ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  ใต้บวรพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกนันท์  รังสิโย
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกนกวรรณ  จันทร์หีบ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤตพัฒน์  ผ่องไพศาลเสรี
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤตภาส  ไพบูลย์รัตนากร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤษดา  สง่างาม
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกษิดิศ  แก้วกา
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกษิดิศ  ศรีอำไพพร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกษิรา  นพกูลวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกัญจน์  สุริวงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญญณัช  กรณ์กุลวาณิช
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สัตบุษ
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกันย์ดนัย  ทัศนาธนพงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกัลยกร  ไสยจิตร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงษ์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกาจบัณฑิต  ช่วยศรีนวล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชอบตรง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกิตติธน  ธนากิตตินนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกิตติธัช  เกียรติพงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกิตตินันท์  ภูผิวโคก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกิตติภัทร  มั่งคั่ง
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกุลธิดา  ถิ่นทวี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญวิเชียร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายคมชาญ  เปล่งศรีงาม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจรัสพัฒน์  พรชัยวัฒนากร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงจริยาภรณ์  กุลชอนสถิตย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจิณณพัต  แดงใส
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงจิณณพัต  นาคนุช
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิตวัต  ทองนพคุณ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงจินต์ณัฐ  บุญยเดชนราสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจงาม
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจิรัชญา  พิทักษ์โสภณสินธ์ุ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงจิรัชญา  เริงสมุทร
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ้ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราพัชร  กุศล
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจิลมิกา  สามัญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงจุฑามาศ  ลืออริยทรัพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
39
นางสาวจุฑามาส  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายเจตณัฐ  ผดุงอรรถกิจ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายเจตทนง  คุ้มทอง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงฉัตรชนก  วิรัชพิสิฐ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายฉัตรบดินทร์  เสลาคุณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชญา  พิเชียรวงศ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงชญานิศ  พงษ์เสวลักษณ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายชนกาณ  นิปัจการนันท์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชนากานต์  ใจภักดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงธนิยาภาสุ์  บุญถาวรสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชยธร  สุจินตกาวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายชยากร  คงนิวัฒน์ศิริ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายชยุต  ใบดำรงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายชลสิทธิ์  วิชญชา
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวชลิดา  ชาญอนุวัตร
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายชลิตพล  ประดับไทย
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชัชชน  พิชญ์ชัญญภัค
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายชัชฤทธิ์  ปฏิมาอารักษ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชัญญานุช  อาศัยกลาง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายชาคร  จิรหฤทัย
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวชาลิสา  สุริยาวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายชิณณวรรธน์  อยู่อ้น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายเชาวน์ชนม์  รัตนมังคลานนท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายโชติวิทย์  เที่ยมรุ่งเรืองวุฒิ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายโชติวิทย์  โพธิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายฌณัฐ  ทองอยู่
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงญาณิกา  ศรีสุภาพ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงญาดา  สุขพราย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงฐิติมา  กรณีกิจ
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวณฐมน  สุวิทย์เรืองฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายณธกร  วาสนาส่งชูสกุล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณภัทร  ชวาลาวร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณภัทร  ดาวกระจาย
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายณรัณ  เครือละม้าย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายณวพน  ศุรวมศิริ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณัชชา  สุขสถิตย์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณัฏฐณิชดา  ทองสีจัด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายณัฐ  สุนทโรวาท
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายณัฐกฤต  อาภาจิรสกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายณัฐชนน  วีระพันธ์ุ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัฐชา  พิมพ์สกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญมี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายณัฐธัมม์  โชตน์ธรรมางกูร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณัฐนนท์  ฮวบนรินทร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตรรกวิจารณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายณัฐพงษ์  ก๋งแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงณัฐพร  พิมาพันธ์ุศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณัฐพริศ  โรจนวิไลกุล
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายณัฐภัทร  คงธีรภัทร
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายณัฐภัทร  จารุชัยสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณัฐวรา  ยังตรง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายณัฐวัฒน์  วรชัยยุทธ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงณัฐสินี  เชาว์สุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงณิชาษชร  ประทีปเสถียรกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงดวงพร  สุดลี
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงติชิลา  เหมะภูษิต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายทกล้า  นทีบูร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายทะเลพจ  อภิณหสมิต
