ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงสุคลทิพย์  เรียนวงศา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
2
เด็กหญิงกนกพร  โพธิสาร
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกวลี  ศิลปศาสตร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลกานต์  คนไว
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะชัย
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกรวิภา  ดวงจำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกริยากร  รักษ์ชุมชน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤติญา  เส็งนา
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤติพัฒน์  กฤตาคม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกฤษยาภรณ์  มีพันลม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกล้าณรงค์  ไตรยศ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกษมา  อุทรชาติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกษิดิส  สายสุข
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชมเชย
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกันต์กมล  ภิรมย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกันต์ดนัย  ถวิลไพร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกันตินันท์  จันทิตย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกิจรัฐพัส  ปัญญาเลิศสิริ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูมีศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกุญชรีพร  อาจวิชัย
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายไกรวุฒิ  อาจหาญ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายไกรสิริ  สุวรรณปัฏนะ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์มุกดา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงคณัญญา  เหล่าจันดา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงแคทรียา  โพธิ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
26
นายจรูญวิทย์  โทนุการ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจาระวี  เดชภูมี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจิตรวรรณ  คำหล้า
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิรกานต์  กุลสิงห์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจิรัชยา  ศรัทธาพันธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจิรัฏฐ์  มัศยามาศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวจิลมิกา  ระเริง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจีรพร  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
นางสาวจุธาเกศมณี  นิลแสง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  กลางประพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
36
เด็กชายฉัตรชนก  หิมะคุณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กชายฉัตรเมือง  พุทธานุ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายฉัตริน  ผาชา
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายฉันทวัฒน์  ฤกษ์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายชญานนท์  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงชญานิศ  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชนชญา  โภคสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายชนม์สวัสดิ์  นาคนาม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชนาธิป  วิชาชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชริฎากรณ์  คำบุญ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชรินรัตน์  สิทธิรัตน์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชลทิชา  นามบุตร
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เตีย
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชลธิชา  บุญมั่น
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชลิดา  อุปัญญ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชลิตา  บางทราย
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงชัชฎาพร  กลางประพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชัชพิมุข  ชาววัง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงชิชญา  ไชยทองศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชินภัทร  ชูคำสัตย์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชินวัตร  มุกดาพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พั่วแพง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายเชษฎากร  ช่วยกลาง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายญาณวรุตม์  กุลวงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงฐิติพร  กลางประพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณดนย์  ดาสา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณดาพัณ  อภัยโส
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณภัทรินีย์  รวมธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณภัทร์  สันต์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายณัชพงศ์  นิพัทธ์ดำรงกุล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณัฐชยา  เนืองทอง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงณัฐติยา  กัลยาณ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์พัฒนวุฒิ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่านายอ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
71
เด็กชายณัฐพล  บำรุงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
72
เด็กหญิงณัฐภรณ์  วิทยาวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณัฐภัทร  ไกรสีห์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงณัฐวดี  โชติบุญ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัฐวรรณ์  สมประสงค์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายณัทธนกฤต  สมหอม
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณิชาพร  อินพรมมา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายดวงฉลอง  เล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายเตชินท์  สิริจันทพันธุ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายถิรพุทธิ์  มลีรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวทรงอัปสร  รูปเหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงทอแสง  ลี้สงวน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงทิตย์ธิดา  จันทร์ธานี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายแทนธรรม  ทุมนัต
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธนพนธ์  บุญประกอบ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธนพร  ทวีโคตร
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธนภูมิ  จันทวัน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงธนาภา  ตรั่นถิ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายธนายุทธ  ราชิวงค์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธรรมรัฐ  เชื้อตาเคน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธันยากร  ดำรงค์สกุล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายธีรพงษ์  พลประถม
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายธีรวัฒน์  ทองปาน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงนงนภัส  ชิณโสม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงนงนภัส  สายพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงนภัสสร  ทะเสนฮด
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงนัฐชนก  อารัญภานุ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงนันทนา  ผากา
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายนิติกร  ธยาธรรม
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
100
นายนิธี  จิตปรีดา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงนิรมล  โพธิ์พรม
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตันสุ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ภูดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายปกรณ์  ร่มไทรทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงปภาวรินท์  กิจันทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงปรมัตถ์  คุ้มผล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กหญิงประกายกานต์  จันทรทิพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงประภัสสร  เรืองรองวรรษ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงปรานปวีร์  กาบบัวเหลือง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงปาณิสรา  จิตนิยม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงปาริฉัตร  สิหาพัฒ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงปิยพร  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
114
