ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชามาศ  สุนทรนนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพร  ชูงาน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกนกพร  บุญชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรังษี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  อั้นเต้ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกมลนัทธ์  เจือกโว้น
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  รุ่งรุจจิรพงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกรกนก  อนันทกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรกมลชนก  คงดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกรชนก  งามระบำ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกรพิน  หิมรัตน์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกรรวี  แก้วละเอียด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยเดช
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤชณนนท์  พรมชู
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤตธัช  สุดศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกฤตพุทธิ  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤตย์  พัฒนพิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤติพงศ์  ทองศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกฤติพร  พิชญาพล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤษฎา  สมิทธิ์เยาวกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤษณพล  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกฤษณา  เฉลียวปัญญาวงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
23
นายกลวัชร  สิทธิชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกวินธิดา  กัลยาณคุณากร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกษิดิศ  เจ้าสวน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกษิดิศ  รามรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกษิดิศ  ศรีนคร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกษิพิชญุ์  ประวิเศษ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายก้องกิดากร  จิตรแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายก้องภพ  หนูหมุน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายก่อสิน  จันทนะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
32
นางสาวกัญญารัตน์  คีรีรักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญุตา  น้ำแก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัณฐิกา  นาศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
35
นายกัณฑ์  แก้วเจือ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3ห้อง 233 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันตินันท์  แก้วไฝ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัลยกร  คงทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เมฆดำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกาญจนวัฒน์  ยุกตเวทย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกาญจนา  คำแป้น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวกานต์รวี  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกานติมา  เอกผล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายกิตติกร  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกิตติกา  ดีเบา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกิตติภัฎ  พูลจันทร์นา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกิตติยา  มากนคร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกิตติวิชญ์  เลาหะสราญ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกิติพัฒน์  ลิ่มวัฒนพัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
49
นางสาวกุลนาถ  พลพงษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แกล้วทนง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงเกศศิริ  นุ้ยฉิม
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุทธวรวิทย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงแก้วดรุณี  รองปาน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายโกญจนาถ  เอียดสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงขนิษฐา  คำประไพ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็งเกต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงขวัญสุดา  ดำเบา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงเขมิกา  ลิขิตนภาพันธุ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายเขมินท์  แก้วเกริก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายคณานนท์  รามณี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายคณิศร  ทิพศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงไคริกา  คีรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงจณิสตา  ธารอำมฤต
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงจันทกาญจน์  เนตรแสงทิพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงจันทนิภา  ตุลยสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงจันทมณี  ช่วยตรึก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายจารุกิตติ์  คงหาญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายจารุกิตติ์  นกหรีด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
69
นางสาวจารุนิภา  ศร่างเศร้า
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวจำปี  ศรีโภคา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวจิตตานันท์  ยอดทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจิตรภาณุ  เจริญฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจิตสุดา  จันทร์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงษ์ศิริพัฒนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจิรเมธ  สุทธิเมธากร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
76
นายจิรวัฒน์  อารยะพงษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายจิระเดช  ทรัพย์สิน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พุฒนวล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
79
นางสาวจิรานี  ตรีสัตย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายจิราภาส  เพชรฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจีรนันท์  ชูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปรุง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขมาก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวจุฑารัตน์  กาญจนพรหม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายเจตดิลก  บุณยนิธิโชติ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
86
นายเจตนิพิฐ  กำลังศิลป์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายเจษฎา  สีอ่อน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงฉัตรสุดา  เก้าเอี้ยน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
89
นายชญภูคา  ศรีเกตุ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายชญานนท์  คังฆะมะโน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงชญานิศ  แป้นมี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวชญานิษฐ์  ช่วยออก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชญานิษฐ์  บุญไพศาล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
94
นางสาวชนกนันท์  ถนอมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงชนกานต์  หนูสนิท
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีสมุทร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงชนัญชิดา  ผกาแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงชนัญญา  สังข์แดหวา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงชนากานต์  โชคณัติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงชนากานต์  ประคีตะวาทิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงชนาภัทร  สีดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชนาภา  มรกฏ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชนิกา  เพ็ชรราน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชนิกานต์  กาฬสิงห์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยณรงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิกานต์  ชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงชนิกานต์  สุดจิตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายชนินทร์  ทรัพย์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวชนิภา  ว่องเจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชนิษฐา  ยุคง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชยธร  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชยุตม์  สุระสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชลธิชา  แสงสง่า
