ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 132 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  บางบัวงาม
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
2
นางสาวกชกร  ปัญญาโสด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกชฐนภรณ์  วันทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชพรรณ  เมืองสมบัติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกพร  คล้ายชัง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกพร  ม่วงรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวกนกพร  ศรีนิลแท้
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกนกพล  นันธวิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกรดา  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เอี่ยว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียนภู่
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  เล็กซุง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกนิษฐ์   พรสมบูรณ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกมลชนก  นามหอม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
16
นางสาวกมลวรรณ  ลิ้มสัจจาพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกรกนก  วงศ์วิทยะ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกรพินธ์  พันพวก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกรัณย์  นิตย์โชติ
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤต  รุ่งโรจน์กิจกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤตภาส  รอดลอย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤตวิทย์  เรืองศรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกฤติกา  สุขเปลี่ยน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤติน  สุขุมลักษณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกฤติพงศ์  สินล้น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกฤษณ  วงศ์รักษา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
27
นายกฤษณพล  ชุ่มเกษร
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกฤษณล  เทพประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกวรรณมล  ยามานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกวินธิดา  ถาวร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กชายกวีพัฒน์  หุ่นศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกสิน  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายก้องภพ  เพชรเทพ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อรุณโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดุษฎีกุลวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 133 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนียมแสง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฤทธิ์อ่อน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกัญทภรณ์  แสงผ่องใส
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงกัณฐมณี  คล้ายนาค
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กชายกันฏพิชญ์  เลิศผสมสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายกันตพล  สุปันตี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกันตา  พวงมณี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกันติชา  จูธารี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงกัลยรัตน์  หุ่นเคือ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกาญจนา  กันธาทิพย์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกาญจนา  ฉิมฉาย
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกานต์ดนัย  แก้วจรัส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกานต์ทัศน์  เกตุสิงห์น้อย
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กำเนิดศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงการะเกด  แสงรุ่ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกิตติกร  รัตนากร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกิตติเชษฐ์  เพ็งนวม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกิตตินันท์  สายศร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
55
นายกิตติภูมิ  สิทธิเกรียงไกร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกีรดา  เลาหสถิตย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกีรติ  ดำรงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกีรนันท์  นาคสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงกุลจิรา  ขุนศิริ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกุลจิรา  วิรัชดำรงค์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
61
เด็กหญิงกุลณัฐ  บูรณารมย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงกุลนันท์  พรพรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกุลนาถ  สุวพรหม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงเกตุกนก  เกตุทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
65
นางสาวเกวลิน  รัตนมุง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายเกียรติกนก  เกษมสงคราม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายขจรเกียรติ  บัญญัติทัศไนย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายขจรณัช  บินขุนทด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงขวัญจิรา  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงขวัญมนัส  อุทารไทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 134 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายคฬิส  นิพภยะ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงคุณัญญา  ยุทธไกร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายคุณานนต์  ศิรินาวี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายคุณานนท์  ธูสรานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายจตุพล  วัยสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายจักรกริช  สุวรรณเสถียร
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจันทร์สุดา  ผ่องดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงจันทสุพา  พิพัฒน์ศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายจามิกร  ยิ้มแย้ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจิดาภา  กาฬดิษย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงจิตรลดา  นุ้ยรอด
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงจินต์ศุจี  สีวรรณา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายจิรกิตติ์  แก้วกลาง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายจิรพันธ์  สำเภาทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายจิรภัทร  คูณพันธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายจิรภัทร  พุ่มไข่
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายจิรภัทร  รุ่งเนย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณรัษฎากร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายจิรวัฒน์  บัวสง่า
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงจิรัชญา  ภู่เงิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจิรัชยา  สุพรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองเหล็กเพชร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายจิรายุ  เกตุโกศล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายจิรายุ  เลิศพลรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายจิรายุ  สงวนชม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจิรารัตน์  สุขล้ำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วเทพ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายจีรพัส  ติฐิโต
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงจีราภรณ์  ตระกรุดทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงจีราภรณ์  ศรีวุฒิศาสตร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
101
เด็กชายจีราวัฒน์  ตันติถนอมวงศ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจีวาริน  พินพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงจุฑามาศ  เฟื่องฟู
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  พรประสาท
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายเจนณรงค์  ดุจติปิยะ