นายปิยรัฐ  บุญขาว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายพงศ์ธีรัตน์  มณีกรรณ์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายพงศ์อิทธิพล  ขวานคร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายพชร  คำปาน
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายพนธกร  รัชอินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงพรชิตา  กลางประพันธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงพรสวรรค์  มโนเสถียรกุล
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงพัชนิดา  สุธะรา
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายพันธกานต์  พลธิราช
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายพัสกร  พนมธีรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  สุวรรณไขศรี
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงพิชญ์กาล  พื้นพรหม
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงพิชญาพร  คูสกุลวัฒน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงพิชญาภา  อนุศักดิ์เสถียร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายพิทยุตม์  สุวรรณไตรย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ลีสมิทรานันท์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หล้าแหล่ง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงพิมพ์ลภัสร์  อัดโดดดร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงพิมลภรณ์  เสียงล้ำ
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงเพชรศิริ  แสนรังค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวเพ็ญยุภา  วรดิฐสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงแพรฟ้า  วรรณเสริฐ
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงฟ้าใส  ภาวิชัยโชค
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายภควัต  แสนปุชุม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายภัทรกฤต  สามาอาพัฒน์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงภัทรศยา  ทิวากรศศิธร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายภัทราช  รูปเหมาะ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงภัทราพร  ทวีบุญ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
142
เด็กหญิงภัทราพร  ทองอาจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงภัทราพร  รอบคอบ
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงภาณินี  วัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายภูชิสส์  พลเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายภูมิเทพ  บุตรสาระ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายภูริชกานต์  ชื่นสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายภูรินทร์  ขำพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงภูษนิศา  พัดประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
150
นายมนต์ธัช  บุญทา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงมลทิรา  ศรีสมพร
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงมัชฌิมา  พรมรัตน์
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงมาธิดา  วงษ์จันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงมุฑิตาภรณ์  คุณสัตย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายยศภัทร  ทองบพิตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายรชต  คล่องดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายรชต  พิพัฒน์วัฒนานุกูล
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายรพีภัทร  บุญสว่าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กลางประพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงรัชดา  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงรัดเกล้า  จ้องสาระ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงรัตติกาล  ดีดวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คอยสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวไรวิณ  โมทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายฤทธิภัทร  อำพันแสง
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงลักษิกา  อ่อนไธสง
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายวงศกร  โกศัลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายวสุ  มุกดาประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายวัชรพล  แสนโคตร
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายวิชญ์พล  นวลจันทร์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงวิมลมณี  รัตนมาลี
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
172
นายวิริยา  พรรณุวงษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
173
นายวิษณุ  แจ่มปรีชา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายศรัณย์  เชื้อนานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงศศธร  โภคสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงศศิกานต์  ระวิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
177
เด็กหญิงศิรดา  สุรินทร์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปลั่งกลาง
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศิริพร  จงราช
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงศิริพรรณ  รอดหลำ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงศิริรักษ์  ดีดวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายศิริวัฒน์  มีสุข
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายศิวดล  จอมจุมพล
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายศุภณัฐ  คูสกุลวัฒน
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายศุภวิชญ์  ปรือทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายศุภวุฒิ  อภิรักษ์กิจถาวร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงศุภิสรา  กุลหินตั้ง
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงศุภิสรา  บำรุง
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายศุลวัฒน์  เบญมาตย์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงสร้อยทิพย์  อุ้มบุญ
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายสิทธิพงษ์  ฐิตญาณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายสิปปนนท์  ทานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงสิริกร  สมยา
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงสิริกานต์  สนิทนวล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวสุจิตรา  โคชขึง
ม.3
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงสุชานรี  พันจัน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงสุณิสา  มณีกระโทก
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญโรจนชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงสุดารัตน์  อุ่นลุม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงสุปรียา  ดีดวงพันธ์
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงสุปรียา  ยามดี
ม.1
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวสุพรรษา  สุเวงวงศ์
ม.3
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงสุพรรษา  อุคำ
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวสุพัตรา  เขื่อนคำ
ม.3
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงสุพิชชา  อุดมทรัพย์ถาวร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงสุภัสสรา  วิริยธนชิต
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายสุวโรจน์  กุลตังวัฒนา
ม.1
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงสุวิมล  ดีดวงพันธ์
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงอธิชา  โพธิ์ไพร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงอนัญญา  จันปุ่ม
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงอนุศรา  อุคำ
ม.2
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนมุกดาหาร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
212
เด็กหญิงอรนภา  กองพันธ์
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงอรปรียา  เสียงใส
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงอรพินฑ์  เมืองโคตร
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายอรรคพล  ปรัชญานุวัตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงอริสรา  ต้นลำภู
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายอัครเดช  สิริวัฒนาชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงอาภัสรา  ฐิติพันธ์ภาส์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงอารยา  ทรงมงคลรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงอารียา  หนองแคน
ม.3
โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายอินทร์  สีอ่อน
ม.3
