ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชญ์  วังสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกรดา  ด่านยุทธพลชัย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกอร  สาลิทร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกมลาศน์  สันตะการ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤษฏ์  แจ่มจักษุ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤษณ  เกษมศรี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกฤษณา  บุญโล่ง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกฤษดา  มุสิกะเจริญ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจ้ยทองศรี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัญทิมา  เพ็ชรอาวุธ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัณธิกา  ปานชู
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกันตพิชญ์  มธุรส
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกันติศา  โชคไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกานติมา  บุญมา
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกิตติภูมิ  มีแสง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกิตติภูมิ  สิงหการ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกุสุมาวดี  เจริญพร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายคณนาถ  ทองชุมนุม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายคณานนท์  ก้ามจำรูญ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงคนิตา  ปิยนามวาณิช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวจริยา  วาหะรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
23
นางสาวจันทกานต์  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจันทกานต์  พัฒนพิชัย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ชูวงศ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจิตวีร์  บุหิรัญ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจิรกิตต์  ศรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิรภัทร  ชินการ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายจิรภาส  สงวนพันธ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายจิรเมธ  ชูเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ลิ่ม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญแนบ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงจิราพร  วงจันทร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายจีรเมธ  รอดทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยรักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 224 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
นางสาวจุฑามาศ  ทองถม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตันสกุล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงเจียระไน  สุดศรี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชชา  หินวิระ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงชญาณี  ชูวงศ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงชญานิษฐ์  หิริ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงชญานิษฐา  คำเอียด
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงชฎาพร  กสิบาล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายชนกานต์  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายชนะโชติ  ทศกาญจน์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงชนัญชิตา  กำลังศิลป์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงชนาภัทร  ชัยสงคราม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงชัญญานุช  สุวรรณมณี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงชาริน่า  โบบทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงชารี  ส่งบุญแก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชิสา  พรหมจรรย์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวชุติมณฑน์  ธูปทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงชุติมา  ปลอดโปร่ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงโชติกา  สุจริตภักดี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายญาณภัทร  ลีนานุนารถ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงญาณิศา  ถาวรสุภเจริญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวญาดา  รักษาวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงญาดา  สมุทรสารันต์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงฐิติชญา  แก้วพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
60
นางสาวฐิติวรรณ  ชูเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงฑิตวา  สุทธิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงณฐอร  มธุรส
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
63
นายณภัทร  ผิวขำ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ปรีดาผล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงณัฏฐนิช  จุลพันธ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงณัฐกานต์  คณะบูรณ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงณัฐกานต์  จุลยก
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายณัฐชนน  เสรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงณัฐฐาพร  โสมณวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนาเพ็ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 225 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นายณัฐดนัย  ครองยุติ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
72
นายณัฐเดช  เจียรนัย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงณัฐริกา  มธุรส
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
74
นายณัฐสิทธิ์  ศรีเป้า
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงณิชชา  พรหมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณิชนันทน์  จรจิต
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงณิชาภา  แต่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงณิชารีย์  เพชรแก้ว
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายดนุพงษ์  จันทร์วาสน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
80
นางสาวตริยาภรณ์  ถูกต้อง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
81
นางสาวตวงรัตน์  เพ็ชร์ศิริ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายติณภัทร  สวนเสาร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายติณห์  ผ่องพันธ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงตุลยตา  จินตนิติ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงทยิดา  หมายดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายทัตพงศ์  ทองเจิม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงทัศน์วรรณ  รักวิทย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายทัศไนย  บูรณะศักดิ์สกุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
89
นายทินภัทร  ศุภรัตน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธนธรณ์  แซ่เจี๋ย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธนธรณ์  อุโคตร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวธนพร  อร่าม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงธนภรณ์  ทองเขียว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายธนภัทร  มากแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายธนภูมิ  โสภาภิรมย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงธนัชพร  นาคพันธ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายธนัท  เพชรจำรัส
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายธนาเดช  ตันไทย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายธนาธารณ์  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุวรรณดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายธวัชชัย  แซ่ตั้ง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงธัญชนก  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงธัญรดา  เย็นฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
104
นางสาวธัญสินี  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงธันย์ชนก  คงพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 226 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธีรณัฏฐ์  คชลน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงนงนภัส  หวังดี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวนทีกานต์  นิจผล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
109
นายนบีล  เหมมินทร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายนพรัตน์  รัตนธน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนภสร  แซ่ห่อ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงนภสร  ปริดาผล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทรงเดชะ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงนภัสสร  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงนภัสสร  ยิ่งมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายนรนนท์  จันทรถ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายนรินทร  อ่อนทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายนรุตม์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงนันทวัน  หัตถพร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงนัยน์ภัค  บุญดี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงนัสรีน  พลายกวม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายบดินทร์  พรัมสะโร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายบดินทร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายบัญญวัต  สิงคิพร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงบุญทิมา  นพฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปฏิญญา  แซ่ต้ั้ง
ม.3
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายปฏิภาณ  ประกับสิน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงปณิตา  บุญเต็ม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปภาวดี  อ่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปรมาภรณ์  เอียดนุ่น
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายประกฤษฏิ์  สุทธิเนียม
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงปรัชญาทิตย์  บุญนัดดา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงปริณดา  บุหิรัญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงปริยากร  ธนะรัตน์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงปัณชนก  เวชสุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงปาณิสรา  จตุราบัณฑิต
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวปาณิสรา  พรหมสวัสดิ์เดชา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายปิ่นพงศ์  ไพยศาสตร์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงปิยธิดา  สุดสวาท
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายปิยวัฒน์  ผลทวี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 233 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปุณณภา  การประกอบ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายพงศกร  ภิญโญวัฒนาพร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายพงศ์พิศาณ  จรูญสวัสดิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพรทิพย์  รักวิทย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
145