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
114
นายชเลศวร  ไทยกลาง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชัชฎาภา  ปั้นทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายชาญวิทย์  บุญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชาลิณี  สืบกระพันธ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายชำนิ  เพชร์สุก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชิดชนก  แคนยุกต์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชิดชนก  จิ้มสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชิตณภัค  กิ่งเกาะยาว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชินกฤต  แสงวิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายชินวัตร  พิมุกต์จิรากุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายชุติพนธ์  ตันสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายเชาวนนท์  รักษ์ชูชีพ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายเชาว์รวิชญ์  จำนงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงฌัชชา  ใหม่ด้วง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายญาณารณพ  เมฆมงคล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงญาณิศา  คงวิทยา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงญาณิศา  เดชภักดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงญาณิศา  รักแจ้ง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายญาดา  บุญโยดม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
134
นางสาวญาตาวี  นิยมไทย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงญานิศา  เนียมสม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายฐานทัพ  แซ่จั่ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงฐานิดา  หยังหลัง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงฐานิต  สิทธิโกศล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงฐิตินันท์  ปานเนียม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงฐิติพร  เสนีย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แต่สกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายณชพัฒน์  อินทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายณฐพงศ์  เยาดำ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงณฐพร  อินคง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายณภัทร  ไชยสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
146
นายณภัทร  ศิโรโรจน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงณัชชา  วัฒนเมธาวี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงณัชชา  อักษรทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายณัชพล  เตียวปิยกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงณัชยา  ช่วยออก
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงณัฎฐชา  จีนเมือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตี้ฮ้อ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยิ้มหิ้น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงณัฏฐริตา  ยี่เส้ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายณัฐชนน  ชลสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายณัฐชนน  เดชขจรฤทธา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์พุ่ม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงณัฐชยา  ทองหนูนุ้ย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงณัฐชา  อัครสุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งคำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักพรหม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนโท
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงณัฐธิดา  กล้างาม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวณัฐธิดา  เพชรคง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายณัฐนนท์  อุรุพงศ์พิศาล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์กุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญส่ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายณัฐพงค์  กูลกิจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายณัฐพงศ์  แสงหิรัญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายณัฐพล  ประมวลศิลป์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายณัฐภัทร  น้อยนาดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณัฐภัทร  รอดเที่ยง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายณัฐภัทร  ฤทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายณัฐภูมิ  ยอดทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐมาศ  มีโชคชัย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงณัฐรดี  สุรภักดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณัฐวดี  อัตถกาญจน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงณัฐวรา  พิณิชย์กิตติกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายณัฐวัฒน์  พีรสุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณัฐวุฒิ  เมืองช่วย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
182
นายณัฐศักดิ์  แสงแก้วอนันต์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณัฐิกา  ปราบสงคราม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณิชกานต์  จิตอักษร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
186
นางสาวณิชกานต์  ทวนชีพ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงณิชกานต์  เพทาย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณิชกานต์  ศิริเสถียร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณิชา  รามดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวณิชาพัชร์  ศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายดลยวัต  บุญมา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงดลยา  ชูจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงดวงหทัย  จารุสุทธิประภา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
194
เด็กชายดุษฎี  ส่งเกษรชาติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงตวงทอง  เพ็ญนุกูล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายเตชวัน  สีสาย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
197
นายเตชินท์  วงศ์วัฒนาวิศิษฏ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงทศวรรณ  สิริธนาวุฒิ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายทศวัจน์  แพกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงทัชชญา  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายทัสมา  กาญจนาทิพย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายทิตวัน  บุญทองแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงทิวิมลพร  เพียรบูรณะกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายเทพประกอบ  จริงจิตร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายธนโชติ  ตุ้มวารีย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายธนทัต  รอดประไพ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายธนธรณ์  พานินิชกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายธนบดี  สีนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายธนพร  มีขวัญ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงธนพร  สันติราชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีสงคราม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธรักษ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงธนภรณ์  เพชรสองเมือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายธนวัฒน์  เกิดแก้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธนวัต  อ่อนสนิท