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 135 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเจริญชัย  ทองแขก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายเจษฏา  ขำสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงฉัตรกมล  สายสร้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงฉัตรดาว  ลาภงามเพียร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายฉัตรมงคล  สุขประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ด่อนสิงหะ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายฉัตรีบดินทร์  ดำรงเกียรติ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชญาดา  ขวัญพราย
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวชญานิศ  พรวัศณุกูล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชญานิษฐ์  นกแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชญาพัฒน์  ทุวิลา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชญาภรณ์  รักดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ลิ้ม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงชนนิการต์  สถานสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชนนี  พุกเขียว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงชนม์ชนก  กรนานันท์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสวัสดิ์นุภาพ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชนาภา  พลเสน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงชนิกานต์  แดงแสง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชนิดา  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชนิตา  ฉิมธง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงชนิสรา  แดงฉ่ำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงชนิสรา  ผลเจริญรัตน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงชนิสรา  ศิริเรือง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงชมพูนุช  ปูปาน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชยังกูร  ทองปัญญนพ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชยุตม์  สีเทา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงชลธิชา  เทศสาลี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงชลาธร  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายชวลิต  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายชวัล  แก้วชิงดวง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงชวัลนุช  บุตรเนียม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชวัลรัตน์  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายชัชวาล  กลิ่นขจร
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 136 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงชัญญพัชญ์  ทวีสุข
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายชัยพร  อุ๋ยตระกูล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงชาครียา  วงค์จินดา
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายชาญชล  ป้านสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายชานนท์  เพทัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงชาลิสา  ยอดไสว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงชิดชนก  ยุวภูมิ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายชิตพล  กลิ่นฟุ้ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายชินโชติ  จารุศุภกร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำภูมี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายชุติพัลภ์  เจริญสุข
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงชุติรัตน์  สานแดง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ชุ่มเกตุ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายเชษฐ์นิธัศ  กิจพ่วงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายโชติวัฒน์  ประเสริฐบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวญาณิกา  พลายเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงญาณิณ  ตระการฐานณรงค์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงญาณิศา  ขำทวี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงญาณิศา  เลิศทัศนวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงญาตาวี  ฤทธิเพชรอัมพร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงญาสิณี  แสงสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายฐติรัช  คำนวนศิริ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงฐานิกา  พวงอำไพ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงฐานิดา  สำเนียง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงฐานิตา  วันสิงสู่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงฐิญาดา  ใกล้กลาง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงฐิตาภา  เพชรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงฐิตาภา  เวทยานนท์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
169
นางสาวฐิติชญา  กาญจนา
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงฐิตินันท์  มณีอินทร์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงฐิติพร  จิตต์ปลื้ม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
172
นายณฐกร  ทองสมนึก
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณฐโชค  เอกธีรธรรม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงณนธิยา  เมืองวงษ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณนพเก้า  ศรีไพโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 137 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณพงศ์  หอพิสุทธิสาร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายณภคพล  พงษ์เถื่อน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณภัทร  จีบเจือ
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณภัทร  ชัยสิทธิ์สงวน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณภัทร  เพราะสุนทร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณภัทร  เอิบอิ่ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณภัส  แก้วเจริญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายณรงศ์พล  บุญมาก
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายณรรฐพล  จิตไมตรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายณวัฒน์  ชวนะปราณี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายณัชพล  เดชสำราญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณัชพล  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายณัชพล  วรรณศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัฎฐมน  เมฆะสุวรรณดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรียนรู้
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดพิมศรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวณัฏฐณิชา  สุทธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อ้อยทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  มุ่งดี
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงณัฐกานต์  อภัยโส
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายณัฐชนน  เกาทัณฑ์ทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ทับ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณัฐชนน  สว่างแจ้ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายณัฐชนนท์  ชุติกฤติกรสกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงสอน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณัฐชยา  ทะเลทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายณัฐฏพล  สว่างวัฒนารักษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณัฐฐา  เกตุคอย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายณัฐดนัย  คุ้มสิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายณัฐดนัย  สมมาตย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  จับจัด
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายณัฐธัญ  อุ้มนุช
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายณัฐนนท์  นวมสุข