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวอุมาวดี  หมู่หมื่นศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
223
นางสาวอุษณีย์  อิ่มประสงค์
ม.3
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวเอมวิภา  พรหมวงษ์ซ้าย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงไอสยา  ผานิตกุลวัฒน์
ม.2
โรงเรียนมุกดาหาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
226
เด็กหญิง ธัญญรัตน์  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงกชกร  หงษาหลวง
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงกชมน  เลาหวิโรจน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
229
นางสาวกนกพร  วงค์ขะวงค์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงกนกพร  สุภาษร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงกนกภรณ์  ศรีเรือง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงกมลวรรณ  สามารถ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวกรกนก  อ่อนเหลา
ม.3
โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวกรรณิกา  วงศ์กิติ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงกฤตติยา  อึ้งคณาพงษ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายกฤษณชัย  ปรัญญา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวกฤษณีนาฏ  มาภา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงกวินทิพย์  แก้วมณีชัย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวกอบแก้ว  ศิริจันโท
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผาท้าย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงกัญญานัฐ  อินติยะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงกัณฐิกา  ยะสะกะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายกิตติทัต  ขันแก้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายกิตติพงษ์  ภาวะดี
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายกิตติพศ  ปิติกะวงษ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายกิตติพัฒน์  อรรคศรีวร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
247
นายกิตติภพ  บุญรัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมนิล
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงกิติมา  วาทะวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงกุลธิดา  จันเพชร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงกุลธิดา  เจริญ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
252
นางสาวกุลธิดา  ภาษา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงกุลวดี  เบ้าคำกอง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายเกริกฤทธิ์  เจริญรัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงเกวริน  เรทะนู
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวเกวลิน  กิติศรีวรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงเกวลิน  นามพลแสน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
258
นางสาวเกวลิน  ลมออน
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงเกศมณี  หลวงกลาง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทูลคำ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่เอี๋ยว
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงขวัญจิรา  มุลสุรินทร์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงขวัญฤดี  เทพสกุล
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงขวัญหทัยชนก  ศรีสุวะ
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
265
นายขัตติยะ  แก้วมณีชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายเขมทัต  พิมทอง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงเข็มอัปสร  รัชโน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
268
นายคณัสนันท์  แก้วดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายคเณศวร  แสงเขียว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงคัทลียา  แสงสว่าง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวจริยา  จันทร์เท
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายจักรพรรดิ  จันทร์เท
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงจันทิมา  สุขวัน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงจันรทริภา  ทำทัน
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
นางสาวจัสมิน  อินราช
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
276
นายจารุกิตติ์  สุขวิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงจารุวรรณ  ตัน
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงจิณณพัต  สว่างใจ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวจิณห์ดาภา  ไชยนุ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
280
นางสาวจิตตรา  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงจิตติยาพร  ชานุชิต
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงจิตราวดี  แสนาวา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายจิรฐา  นุชพินิจ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายจิรภัทร  สุขปิติกุล
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายจิระยุทร  คัทจันทร์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงจิรัชญา  มวลปาก
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงจิรัชญา  หงษามนุษย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
288
นางสาวจิรัชยา  เข็มตูม
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงจิรัญญา  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงจิราพรรณ  สีดาแก้ว
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
291
นางสาวจิราพัชร  ลือเลื่อง
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวจิราภรณ์  ศักดิ์ศรีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
293
นายจิรายุทธ  ศรีสุธรรม
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศีรสุธรรม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต้นสวรรค์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
296
เด็กหญิงจุฬารัตน์  นาติโน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยสุระ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงฉัตรทรียา  ภูมีศรี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงฉัตรทิพย์  คำแหง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงฉัตรสุดา  เวชรังษี ณ ระนอง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงชญาดา  กิตติรัตนโสภา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ขำ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวชฎาธร  พันแสน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวชนนิกานต์  บัวชุม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงชนนิกานต์  ละครวงษ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
306
นายชนายุทธ  บุดสีผา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายชยานันต์  มนตรี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายชยุตพงศ์  ชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งโรจน์ทวีกุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงชลธิชา  ใสนวล
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
311
นางสาวชลิตา  แสนโบราณ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
312
นายชาคริต  จิตโสภาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายชาคริต  วงหาแทน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงชาคิรยา  คำบัว
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายชาญชล  พิทักษ์ชัยดำรงค์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายชานนท์  คล้ายจันทอง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายชายชาญ  พิทักษ์ดำรงค์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงชารินี  จันทะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงชาลิสา  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวชิดชนก  โพระกัน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงชิตกาญจน์  สะเทิงรัมย์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
322
นายชินกฤต  สิทธิกานต์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
323
นางสาวชุติกา  ทองศักดิ์
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนลัง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงชุติมา  วาทะวัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวโชติกา  จันทร์นนท์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงโชติกา  ริมประชา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
328
นางสาวโชติกา  อาษาวัง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
329