นางสาวพรรณพิมพ์  ทิพยวงศ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงพรรษา  รักษาสรณ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพลอยชมพู  พุ่มพัว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพวงชมพู  นาวีว่อง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
149
นายพศวีร์  กิตติสุภานนท์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงพอหทัย  คชลน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายพัชรวุฒิ  บุตรเลี่ยม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงพัชริตา  เดชคงแก้ว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงพันณษา  ณ สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพัลลภา  สถิตย์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายพัสกร  สกุลวานิชพร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงพิชชา  อินทชัย
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงพิชชานันท์  ดีบุก
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายพิชญ์สินี  เทพณรงค์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพิชาภัสร์  วังมี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กายทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพยวงศ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงพิยาดา  บุญส่่ง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงพิยาดา  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวพีรดา  แสงฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงพุทธธิดา  จิตสงค์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงแพรวา  พวงจิตร
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงภัททิยา  มงคลบุตร
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงภัทรทิรา  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตสงค์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ตัณฑวาณิช
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายภัทรภณ  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงภัทรภร  ขันภักดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงภัทรภร  บุญฮก
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงภัสนันท์  พิกุลผล
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 234 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายภูมิวิชญ์  จีนนาพัฒ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงภูริตา  ขำกลิ่น
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายภูวิช  จันทะฟอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เพ็ชรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงมินชิตา  เอ่งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงมุกแก้ว  เพ็ชรนิคม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายเมธา  ถิรสัตยวงศ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายยุทธศาสตร์  เสนารักษ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายรัชชุกันต์  โบบทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงรัฐชญา  พลบุญ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ธนสินมาแดง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงรุ่งทิวา  สุขพัฒน์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงรุจิกร  เขมากรณ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงรุจิพร  ไกรยรัตน์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายวชิรวิทย์  ขันติพันธกุล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายวชิระ  แก้วศรี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงวรรณพร  สามัคคีธรรม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงวรรณรักษ์  สุขพัฒนศรีกุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
194
นายวรัญชิต  บู่ทอง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงวริศรา  ขยันกิจ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงวัชรากร  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายวิทวัส  พรหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายวิริยะ  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายวิศรุต  ถิ่นฉลอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายศดายุ  ปลอดเถาว์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายศตนันท์  เจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายศรัณย์ณัฐ  สังขพันธ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุปผา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงศริญญา  กระแสร์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวศศิธารา  ทองอนันต์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงศศิมา  ชูปาน
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงศศิวิมล  ณ นคร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายศักดินนท์  คงน่วม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงศิริต้า  พืชชน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายศิวกร  อำไพทอง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 235 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายศุภณัฐ  ไตรบุญ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายศุภเดช  เลิศธนดี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีสน
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงศุภานัน  นพฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงสกุลตรา  คาวิจิตร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายสมรักษ์  ขุนสุระ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงสมสมร  สัจจารักษ์
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายสรวิชญ์  ผลเกิด
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  วาณะกรรม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงสรีรัตน์  หมื่นศรี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงสาริญา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายสาริษฐ์  ระวิวรรณ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงสิตาภา  เผือกผ่อง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายสิทธิโชค  จันทราทีปกร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
226
นายสิทธิโชค  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงสิมิลัน  ชวลิตธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงสิรีธร  ดำพันธ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วปักษา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงสุกานต์ญา  เกยทอง
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
231
นายสุชาครีย์  สินบรรเทา
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงสุทธิณี  พุ่มเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงสุทธิดา  คันธานนท์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงสุทธิพร  พุ่มเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายสุพัฒน์ชัย  อำมรินทร์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงสุภาวดี  บัวแก้ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายสุรเชษฐ์  พึ่งกิจ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงสุรัสวดี  การเร็ว
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สงค์ปาน
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงหทัยรักษ์  ดำฉาย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  สาตรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวอทิตยา  ขันภักดี
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
244
นายอธิวัฒน์  ไชยประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
245
นางสาวอมลรดา  คงยศ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 236 ชั้น 3 อาคาร 2 โรงเรียนสตรีพังงา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
นางสาวอรกัญญา  พฤกษ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงอรวรรณ  ทิพย์บุญ
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงอริศรา  แซ่ตั๋น
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายอรุณวงศ์  มงคลจามร
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายอลงกรณ์  บุญโล่ง
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงอษิณา  ทองเรือง
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายอัครพล  เพ็ชทูล
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงอัจจิมา  ล้ำถาวรวงษ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงอัญชิษฐา  มาลี
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงอัญชิสา  ชูพัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงอาทิตยา  จารึก
ม.3
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงอาทิตยา  เพ็ชรคล้าย
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายอาทิตย์  พัฒนพิชัย
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงอารีรัตน์  นันทกุล
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายอินทรี  ยิ่งวัฒนา
ม.2
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงอุรัสยา  สวัสดิวงศ์
ม.1
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
262
นางสาวกชกร  กองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงกชกร  นิยกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงกชกร  บุญโรย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงกชพรรณ  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงกชมน  มงคล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงกนกเนตร  สนธิเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วประยูร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายกมนทัต  เนาวศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงกมลชนก  ยี่มี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงกมลพรรณ  จู่ภิบาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ลอย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายกรกช  ประชุมศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวกรกนก  เอกวงศกร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงกรชนก  ไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายกรรชวิทย์  พลนิกร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงกรรณญิตา  กุลดี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
278
นางสาวกรรณิการ์  รัตนบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
นางสาวกรวิกา  สุขนิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายกรวิชญ์  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
281
เด็กชายกริชดนัย  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายกฤตนน  หวังสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายกฤตไนย  นิรภัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายกฤตบุญ  ยิ่งดำนุ่น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงกฤตภาส  เทพนรินทร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายกฤตยชญ์  ทองรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
287
นางสาวกฤติญดา  เหมมณี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
288
นายกฤติน  ท้าวเครือ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงกฤติมา  อัศวดำรงเดช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
290
นางสาวกฤติอร  พงษ์บุพศิริกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายกฤษฎา  เกาเลิศประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
292
นางสาวกฤษณา  โคตรชมภู