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธนศักดิ์  หวังอุดม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายธนากร  โออินทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
218
นายธนาวุฒิ  แสงสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงธมลวรรณ  คงเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงธรรมชาติ  ฮุ่นตระกูล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายธรรมไท  ไชยเสนีย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายธรรมวิทย์  ขวัญนิมิตร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงธฤดี  อุคคติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายธฤต  เพทาย
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงธฤตมน  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายธวัฒน์  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คงพูล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงธัญชนก  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงธัญชนก  บัวเรือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวธัญชนก  ลิ้มอสัมภินกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายธัญเทพ  ศิริเยาว์วรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
232
นางสาวธัญพร  ตันตาปกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นครวงศ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธัญวรัตนม์  ทรัพย์สิน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวธัญวรัตน์  ดาราสุริยงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงธัญสินี  สุภาศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงธันยชนก  ขวัญดำ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงธารารัตน์  พรมการ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายธาวิน  ธรอาภาพิสิฐ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
241
นางสาวธิติสุดา  สมทิพย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายธิบดี  สิริสงวนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายธิปก  กิจกอบสิน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายธีรเกียรติ  ฤทธิ์หมุน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายธีร์ธวัช  ธัญสิริพิชญากร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 239 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธีรภัทร  สัมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายธีรภัทร์  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายธีรุจน์  จันทร์แก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงนงนภัส  ทองชัย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
250
นางสาวนนทกร  วิชานนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายนนท์ปวิธ  นิจถาวร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายนพณัฐ  มีมาก
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายนพรัตน์  อมระวงค์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายนพสรรค์  เกิดสมจิตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงนภสร  กิ่งเกาะยาว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงนภสร  หลิ่มแซ่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงนภัทร  สรรเสริญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายนรณัฐ  ส่งศรีบุญสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงนรัญญา  บุญรงค์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงนราวดี  ปิยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายนฤเบศ  เอียดแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงนฤภร  ศรีฝุย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงนฤภร  เหมือนแสง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
264
นางสาวนฤมล  เอี่ยมโภคทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงนลินนิภา  เรนเรือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงนลินรัตน์  มั่งนุ้ย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงนวพร  เสรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงนวพรรษ  ซุ่นอื้อ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงนัฐชาวดี  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงนัฐนารี  กนิษฐะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงนันทกานต์  ลือลั่น
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  ศิริ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายนันทพงศ์  เลี่ยนยงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงนันทลักษณ์  อ่อนชาติ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนันทิกานต์  พงศ์ภัทรกิจ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนิติพร  นวนนิ่ม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงนิธิพร  ลาวพันธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายนิธิศ  ทองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ไชยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนิศาชล  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2310 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนิศานาถ  เอียดวาณะ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงนูรียะ  ชูเกียรติวงศ์สกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายบัณฑิต  บุญโยดม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงบุญญิสา  เถาว์อั้น
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงบุษยมาส  วณิกสัมบัญ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวเบญจมาศ  นุชคง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วเจือ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงเบญญลักษณ์  ปัญจกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุเรน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงเบญญาภา  ปานทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายปฏิพล  คงสง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายปฏิพล  สมบัติ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
293
นายปฏิพัทธ์  ตี้พั้ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายปฏิพัทธิ์  รัตน์อนากูล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายปฐมพงค์  โทนจินดา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายปฐมพร  จันทร์เริก
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงปทิตตา  สงสุข
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
298
นางสาวปพิชญา  ขวัญเมือง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายปภาณ  ยิวสิว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายปรมัตถ์  เทพกุศล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
301
นายปรเมศวร์  สุนทรนนท์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปรเมษฐ์  ชูเสียงแจ้ว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงประกายดาว  หอตระกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายประจักษ์  รุ่งเชวง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงประภาศิริ  ศรีชัย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายประวีร์  งามจารุกิจ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายปรัชญา  ทองประดับ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายปรัชญา  มากนคร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายปรัตถกร  กำลังดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายปรัตถกร  หนูนิล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  โคกรัมย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงปรางนภัส  คงเนียม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงปรานติยา  ประภากรสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงปวริศา  สิทธิชัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
315
นายปวัน  สุนโท
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงปวันรัตน์  ผอมปิด