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายทัตเทพ  โพธินิล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงทัสนันทน์  เสริมวงศ์งาม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงทิราภรณ์  แนวอินทร์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
102
เด็กชายธนกร  เดชะ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายธนกรณ์  อนุกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายธนกฤต  เจียมจรรยา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายธนกฤต  ซื่อตรง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกฤต  เป็นทุน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธนกฤต  ไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายธนดล  พลเยี่ยม
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายธนดล  พิมลลิขิต
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายธนบดี  เชี่ยวประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายธนบูรณ์  คุ้มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายธนพนธ์  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายธนพล  กาญจนาวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายธนพล  อนันต์สารโสภณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายธนภัทร  ชุนอนันท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายธนวงศ์  สุทธจินดา
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายธนวัฒน์  ธนะสารสุทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายธนวัฒน์  ธนาจิรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายธนากร  กุญชรมณี
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงธนิสร  ก้างกอน
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเต็ม
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายธรรณธร  เนืองพุด
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อังคณาวิศัลย์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายธัชนนท์  ศรีสาธิต
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายธัณย์ศรุต  วิทวัสไพศาล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงธันยพร  เชี้ยบุณคณา
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายธันว์  ทองสืบแสง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงธาริดา  ยะอนันต์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายธีธัช  เธียรศิริพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายธีรธัช  ประภาสะโนบล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายธีรภัทร  ดำรงค์สกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายธีรภัทร์  เดือนแจ่ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวนภัส  ชินเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนภัส  ชุมภู
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงนภัสกร  บุญห่อ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวนภัสนันท์  พิพิธธรรมวงศ์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวนภัสสร  วรสายัณห์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงนริศรา  มีวิริยกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงนฤพร  จูบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนวพล  ถาวรวัฒนพล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงนวินดา  เพชราวุฒิไกร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงนัชชา  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายนัทธกร  จิวเหยียน
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงนันทร์ณภัส  ศรีนพรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงนันทัชพร  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงนิโลบล  วิริยกิจจา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวนุชวรา  มธุรส
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายบวรภัค  กอบสุทธิพูนชัย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงบุญญาพร  มะลิวัลย์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงบุณยาพร  เฮงสุวนิช
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวบุษรินทร์  อุทรส
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายบูภวัฏฐ์  หลายวิจิตร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พฤกษ์เพิ่มพูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงปณิดา  แสงกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงปทิตตา  คงใหม่
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายปพนพันธ์  กิตติปาลกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงปพิชญา  อรรถพรพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายปภาวิน  ศักดาเพชรศิริ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงประกายแก้ว  จำปาใด
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงประภัสสร  อารมย์ดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงประภาพร  กาญจนกิตกร
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงปรายฟ้า  สนธิทิม
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายปริวรรต  ขณะรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายปวัน  กันแจ่ม
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงปวันรัตน์  เหลืองมณีธนกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายปัณณธร  ฐาปนกุลศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายปัณณพัฒน์  เฟื่องเพียร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายปัณณสิทธิ์  มีอินทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปัณรส  อ้ายวงศ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายปาฏิหาริย์  เติมศิริเกียรติ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงปิยะฉัตร  นกสามเมือง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงปิยาพัชร  เรืองไชย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปุณณานันท์  อรุณโรจน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายพงศกร  ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายพงษ์พล  อาภาศรีทองสกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายพชร  สามารถ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายพณฉัตร  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายพนธกร  พนัสบดีรักษ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายพนธกร  ภาณุวาทกุล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงพนัชกร  ใบดำรงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
184
นางสาวพนัชกร  อนันตประยูร
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายพบเมฆ  จุลละครินทร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงพรปวีณ์  สิทธิวัฒน์กุลธร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายพรภวิษย์  เพชรมณีโชติ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงพรรณกร  เตชะพิเชฐวนิช
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงพรรณีลักษณ์  อุดมวิทย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายพลธร  ธารธุวศิลป์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงพสชนัน  สามารถ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงพัชรวรรณ  ชื่นใจ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายพันธุ์ธัช  จันทะขาว
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายพันธ์ุธัช  ศิริวัน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงพิชชาภา  ปราโมทย์
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงพิชญ์สินี  นาถ้ำพลอย
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายพิสิษฐ์  อนันต์วรวัฒน์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายพีรพัฒน์  ลียวนิช