นายโชติพัฒน์  กอบชัยกังวาล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวโชษิตา  คำลือ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กชายไชยวัฒน์  พุทธวันท์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงญาดา  บุญบุตร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงฐิติญากร  มุลสุริทร์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
334
นางสาวฐิติมา  นครังสุ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เดชเกตุ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณชธฤต  ขยายกิจการ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
337
นายณภัทร  บุญสว่าง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขมาก
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัชยา  หงษาวงศ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ยงยันต์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงณัฏฐวรดา  เคนเหลื่อม
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีเรือง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายณัฐดนัย  บุตรบุรี
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
344
นายณัฐทัตพงศ์  พรมสา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
345
นางสาวณัฐธชา  อุปา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
นายณัฐพงศ์  ทีมอย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณัฐพงศ์  แท่งทอง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณัฐพร  มาตรแพง
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
349
นายณัฐพล  ตะวังทัน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายณัฐภัทร  บุตรชัย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายณัฐภูมิ  อัตติยะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายณัฐภูมินทร์  สุนีย์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายณัฐวัฒน์  แกนไธสง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายณัฐวัตร  สิงหาบุตร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
355
นายณัฐวัตร  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายณัฐวีร์  บุญก้อน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
357
นายณัฐวุฒิ  เข็มพรม
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
358
นางสาวณาตยานี  ศรีสำราญ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณิชากร  ทองเหลือ
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณีรนุช  นิลประเสริฐศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
361
นางสาวดรุนี  จันทร์สด
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายดลธรรม  มณีคันโท
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงดวงกมล  วงค์ชาญศรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายต้นตระการ  โคตะทัน
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงตรียา  กุลภา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
366
เด็กชายถนัดกิจ  วัฒนาตฤณากุล
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายทนงศักดิ์  แก้วมณีชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายทรงสิทธิ์  ศรีสุระ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายทรัพย์อนันต์  อ้วนอ่อน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงทศนีญา  พรกระแส
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายทักษิณ  มงคล
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงทัตพิชา  ดวงสุภา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
373
นางสาวทัศนีย์  ราชบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงทิพย์ชนก  ตรงดี
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงทิพย์สุดา  แขวงเมือง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายทิวัตถ์  ขนุน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายทิวากร  ทองห่อ
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
378
นายทีนพัตร  วรกา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวเทพธิดา  อาจประโคน
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายเทพปัญญา  เหมะธุลินทร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายเทวฤทธิ์  ถานัน
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายธณากร  นวลงาม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายธนกร  แสงระวี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายธนกฤต  เวียนศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายธนชาติ  ธาตุวิสัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธนชาติ  แสนโยธะกะ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
387
นายธนโชติ  ไทรสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
388
นายธนพล  กรธนกิจ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
389
นายธนพล  มิ่งขวัญ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายธนพล  อินาลา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
391
นายธนภัทร  ศรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายธนาดล  ศรีชื่น
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงธนาภา  เฮ็งสกุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธรธรณ์  ณ ตาก
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายธรรมรัฐ  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธวัลรัตน์  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชะลุย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธัญญาวรรณ์  แสนรังค์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงธัญนาฏ  หนูผาบ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นามสง่า
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
402
นางสาวธัญยาพร  ธ.น.นาม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงธัญรักษ์  เอกนิพนธ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวธัญรัตน์  อินธิยาย
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชิณจักร์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงธิญาดา  อุโท
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงธิดาพร  สำเภา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์กระโซ่
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์สาขา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงธิดาวดี  คนครอง
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายธิติวัฒน์  วงศ์พนารัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายธีรภัทร  เรทนู
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายธีรวัฒน์  หล้าพรหม
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายธีระธรรม  ประสานพันธ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายธีระพัฒน์  โคตะบิน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงธุนยพร  บุระพวง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายนครินทร์  สระสีโสม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงนงค์นาจ  ผลพืช
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายนพดนัย  ใยสุวงษ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงนพรัตน์  คำเห็น
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงนพรัตน์  ไชยเพชร
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงนภสร  แก้วนามไชย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงนรมน  ธนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงนรีกานต์  ทองคำชุม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงนฤชา  สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
426
นางสาวนฤมล  สุนะเทพ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนฤมล  แสนนาวา
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงนวรัตน์  โสมแผ้ว
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
429
นางสาวนัฎฌา  ธงยศ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงนัทธชา  ชาธิพา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวนันฐวรรณ  ทุมเที่ยง
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนาตาชา  ปูนจันตัง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนาถนภัทร  ตั้งศิริ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนาถฤดี  นามพลแสน
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงนารีรัตน์  คำตา
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
436
นางสาวนิตติยา  บุญทวี
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
437
นายนิติศาสตร์  เทพวงษา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
438