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์ทิน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงปัณฑิตา  ตั้งพิตรพิบูลพร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงปัณณ์นภัส  เตียวปิยกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงปัทมพร  ลิ่มบุตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงปัทมา  เพ็ชรสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายปาณัสม์  ชูเกิด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงปิ่นมณี  สุขยิ่ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงปิยมน  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  บัวแย้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายปิยวัฒน์  ภักดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงปิยะดา  สุขกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงปิยะธิดา  ข่ายม่าน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายปุญญพัฒน์  แก่นอินทร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงปุญญิศา  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงปุณยวีร์  เฉลิมชัยพันธุ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายเป็นหนึ่ง  บุญถนอม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  คิดถูก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงผริตา  กังงา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
335
นายพงศกร  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายพงศ์ปิติ  วาจาสัตย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายพงศภัค  เรืองชัยปราโมทย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายพงศภัค  สร้างสมจิตร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายพงศวัฒน์  ตันธนาภินันท์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายพงษ์ศิริ  โรจชนะกาล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายพชร  ป่ากว้าง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
342
นางสาวพรจรัส  ระยา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงพรทิพย์  วงศ์หนองเตย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
344
นางสาวพรรณพัชร  ภาณุพงศ์ไพศาล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงพรรณวสี  ศรีวุ่น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงพรรษชล  พลเมือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายพรศิลป์  ทองมัน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
348
นางสาวพรสุข  จิตชาญวิชัย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงพรหมพร  นาคปลัด
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายพฤหัส  สินไชย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพศิน  ศรัทธานนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายพสธร  รัตนสิมานนท์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายพัชรพล  เพลรฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงพัชรมณี  พุฒทอง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงพัชรากร  จันเสนี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
356
นายพัฒนกิจ  ไฝจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพัทธ์ธีมา  ทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายพัสกร  ทองสม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงพิชชานุช  คงพูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงพิชชาพร  อุษามาลย์เวท
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงพิชญ์สินี  มะโนรมย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สงชู
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงพิชญา  ทนเมตตา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงพิชญากร  เพ็ชรขำ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมรักษา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมใจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายพิทวัส  แก้วประเสริฐศิลป
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวพิมพ์จิต  พึ่งพานิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กาฬสมุทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ฤทธิศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เอื้อตระการวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงพิมพ์ผกา  แต่นสุ่ย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมบัติแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงพีรดา  ป่ากว้าง
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายพีรพัฒน์  บุญโชติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายพีรวัส  เปรมปรัชชา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งคำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายพีรวิชญ์  สินสงวน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายพีรวิทย์  จุ้ยปลอด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
380
เด็กชายพุฒิพงศ์  ชีวพิทักษ์ผล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงเพชราภรณ์  แก้วช่วย
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรสีช่วง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายเพิ่มพูน  บุญเอนก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงแพรพิงค์  ตันตาปกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
385
นายภคพล  ไพบูลย์สมบัติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายภคฤทธิ์  จันทวงษ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงภณิดา  ศรีเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงภรณีนิภา  ปัญญโชติกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงภัตชรี  กรมทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายภัทรกร  สีสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงภัทรกันย์  ตระกูลวังทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายภัทรนันท์  คงชูศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายภัทรพล  หวังนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายภัทราวุธ  สุภัตราภรรณ์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายภาคภูมิ  ทองวงค์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายภาณุวิชญ์  สุขคุ้ม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
397
เด็กชายภานุวิชญ์  ช่วยศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
398
นายภาวิต  บูรพกุศลศรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายภาสวิชญ์  สงรักษา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงภิมาฎา  ช่วยช่วง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงภิรมณ  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายภีมพล  ฝันเซียน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงภูขวัญ  มาศจุฑาเศรณี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายภูชิสส์  สองทิศ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายภูเบศ  เครือเพชร
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายภูเบศ  มโนภรมย์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายภูผา  ฟองฟุ้ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายภูมิ  พลพงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายภูมิณทร์  ชาลีวัลย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายภูมินทร์  พานิชกุล
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายภูมินทร์  มณีกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
412
นายภูมิรักษ์  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
413
นายภูริณัฐ  ชั้นรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายภูริณัฐ  ตรียาพงษ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายภูริภัทร  ศรีไตรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
416
นายภูวไนย  แสวงชอบ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายภูวเรศณ์  เกิดศร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
418