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณัฐนพินทู์  มณีสิริกาญจนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 138 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงณัฐนรี  คุ้มศิริ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงณัฐนันท์  นุชอุดม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฐนิช จั  จันทร์ศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญถาวร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงพลอย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายณัฐพนธ์  ประสม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมาเจริญราช
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายณัฐพล  ทองสมนึก
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายณัฐพล  พุ่มลืมคิด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฐภัทร  บุญวิโรจน์ฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายณัฐภัทร  พรประสาท
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงณัฐวดี  กิริยานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัฐวดี  เดชเพชร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฐวดี  นาคนคร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐวดี  เฟื่องฟู
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทับจิต
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
228
นายณัฐวุฒิ  เติมศรี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัฐวุฒิ  พรายแก้ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฐศิมา  งามขำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐสิทธิ์  งามแฉ่ง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทรัพย์เพิ่ม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายณัทพงศ์  อักษราลิขิตสันติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวณิชฌาภัทร  จันทร์ศิริเกียรติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณิชา  ลิ้มวรางกูร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงณิชาพร  นานานุกูล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงณิชาพัชร์  นีละพันธ์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงณิชาพัชร์  พุ่มเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณิชาภัทท์  พลอยพลาย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงณิชาภัทร  ตุกชูแสง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิ้มเจริญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงณิตชากร  จารุนิล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณุทยา  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 123 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายดนุวิช  ชนะกิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงดารารัตน์  บุญนิมิตร์
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงดาราวดี  อยู่ยืด
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายเดชนรินทร์  นิลนวล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  สวัสดิมงคล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายตะวันฉาย  ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายเตชทัต  ประทุมสินธุ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงเตชินี  ตั้งสวัสดิรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายไตรภูมิ  จารุสิทธิประภา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงถวัลย์รัตน์  สุวรรณเลิศ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายทติภูมิ  วงศ์จงใจหาญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
257
เด็กชายทยากร  สุสุทธิ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายทยาวีร์  แก่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายทอภพ  เล้าโลมวงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายทัตเทพ  บุญแก้วล้อม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายทินพงษ์  ศิริประไพ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายทิวัตถ์  ทรัพย์รัตนกุล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายเทอดกมล  คุ้มสอาด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
264
นายแทนคุณ  วิริยะพงศ์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงแทนจันทร์  จันทร์ชูกลิ่น
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายไทธชา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายธนกร  ไทยราช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายธนกฤต  องอาจ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายธนโชติ  ศรีนวล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธนเดช  นันทนะวานิช
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายธนธรณ์  จันทร์นิล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายธนบดี  คนซื่อ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายธนพนธ์  บุญญาติศัย
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงธนพร  ดีประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงธนพร  บุญจันทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงธนพร  พูลผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงธนพร  สมประดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนพล  สุบรรณภาพ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนพัฒน์  ดาบเงิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงธนภร  กระทุ่มแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 124 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงธนภรณ์  แสงรักษา
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายธนภัทร  เงินมี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายธนภัทร  ม่วงอ่ำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนภูมิ  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธนวรรณ  ด่อนสินห์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงธนวรรณ  ทองสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์นิล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงธนศิริ  หอมหวาน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายธนะธร  เลาทองไทย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธนัชนิวัตร์  เสวกวัตรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงธนัชพร  สะอาดนัก
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธนัตถ์  สังข์สุวรรณ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายธนา   ฤทธิ์ล้ำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายธนากร  ทองแถม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
296
เด็กชายธนาดล  อ่วมวงษ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงธนาพร  เทวปฏิคม
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงธนาภรณ์  พุกสอย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงธนารีย์  ยอดกาวี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงธนาวดี  ชัยสุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
301
เด็กชายธเนศ  เขียวอ่อน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยตระกูล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายธรากร  พัฒนจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายธราเทพ  ทนนานนท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายธราวิชญ์  กฤตวงศ์วิมาน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คะชะนา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธัญกร  จันทรมณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงแก้ว
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พ่วงเดช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธัญญานุช  แคล้วสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แจ่มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ตั้งตระกูลพงศ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงธัญวลัย  ทองคำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธัญสกนธ์  เต็มวิจิตร์
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 125 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงธันย์ชนก  ภู่แสง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
317
