ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  อินนุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกอร  เรืองเวช
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนิษฐา  เกื้อกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  ตั้งพูนผลวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกมลศักดิ์  มะณี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกฤชกร  โง้วศิริกุล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤดิพงศ์  แสงชาตรี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกฤตพงศ์  ขวัญปัญญา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
9
นายกฤษณ์  ดิษฐกัญจน์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกลวัชร  แกล้วทนง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกล้า  พรหมโชติชัย
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
12
เด็กชายกษิดิศ  คล้ายดอกจันทร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
13
นายกษิดิศ  รักษ์ชูชื่น
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายก่อพงศ์  เรืองวัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวกันตนา  กิตกตเวชวรกุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกัลยกร  ตันสุริยวงศ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
17
นางสาวกานต์ชนิต  ทุ่มขุน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวกานต์ธีรา  บัวฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกานต์  วุ่นศิลป์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
20
นายกิตติพัฑฒ์  จรณโยธิน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เหนียวย้อย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกุลรัตน์  โย้จิ้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงเกศกัญญา  โกฎิรัชญ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงเกศรินทร์  เกตุเเก้ว
ม.1
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงเกษิณี  ชุมภูทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงเกสราวดี  อักษรรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
27
นายโกมินทร์  ชุมพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ขวัญใจ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายขุนเดช  คงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงเขมจิรา  จตุรานนท์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายคณิศร  ไชยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายคริษฐ์  ทัศนโกวิท
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายคิมหันต์  เสนประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
34
นายคิรากร  ลิ้มทองใบ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงจันทกานต์  ช่วยเนียม
ม.2
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจันทร์ณิชา  บุญทวงศ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายจิณณภัทร  นวลเมือง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
38
นางสาวจิดาภา  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงจิตา  สุประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงจินดารัตน์  นพสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงเจกิตาน์  สุพันธุชัยกุล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงเจนจิรา  พุทธรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
44
นางสาวเจนนิสา  ไกรทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายเจษฎากร  แซ่หลี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
46
นางสาวฉัตรติกา  เตกฉัตร    
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงฉัตรธรินยา  เมืองหนู
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวฉันท์ชนก  ฐานานุกรม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
49
นายเฉลิมเกียรติ  ลาภมหานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายชญาณินทร์  โอคง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงชญานิศ  ทองเขียว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
52
นางสาวชญานิศ  มูณีวรรณ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
53
นางสาวชญาภา  คงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
54
นายชนกชนม์  พลเกษตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
55
นางสาวชนกนันท์  บุญสิงห์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายชนน์ชนก  สายจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
57
นายชนาธิป  ปรีดาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วแฝก
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงชนิสรา  ศิวาวุธ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายชนุดม  สามสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงชมพูนุช  โชคเจริญผล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงชลกร  รงค์รัตน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงชลลดา  แก้วประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สมาคม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงชัญญา  เหมือนจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
66
นายชาติศิริ  รัตนะรัต
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
67
นายชารีฟ  บิลล่าเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงชิยากาญจน์  พิบูลย์จิรชาติ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศรีศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายแซมซี่  อิบ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
นางสาวญาณิศา  วิเชียร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงญาตาวี  สัตย์นาโค
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
73
นางสาวญานิศา  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายฐาปนัจ  ทองดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
75
นางสาวฐิตารีย์  สุฐมานนท์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงณญาตา  เพชรจันทร
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายณฐนนท์  มีแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายณรงค์พล  สมาธิ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ธระปราบ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงณัชชาวดี  เดชดี
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายณัชพล  มีเสียง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายณัฎฐศักดิฺ์  เลาหะสราญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายณัฐกร  วัจนขจรกุล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายณัฐชภัทร  โจทอง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายณัฐดนัย  จิตณรงค์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
86
นายณัฐนนท์  เหมือนพรรณราย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
87
นางสาวณัฐนันท์  รอดหนู
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมช่วย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายณัฐพล  เจริญขุน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
90
นางสาวณัฐริกา  โอฐอัด
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงณัฐวดี  เสถียรกิจ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงณัฐวรา  พลายแก้ว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
93
นางสาวณิชกานต์  แป้นชุม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
94
นางสาวณิชกานต์  สุมงคล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงณิชมน  คงทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณิสาชล  สงจันทร์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงดวงดาว  กาญวัฒนะกิจ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
98
นายต้นตระกูล  ตบะนิยม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงตรีรัตน์  อนุพงค์
ม.2
โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเตมีย์  ชูช่วย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
101
นายถิร  ขุนรักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวถิรดา  นุ้ยเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
103
นายถิรนัย  เกีรติพิมล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายทศพล  เล็กพุ่ม
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
105
นายทีปังกร  วิวัฒนะชัยแสง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนกฤต  ชูสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายธนบัตร  เสนาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงธนภรณ์  เอกผักนาก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
109
นายธนภัทร์  ประพฤติตรง
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
110