นายนิวัฒน์  อุดมเลิศ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงนิศาชล  เรียนหิน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนุชรินทร์  พลชา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวบุญยรัตน์  ถานัน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงบุศย์รินทร์  พลหนองหลวง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงเบญจวรรณ  คำกลอนลือชา
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
444
นายปกรณ์กิติ  คำถา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปณิตา  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปนัดดา  ใสส่อง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เค้าฟมันน์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
448
นางสาวปภาวี  นายาเวทย์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวปรมาภรณ์  กลิ่นบำรุง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงประไพพร  สงวนพงษ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวประภาพร  มาลาศรี
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงปราณิสา  ธนันรัตติกร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงปริยาภัทร  หงษาวงษ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงปริยาภัทร  อาจวิชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
455
นายปวริศ  อรนันท์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงปวีณา  ตรีภัทรพัฒน์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงปวีณา  พงษ์สุภา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แววกุดเรือ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
459
นางสาวปัทญวรรณ  แสนใจวุฒิ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
460
นางสาวปัทมาภรณ์  เสนศรี
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงปารมีย์  ศรีหาเศษ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
462
เด็กหญิงปารวี  พลโลก
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงปารียา  ชาชุมวงศ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงปาลิดา  เดโชพล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายปิติพล  พิมจักร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายปิติภณ  สุขปิติกุล
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงปิยธิดา  ผาสุข
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงปิยรัช  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงปิยะธิดา  วระจิตร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายเปรม  วัฒนชัยเกียรติ์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
471
เด็กหญิงไปรยา  กิติศรีวรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
472
นายพงศธร  พิมโกทา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายพงศธร  รุ่งโรจน์ทวีกุล
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงพนิดา  บุตรดี
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงพนิตนันท์  พนมวัฒนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพนิตานันท์  เลิศทวีรัชต์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายพรเทพ  แพประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพรนภัส  วรรณคำ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
479
นางสาวพรนภา  ปาวัน
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงพรนภารัตน์  หล้าก่ำ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพรรวินท์  พิมพนิตย์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงพรรษพร  ไกรสถิตย์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวพลอย  นันทพิสิฐ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพลอยทิพย์  ยินดี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
485
นางสาวพลอยไพลิน  ตะวงค์
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายพสธร  จันทร์สองดวง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
487
นางสาวพัชรพร  อุทชัยยา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพัชรพรรณ  วงศ์สุเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายพัชรพล  แสนคล้าย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงพัชรมัย  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงพัชรา  สาระโพธิ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพัชริกา  แก้วเหม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงพัชริกา  พลสาขา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
494
นางสาวพัชรี  ประจักษ์รัตนกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายพัฒนชัย  พลหาญ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายพัฒนพงค์  บัวชุม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพัฒนพงษ์  จิตมาตร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
498
นายพัทธนันท์  เลาหวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
499
นางสาวพัทราวรรณ  เอกพันธ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายพิฆเนศ  โคตรตา
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพิชชาภา  ศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
502
นางสาวพิชญาดา  ไกรษร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพิชญุตม์  อยู่ยงวัฒนา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนาไสย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพิทวัส  เจียร์สุคนธ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
506
นางสาวพิพิธพร  พลหาญ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณมาโจ
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  คำมา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  งามเชย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
510
นางสาวพิมลภัสณ์  ทองสี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายพีรณัฐ  ทิพวงษ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
512
นายพีรณัฐ  ยืนยง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพีรดา  ศรีหาเศษ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายพีรวัส  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพุทธธิดา  สุดสูง
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพุธิตา  ศร๊วรชัย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงเพชราพร  ฮงทอง
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
518
นางสาวเพ็ญนภา  พ่อครวงค์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
519
นางสาวเพ็ญนภา  อุ่นคำ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงไพลิน  วิจิตร์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สร้อยงาม
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
522
นายภวินท์  ภักดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงภัคจิรา  กิติศรีวรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงภัคจิรา  ม่วงลาย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงภัทรดา  คัดทะจันทร์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์คำสาย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
527
นางสาวภัทรสุดา  ลาชุน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงภัทรา  พลเหี้ยมหาญ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงภาคิณี  พิลาสุข
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายภาณุวิชญ์  อนุสนธิ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงภาพิมล  ฤทธิกรรณ์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงภารดี  พิลาสุข
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงภาวิดา  สุพรมมา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายภูบดินทร์  ภูโอบ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
535
นายภูพาน  ปักโคทะกัง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายภูมินทร์  นพเคราะห์
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
537
นายภูริณัฐ  กัลยาลัง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายภูวดล  เทพคำราม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงมณิชญา  นาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวมนธิรา  พรหมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
นางสาวมนสิชา  จันทะพันธ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
542
นางสาวมัณฑณา  คำมี
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงมัณฑณีญา  สมนึก
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงมัทติพร  ทะวะลัย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายมารวย  แท่งทอง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวมุกดารัตน์  นูนวล
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงมุทิตา  ญานไพศาล
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
548