เด็กหญิงธันยธร  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงธันวรินทร์  มากมูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงธารรัตน์  แผ้วลุ่มแฝก
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงธาราพรรณ  อัฐระ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงธารินี  อยู่ญาติมาก
ม.3
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงธิติสุดา  ไทยประดิษฐ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายธีรเทพ  จันทร์สูตร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์ชื่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายธีรพงษ์  เอี่ยมอาษา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายธีรภัทร  พราหมณ์น้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายธีรภัทร  สามนคร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายธีรภัทร  อ.สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์เผือก
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายธีรเมธ  ศักดิ์เกิด
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายธีรัช  วีระธรรมโม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายธีรุตม์  สมมาตย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายเธียรไท  อินทรไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงนงนภัส  เจียมจำเริญสุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายนทวัจน์  เมี้ยนละม้าย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายนนนนท์  สุวรรณโคตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายนพกฤดิ  ธงสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายนพณัฐ  กำเหนิดเพชร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงนพัสพร  แคล้วทนง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนภสร  ฤกษ์รอด
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงนภัสกร  สมบัติ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงนภัสกร  หงษ์เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นกรุ่ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงนภัสวรรณ  คงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงนภัสสร  พานทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนภัสสร  สีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนภาพร  นกเทียน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนมินตรา  คำฮ้อ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายนรภัทร  วันดี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 126 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงนรภัทร  สีบุหง่า
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนราธิป  ปานศิริ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
353
นายนราธิป  สุวรรณบัติ
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนริฌา  อยู่สะบาย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนฤมล  ภู่เงิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนฤมล  ระวังวงศ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนฤวรรณ  เม่งเตี๋ยน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงนลินทร์  อินชื่นใจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายนวพล  เลิศปรีดากร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงนวรัตน์  จุ้ยจงรักษ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงนวัลรัตน์  สกลกิตกวัฒน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงนฬาธิป  นวลแตง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงนัชชา  บุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงนัฏนันทน์  รัตนศรีทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงนัฐกัลย์  สีสังข์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงนัฐพร  นิลเขียว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงนัทชา  เกาทัณฑ์ทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงนัทธมน  พงษ์พานิช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงนัทธมน  มหาลาภก่อเกียรติ
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายนัทสิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนันทกาญจน์  ชูดอกไม้
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงนันทรัตน์  ทรัพย์เจริญ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงนันทิชา  ม่วงแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
374
เด็กชายนันทิพัฒน์  เทพรอด
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงนาริษา  สุดเกษม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายนาวิน  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงนิชฎา  กาญจนภูษิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนิชานันท์  กาญจนภูษิต
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนิชาภัทร  เขียวพอดี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนิชาภา  กาญจนภูชิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายนิติ  ธรรมจิตต์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
382
นางสาวนิรชา  แจ้งชู
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงนุชรดา  ชัยตระกูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายเนติ  ธรรมจิตต์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายบรรณวัชร  พรมโยธา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 127 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงบรรพกร  ศรีวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายบวรภัตร  สมศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงบัณฑิตยา  พ่อค้า
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงบุญพร  ธรรมธาดาวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
390
นางสาวบุญยาพร  ใจเร็ว
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงบุณยดา  เลาหภักดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงบุณยวรีย์  ประจันศรี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงบุณยวีร์  วังมะนาว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงบุณยานุช  ชลนภาสถิตย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงบุษกร  อ่อนวงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประสาททอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงเบญจวรรณ  หนูเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวเบญญา  โชติคุณากร
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงเบญญาดา  ปุดตะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายปกรณ์ชัย  อังกินันทน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายปฏิพล  คล่องยุทธ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายปณาลี  ป้อมสีทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายปณิธาน  พัฒน์ทวีกิจ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงปณิศรา  คชประภา
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงปนิตา  รังผึ้ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงปพรมพร  วงศ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงปพิชญา  เล็กพิทยา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงปภัชญา  ทองไซร้
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปภาดา  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปภาวรินท์  ถวิลวงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปภาวรินท์  สีสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงปภาวี  ชัยคช
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปภาสรณ์  ศิริพงษ์สาร
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงปภาสิริ  ปิ่นน้อย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายปรมินทร์  อินพรม
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายประกฤษฎิ์  วีระเดช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
417