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายพีรภณ  บุปผเวส
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายพุฒินนท์  ไวยกูล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงพุฒิพร  ชีวะถาวร
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายพุทธธิชนม์  เกียรติสุอาภานนท์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพุธิตา  บรรเทา
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวเพ็ญนภา  นิมิตพงศ์พร
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงแพรวา  เต็งชาตะพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายเฟื่องบุญ  ตาลกิจกุล
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงภคภร  คำโสภา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
209
เด็กหญิงภคอร  อมรสิน
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงภริดา  พงศ์พัชรา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
211
เด็กชายภวัต  เผือกอ่อน
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายภวิศ  เนาวประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงภัคจิรา  พิสุทธินรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงภัคธีมา  ดุริยะภัสสร
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายภัคภณ  ญาณวรัตน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายภัทรดนัย  สนิทใจรักษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายภัทรพล  ธนลิขิต
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงภัทรวดี  ดาวบริบรณ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงภัทราพร  จันทกลัด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงภัทราพร  โสมปิ่น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายภัทร์  แสงศิริวุฒิ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
222
นางสาวภัสรา  พนัสอนุสรณ์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายภาณุวัชร  ปัญจวรคุณ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายภาณุวิชญ์  แน่นหนา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายภานุวัฒน์  ดุพงษ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงภาฟ้า  มั่งเจริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายภาสวิชญ์  บุญนุช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายภิรวัฒน์  พุกกะรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายภูบดี  ทองดีเลิศ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายภูผา  อุดานนท์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายภูมิรพี  วงษ์กุหลาบ
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายภูมิศักดิ์  แก้วสี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายภูวเมศฐ์  เศรษฐ์ปัณฐกุล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายภูวศิษย์  โชควิริยดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายภูหิน  ทองสุก
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายมงคล  ค่ายแก้ว
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงเมทิกา  สร่างไธสง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงเมธาวี  ใช้เฮ็ง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงเยาวภาณี  ชินวงศานนท์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงรจนพร  รำจวน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงรฐพร  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงรมิดา  เปี่ยมชล
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงรมิดา  มหาธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
244
เด็กชายรัชภูมิ  สีมาวรพงศ์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงรัญชิดา  ลาสา
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายราชย์  มณี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายฤทธิเดช  จ้อยชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายลภน  เปรมเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงลลิต  เวชกิจวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงลลิตภัทร  จินะพรม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
251
นางสาวลลิตา  กองพล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงลักษิกา  โคตรฮุย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทิพย์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายวรณ  คณะธรรม
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายวรพล  ยิ่งยง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายวรรธนพงศ์  รัตนาภิชาติ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงวรวลัญช์  ธรรมโรจน์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายวรวิชญ์  แถวจันทร์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงวริดา  ทยายุทธ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
261
นางสาววรินทิพย์  ปัญจอนันต์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงวริยา  เส็งวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงวันวิสาข์  อ๋องตั้ว
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายวิชชากร  พันธ์ไผ่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงวิชยาวรงค์  นันสบุตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงวิลาสินี  วิเศษเธียรกุล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายวิศ  นำประเสริฐชัย
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงวิสสุตา  ทิราพงษ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายวีรวิชญ์  หล่อสุวรรณกุล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงวีรินทร์  เงาะจันทรา
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายศรัณย์  ปั้นสมสกุล
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงศศิ  สมที
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงศศิวรรณ  วงษ์มณีวรรณ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายศักดา  ทัสอุบล
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายศักดากร  บุญนรานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงศิรดา  แสงวิสูตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายศิระศักย์  จันทร์เทศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
279
นางสาวศิรินันท์  พานทอง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายศิวกร  รักทอง
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายศุภกร  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายศุภธัช  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายศุภฤกษ์  หีตพัฒน์
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายศุภวัทน์  ติวสร้อย
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายศุภวิชญ์  กระชิมรัมย์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายศุภวุฒิ  ชลสุภวรรณ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงศุภิสรา  ภักดี
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงสกลภัทร  ผดุงญาณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
290
นายสมมนัส  ประทุมทอง
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงสรณ์สิริ  เลิศสุรัง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายสรวิศ  แสนเสนาะ
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงสรัลพร  ใจปิง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงสโรชา  มังสุลัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงสัตตบงกช  มะณี