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายกฤษดา  ทวีศักดิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงกวิสรา  คุ้มแคว้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายกษมะ  เจริญพานิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายกษิกิตติ์  จันทร์ไทย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 625 ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
297
นายก้องภพ  พันธกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงกัญญณัช  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
นางสาวกัญญาณัฐ  บัวทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุชฎา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงกัญญาภัค  โกศัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีอรุณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงกัญณภัสร์  รักมาก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงกัณฐิกา  แกล้วทนงค์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงกันติศา  ประทีป ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวกันทิชา  แพรกทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงกัลยากร  บุญล้อม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวกาญจนสิริ  นิติวรานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
309
นางสาวกาญจนาพร  พงษ์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
นายกิตติชัย  ใจผ่อง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงกิตติธรา  ทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายกิตติธัช  เจริญศิริพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายกิตติพจน์  จิระโร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายกิตติภูมิ  จิตนาธรรม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายกิตติรัช  แซ่เง้า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
316
เด็กชายกิตติวินท์  โกยพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงกีรติกา  กิ่งแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงกุลกาญจน์  เสมาชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวกุลจิรา  รักขนาม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงกุลชญา  เทียนกระสินธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงกุลภรณ์  ประโยชน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงกุสุมา  ธรรมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงกูซาร่า  สัญญา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายเกริก  นิรันดร์วิโรจน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
325
นายเกริกไกร  ใบอดุลย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงเกวลิน  ตรีสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงเกษราภรณ์  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายเกียรตินรินทร์  อุดมลาภสกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายโกเมศ  คงทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายโกษม  เอกวานิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายไกรวิชญ์  ยางทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 626 ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
332
เด็กหญิงขวัญจิรา  เขียวสม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงขวัญใจ  ไชยางพานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงขวัญชนก  มิตรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงเขมจิรา  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงเขมิกา  จวนกี่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายเข้ม  ทรัพย์มี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
338
นายคงคมน์  สำลี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายคณาธิป  ชิตกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงคันธมาทน์  คล้ายกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายคิมหันต์  ตันติกวินวงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงจณิสตา  เลี่ยมภักดีวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
343
นางสาวจอมขวัญ  พรหมสร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายจอมพล  เสียมศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
345
นายจักรชัย  มาดา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายจักริน  ศรีอรุณพรรณรา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
347
นางสาวจันทรวรรณ  ชูภักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงจาฏุพัจน์  อิทธิวราภรณ์กุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายจารุกิตต์  สงวนวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
350
นางสาวจารุพรรณ  บริรักษ์พัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
351
นายจิดาภา  จงเจริญวัฒนา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
352
นางสาวจิดาภา  อยู่ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กหญิงจิตวิสุทธิ์  ซื่อธรรมวงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
นายจิรกิตติ์  ชอบทำกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายจิรพงศ์  พิริเกรง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายจิรพัฒน์  บุญสิงห์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงจิราพร  จินดาพล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
359
นางสาวจิราภา  แก้วนิล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กชายจิรายุส  เถาจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายจีรพันธ์  เวชสาร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
นายจีรภัทร  พิมานพรหม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วเสริม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิโนตัน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
365
นางสาวจุฬารัตน์  ทนน้ำ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวจุฬาลักษณ์  ประกอบแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 627 ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
367
เด็กชายเจตพล  ธีระจามร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงเจนจิรา  พฤกษะศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายเจนภพ  เรืองจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายเจษฎา  แก้วชาวัง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายเจษฎา  จิณณธนพงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จินะเสนา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายฉลองศักดิ์  เหลืองสุจริต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายฉัตริน  ลิ่มวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
นางสาวฉัตรินยา  พรจรัสพิศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวฉันชนก  เฉียบแหลม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายฉันทัช  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
นางสาวชญานี  พงศ์สิริฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวชนม์นิภา  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
380
นางสาวชนัญชิดา  จงศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
381
นางสาวชนันท์ภัสส์  โชติผดุงพงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงชนากานต์  เพิ่มสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายชนาเทพ  นภาพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงชนาธินาถ  มนต์พานทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงชนิกานต์  ไกรทัศน์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
386
นางสาวชนิกานต์  นาคเพ็ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงชนิดาภา  แบ่งส่วน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงชนิตา  บัวใหญ่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงชนิตา  วิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวชนิสรา  วงษาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
391
นางสาวชมพูนิกข์  เสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
นายชย  ทองชาติ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายชยพล  ฟองศรีสิน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายชยุตม์  ศานติสาธิตกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงชลดา  นาวีการ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงชลธิชา  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงชลธิชา  เหล่าอุดม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงชลพฤกษ์  โพธิ์ธัญญา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
399
นางสาวชลมารค  ประทีป ณ ถลาง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงชลัญญา  วุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชูสงค์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 628 ชั้น 2 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
402
เด็กชายชัชพัชร  ชัชพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงชัญญา  บัลลพาภินันท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงชัญญานุช  สุธีรยงประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายชัยวัฒน์  วุฒิ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายชาคริต  จิระรัตนากร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงชาลิสา  เตียงทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายชินวัตร  ถิรพาณิชย์กุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวชุติกาญจน์  ตราหยก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงชุติมณทน์  วงศ์สวนนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
นางสาวชุติมา  ชูแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวชุติมา  โชคสถาพร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
413
นายชุติวัตร  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายโชคชัย  ฟ้ารุ่งสาง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงโชติกา  กิจไพบูลย์รัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงโชติกา  ธาดากุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายโชติพงศ์  จันทรัตนวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายซุลกิฟลี  แก้วคง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
419
เด็กชายซุลกิฟลี  เส็มสัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายญาณพัฒน์  ทองอินทร์โชติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายญาณภัทร  ใจคำ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงญาณภัทร  ภานุภาส
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายญาณภัทร  ยิ่งเจริญภักดี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายญาณาธร  รักสำราญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงญาณินท์  ศิโรดม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงญาณิศา  เทพี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงญาณิศา  เทียบท่าทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงญาณิศา  สันติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงญาณิศา  อ่ำทิม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงญาณิศา  เอี๋ยวเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงญาดา  เกตุแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงฐณิฐฐา  โภชนะกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
434
นายฐาปกรณ์  งานทวีกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