นางสาวประณิธิ  ดอกมณฑา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายประธาน  โชติบุตร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงประภากร  ใบพร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  หัถพาทา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 128 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายปราการ  กาฬภักดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงปรียนันท์  ศุภาโกมลนันท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงปวีณนุช  ปานศิริ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงปวีณา  ชวนชื่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงปวีพร  แย้มปราโมทย์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายปวีร์  เลาหสินณรงค์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายปัฐม  อุ่นอบ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงปัณฑารีย์  กิจพ่วงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เสรีพงศากร
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงปัณฑิตา  กลีบสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายปัณณธร  ทิมแท้
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
432
นายปัณณวัฒน์  แสงวิภาค
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายปัถย์  อุดมลักษณานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงปัทมนันท์  พิมพ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงปาจรีย์  คงจุติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงปาณิสรา  คำแพง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปารณีย์  หอยนกคง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงปาริฉัตร  ทองช้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีเจริญวณิชย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงปิยจารีย์  ตู้ประดับ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงปิยธิดา  เสือเฒ่า
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายปิยพัทธ์  พิมพ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายปิยวัฒน์  พูลสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงปิยะฉัตร  อุเทนสุต
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กชายปิยะพงษ์  เจี้ยมดี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนพร
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายปิยะวัฒน์  วัฒโน
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงปุณญนุช  อยู่ชมบุญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายปุณญวิช  วัดน้อย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงปุณยนุช  ไกรเพชร
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
451
นางสาวปุณยนุช  แสนวงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
453
เด็กชายเผ่าเทพ  กาลตนากูล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายพงศกร  จันทร์สุภา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายพงศกร  ตั้งนิติพงศ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 233 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายพงศ์ภัค  น้ำใจดี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายพงศ์ภัค  บุญณรงค์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายพชร  กนิษฐ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายพชร  เขียวสอาด
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพชรภรณ์  กาฬภักดี
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงพณิตพิชา  พูลสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายพนธกร  ทองจันทร์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพนิดา  กำชุน
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพนิดา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงพนินี  แสนยานุสิน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงพรชนก  จันทฤกษ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพรชิตา  เชื้อชัง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงพรธิรา  ทวีปรีชาชาติ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพรพรรณ  เอนกบุญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงพรพิชชา  มินศิริ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพรพิทักษ์  ทับพงษ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายพรพิทักษ์  ประสานตรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงพรรณธวัล  บุพรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงพรรษมน  อุสมาณีย์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงพรวลัย  อินทร์สาหร่าย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพรหมพร  พันธุ์ชนะ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายพรหมพล  ท้าวแผนบุญ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพฤกษา  กลายเพชร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายพฤฒิพงค์  พิพิธกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายพลาธิป  ประชานันท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายพศิน  อุดมพรสิน
ม.2
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายพัชร  พัชรพิสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายพัชรกิจ  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงพัชรฎา  ท้วมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงพัชรวลัย  บุรีเทศ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
486
เด็กหญิงพัชรา  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงพัชริญา  เมืองจันทบุรี
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์แจ่มหล้า
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงพัชริตา  สุขหอม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงพัชรินทร์  คงขวัญเมือง
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 234 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงพัชรี  สุขเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เกียรติทวีนนท์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
493
เด็กหญิงพัณณิตา  ละออเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายพัทธเสมา  จับศิลป์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงพันธิตรา  ผาติกรวงษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงพันธิตรา  หนูน้อย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายพัสกร  วิชชุรังษี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ลิ้มศิริ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงพิชชาภา  เลาห์ทวีรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงพิชญสินี  แตงพลับ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงพิชญา  วัชรเสถียรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงพิชญาภา  เย็นใจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายพิชญุตมิ  จรูญผล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์เฉย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายพิทย์พงษ์  คงคาสุริยฉาย
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายพิทยา  ตันติสุขารมย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เลี่ยนชอบ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงพิมพกานต์  เกิดสิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทับทิมไทย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภิรมย์ภู่
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้ววงษา
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ชัยจรัสวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อมรพิไลรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เกตุสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
515
เด็กหญิงพิมพ์รพี  สมสวย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ตั้งเขาทอง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงพิมพ์สุจี   พันธ์กลาง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงพิมพ์อร  พลบุตร
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  คุ้มสอาด
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงพิมมาดา  นาคนคร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงพิริยาพร  เพศอ้น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายพิสิษฐ์  ฉิมเพชร์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายพิสิษฐ์  พิชยานุวรรต
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงพีรดา  หงส์อิง