นางสาวมุนินทร์  ศิลาลัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงเมธาวี  จันทนิตย์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงเมธาวี  ศรีบาง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงเมธิญา  ไกยะฝ่าย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงยลรดี  ตระกูลศรี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายยศพร  จันทะนาม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายยศพล  จันทะนาม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายยศพัทธ์  โภคสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายยืนยง  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงเยาวเรศ  จิตมาตย์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
558
นางสาวโยษิตา  นันทช่วง
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายรชต  เหี่ยมี
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายรชานนท์  ไตรยราช
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงระพีพัฒน์  หงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  อินธินา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวรัชนีกร  สุริยะบุญ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายรัชพล  สายแวว
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
565
นายรัฐพล  บุญโสม
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายรัฐรินทร์  จังกาจิตต์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
567
นางสาวรัตติยากร  รัตนภักดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
568
นายรัตนกร  ศรีวารินทร์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงรัตน์ติกา  แสนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงรัตนภรณ์  พรหมนิล
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
571
นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วกาหลง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงรัตนาวดี  อินธิชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายราเมศ  สอนลี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวรุ่งนภา  ไตรปา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงรุ่งบุรพา  สีกานิล
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
576
นายฤทธิ์ชัย  ติโนชัง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงลลดาภัทร  เบญญาพุฒิภัส
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงลลิดา  วงค์ชาญศรี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวลลิตา  สุวรรณะ
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
580
นางสาวละอองดาว  รักษาเคน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
581
นางสาวลักขณา  เสนาคำ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงวชิรญาภรณ์  อุสังหาร
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อสาทุม
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เชื้อสิงห์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
585
นายวทัญญู  เสถียรดี
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงวนิชชุตา  เอกนิพนธ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงวรรัตน์  ราชสินธ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
588
นายวรวิช  บุญเจือ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
589
นายวรวิทย์  กุมสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงวรัชยา  สืงห์คะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
591
นายวราเทพ  ต้นสวรรค์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงวราภรณ์  พนมนิล
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงวราภรณ์  เหลาบัว
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงวรินทร  โกพลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงวริศรา  ชัยตรัยภพ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายวสันต์  เสนคะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
597
นางสาววสุธิดา  สงคำภา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายวัชรพล  โพนทองถิ่น
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
599
นางสาววัลภา  พ่อชมภู
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
นายวิชชุกร  อินทรเทศ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
601
นายวิชญ์ภาส  วุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
602
นางสาววิชิตา  ขอดเมชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
603
นางสาววิภาภรณ์  มาตขาว
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
604
นางสาววิภาวี  มาวัน
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงวิลาสินี  กุลยะ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงวิไลรัตน์  บุญคุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายวิศรุต  ไพศาลวัฒนการณ์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงวีรฎา  เชื้อนานนท์
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
609
นางสาววีรยา  ปะนาโก
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายวีระพล  นามราช
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
611
นางสาววีระยา  วัลลา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายวุฒิพงษ์  กอมสิน
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงศตนันท์  จันทรจิตร
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายศรัณย์  ตั้งตระกูล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
615
นายศราวุท  ดีปาน
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงศลิษา  อักขระ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงศศิตรา  นาดี
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงศศิธร  นอริสาร
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
619
นางสาวศศิธร  สุคนธา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
620
นางสาวศศิธร  อุโท
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงศศิวิมล  พรมนิล
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
622
นายศักดิ์อนันต์  แสนเมือง
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงศิรดา  วังริยา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงศิรประภา  แก้วมาตย์
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงศิริกาญจน์  เมตตา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงศิรินทมาศ  แสนอยู่
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงศิรินลักษมี  ทรัพยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงศิรินันท์  วาระเพียง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงศิริพิชญ์  ชมศรีหาราช
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงศิริรัตน์  คัดชวา
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงศิริรัตน์  สันทา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิรินิยม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงศิริลักษ์  คำเห็น
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทรสิงห์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวศิริวิมล  โสภา
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทองสามัญ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายศิวกร  แน่จริง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายศิวดล  แซ่เฮง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
639
นางสาวศิวพร  คำไพ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายศุภกร  สายบัวต่อ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายศุภโชค  เฮงโชตน์ปภา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายศุภณัฐ  ผาไชย
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายศุภวิชญ์  กุลตังวัฒนา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายศุภวิชญ์  จังตระกูล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายศุภวิชญ์  อนันตกิจโสภณ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
646
เด็กหญิงศุภัทรินทร์  แก้วประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วดวงดี
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงศุภาวรรณ  บัวเคน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงศุภิสรา  วิชาชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงสไบทิพย์  อุปชา
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงสริตา  ศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
652
นางสาวสโรสินี  ศิริวรเดชกุล
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายสหัสวรรษ  นาวงหา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายสหัสวรรษ  แสงกล้า
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
655
นายสิทธิชัย  คำเห็น
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