นางสาวฐิตาภรณ์  หล่อโลหการ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แจ้งเจ็ดริ้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 631 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
นางสาวฐิติวัฒน์  อุษมากรกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรหมอยู่
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวฑิตฐิตา  หวามา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
440
เด็กชายฑิตฐิยณัฐ  สายสาคเรศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายณฐกร  เริงนพดล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงณฐมน  เชิงชาญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายณภัทร  พงศ์ธนาพาณิช
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงณภัทรา  เหล่าวิเศษกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงณัชชา  เกรโซ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงณัชชา  รักแต่งาน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงณัชดวงรัตน์  พงศ์กรกัมพล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณัชธิญา  จันทรา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
449
นางสาวณัชนันท์  ตันทวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิ่งแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงณัฎฐนิช  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายณัฏฐกร  นาโคศิริ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  กมลศุภพาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
455
นางสาวณัฏฐณิชา  การะเวก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขอเกียรติวงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิกานต์  สมพงษ์มิตร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
458
นายณัฏฐพล  จิตต์เกื้อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  แก้วขาว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงณัฏฐยาภรณ์  การะเวก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงณัฏฐา  ศรีพรหม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายณัฏฐ์  เสริมกิจเสรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงณัฐกมล  ผลาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงณัฐกมล  โสมณวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
465
นางสาวณัฐกัญญา  ขับร้อง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
466
นายณัฐกิตต์  วายุนิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงณัฐชนก  ขรรค์วิไลกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายณัฐชนน  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงณัฐชยาพร  ภักดีจิตต์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
470
นางสาวณัฐฑิตา  ปิ่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวณัฐณิชา  จิตต์ซื่อ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 632 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นชิตพิสัยกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทรัช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายณัฐดนัย  นาวี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายณัฐดนัย  สมนาม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงณัฐทพัสส์  โชติผดุงพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
477
นางสาวณัฐธยาน์  ตันอภิรมย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สมพรานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงณัฐธัญ  ลัญชานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
481
นางสาวณัฐธิดา  ศรีโรบล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงณัฐธินี  งามดี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
483
นางสาวณัฐนรี  เจริญประดู่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายณัฐนันท์  ตันนวกิจไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมพรานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงณัฐนาฏ  แช่ทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงณัฐนุช  แช่ทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
นางสาวณัฐปวีณ์  อินทร์ฟ้าแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
นายณัฐพงศ์  ตัณฑวณิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงณัฐพร  เพชรทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายณัฐพล  ขจรบุญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
492
นายณัฐภัทร  จิตร์เพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายณัฐภัทร  สุวภาคย์รังสี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายณัฐภูมิ  แววสง่า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงณัฐมน  ศักดิ์เกษมกฤต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงณัฐวดี  โกยกอบสิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์นริศร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
นางสาวณาลัลน์  ไชยชาญยุทธิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงณิชกานต์  ธิดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
500
นางสาวณิชกานต์  ฝอยเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงณิชกานต์  ศิขรินรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงณิชกานต์  ห้าวหาญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงณิชกานต์  อุยสุย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงณิชนันทน์  ตั้งจิตราพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
นางสาวณิชนันทน์  นาศร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายดนุวัศ  ผลสิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 633 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงดรัลพร  อิสระโคตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงดฤถี  ขอพงษ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงดลยา  ทิมขำ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงดวงกมล  ชัยอำนาจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงดวงฤทัย  สินมาก
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงด้ายไหม  สาเหล่า
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงดารินทร์  ญาณไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายดาวเหนือ  ลี้สกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงดิษฐ์รดา  ทองสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงดีน่า  ศรัทธามนู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
517
นายดีรอบ  ง้อสุรเชษฐ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายเดชนิน  เดชะพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงตติชิลา  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงตติยาพร  กองทัพ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายต้นพันธุ์  ว่องเจริญวัฒนา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายตรัยพงศ์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายตรีทศยุทธ  แซ่เอี้ย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายตฤณ  อภินันท์ปรีดา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงตุลยดา  ตัณฑชน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายถิรวุฒิ  พงษ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงทอฟ้า  หนูจีนเส้ง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงทักษิพิมพ์  ปรีชา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายทินกร  วงพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงทิพนภา  เที่ียงแท้
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองหอม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายเทพศิริ  ตันติวิท
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวแทนฝัน  นาคพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงธคันเนตร  อุตรนาค
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธนกมล  กองกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายธนกร  วังสว่าง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายธนกร  อึ๋งเจริญ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายธนกฤต  เกิดทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายธนกฤต  ช่างสลัก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
540
นายธนกฤต  ชูตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายธนกฤต  สุทธิพัฒนกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 634 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
นางสาวธนกาญจน์  สวนกระต่าย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
543
นายธนชา  โยธารักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายธนธรณ์  รุ่งอุทัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
545
นายธนธัช  ขวัญแคว้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
นายธนบูรณ์  จุลพรหม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงธนพร  วิริยมานุวงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงธนพร  ศรีอุทัย
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงธนพร  แสนทวีสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงธนภัค  วิไลเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายธนภูมิ  ทิณพัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงธนมน  ชิณการณ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายธนะพัฒน์  สกุลทับ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงธนัชชา  ศรีโรบล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงธนัชพร  วิไลเลิศ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธนัทชนก  กิจประสาน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
557
นายธนากร  ร่าหมาน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงธนิษฐา  เตชะนิยม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงธนิษฐา  อุปหาส
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
560
นายธเนศพล  พัฒแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงธมนชนก  ประหยัด
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงธมนวรรณ  ค้าไกล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
563
นางสาวธมนวรรณ  จิณณธนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวธมลชนก  มัธยันต์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญยกบัณฑิต
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธรรญญสรณ์  วศินวสุกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายธรวัฒน์  ผลเกิด
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายธรัช  บุตรรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
569
นายธราธิป  รัตนไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
570
นายธฤต  กล่อมศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายธฤต  จตุราบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายธฤต  ลิ่มสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายธวัชชัย  แซ่จิ้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวธวัลพร  นิธิธมาพร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงธัชชบา  แก้วทองสร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงธัญชนก  ตันกองโกย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 635 ชั้น 3 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
577