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายพีรนันท์  ศาสตราวาหะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 235 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงพีรพัฒน์  เพทัย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงพีรยา  พุ่มพันธ์ม่วง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายพีรวัส  กายเพชร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายพีรวิชญ์  กลิ่นอุบล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายพุทธินันท์  พุทธิพงศ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แซ่หอ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไตรสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวเพ็ญพิชชา  บุษบา
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  ทองแดง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงแพทรียา  เกตุสวัสดิวงศ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายภควัต  กิ่งจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายภณพล  อากาศวิภาต
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายภรณ์พงศ์  อภิรักษวงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงภลิฎา  ปุริสา
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายภวินท์  กอลำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงภัคจิรา  ตะบุนพงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงภัควดี  ศราภัยวานิช
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายภัทรกฤษฎิ์  พึ่งอวยผล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงภัทรดา  ปักษากุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงภัทรนัดด์  พจนศิลป
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงภัทรนันท์  สืบสายเผ่าพันธุ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงภัทรพร  อยู่สบาย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กชายภัทรพล  บุญเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายภัทรพล  วิศิษฎ์มณเฑียร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายภัทรพล  เสือสอาด
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายภัทรภณ  นกเล็ก
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ทองขาว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงภัทรานุช  บุตรแตง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวภัทราภรณ์  สังขรัตน์
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงภัทราวดี  เกตุมั่งมี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงภัสวรรณ  เกษมสุขไพศาล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงภาณิศา  รอดลอย
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายภาณุพงศ์  สุริยะฉันทนานนท์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายภานุพงศ์  ผาตินุวัติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงภานุมาส  นะเสือ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 236 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายภานุวัฒน์  ปานขาน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายภานุวัฒน์  วงศ์อาทิตย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสำราญ
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงภาวิณี  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงภาสินี  ลำพู
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายภาสุ  งามจิตต์เอื้อ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปิ่นทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงภูมิเพชรรินทร์  กุลแก้ว
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายภูริจักษ์  เดชอุดมวัฒนา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายภูรินท์  ศรีอุทารวงศ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงมณีกาญจน์  เรืองสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายมติมนต์  อุทารไทร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงมนทกานติ์  เสนาโลหิต
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงมนนิชา  ลาภผล
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงมนัสวี  ประวังตภู
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงมนัสวี  สำเภาเงิน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงมีนนานา  แสงมงคล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายมีภูมิ  ศรีเจริญวณิชย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
579
นายเมธัส  ถาวรเจริญวัฒน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงยุวพรรณ  เกตุใหญ่
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พิถยชุณพงศ์
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงโยษิตา  คุ้มพุ่ม
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงโยษิตา  ทินรอด
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายรฎิด  สุขุมลักษณ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงรติณัฏฐ์  เพียรภัทรพงศ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงรติมา  มีนา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงรติยา  น้ำขาว
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงรมิตา  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายรวัชญ์  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายรวิศวร์  บุญอำไพไชยกุล
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงรวีจรัส  เจริญโชควิทยา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงรสสุคนธ์  อารีเพื่อน
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายระพี  อ่วมเจริญ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  ตรีสุกล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายรัชชานนท์  ภูมิประเทศ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 237 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กหญิงรัชณีกร  ภิญโย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายรัชพงศ์  เก่าเงินโชติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายรัชพล  โพธิ์คล้าย
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายรัฐพงศ์  มงคลศิริโรจน์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วปาน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายรัฐวิชญ์  โชติสถิตย์โภคิน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายรัตนชาติ  สว่างแจ้ง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงรัตนวรรณ  มีเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงรัตนา  เจียมอุย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายรามาบดี  ดำรงเกียรติ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงรินรดา  ละออเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงรินรดา  สงคราม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชัยชนะมงคล
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงรุจาภา  ยอดเมือง
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายโรจน์วศิน  ภัทร์รุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายฤชากร  สีดอกบวบ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงลภัส  ผดุงยาม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงลภัสวีณ์  ภู่พันธ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงลักษิกา  บุญหมั่น
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงลักษิกา  วงศ์พานิช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายลัทธพล  คำแพง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีวลัย
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ทับล้อม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงวชิราภรณ์  พรทวีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงวทันยา  ตั้งเจริญบำรุงสุข
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงวนิดา  วงกาวิล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายวรกร  บัวสุริยะ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายวรพรต  ถนอมรัตน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงวรพรรณ  บุญรอด
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงวรพรรณ  แสนพรหม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายวรพล  ปิติพัฒนะโฆษิต