นายภูสิษฐ์  บุญชญา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงมณีกานต์  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงมณีรัตน์  ดวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมธุรศ  คงเลิศ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวมัทนาวดี  เอียดสีทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
423
เด็กชายมานะชัย  เสนาจักร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายมาริษ  ขุนพระบาท
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงมาลิษา  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงมิ่งกมล  สงนวน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงมุกตาภา  เพชรจีน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงมุกมณี  สุทธินวน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงมุกรินทร์  อินทเสโน
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงมุสลีมิน  เดชอรัญ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายเมธัส  สุวรรณโณ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงเมธาวี  แก่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายเมธาวี  แพใหญ่
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
434
นางสาวเมริกา  ปริพัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายรณยุทธ  ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายรพี  แหลมม่วง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงรมิตา  ขาวเนียม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายรวี  เทียรพิสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงรสิกา  ชูจักร์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงระวีวรรณ  จริงจิตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายรัชชานนท์  พันธุ์เชวง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายรัชชานนท์  พิพัธนกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แก้วทวี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
444
นางสาวรัชนีรมณ์  พุ่มทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายรัฏฐพิชญ์  หิรัญมุทราภรณ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายรัตนศักดิ์  สัตถาภรณ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงรัตนา  เพ็ชรสุก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายรุ่งวิวัฒน์  จรูญศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายรุจิภาส  วัดโคก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
450
นางสาวลักขิกา  โบราณบุปผา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงลักษณพร  ธนพัฒน์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงลักษิกา  อ่ำอิ่ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายวงศกร  หมานมา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงวทัญญา  สุขเจริญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
455
นางสาววรธิติ  สีสุข
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายวรนนท์  พยุงกุลอนันต์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงวรนาถ  บริพันธ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายวรพล  ปทะวานิช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายวรภัทร  พรหมดนตรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงวรภัส  ทินประภา
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงวรรณชนก  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายวรรษกร  วัฒนเมธาวี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายวรัชนาท  เกื้อเส้ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงวรันธร  ว่องนิติธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงวรางคณา  อ่อนเครง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
466
นางสาววริศรา  คืนตัก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงวริศรา  เบญจกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงวริศรา  ลุ่งกี่
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงวริษฐา  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายวัชรพงศ์  กัญญาพัน
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
471
นายวัชรพงษ์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายวัชริศ  บุษบรรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
473
นายวันชนะ  ฉิมฉ่ำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงวันวิสาข์  ใจแข็ง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงวาศิฐี  เพ็ชรเรือนทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงวาสนา  คงดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงวาสนา  ชูชุม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงวาสนา  ลุกเซ็น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงวิชชุลดา  แสงดำ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายวิทวัส  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงวิภาดา  คงรอด
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงวิรมณ  พันธ์เชย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงวิราลักษณ์  สิงหเสม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ก้งซ้าย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงวิศินี  พ่วงพันธ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายวีรภัทร  สุภาศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงศจิกา  สุวรรณกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงศรัญญา  สุดศรี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
489
นายศรัณย์พร  โรยอุตระ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงศรัณย์ภัสส์  ศรีเกตุ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายศรัณยู  แก้วยัง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงศรินดา  มุทามาศ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงศรุตา  ทองมุกดากุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงศศิชา  ธรรมเสถียร
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงศิรดา  โล่ซิวตัก
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
497
นางสาวศิริลักษณ์  คูเปี่ยมรักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
498
นายศิวกร  สังข์มาลา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายศิวัช  ธัมม์บริสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายศุภ  ฉัตรจินดา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายศุภกฤต  พุ่มเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงศุภกานต์  เศวตะดุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายศุภณัฐ  กาญจนนันทวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
504
นายศุภณัฐ  บุญรักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายศุภณัฐ  อุ้ยกิ้ม
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
506
นางสาวศุภนิตา  ตุลารักษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
507
นายศุภวิชญ์  แก้วพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายศุภวิชญ์  ลุกเซ็น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
509
นายศุภวิชญ์  สง่ารัตนพิมาน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายศุภศิลา  ไทยวิรัช
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
511
นางสาวศุภสุตา  รองพล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงศุลีพร  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
513
นายเศรษฐพงศ์  กันตังกุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายษิโฬรุฬหิ์  สัตถาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายสพล  เจริญสมบัติ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงสมรทอง  พูลภักดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายสรณัฐ  ไพรไพศาล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
518
นายสรธร  พัฒนพิชัย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายสรรค์พัศ  ปราบปัญจะ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
520
นายสรวิชญ์  เพชรปานวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายสรวิศ  ซุ่นสั้น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงสรัญยา  โกมาลา
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายสริภพ  ทองพราว