นายธนภูมิ  วารีรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงธนวรรณ  โบศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงธนัญญา  ดำยัง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
113
นายธนาวิทย์  ชูกูล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวธมลวรรณ  ทองดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
115
นายธรรมราช  พริกเม็ดทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายธรรม์  เหมจินดา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายธัชพล  วรานันตกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายธัชยนันท์  รุ่งรัตนกุลศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงธิชา  คงนุรัตน์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนวงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายธิติพัทธ์  เสือเเก้ว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธีรวิชญ์  ภูมิศิริสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงนงนภัส  จักษุรางค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายนนทพันธ์  พันธ์พานิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายนพปฎลธร  ปาละวงศ์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวนภัสกร  ชัยวิชิต
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
127
นางสาวนภัสสร  ทองใส
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีแก้วคง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงนภัสสร  ศักดามาศ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายนราสิทธิ์  จงหวัง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
131
นายนริศวร  โนนใหม่
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงนริศา  เหล็มหมาด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงนัทธมน  รัตนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงนันทิชา  ทองพลาย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงนัสราพร  แขกเพ็ง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงนิชนาถ  ยงหนู
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงนิตินัดดา  โชติไพรัตน์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
138
นายนิติภูมิ  นิติธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายนิธิ  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายนิธิโชติ  ทองน้อย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นางสาวนิรชา  ยี่เเพร
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวบงกช  เผือกปาน
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงบงกชกนก  เลิศวาสนา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงบัณฑิตา  วินทะชัย
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงบุญยวีร์  ดำช่วย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวบุญสุภา  รอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงบุษกร  คงวัดใหม่
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวเบญทราย  อาพัทธพงศ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายปฐมพงษ์  ศรีอมร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญยะวันตัง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวปนัดดา  ศรีเมือง
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
153
นางสาวปนาทิพย์  ฉิมรักษ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวปภาวรินทร์  กาฬสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงปภาวี  เรืองวัฒนกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงปรารถนา  ขวดทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงปริชญา  รักนิ่ม
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงปริตต์สร  บัตริยะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
159
เด็กชายปรินทร  รัตนพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงปริสุทธิ์  ยังสังข์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงปรีณาพรรณ  วงค์เมฆ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายปวิช  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วงศ์อุทัย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงปวีณ์นุช  เหล่าภัทรเกษม
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
165
เด็กชายปัญลักษณ์  เดชรัตนวิไชย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงปัณฑ์กวี  ฟักทอง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายปัณณทัต  เกลี้ยงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงปัณณพร  ถีระวงค์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายปัณณ์  จันแดง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงปารมี  ปุรินทราภิบาล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทราชา
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงปาริชาต  นาคเกิด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงปาริชาต  รัตนนุพงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทพชู
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงปินัฐชา  เประนาม
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นางสาวปิยมน  พิมลรัฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
177
นางสาวปิยวรรณ  เพชรกาศ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงปิยวรรณ  สุวรรณพราย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงปิยาพัชร  ชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายปุณณวิช  ดำรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายปุณณวิช  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
182
นางสาวปุณณิศา  วิศาล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายปุรเชษฐ์  ชอบชื่น
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายปุริมปรัชญ์  เสมอภพ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงเปมิกา  สายพงษ์พรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงผณิตา  บุญยะวันตัง
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงฝอยฝน  เส้งส่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายพงศกร  กันตังกุล
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายพงศภัค  มาเอียด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
190
นางสาวพชร  รักษ์ด้วง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงพชรพร  ชยานุวงศ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงพชรมน  ตราชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงพรรณขจี  พุทธกูล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวพลอยไพลิน  คงดุก
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงพัชรพร  เหมือนพรรณราย
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงพัชรวีย์  เขียวแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ดำ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงพิชญ์สินี  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงพิชญานันท์  เขียวแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุข
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
201
นางสาวพิชญาภา  ศรีนวลพุฒ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวพิชญาภา  หนูพ่วง
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงพิชมน  เลิศไกร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อัศวผดุงสิทธิิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายพิทยา  พรหมสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายพิทยุตม์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงพิมพกานต์  ชุมทัพ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพชรประณีต
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศิริธานนท์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงพิมพิศา  อนุวัฒนวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพีรดา  ฐิตินันท์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงพุทธิดา  สวัสดีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวเพชรระยับ  อินทองปาน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
214
นางสาวฟ้ารุ่ง  เชียรแก้ว
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์มะณี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายภควิช  วีระนรพานิช
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงภักดิพร  สิงห์สุริย์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายภัครพล  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
219
นางสาวภัครมัย  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายภัทรพน  ช่วยสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายภัทรวิทร์  ชลบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แซ่ลิ้ม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงภัทริกา  ภูริภัทรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงภัสสรเนตร  พงศ์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงภารัศมิ์  ภารตะวงศ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