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายวรเมธ  พึ่งแพง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงวรรณรัตน์  ชินสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงวรรณรัตน์  ทองบวบ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงวรรณฤดี  นิลดำ
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ห้อง 238 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงวรรณิดา  จันทร์มั่น
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงวรรธนันท์  เขียวคดี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายวรรธนัย  ทาสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายวรรธนัย   ริยาพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายวรวุฒิ  พวงนิล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายวริทธิ์  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
637
นางสาววรินยุพา  สายทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายวริศ  อ้อยแดง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นกรุ่ม
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงวริษฐา  ม่วงใหญ่
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายวศิน  เอียงสวาท
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายวัชริศ  บุตรเพชร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายวันชัย  จงอ่อน
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงวันนิสา  สงฆ์สาวก
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายวัศพล  ห้าสกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงวารีรัตน์  ศรีสุริยพันธ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายวิชญะ  ปิ่นสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
649
นางสาววิชยา  เนตรมนต์ประภา
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายวิทวัส  เทพเสงี่ยม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงวิภาดา  แก้วถาวร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงวิภาดา  วงกาวิล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงวิมลทาลย์  พนสิทธิวนา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงวิยะดา  สอนพุดซา
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แสงรุ่ง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงวิวรรธณี  ตู้ประดับ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายวิศรุต  จงสงวนดี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายวิศรุต  ชูจิตต์
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายวิษณุ  ศิริวิบูลย์ไชยกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายวีระวัฒน์  ไม้จีน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายวุฒิพร  ขิยะพัฒน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายศกย  คล่องยุทธ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงศกลวรรณ  ตระการรังสี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงศตพร  ไชยกาญจน์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายศร  สุขฉัตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 224 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายศรราม  พรประสาท
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงศรัญญา  เปรมทองสุข
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายศรัณญ์ญู  รื่นรวย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงศรัณยา  คำพิมพ์
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายศรัณย์  เกษดี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายศรัณย์  โพธิ์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายศรัณย์  เวคะทร
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงศศธร  ดวงเดือน
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงศศิกานต์  มีศิล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงศศิชา  จันทร์เปรม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงศศิชา  ปองรัก
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงศศิชา  สุนเทียน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงศศิโสภาลักษณ์  ปุญญธรรม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายศักดิ์นฤน  รัตนาไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายศานิช  เสียงสนั่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายศิริณพัฒน์  สีดำ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายศิวกร  ยอดขันธ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงศิศิรา  สุริโยดร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงศุทธวดี  จรรยากูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายศุภกร  แสงนิล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายศุภกานต์  ขุนสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงศุภญาณิกสา  ทองลอย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายศุภณัฐ  รัตนศรีทอง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงศุภนิดา  สุนทรภักดี
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายศุภวิชญ์  มานิล
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายศุภวิชญ์  มูลลักษณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายศุภวิทย์  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายศุภเสกข์  เจริญสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงศุภิสรา  ตาสาย
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงเศวตฉัตร  จับศิลป์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายษรรค์  ฤทธิพันธ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายสพลกฤษฏิ์  เกิดมา
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายสรจักร  สิงหเปรม
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 225 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงสรชา  แย้มนวล
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายสรวิชณ์  กล่อมอำภา
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงสรวีย์  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายสรศักดิ์  เนียมศรี
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงสร้อยสุดา  เชียงทอง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงสรัลพร  อุปนันไชย
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายสราวุฒิ  นุชนารถ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงสริตา  ดอกมณฑา
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงสโรชา  ไข่มุกข์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยิ้มใหญ่
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายสหภาพ  ขำปรางค์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายสหรัฐ  รอดสิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงสหัสยา  สายเสียงสด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายสหัสวรรษ  สิงห์โต
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงสาธิตา  พงษ์ศิลป์
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายสานนท์  พรหมทิพย์
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงสายนที  แตงอ่อน
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายสารินทร์  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงสิทธาศิณี  อ่อนสำอางค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายสิทธิโชค  ปุญญธรรม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายสิปปกร  อยู่เย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายสิรภพ  เก่าเงิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงสิรภัทร  เหมือนแท้
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายสิรภูมิ  นาคทับ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายสิรวิชญ์  เย็นศักดิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายสิรวิชญ์  วิจัยธรรมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายสิริกร  วาสกุล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงสิริกาญดา  เตียงตั้ง
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงสิริพร  น้อยไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวสิริเพ็ญ  โหมดม่วง