เด็กหญิงธัญชนก  เพ็งพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงธัญชนก  เหล่าวิเศษกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวธัญญ์นภัส  เพชรล่อเหลียน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พูนทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายธัญเทพ  กู้เขียว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
นางสาวธัญธร  สุทธิพัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวธัญวรัตน์  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายธัญวุฒิ  เหมแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวธัญสินี  วงศ์กุญชร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงธันยชนก  บุญปลูก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
587
นางสาวธันย์ชนก  กุลดำรงวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวธันย์ชนก  คงจันทร์
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงธันย์ชนก  แซ่อึ๋ง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงธันย์ชนก  รังสินธุรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
นางสาวธันย์ชนก  สังข์เมือง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวธันยพร  แซ่ต๋อง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงธันยพร  เศรษฐ์ทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
594
นายธิติ  ต่างจิตร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
595
นายธิติ  อึ๋งเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายธีธัช  สมสุข
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายธีธัช  อนาวิลกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์เวียงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายธีร์กรดล  คู่อรุณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงธีร์ชญาน์  ชัยเลิศวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายธีรณัฏฐ  กระจ่างศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายธีร์ธวัช  พรหมทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายธีรพล  พรหมณีวัฒน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
นายธีรภัทร  ปาทาน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายธีรภัทร  สมนาม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธีร์วรา  บุญสนิท
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายธีรวัชร์  โชควงศ์วัชร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายธีระพงศ์  ทองเรนทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายนพรัตน์  แซ่ตัน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
นายนพรัตน์  แซ่เอี้ย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงนภสร  รัศมี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 641 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
612
นางสาวนภอร  สุขสวัสดิ์ศักดิ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงนภัสนันท์  ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวนภัสวรรณ  แสงศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงนภัสสร  จิตต์ซื่อ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงนภัสสร  พานิชเจริญกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงนภัสสร  สวัสดิเวช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงนภัสสรณ์  บุญญาภินิหาร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายนราธิป  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายนรินทร์  ตันตั้งตรง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
621
นางสาวนฤมล  ทองดี
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
622
นางสาวนฤมล  นำสงค์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงนลพรรณ  จันทร์แจ่มใส
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายนวมินทร์  ปังคานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายนัจธนิศร์  พรหมเหมือน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
626
นางสาวนัจนันทน์  เลื่อมใส
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงนัทธมน  บุญนิธิ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงนันทกร  ศิริเอก
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายนันทวัฒน์  แท่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงนันทิกาญจน์  จันทร์พงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
631
นายนันทิพัฒน์  บุญแสนพล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายนัสซัน  เกษมสมาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
633
นางสาวนาระดา  ชัชยานุกร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายนาวี  หิมะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงนิชรีน  มะลิพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
636
นางสาวนิตยา  ติสละ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
637
นายนิติ  พิมลรัตนกานต์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
638
นางสาวนิภาภรณ์  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงนุชชดา  ลิ่มทองนพคุณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
นางสาวนุตรดา  หมัดน่าหงุ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวเนติกาญจน์  ถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงบงกชมาศ  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงบัณฑิตา  มหันตพันธ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายบุรเศรษฐ์  หนูจุ้ย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวบุษบง  นาวีการ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงบุษบงกช  สงสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 642 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
647
เด็กหญิงเบญจกาญจน์  วรรธนสมพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายเบญจพล  พสุธารัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงเบญจมาพร  ยุคุณธร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
650
นางสาวเบ็ญจมาศ  ชัยทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริธานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงเบญญทิพย์  สำแดง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงใบข้าว  แซ่ตั้ง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายปฏิญญา  นาคทอง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายปฐวีกาณย์  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงปณญา  นภาพงศ์สุริยา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
657
นางสาวปติรัตน์  จิรกาลวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
658
นางสาวปทิดา  ลิ่มสืบเชื้อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวปทิตตา  บัวแย้ม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงปนัสยา  ชรินชวลิต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายปภพ  ปัญญาสิริกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงปภัสสร  โถสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
663
นางสาวปภาวี  ศิลาพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายปรมัตถ์  หาญช้าง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายปรเมศวร์  วัฒนประสาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายประดิษฐ์  ตุ้งกู
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายประภูศักดิ์  กาบแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายปรัชญ์  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงปรารถนา  กู้ปิ่นไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงปรารถนา  หัตถประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
671
นางสาวปรารถนา  หาญพันธวณิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายปรินทร์  จิตต์พิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายปรินทร์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
674
นางสาวปลายฟ้า  ตันติพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวปวริศา  ภิญโญวัฒนาพร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปวีณ์นุช  จันทรวิภาดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
677
นางสาวปัญชิกา  สุขบรรจง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ดำรงค์เชื้อ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
679
นางสาวปัณฑารีย์  บุตรราช
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงปัณฑิตา  รัตนหิรัญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายปัณณทัต  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 643 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
682
เด็กชายปัณณธร  เลิศภัทรกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายปัณณ์  ตันตั้งตรง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงปัทมพร  หลีสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงปัทมวรรณ  เนื่องตัน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวปั้นฝัน  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวปาจรีย์  หัสนีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงปาณิสรา  ชนะกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
689
นางสาวปาณิสรา  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงปารมี  อภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวปาริฉัตร  รู้เพราะจีน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
692
นายปิติชนม์  รัตนปทุมวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงปิ่นมณี  ผิวขำ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
694
นางสาวปิ่นมนัส  ดัชถุยาวัตร
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายปิยชนม์  เกิดเส้ง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวปิยนันท์  ไชยสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปิยะธิดา  นำชัยเจนกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
นางสาวปิยะธิดา  ปพิชญา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
699
นายปิยะพงศ์  คงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
700
นางสาวปิยะมน  ปจันทบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงปิยาพัชร  จิตรคง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ตีระนทีกุลชัย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงปุญญิศา  นราดิษย์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายปุณณภพ  ประสมพงศ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงปุณณิศา  บัณรส
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงปุณยาพร  คนโต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายปุรเชษฐ์  ตราหยก
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
นายปุริม  ศรีอุทัย
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
709
นางสาวเปมิกา  อยู่ศิริ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงผณินทร  บรรดาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
711
นายพงศกร  ขันภักดี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
712
นายพงศกร  พงศกร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
713
นายพงศธร  เกลื่อนสิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
นายพงศธร  ประเชิญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายพงศ์ภัค  แจ่มวิถีเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายพชรดนัย  แก้วประดับ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 644 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