656
นายสิทธิชัย  เสนาคำ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงสิรินภา  คำเห็น
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงสิรินยา  หงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงสิรินืร์ญาด์  ทองโพธิ์กลาง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงสุกฤตา  อัคสังข์
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
661
นางสาวสุขฤทัย  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
662
นางสาวสุจิตตรา  ธุพา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวสุชานาถ  อาจวิชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
664
นางสาวสุชาวดี  แก้มมณีชัย
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงสุดาชนก  โพธิ์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
666
นางสาวสุดารัตน์  ทุมรักษา
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวชุม
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงสุทธิดา  ธุราวรรณ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
669
นายสุทธิพงษ์  สมอินเอก
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงสุนันทา  รุ่งเรืองมีชัยกิจ
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงสุนันทา  สิงห์งอย
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงสุนันสินี  ภูทับทิม
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงสุประภา  สีการัง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงสุพัตตรา  เหล่าชรา
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงสุพัตรา  อินแสงแวง
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
นางสาวสุพิชญา  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
677
นายสุรชัย  หามวงค์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
678
นายสุรสิทธิ์  โชตกิตติศักดิ์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายเสถียรพงศ์  โพธิสาขา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
680
นางสาวเสาวลักษณ์  อาจหาร
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
นางสาวหัทยา  ราชม
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
682
นางสาวเหมมาภรณ์  สุขติเวชพงศ์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวอชิรญา  อ้นมา
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายอติกันต์  จิตกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงอติกานต์  บัวชุม
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงอติพร  วงศ์เฟียง
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงอทิตา  วัฒนะภคิน
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงอทิติ  วัฒนชัยเกียรติ์
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายอนาวิณร์  ดวงตา
ม.3
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายอนุชา  ภูถุ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายอนุชา  สมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
692
นายอนุชิต  ปุยฝ้าย
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงอนุสรา  โยชน์เมืองไพร
ม.2
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงอภัสรา  มันตะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายอภิชัย  คำคนซื้อ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงอภิญญา  พลเขต
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงอภิญญา  พุฒิปัญญากุล
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวอภิศรา  นวนป้อง
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายอภิสิทธิ์  เขตนคร
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายอภิสิทธิ์  มุ่งอ้อมกลาง
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
701
นายอมรเทพ  สุภาพ
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงอมรรัตน์  เทสันตะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงอมิตตา  รัตนะวาดี
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงอรจิรา  เชื้อนานนท์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวอรนุช  เข็มตูม
ม.3
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงอรพิชญ์  ธารสว่าง
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงอรยา  คับคา
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายอรรถกร  แก้วมณีชัย
ม.1
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
709
นางสาวอรอนงค์  สำราญเจริญจิตต์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวอรอุมา  จันทนะ
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวอริญนฎา  ชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงอริศรา  ชมศิริ
ม.2
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงอรุณรัตน์  เฮียงราช
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายอัครเดช  นิตชิน
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วุฒา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงอัญชนิกานต์  นันตะสุข
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
717
นายอัมรินทริ์  เอกมโนรัชต์
ม.3
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
718
นางสาวอาธิญา  อินธินิน
ม.3
โรงเรียนปลาปากวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
นางสาวอานันท์ดา  พรหมอารักษ์
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงอารียา  นันทสุธา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
721
นายอำมฤต  กัตติยบุตร
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงอิงหทัย  ครโสภา
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
723
นางสาวอินทิรา  บุญแผน
ม.3
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายอิสรานุวัฒน์  สาสาย
ม.1
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ภูคงน้ำ
ม.2
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงอุไรรัตน์  อัตติยะ
ม.2
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
727
เด็กหญิงกชกร  ซ้อนบุตร
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงกชวรรณ  แวดไธสง
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
729
นางสาวกนกวรรณ  วงษา
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวกนกหิรัญ  ศิริวงค์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  วรรณโส
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
732
นายจักรภัทร  สมรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  คลังแสง
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวจิดาภา  แก้วปีลา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงจินตนา  ศรีทาพุทธ
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงจินตพร  วงษา
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงจิราพร  ไชยมหา
ม.3
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวจิราพร  มณีขาว
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทันบุญ
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
740
นางสาวจุฑารัตน์  วงษา
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายเจริญชัย  ธิวะโต
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
742
นางสาวชญาณี  ชาดีกรณ์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวชนัญชิดา  ติยะบุตร
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
744
นางสาวชนิดา  วงค์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
745
นางสาวชยมล  ลิปูหนอง
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
746
นางสาวชลธิดา  นะคะจัด
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงชัญญนุช  ทรัพย์มูล
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
748
นายชัยชาญ  อนุญาหงษ์
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงชาลิตตา  ชุ่มเย็นดี
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายไชยภัทร  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวฐิติยา  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
752
นางสาวฑิตญา  โพธิ์สุ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
753
นางสาวณัฐธิดา  โคตะบิน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
754
นายณัฐพงษ์  คุ้มเกลง
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
755
นางสาวดวงกมล  นครังสุ
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงดุจดาว  สุทโท
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายทวีศักดิ์  อินทรักษ์
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
758
นายทิวัตถ์  สุภานัน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
759
นางสาวแทสติยา  ปรนศรี
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวธนัฎฐา  ขันทะชา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