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงสิรีธร  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงสิรีธร  ทับยูง
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงสุกัญญา  อยู่นันท์
ม.2
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงสุจิรา  ระหว่างบ้าน
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงสุชัญญา  หนูเผือก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 226 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงสุชานันท์  กุลวงษ์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงสุชาวดี  ร้อยแก้ว
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงสุดารัตน์  สว่างยิ่ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงสุทธาทิพย์  อินทร์จันทร์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายสุทธิเกียรติ  ปุญญธรรม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงสุทัตตา  มะณีจันทร์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวสุธาสินี  สุประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงสุธิกานต์  บุญคำ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงสุธิตา  ใจยะ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงสุธิมา  สุโภไควณิช
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงสุนิสา  จันแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงสุประวีณ์  คชเกตุ
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงสุพรรษา  จ๋องาม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งอวยผล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายสุภคม  ศรีชลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
752
นางสาวสุภัค  ขวัญเดือน
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงสุภัสสรา  อุ่นโรจน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสรีรักษ์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงสุภาวี  เกาะสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
756
นางสาวสุภาวี  หลิมสวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายสุรชัย  เทศพุก
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายสุรเชษฐ์  ชื่นอร่าม
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงสุรัชดา  มหาโภไคย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
760
นางสาวสุวดี  ขวัญเดือน
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงสุวัจนี  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายสุวัชรพล  เผ่าสำราญ
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
763
นายโสภณ  นากปัญโน
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงโสภิดา  เย็นตั้ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงหทัยชนก  เจริญเร็ว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายหฤษฎิ์  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายหัศวรรษ  เชื้อแถว
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายหัสนัย  ลิขิตขอม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงหิรัณยา  เขียวอร่าม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายหิรันทร์  โตทัพ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ห้อง 227 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงฬุจิรา  จ่าวิสูตร
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงอชิรญา  ไกรพงศ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
773
นายอดิศร  ขันทอง
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงอติกานต์  จรกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงอติญา  ดีชื่น
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงอทิติยา  นาคปนคำ
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายอนัส  สนับแน่น
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายอนุพงศ์  สินเขียว
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงอโนมา  สืบสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงอภิชญา  เปรมศรี
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงอภิชญา  สีน้ำเพชร
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงอภิชญานันท์  ขำเรือง
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายอภิณัฐ  บุญเจือ
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
784
นางสาวอภิสรา  จันหอม
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงอภิสรา  ทวีศักดิ์สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายอภิสิทธิ์  อนันต์ธนสาร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายอมรเทพ  ชูนิล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงอมลณัฐ  จุ้ยมี
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงอมิตตา  เมฆฉาย
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงอรณี  งามอ่อน
ม.1
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
เด็กหญิงอรนารี  วัฒณะกูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์เพิ่ม
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงอรพร  ธรรมธาดาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงอรไพลิน  เพชรสังข์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
795
นางสาวอรยาณี  ชูเชิด
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายอรรควุฒิ  อมาตยกุล
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายอรรถพล  เจียมจำเริญสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงอริสา  สุขนันท์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงอรุชา   สวัสดิมงคล
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
800
นางสาวอรุณจรัส  จรัสนิโรจน์
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
801
นางสาวอลิสรา  ช่างสลัก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวอัคริยา  แจ่มศรี
ม.3
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วเกิด
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงอัญชิสา  พรมเล็ก
ม.3
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงอัญฑิกา  ทองเนื้องาม
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 10

ณ อาาคาร 2 ชั้น 1 เลขที่ห้อง 218 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงอัญมณี  ศรีโหร
ม.3
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายอัฐพล  กลมเกลียว
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายอัสนี  ราตรี
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงอาจารีย์  ขำทวี
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงอาญฎา  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิทนะ
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงอาภาภรณ์  อาจแสน
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงอาภาสิริ  น้อยจำรัส
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงอาริสา  เจริญบุตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงอารียา  เจริญจิตร
ม.2
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงอารีรัตน์  สงล่า
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงอิงครัต  อิ่มศิลป์
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงอิงควรรณ  บุญศรี
ม.1
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายอิทธิกร  ทวีสุข
ม.2
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
820
นายอิทธิพล  สมบูรณ์ศรี
ม.3
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ลีละภมรกิจ
ม.1
โรงเรียนคงคาราม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ไร่วิบูลย์
ม.1
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงอุรชา  ดวงมาตพล
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงอุษา  อาจหาญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายเอกพล  ศิริศานติ
ม.1
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงเอมวลี  ต่อเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายเอื้อพันธุ์  ช่อเพ็ชรไทย
ม.3
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงไอริณ  ชมอินทร์
ม.3
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงไอริน  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
คณิต ม.ต้น