717
เด็กหญิงพชรพร  กระจิบทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงพชรพร  เอกศิลป์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายพชรพล  โกยแก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงพนัชกร  สิงคโปร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพนิดา  เกิดสม
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพรชนก  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพรทิพา  กุลพันธ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงพรนพิน  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายพรพสิษฐ์  ศรีประเสริฐศิลป์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
นางสาวพรยมล  เทพศรี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพรรณธร  เสียมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงพรรณรัตน์  ประทีป ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงพรลภัส  ใจอารีย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวพริมาพร  จิตเมต
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพฤทธิ์  ทองริบุรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงพลอยพรรณ  กิตติภาดากุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
733
นางสาวพลอยพิมล  บุบผา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
734
นายพลากร  เกิดทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายพลานุภาพ  พรหมาลิขิต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายพสิฐ  ค้นทรัพย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
737
นางสาวพัชรพร  ประพาฬ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
738
นายพัชรวุฒิ  อ่ำเจริญ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
739
นางสาวพัชราพร  หนูไหม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงพัณณิตา  เลียบทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายพันธนนท์  มากวิสิฐธนธร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงพันธ์วิรา  นาวี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายพันธิตร  โลหกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
744
นายพันธิน  เธียรสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงพันพัสสา  ชนะกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงพาณิภัค  วงศ์สุทธิโกศล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงพิชชญามญช์  ส.สกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงพิชชาพร  สุวรรณโณ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงพิชญา  แก้วสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงพิชญา  โชติคุต
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงพิชญา  บัวสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 645 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
752
เด็กหญิงพิชญาภา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายพิชญุตม์  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายพิชเญศ  หนักแน่น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงพิชาภรณ์  พุฒนวล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
นางสาวพิชามญชุ์  ทองตัน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สินธพ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
758
นางสาวพิชามล  แรงกล้า
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงพิณญรัศมิ์  พิภูพัชญ์ชา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงพิณวดี  บำรุงวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายพิทวัส  อ่องอนันตพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายพิธิวัฒน์  ชัยเพชร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวพิมพ์ชนก  หนูวงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศักดามี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
765
นางสาวพิมพ์วิภา  มานะบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
นางสาวพิรญาณ์  ส่องแสง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
767
นายพิริเกรง  นิลเวช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
768
นางสาวพีรญา  เรืองอนันตไพศาล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
769
นางสาวพีรญา  วิริยานนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพีรญาณ์  เอี่ยมพิกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายพีรณัฐ  ไตรทิพย์ศิริกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายพีรณัฐ  อุดมการไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายพีรพล  อนุวงศ์กุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายพีรพัฒน์  ฮ่อบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
775
นางสาวพุทธพร  ผลอินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงพุทธรักษา  เชื้อสาวะถี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงเพชรศรี  ชัยวิรัชติกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงเพ็ชรศรี  ศรีติราช
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงเพียรพธู  พิริยากรพงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงแพรวพรรณ  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงฟาติน  ยีตำ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
782
นางสาวฟารีด้า  จันทนา
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
783
นางสาวฟ้ารุ่ง  ทองแช่ม
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวฟ้าสวย  จันทร์สระ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
785
นางสาวฟ้าใส  นิยม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงฟ้าใหม่  โรมินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 646 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
787
นางสาวภคนันท์  สูงสุด
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงภคพร  เพ็ชรมาลี
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงภควา  เจริญมาศ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายภคิน  ชุติพานิชย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงภณิด์ณัทช์  อินทร์จันทร์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงภรณีพรรณ  ตัณฑวณิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวภริดา  บัวคงหนาม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงภริดา  พรหมศรีพูล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงภัคจิรา  ฟุ้งเหียน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
นายภัคพล  เทพจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงภัควดี  หนูดำ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
798
เด็กชายภัชปกร  อัศวธีระ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
799
นายภัทรกร  ทรงยศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายภัทรพงศ์  จริยะเลอพงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายภัทรพงศ์  เชื้อทองฮัว
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
802
นายภัทรพล  บัลลพาภินันท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงภัทรศยา  ฉิมวัย
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายภัทรสมาร์  สุขลิ่ม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายภากร  มลิวรรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายภาคิน  บุญล้อม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายภาณุวิชญ์  ระเด่น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายภานุวิชญ์  ณ ตะกั่วทุ่ง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงภาวินี  พลอยศรี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายภาสพงศ์  สุแสงรันต์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายภีมภัทร  พรหมแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
813
เด็กชายภุชงค์  หอมหวล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
นายภูบดี  รักต์เธียรธรรม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
815
นายภูมิพระขวัญ  พันธุมาศ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายภูริช  สุสิทธิโชติ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงภูริตา  สุธีรยงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายภูริทัต  จูภิบาล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายภูรินทร์  นาคบรรพ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายภูรินทร์  สวนแก้ว
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายภูรินท์  ตรีประพิณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 647 ชั้น 4 อาคาร 6 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
822
เด็กชายภูวกร  เจริญวณิชชากร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายภูวเนตร  ภริงคาร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายภูวินทร์  อภิไชยาวาทย์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายภูวิศ  รักษาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายมณฑลทอง  ปานรังศรี
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงมณสิชา  ทองบริบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงมนต์นิกข์นิภา  ทองใบสุวพล
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงมนัสวรรณ  คชานันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวมนัสวี  วุฒิชาญ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงมนัสวี  เอี่ยมต้นวงศ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายมัจญดี  มานะบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงมัญชุภา  จุลโลบล
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงมัทรี  อาตาปิยธรรม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงมานิตา  อ่อนน้อม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
นางสาวมาลิสา  องค์ศรีตระกูล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายมาวิน  เตชะวิเศษพงษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงมุขมาศ  คมเฉียบ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายมูซอลลีน  มะลิวัลย์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงยมลภัทร  สินทรัพย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายยศพล  ทรงยศ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงโยษิตา  จินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายรชต  ตัณฑัยย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงรติมา  ศิริวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
845
นางสาวรพีกัญญ์  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงรมิดา  เหล็กอิ่ม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงรวิสรา  ภิญโญวัฒนาพร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงรสสุคนธ์  อาทิตยมณฑล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงรสิตา  ช่างเขียน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงรักษณาลี  ประไพ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงรังสิมา  สีมาวงษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
852
นายรัชกฤช  เจริญวณิชชากร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
853
เด็กชายรัชชานนท์  พึ่งแรง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายรัชพล  ภูนฤมิต
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
855
เด็กชายรัฐกร  นาคยิ้ม
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงรัตติกาล  เสียงเสนาะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