227
นางสาวภาสินี  สงขาว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
228
นางสาวภิรินรฎา  ขุนทอง    
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายภีมพัฒน์  นวลจันทร์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
230
นายภูมินทร์  อินทรละมุล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายภูริช  สุวรรณขาว
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายภูริภัทร  วงษ์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวภูริสา  นิตยเดชพัฒน์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายภูรีทัศน์  สุวรรณพรหม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายภูวิศ  ธานีรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทองเสน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
237
นางสาวมนนภัส  สตารัตน์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงมนัญชยา  ทองร่วง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายมัฆวาน  โลหิตศิริ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงมิญญา  สุรญาณณ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายเมธัส  ปรีชาติวงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
242
นางสาวยชญ์หทัย  บุญโยดม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวยสุตมา  แคล้วอ้อม
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงยอดขวัญ  รักล้วน
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงรสิตา  ชูบุญศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายรัฐภูมิ  ไพณุจิตร
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายรัตนภัทร  อินมณเทียร
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงรัตนากร  บุตรเลี่ยม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
249
นางสาวลักษณพร  หนูสม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายวงศกร  หวานแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงวนัสปิติ  ลีลานิพนธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
253
นายวรกันต์  บุญช่วยรอด
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงวรรณวริน  จันทรโชติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงวริษา  หงษ์เกิด
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
256
นางสาววัจฉลักษณ์  ณ นคร
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายวิชชากร  อภัยพัฒน์
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
258
นางสาววิชญารัตน์  ชอบทำกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงวิภาศิริ  เรืองสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงวิยพรรณ  หนูชัยแก้ว
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
261
นางสาววิรงรอง  หิรัญสาย
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายวิษณุ  หนูยิ้มซ้าย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
263
นางสาวศรัณย์พร  เพชรศักดิ์วงศ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายศรันย์  หนูสิงห์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายศราวุฒิ  สืบสังข์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงศศธร  ศิริกุลสถิตย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายศิกวัส  แก้วไทย
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายศิรชัช  ศรีชาเยศ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงศิรภัส  โก้สกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงศิรัญญา  ดำแก้ว
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงศิริพร  จันทรโชติ
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงศิริรัตน์  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายศิวกร  รอดบัวทอง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงศิวาภรณ์  สุดจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายศุภกร  คงเกิด
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงศุภกานต์  ทาระ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายศุภกิตติ์  จันทร์เทพ
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายศุภณัฐ  ชาครานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขฤกษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายศุภเศรษฐ์  ปรีดาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงศุภสิริ  นกร่อน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงศุภัสรา  จุลรอด
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายเศรษฐพงศ์  หนูถนอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายสมัชญ์  เพ็ชรด้วง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
285
นายสรธัญ  พันธรังษี
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงสรัลชนา  เหล่าทองมีสกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
287
นายสหภาพ  สมาธิ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายสหัสวรรษ  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายสัณหณัฐ  คงวัดใหม่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายสัณหวัช  รามพูล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายสัณห์ศิวัช  เกื้อกูลสง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงสาธิดา  มะยะเฉียว
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
293
นายสิทธิพล  กิจงาม
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายสิรภพ  ชยเจตน์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงสิรภัทร  ขุนทอง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยโยธา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวสิรภัทร  มุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงสุขรดา  สุขนวล
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงสุชัญญา  จุลอดุง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงสุชานันท์  จุลอดุง
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงสุพิชญา  สันติเวชรัศมี
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงสุภสิริ  เส้งนวลนิ่ม
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
303
นางสาวสุภารัตน์  เจริญพงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวโสวลักษณ์  วงศ์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภูมิศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวหฤทัฃ  แซ่ฮั่น
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงอกนิษฐ์  นิศวอนุตรพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวอชิรญา  ศิลปปัญญา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
309
นายอธิวัฒน์  ดาวกระจาย
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงอภิชญา  คงมาก
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงอภิชญา  พันธมนัสโสภา
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
312
นางสาวอภิชญา  เเก้วสุข
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงอภิชยา  สัจจา
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
314
นางสาวอภิษฎา  เเก้วสม
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
315
นายอภิสิทธิ์  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 12

ณ ห้อง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรจิรา  จุลสิกขี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
317
นางสาวอรวิดา  กันหะเสลา
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงอรัชพร  อุทัยรังษี
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงอ้อมฟ้า  สุวรรณพงศ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
320
นางสาวอักษราภัค  ธราพร
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายอัครพล  ชูประสูตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงอังค์วรา  จุ้ยน้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงอัญชิษฐา  ภิรมย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
324
นางสาวอัญชิสา  จันทร์ดำ
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
325
นางสาวอัฐภิญญา  พราหมพันธ์
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายอานนท์  อ๋องสกุล
ม.2
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
327
นายอานุภาพ  ดำรงชยานุกูล
ม.3
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงอารยา  รัตนะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงอินทิยา  บุญยก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น
330
นางสาวอิสริยา  สายนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงไอสิกา  ยิ่วเหล็ก
ม.1
โรงเรียนพัทลุง
คณิต ม.ต้น