761
นางสาวธนิตนันท์  โพธิ์สุ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
762
นางสาวธัญญารัตน์  ผงชานัน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายธัญเทพ  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวธันวรัตน์  อุปเสน
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายธีรพัฒน์  อุปศรี
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงนภัสกร  ชูศรีนาค
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
นายนราธิป  แก้วปีลา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
769
นายนรินทร์  วงษา
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงนฤมล  จันทะเลาะ
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงนฤมล  น้อยตำแย
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงนลิตตา  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
773
นางสาวนวรัตน์  ผงชานัน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงนันตา  ราชม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
775
นางสาวนันทพร  เย็นดีรัมย์
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
776
นางสาวนารถชนก  พิมสาน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงนำ้ฝน  ปกติ
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
778
นางสาวน้ำพลอย  อัมไพพันธ์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
779
นางสาวบัวแก้ว  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
780
นางสาวเบญจมาภรณ์  คำมุงคุณ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายปรมินทร์  ทิพย์จ้อย
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงประภัสสร  กองเสลา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
783
นางสาวประภารัตน์  ชัยรบ
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงประวีณา  วงเวียน
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงปราญชลี  ศรีละโคตร
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงปวีณา  ทันบุญ
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
787
นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ศรีชา
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงปิ่นมณี  โทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปิยนัน  คำหอม
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
790
นางสาวปิยะดา  กัลยาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
791
นางสาวปิยะวรรณ  มัยวงค์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
792
นางสาวปิยันันท์  จันทะเสน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวเปรมจิตร  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
794
นางสาวเปรมฤทัย  หมื่นคำ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงผกามาศ  สุทธิแสน
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
796
นายพงศกร  บัวพินธ์
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
797
นางสาวพรชิตา  อุสาราช
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
798
นางสาวพรรษมล  เพ็งคำ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงพรลิภา  ป้องดู่
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายพลพล  ช่วยรักษา
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
นางสาวพัชราวรรณ  เมืองแวง
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวพัชริดา  ชูนำ้คำ
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
803
นางสาวพัณณิตา  บุญคง
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
804
นางสาวพิทยารัตน์  พ่อชมภู
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
805
นางสาวเพ็ชรจญา  แวงภูธร
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
806
นางสาวเพชรา  ชัยนาม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
807
นายภัทรพล  เกษมสินธิ์ุ
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
808
นางสาวภัทราภรณ์  เขียวสังข์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวมานิตา  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงยุวดี  คะสุดใจ
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
811
นางสาวรติมา  พรมแสง
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
812
นายรัชชานนท์  ทมถา
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  โมธรรม
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ราชิวงค์
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
815
นางสาวลัดดา  พุทธกัง
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงวรรณลัดดา  สมตน
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
817
นางสาววรรณิดา  อ่อนชาติ
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
นางสาววราภรณ์  นามโนน
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงวราสินี  คำชนะ
ม.2
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงวริศรา  เชียงขวาง
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงวริศรา  พรมคำบุตร
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
นางสาววัชรินทร์  สุวรรณมาโจ
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
823
นางสาววารุณี  เปาวะนา
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
824
นางสาววาสนา  สุดาชม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงวิยะดา  เชิดสะภุ
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
826
นางสาววิลาสินี  มัยวงค์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
827
นายวีรภัทร  บุญมาวงษา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
828
นายวุฑฒิกร  ขุนไชย
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงศรัญญา  พาหุจินดา
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงศรัณยา  โมธรรม
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
นายศราวุธ  พระสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 22

ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
832
เด็กหญิงศศิวิมล  กองไธสง
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงศิรินธร  โมธรรม
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวศิริวิภา  ฝ่ายทะแสง
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงศุภดา  คะสุดใจ
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
836
นางสาวศุภาวดี  อุ่นอก
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายสรรเพชญ  พรมประเกต
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสวรส  วันทาพงษ์
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
นายสิงหเทพ  กัลยาฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
840
นางสาวสิริวรรณ  ออทอลาน
ม.3
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงสุดารัตน์  ปีระนันท์
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
843
นายสุทธิชัย  ก้อนกั้น
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
844
นางสาวสุปรียา  มาตรชัยเคน
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงสุพรรณี  ชุมศรี
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
846
นางสาวสุพรรษา  แก้วหานาม
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงสุภาวดี  จิตรจักร์
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงสุวรรณี  บุญคืน
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงแสงภูไทย  แวงภูธร
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงโสระยา  กัณหาวงศ์
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงหทัยชนก  แดนกาไสย
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงอนิญา  ป้องปาน
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
853
นางสาวอภิญญา  วชิระธัญญากุล
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงอรสา  โยลัย
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงอรอุมา  ทันบุญ
ม.3
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงอรัญญา  ชัยวงศา
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
นางสาวอรัญญา  อุปสุ
ม.3
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงอรุณรัตน์  บุสะอาด
ม.1
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายอัมรินทร์  บุณรังศรี
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงอาทิตตรา  อุตทา
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอาทิตย์  วงษาพัด
ม.2
โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายอาทิตย์  สีสุก
ม.2
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
863
นางสาวอินทิรา  วงศ์สีดา
ม.3
โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงเอมวลี  พมภาสุด
ม.3
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
คณิต ม.ต้น