857
เด็กหญิงรินทร์  ก้อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงรินลรี  ศรีจันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงรุจิสา  คำจีด
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายรุสลัน  รอเหะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
861
นางสาวฤทัยทิพย์  กริชคารม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
862
นางสาวฤทัยรัตน์  สุพันธ์นันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงลักขณา  สดาษเสถียร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
864
นางสาวลักษมี  จูฑศรีพานิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงลักษิกา  ว่องกุลนาค
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายลาภวัต  เตียวิเศษ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
867
นายวชิรวิทย์  วัยวุฒิ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายวณิช  อภิรักษ์รัตนกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงวทัญญา  ทองราช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงวนัชพร  ศิวกรสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงวนัชภรณ์  ชุมเปีย
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
872
นางสาววนาลี  พรมสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายวรโชติ  ศิกษมัต
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายวรโชติ  สุขุมเดชะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงวรธิดา  บรรลุสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายวรปรัชญ์  หาญชู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายวรพล  ขวัญแคว้น
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กชายวรพล  ตันติรัตตัญญู
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
นางสาววรรณพร  อนุกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงวรรณรัฐ  เสมอใจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายวรรธนะ  เกียรติเรืองวิทย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงวรลักษณ์  ลัญฉกวิน
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
883
นายวรวุฒิ  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงวรัชญา  เพิงรัตน์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงวราสินี  ณ ถลาง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
886
นางสาววรินทร  สุนทรเสนาะ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
887
นางสาววริศรา  พวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงวริศรา  พัฒน์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงวริศรา  เริงสมุทร
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
890
นางสาววริศรา  สุขวานิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงวริษฐา  เลิศวัฒิพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 423 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
892
นางสาววฤชพร  หวังสุข
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
893
นายวศิลป์  สาลิกา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายวสุพล  ชอบดี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายวัชระพล  นิลคูหา
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายวัชราวุธ  ลิ่มอรุณ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงวันวิสาข์  หง่อสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
898
นางสาววัศยา  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงวิชญาพร  ทองปาน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายวิชยุตม์  ธรรมบุตร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงวิภาดา  แก่นหิน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
902
นางสาววิภาวี  เจริญการ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
903
นางสาววิมลยา  แก่นหิน
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
904
นางสาววิรัลยา  อรรถาวร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
905
เด็กชายวีรเชษฐ์  กันทิสา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงวีรดา  ประทีบ ณ ถลาง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายวีรภัทร  ลีลาวิทยานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายวีรภัทร  สมิหลัง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
909
นายวีระภัทร  ทั่งทองคำ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายวีริศ  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
912
นางสาวเวธกา  แสงนิล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงศกาวรัตน์  แรงกล้า
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
914
นายศณานนท์  ทองเสมอ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงศตกมล  สวัสดิพรรดิ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายศตคุณ  วิสมิตะนันทน์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงศนิตรา  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงศรณ์ไศล  วัฒนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายศรัณย์  จำปาพันธ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายศรัณย์  ชอบจิตร
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายศรัณยู  วัลยะเพ็ชร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายศรัณยู  วาจาสัตย์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงศรีสุดา  หวั่นไหว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายศรุต  ทรงอภิวรกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงศวรรณญา  ตามชู
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงศศิชาต์  บรรจงอักษร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 424 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
927
นางสาวศศิภา  พวงจิตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
นางสาวศศิวิมล  ช่างเขียน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่มอำไภย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายศศิศ  ศิวะนาถนุสรณ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายศศิศักดิ์  แซ่อึ๋ง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
932
นายศักดา  วงษา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายศักรินทร์  ปัญญาแหลม
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงศิรดา  ขวัญแก้ว
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวศิรดา  เดิมคลัง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
936
นายศิรสิทธิ์  สุขสบาย
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ธนพันธ์พาณิช
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวสืบข่าว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ลิ่มพนารักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
940
นางสาวศิลป์ศุภา  สมาน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายศิวกร  แสงขำ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
นางสาวศิวปรียา  ทองอยู่
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายศุภกร  งานทวีกิจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
944
เด็กชายศุภกร  โชติวิริยะกุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กชายศุภกฤต  อยู่เย็น
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงศุภกานต์  พาหุบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
947
นายศุภชัย  ตันตินิติธรรม
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายศุภชัย  ลิ่มสกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายศุภณัฐ  ถนอมนวล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
950
นายศุภณัฐ  ยอแสงรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายศุภณัฐ์  ดำจำนงค์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
952
นายศุภวิชญ์  วงศ์สวนนท์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายศุภวิชญ์  แสงเพชร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายศุภสิน  โสมดำ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
955
นางสาวศุภานัน  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บัวทอง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
957
นางสาวศุภิสรา  จันทร์หอม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายสญชัย  หิรัญจรัสพิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงสเตฟาเนีย พิชญากรณ์  อาพุสโซ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
960
นายสมัชญ์  ช่วยบำรุง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
961
นางสาวสรญา  วงสา
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 425 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
962
เด็กชายสรรฉัตร  แจ้งใจ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายสรวิชญ์  ศุขนิคม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายสรวิศ  เพ็ชรภักดิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายสรัล  สุวรรณพยัคฆ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงสรัลชนา  แซ่ข้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงสรัลชนา  เถาว์แดง
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
968
นางสาวสโรชา  จิณณธนพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงสโรชา  วงศ์วัฒนวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
970
เด็กหญิงสโรชินี  ดุจพยัคฆ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงสลิลทิพย์  สินชลสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายสวรรษ  วงษ์ศาโรจน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายสัณห์พิชญ์  ธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายสัณห์  สาริยา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงสาธิตา  นาคพงศ์ภัค
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงสิตานันท์  ศรีสุภาสิตานนท์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
977
นายสิรภพ  จิรภิญญธร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
978
นายสิรวิชญ์  ลิ้มธนะกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
979
นางสาวสิริกร  บุญประสานกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสิรินยา  ทับยัง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
981
นางสาวสิรินุช  เกษกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายสิริพงศ์  ก่อสุข
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
983
นางสาวสิริยากร  โชคเกื้อ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสิริลักษณ์  รุ่งโรจน์ศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายสิริศักดิ์  ศิลาจันทร์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายสุกฤษฎิ์  พูลสิน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
นายสุกฤษฎิ์  สินมาก
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
988
นางสาวสุชัญญา  ไชยทา
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสุชานรี  ชำนาญ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
990
นางสาวสุชานันท์  บุญฮอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสุชานันท์  ลิ่วเรืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
992
นางสาวสุดารัตน์  เปล่งแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
993
นางสาวสุดาลักษณ์  จิตวิเลิศรัตน์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสุตาภัทร  ช่วยเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