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงสโรชินี  ลีลาธนากร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายสหัสวรรษ  ศรีสารคาม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 248 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายสัณหณัฐ  เชาว์กิจค้า
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
527
นายสัณหณัฐ  โสดยิ้ม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายสันติพงศ์  บุญราศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายสันติภาพ  กิ้มเฉี้ยง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงสายสิริ  แก้วเหมือน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายสาวิชญ์  เหล่าประเสริฐศิริ
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
532
นายสิทธิวัชร์  รุ่งบรรณาพันธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงสิปาง  ทองเจิม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงสิรภัทร  พัฒนพิชัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงสิรภัทร  อัศวโกวิทกรณ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายสิรวิชญ์  กิจภาณัฐการ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายสิรวิชญ์  กุลวานิชไชยนันท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายสิรวิชญ์  แซ่อึ่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงสิรัฌ  สังขสัญญา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
540
นางสาวสิรามล  เอ่งฉ้วน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงสิริกานดา  บุตรเลี่ยม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายสิริชัยพร  มีลา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงสิริมณี  ศิริวิบูลโชติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงสิริยากร  อั้นทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงสิริรัตน์  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
546
นางสาวสิริสุดา  จิโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายสิวะกัลป์  วิทยานุกร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงสุกฤตา  มิ่งวัน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายสุชัจจ์  ศรีนคร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงสุชานุช  สินวรพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายสุดเขต  บุญถาวร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ดำสีคง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสงหิรัญ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายสุทธิเกียรติ์  นิลสงวนเดชะ
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงสุทธิมา  วัตฒนโชติพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายสุทธิรัก  มัธยวีรเกียรติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายสุทธิรักษ์  สุขสนิท
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายสุธินันท์  แสงภักดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงสุพิชชา  เลาวณาภิบาล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 249 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นางสาวสุมณฑา  กลับคง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงสุมณฑา  ประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายสุรกานต์  จันทร์แผ้ว
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายสุรพศ  กังฮา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายสุรวุฒิ  หาญศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงสุรัตนา  เมืองคง
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงสุรีย์นิภา  พิทักษ์วุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองหนัน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายเสกวิชญ์  สุทธิธรรมศรีโรจนื
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ซุ่นหมี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงแสงฉัตร  ธีระกิจไพศาล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายโสภณวิชญ์  ณ ลำพูน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายโสภณวิชญ์  สวัสดิ์หิรัญ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงโสภนา  วิริยะศักดิ์สกุล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินทรสุตร์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายหฤษฎ์  จงดี
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายหัฏฐวิชย์  เกื้ออรุณ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายหัสชัย  เอ้งฉ้วน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายหัสภูมิ  ลัคนาศิโรรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงหิรัญญิการ์  คงช่วย
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายอติวิชญ์  ลัคนาศิโรรัตน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงอธิปัตย์  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายอนันต์เทพ  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายอนาคีน  ราชภักดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายอนาวิน  พรหมแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงอนุตตรีย์  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงอภิชญา  ชูปาน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายอภิชัย  ชูทิพย์
ม.1
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายอภิชาติ  ชูทิพย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวอภิรดี  บุญธรรม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงอภิสรา  ทองเยาว์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงอภิสรา  ทุ่งปรือ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงอมลรดา  ทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงอรจิรา  เมฆาสุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
595
นางสาวอรพิมล  บุหลัน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 13

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 2410 โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายอรรณพ  สังขมณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงอรอนงค์  พระคง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงอริสา  สุขลิ้ม
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
599
นางสาวอลิสา  คงสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ตูลเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงอสริยา  สงนวล
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายอะซาน  กรมเมือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายอะซีน  กรมเมือง
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงอัจจิมา  ชิตแก้ว
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงอัจจิมา  ตรงภักดี
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงอัญชิศา  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
607
นายอันดา  หนูด้วง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวอัสมาลิน  ทองส่งศรี
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขนวล
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายอาทิตย์  หนูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงอาภากร  หลีกภัย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงอาภาภรณ์  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงอาริยา  รอดริน
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายอำนาจ  จำปา
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
615
นายอิทธิกร  บุญเมือง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงอิสรามณี  ชูชมชื่น
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ถาวรมาศ
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงอุษณิษา  อุสาหะ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายเอกภพ  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายเอกวิทย์  ดำจำนงค์
ม.3
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงเอมมิกา  เพ็ญรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงไอลดา  ชำริห์
ม.2
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
คณิต ม.ต้น