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสิตาภา  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
297
เด็กชายสิรวิชญ์  ซื่อตรง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงสิริกร  แสงศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายสุทธิพร  พอสอน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงสุธีมนต์  ลีลาชัยภัทร
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงสุพัตรา  หาผล
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายสุภกร  กอกน้อย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงสุภาวดี  สิงหนนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายสุรดิษ  เจริญเวทย์วุฒิ
ม.1
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายสุรพงศ์  ซิ้มศิริกุล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายสุรพรชัย  ธรรมศิริ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงสุวพิชชาท์  ต้นพานิชกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงหยาดทิพย์  เนื่องจำนงค์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายหฤษฎ  ศศิขัณฑ์
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงอโณทัย  เพริดพริ้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงอทิตยา  จิตต์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงอธิชา  ทองทุม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายอธิพัฒน์  เผื่อนผัน
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ ห้องประชุมสารภี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
314
เด็กชายอนวัช  ไตลังคะ
ม.3
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงอนุชนา  ปัญญาประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายอนุรักษ์  อัตถิ
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายอนุสรณ์  พิริยะบรรหาร
ม.2
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
318
นางสาวอพฐินี  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงอภิชญา  คุณารักษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวอภิชญา  ทับดง
ม.3
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
321
นางสาวอภิสสราวรรณ  เกียรติศักดิ์วณิช
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
322
นางสาวอรไพลิน  ประทีปอรุโณทัย
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงอรวรรณ  ลักษณวิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงอรวรัลกร  พันธ์ขอ
ม.2
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงอรอนงค์  เครือละม้าย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงอริสรา  อรุณนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายอรุษ  กุลกัตติมาส
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายอลงกต  อินทรกำแหง
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนชลกันยานุกูล
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
ม.1
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตั้งวงศ์พุฒิ
ม.3
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ธัญวัฒน์สวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายเอกณัท  ชูภัทรพงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 7 ห้อง 7403 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงกนกนภา  นวนศรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงกนกพร  อ้นถาวร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญวิเศษ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงกนกอร  แข็งธัญญกิจ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงกมลชนก  คีรีเลิศ
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงกมเลศ  วงศ์ภักดี
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงกรรณิกาธ์  แสวงผล
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงกฤษฎิ์ภวิกา  กนกพงษ์เสถียร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงกัญญาพัช  มานะวรพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายกันตพงศ์  ประสพสุข
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงกาญจนา  เอี่ยมคง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงกานต์อาภา  การวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสงสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงคณิศร  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงงามศิริ  ทองเชื้อ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงจิดาภา  เคล้าคล่อง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงจิดาภา  ประดับ
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงจิดาภา  รักสัตย์
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงจิติมา  สร้อยคำ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงจินฑ์จุฑา  ฤทธิรักษา
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายจิรภัทร  ปั้นปราง
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สายประภากร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงเจนอักษร  กรุณานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายฉัตรเทพ  เสียงใส
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายชญานิน  วิทยพัฒนาพร
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงชนัณธิดา  วงศ์รัตนไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงชนินาถ  บริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงชมพูนุท  คงนิสัย
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายชลกร  ชื่นภิรมย์
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวชลธิชา  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงชลิตา  แฉล้มล้ำ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายชาติสิริ  โนนบุดศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
368
นายชินราช  สว่างวงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แสงมา
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 7 ห้อง 7404 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กหญิงโชติกา  ยิ่งยง
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เหรียญทอง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงณณณา  เจียมไพเราะ
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายณภัทร  จิตรวิเศษ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  มูลสาร
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายณัฐกร  หมายแม่น
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงณัฐกฤตา  จันทร
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงณัฐชยา  มนต์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงณัฐชา  ธีระแนว
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะประภาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงณัฐถิรา  จันทมณ๊
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายณัฐภัทร  ไกรเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงตรีทิพ  องค์อาจ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายถิรวัฒน์  วิเศษสุมน
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงธนพร  ชื่นภิรมย์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงธนภรณ์  สุสุทธิ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
386
เด็กชายธนรัฐ  ทิพสอน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายธนวัฒน์  เกิดมณี
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายธนวัฒน์  ตั้งจิตเกษมสุข
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายธนวัฒน์  เรืองอริยฉัตร
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงธนัญญา  ตรีวิบูลย์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงธนัญญา  ทองสว่าง