995
นายสุทธิกร  กวินกิจ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสุธิดา  เสมอภาค
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 426 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
997
เด็กหญิงสุธีกานต์  เปียกบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงสุนิตา  การดี
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงสุนิสา  หนูพันธ์ขาว
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงสุพัฒนา  ทวีปรีดา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1001
นางสาวสุพัสสา  ศรีทิพย์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1002
นางสาวสุภัสสรา  กี่ประเสริฐพงศ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสุภาพรรณ  วงศ์ศุภชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาวสุภาวรรณ  แซ่ลือ
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงสุภาวรรณ  อะโนทัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายสุเมธ  โพรงทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
นายสุรวิชญ์  มณีรวม
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงสุรัญชนา  อินทรเจริญ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1009
นางสาวสุรัยญา  หมัดหมาน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุรัสวดี  วงศ์นันท์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กองเงิน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
นายเสริมศิลป์  นามโคตร์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1013
นางสาวหงษ์  เฮ้ามณี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงหทัยภัทร  เมืองทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงหทัยวดี  หะยีอาแว
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1016
นางสาวหยก  เฮ้ามณี
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงหัซวานี  ช่างเหล็ก
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1018
นางสาวอจลญา  ชุมทอง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
นางสาวอฐิฎฐาน  หนูแดง
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายอดิศักดิ์  สินทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายอธิกร  ดำจวนลม
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงอธิชา  แสงบรรจง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายอนพัทย์  ตันติกุลานนท์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายอนันต์  พลานุกร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายอนุวัฒน์  ย่องบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงอภิชญา  เรืองประกอบกิจ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงอภิชญา  สว่างเย็น
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1028
นางสาวอภิชญา  พานิช
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วซัง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1030
นางสาวอภิญญา  สุทธิธรรมโสภณ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงอภิสมัย  ชินกาญจนโรจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 435 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1032
เด็กหญิงอภิสรา  บุญมี
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1033
นายอภิสิทธิ์  หอมนาน
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงอมฤตา  สุริยา
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1035
นางสาวอมลณัฐ  วงศ์ลักษณพันธ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงอรณิชชา  รัตโนภาพ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1037
นายอรรถพล  วงค์ใหญ่
ม.3
โรงเรียนกะทู้วิทยา
คณิต ม.ต้น
1038
นางสาวอรวรรณ  เฉลิมวงค์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงอรษา  รัชตทวีโภคิน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงอรสินี  สินอุดมพร
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงอรอนงค์  ยงย่วน
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงอรัชพร  พรบรรเทิงสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงอริสรา  แก้วซัง
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1044
นางสาวอริสา  ชาญอาวุธ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงอะตอม  ดีบุตร
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1046
นางสาวอัคริยา  วิชิตบุตร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  เรืองพงศ์กาญจนา
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายอัจฉศักดิ์  สุทธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1049
นางสาวอัญชิสา  ทัศนวิริยกุล
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงอัญมน  พนมจาตุพร
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1051
นายอัฑฒศิริ  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงอัณศยา  จ่าชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายอันดรา  หะยีเจะมะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายอันดามัน  สันติอภิรักษ์
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงอันนา  สุมธิบัญชากุล
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงอัมนี  หิมะ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายอัมรินทร์  คงทอง
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงอาทิตยา  ชิณแสน
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขมา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กชายอานนท์  พิมพา
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงอาริตา  ศิริวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงอาริต้า  อุมาสะ
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
นายอินทัช  นพรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายอินทัช  อินทสระ
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
นายอิสระ  คหาปนะ
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงอุษณา  ยิ่งยวด
ม.2
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 436 ชั้น 3 อาคาร 4 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1067
เด็กชายเอกอมร  จิระโร
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงเอกอุมา  แซ่ตัน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายเอื้ออังกูร  รัตนยันต์
ม.3
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายโอฬาร  ศักดิ์หริรักษ์
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงไอยดา  แสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงไอริณ  ถึงสุคติ
ม.1
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กชายโฮอิง  ชิน
ม.1
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 422 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1074
เด็กหญิงกนกภรณ์  เฉลิมพล
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงกนกลักษณ์เพชร  มาสังข์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1076
นางสาวกนกอร  พัชณี
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กชายกรณ์  เรืองช่วย
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กชายกฤตภาส  รัตนะพิสิฐ
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลเสนีย์ชร
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมมานอก
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กชายกิตติภพ  ชูจิตร
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงเกวลี  คงพรหม
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1083
นางสาวเขมินทรา  ชุมพล
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงไคริกา  สุขวิเศษ
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงชนกนันท์  ภู่ทอง
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงชนกพัดชา  สินอาษา
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงชัญญานุป  นวมะปิติ
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงชาลิสา  หอมแก้ว
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายไชยวัฒน์  ฉั่ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กหญิงณ.วศะ  อภิรักษ์รัตนกุล
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงณัฎฐ์ญาดา  ศิวรักษ์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายณัฐนนท์  ปันฉิม
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงดวงกมล  ทองล้วน
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายธนาศักดิ์  นาครักสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายนวัช  ตันฑสุกิจวณิช
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1096
นางสาวนันทรัตน์  กล้าศึก
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายนันทวุฒิ  เฉลิมวุฒานนท์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายนิธิกร  เลิศศิลป์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงเบญจมาพร  ศิริบุญยัง
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายปฐมพงศ์  ลิ่มศิลา
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายปิยพัทธ์  สกุลลิ่มสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงปุญญาลักษณ์  โมราศิลป์
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1103
นายพงศกร  นิมิตสถาพร
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1104
นางสาวพรจิตรา  ธีระเดช
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สร้อยเสม
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงพิรญาณ์  แสนสีนาม
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1107
นางสาวเพชรรัตน์  สุวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงภวิศา  สิริโรจน์วรกุล
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 14

ณ ห้อง 423 ชั้น 2 อาคาร 4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1109
เด็กหญิงภัทรชุดา  สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงเมธาวี  แซ่หลิม
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กชายร่มไทร  อุปการ
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงรัตนา  วิศวเมธี
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงลักษิณา  พลอยศรี
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กหญิงลีลาวรรณ  ลออศิริงาม
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1115
นางสาววลัญชณัฎฐ์  ศรีช่วย
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงศศิพร  อินทร์ดำ
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายศิวกร  ปานใจ
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กหญิงศุทธินี  ภุมมา
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายสาริน  เพชรฉวี
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กชายสิปปกร  คชสิงห์
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กหญิงสิริยากร  สุนทรานันทกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1122
นางสาวสุชานาฏ  สินโท
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมวุฒานนท์
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กชายสุรพงศ์  พรชัยเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงอธิตา  แซ่อึ้ง
ม.2
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงอวัสดา  ตันฑสุกิจวณิช
ม.3
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงอาญะ  วงศ์อารีย์
ม.3
โรงเรียนสตรีระนอง
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายเอกทวี  ฉัตรภูติ
ม.1
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
คณิต ม.ต้น