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1061
นายณัฐพล  สิปปพัฒนกร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญไชย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1063
นางสาวณัฐริกา  ทัศมี
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1064
นางสาวณัฐวดี  มุลทา
ม.2
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงณัฐวรรธน์  พร้อมวงศ์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงณัฐวรา  เภสัชชา
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1067
นายณัฐสิทธิ์  ไฝสีทา
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงณัฐสุดา  วงศ์ศรีลา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงณัฐสุดา  ศรีสร้อย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1070
นางสาวณัฐิญา  ฮุงหวล
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายณัทพล  พรหมศิริ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงณิชนันทร์  ริยะสาร
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงดวงยิหวา  คำคูณเมือง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 124 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1074
นางสาวดวงฤดี  ศรีหาพุฒ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงดาธินี  แก้วกิ่ง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงดาราวดี  มีพรหม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายเดชาธร  อ่อนสุระทุม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงตรีนุช  บุตรเพ็ง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงตวิษา  พรมนิต
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กชายตะวัน  ศรีสร้อม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายติณณ์  มีคำภู
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายไตรภพ  เย็นเกษม
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายทศพร  หอมแพน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1084
นางสาวทิพรัตน์  ธิวะโต
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายเทียนชัย  สัพโส
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงธณิตา  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายธนกร  จีระศิริโชติ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายธนกฤต  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1089
นายธนโชติ  ต่ายทอง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงธนนัชชา  สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงธนพร  การีชุม
ม.3
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงธนพร  ศิริสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กชายธนพัฒน์  เดชชยาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายธนภัทร  หิรมรันย์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงธนัชพร  เทพวงศ์ษา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงธนัญภรณ์  แสนจันทร์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายธนากร  เอนไชย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายธนาทรัพย์  แก้วมุงคุณ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1099
นายธนาธิป  มายูร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กหญิงธนิสร  อัมวงศา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายธไนศวรรย์  บุตรชาติ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงธยานี  โสภาจร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายธรภัทร  ราชพิลา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1104
นางสาวธัญญา  ราชวงศ์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุตรชาติ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กชายธันยาธรณ์  สิงแสง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1107
นางสาวธารทิพย์  แก้วมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1108
นางสาวธารริกา  สัพโส
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1109
นางสาวธารวิมล  บุญดุฉาว
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กชายธาราดร  ศรีวาท
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1111
นางสาวธิดารัตน์  สัพโส
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นสา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงธิติญาพร  ขันธ์ละ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 125 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1114
นายธีรโชติ  ยอดทอง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายธีรพัฒน์  ร่มเกษ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงธีร์สุดา  ทองอันดัง
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กหญิงธูปทอง  ทองโคตร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงนนฐกร  แก้วตร๊
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงนนทินี  ลีทอง
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงนพฤกษา  ถือสัตย์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงนพวรรณ  ผายชำนาญ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงนภัสรา  สังกฤษ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายนราวิชญ์  ไชยเมือง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงนรินทร  ปราณกฤตธรรม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงนริศรา  วงศ์อนันท์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงนวพร  ไขศรี
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายนวมินทร์  ปัตพี
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายนัฐดนัย  ดาสีกร
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงนัณทริกา  เดชา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงนันท์นภัส  กลิ่นหวล
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1131
นางสาวนันทนา  มณีนพ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1132
นางสาวนันธิชา  สุวรรณชัยรบ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงนาตาชา  ประสารศักดิ์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงนาถตยา  ไชยเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กชายนาวี  สัพโส
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1136
นางสาวน้ำทิพย์  มุงคุณ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กหญิงนิตติญา  เนียนไธสง
ม.2
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1138
นางสาวนิตติญาพร  จิกจักร์
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1139
นางสาวนิตติยา  บุตรสาร
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงนิตยา  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายนิธิพงษ์  เพ็ชรศรี
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงนิธิภรณ์  ฮมแสน
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงนิภาพร  ทองยิ้ม
ม.2
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงนิรมล  พวงพิลา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1145
นางสาวนิศรา  ขันสอน
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กหญิงบุญธิดา  วงศ์เมืองจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1147
นางสาวบุญฤทธิ์  จิตบัวลอย
ม.3
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงบุรีรัตน์  สอนสิงห์ไชย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงบุศรินทร์  สาระศรี
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงบุษบา  แก้วเสนา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงบุษยมาส  จันทวงค์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงเบญจมาศ  ขันเดช
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายปฏิภาณ  ทองโคตร
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 126 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1154
เด็กหญิงปนัดดา  ขำพิมาย
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงปนัดดา  เนียมประชา
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กหญิงปนัดดา  บัวพิษ
ม.3
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กหญิงปนัดดา  สาธุการ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1158
นางสาวปนัดดา  เหล่าทะนนท์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงปภาวี  บุตรแสน
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงประกายกาญจน์  กิจขยัน
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กหญิงประพิมพร  ไชยเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1162
นางสาวประภากร  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1163
นางสาวปริญญาภรณ์  เกตุวงษา
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวปรียากร  โพธิสว่าง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1165
นางสาวปวีณา  โพสาวัง
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงปวีนา  บุญเริ่ม
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงปวีรักษ์  เสนคราม
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงปอรรัชม์  คำผาเมือง
ม.2
โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงปาณิกา  พรหมสาขันธ์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงปารถนา  มนสิน
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1171
นางสาวปาลิตา  พจนา
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1172
นายปิยวุฒิ  วงศ์สง่า
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายปิยะ  ยามดี
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงปิยะธิดา  เกตุวงษา
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1175
นางสาวปิยะธิดา  ทอนรินทร์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมชัย
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กชายปิยะพงษ์  ทุมพิลา
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงปิยะฺธิดา  เพชรฤาชา
ม.3
โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงพจนารถ  สิงหเสนี
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1180
นางสาวพรจรัส  แพงดวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงพรจิรา  บัวขาว
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงพรชิตา  เกตุไพบูรย์
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กหญิงพรธิภา  สัพโส
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงพรมโมรี  หน่องแก้ว
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงพรรณธิภา  เหล่าพรม
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงพรรณพร  คชพล
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงพรรณอุษา  กุศลมานิตย์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงพรลดา  ธิวะโต
ม.1
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กหญิงพรลภัส  พรมเมืองคุก
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงพรหมพร  เหลาพรม
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กชายพลวัฒน์  แสนจันทร์
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงพัชรพร  กางทอง
ม.2
โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1193
นางสาวพัชริดา  สัพโส
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 23

ณ ห้อง 127 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1194
นางสาวพัชรี  สัพโส
ม.3
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงพัทธนันท์  ไชยเชษฐ์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงพัทธมน  นรสาร
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1197
นายพาณุเดช  ปะคะ
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กชายพาณุวัฒน์  พัสรางกูล
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์ศุภรางศ์
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงพิมพ์กนกนันท์  ผลเจริญ
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กหญิงพิมพ์ชนกมาตา  กุดหอม
ม.3
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กหญิงพิมพ์นรา  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1203
เด็กหญิงพิรดา  อุ่มภูธร
ม.2
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1204
เด็กชายพิสิษฐ์  ศิริวัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
คณิต ม.ต้น