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงธนัญญา  อ่อนคำ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายธราธรณ์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายธัชกร  สุขหรุ่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงธัชพรรณ  รมณียจิตโต
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมเศรณีย์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงธัญวรัตน  รุ่งเรื่องศักดิ์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงธันยกร  มุ่งมีพฤทธิ์์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงธิดารัตน์  เติมศิริศักดิ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชร์อำไพ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายนพธีร์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงนพพธู  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงนภศิลป์  ชินเจริญวงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
404
นางสาวนรรจพร  ช่างเหล็ก
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 7 ห้อง 7405 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงนริศรา  ญาติบำรุง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงนริศรา  ไอยลา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวนลิน  ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิกูลสิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงนิศานาถ  บำรุงพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงนุชนารถ  ซื้อสมบูรณ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายบุณยกร  สะใบ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวเบญจลักษณ์  กันภัย
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปลิดา  สูงสนิท
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปัณฑิตา  อินทร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปานิสรา  โชคบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงปาริยฉัตร  บทมาตย์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายเปมกิตติ  ปุกทะเล
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
นางสาวพรทิพย์  พิบูลผล
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงพรหมพร  ลิขิต
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงพลอยน้ำผึ้ง  แพรศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จึงเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงพัณณิตา  หนูพุ่ม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายพิชญ  กองกาญจน์
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงพิชญา  ซื่อสัตย์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายพิเชษฐา  บุญโมง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายพุฒิพงศ์  พวงเกตุ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายภรรษวรรษ  มูลมาตร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงภัทรภร  ชนะสุนทร
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงภัทรมน  ภูริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายภัทรวุฒิ  จิ๋วเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงภาวิดา  มังกร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายภูมิรพี  ลิ้มเพียรชอบ
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายมนุราช  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงมลิวัลย์  ภูมลนา
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงมินทรา  หอทอง
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงยอดหญิง  ยวดยิ่ง
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
437
เด็กชายวทัญญู  ศิริพัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงวรณัน  นพวิจิตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
439
นางสาววรรณพร  บุญเพิ่มพูล
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 7 ห้อง 7406 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงวรัชยา  จำรัสพิพัฒน์อาทร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายวรากร  จแย้ม
ม.3
โรงเรียนระยองวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงวรินทร  เหล่าศิริถาวร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงวริยา  คำเพ็ชรดี
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงวิชิตา  แก้วสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงวิชิตา  นิละดา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงวิภาวี  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงวิมลสิริ  หนูจีน
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายศตวรรษ  คำภิระวงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงศศิธร  เกื้อกูล
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงศันสนีย์  ชื่นโพธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงศิริญา  สุเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงศุจินธร  เที่ยงสุนทร
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงศุจีวรรณ  พุทธรักษา
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงศุภมาส  จิตรมณี
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายศุภวิชญ์  พัชรปรีชากุล
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
456
นางสาวสมิตา  ป้องกัน
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงสาธิกา  นามวิชา
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
458
นางสาวสาลินี  ปะสิ่งชอบ
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงสาวิกา  เกิดมณี
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงสิตานันท์  นิยมสมาน
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายสิทธิศักดิ์  มหาพีราภรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายสิรภพ  บุญมั่น
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายสิรวิชญ์  ทิมรอด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงสิริลดา  ไชยยะ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงสิรี  สิงห์เหลือ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายสุดเขตต์  แสนเจริญ
ม.2
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงสุพิชชา  คำแสง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายสุรดิษ  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายสุริยันต์  รัชดานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายอติวิชญ์  โสภณ
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงอทิตยา  ผลบุญ
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงอนัญญา  บรรจงจิตต์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายอนุชา  สิทธิโชค
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงอภิชญา  ยิ้มแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 18

ณ อาคาร 7 ห้อง 7407 โรงเรียนวัดป่าประดู่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กชายอภิรักษ์  กระจ่างศรี
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายอริญชย์  จันทร์ประทีป
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายอรุภงษ์  คงกลุล
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายอัครวินท์  สายประภากร
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงอัฉริยาพร  ศรีน้อย
ม.1
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
480
นางสาวอุไรวรรณ  ใหญ่กล้า
ม.3
โรงเรียนวัดป่าประดู่
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายไอศววรรย์  แท่งทอง
ม.3
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
คณิต ม.ต้น