ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 652 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลนิตย์  จันทร์วิรัช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกฤตภาส  มนตรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกฤษณะ  สุภาวดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤษณะพงศ์  น้อยเมืองเปลือย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกัญญาวีร์  หิรัญชุฬหะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกัลยกร  วุฒินันติวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกาญชนา  ตันวิยะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิ์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายกานต์  แซ่โซว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกิจวนิช  นิศาลกิจวนิช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกุณฑิรา  กุศลทรามาส
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงเขมธิฌา  เมตตาประสพกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
13
นางสาวคณิศรา  รักพงษ์ไทย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายจณัฐ  แตระกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งชิงชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายชยธร  พิริยะไวทย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายชยานันท์  เจริญสกุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายชยาวัช  นิลสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายชยุตพล  เหลืองสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายชัยเกียรติ  รุ่งตระกูล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายชานล  ถาวรชัยโชค
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายซีเวล นาวิน  ภู่กิตติคุณ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงฐิดาพร  แก้วพิจิตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิถยชุณพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เลิศเจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงณธพร  สุนทรวรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงณธพรรณ  สุทรวรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงณรรกาญจน์  ไชยบุตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายณัจปพน  หนาแน่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงณัชชรี  อิ่มทองคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงณัชชา  สามัคคี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงณัชลดา  เหลืองทองเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศิริโต
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายณัฏฐ์พัชร์  กิมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 653 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงณัฐกานต์  คงเจริญ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงณัฐชยา  เหลือวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงณัฐชา  หมื่นศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุนห์บุตรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงณัฐณิชา  ม่วงศิลา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
40
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขพลอย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงณัฐธชา  สินลักษณทิพย์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิถยชุณพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญญานิชยกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  คำกองแก้ว
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงณัฐพร  ลี้รากรีผล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงณัฐพร  วิชยพงศ์กุล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายณัฐภัทร  คำมณี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายณัฐภูมิ  พัฒน์จันทร์หอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงณัฐวดี  สุนทรีรัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิมจำลอง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงณิชกานต์  กรีธาธร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรสุขสว่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภักดีพิน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายเตชณัฐ  แอร่มหล้า
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงทักษพร  ศรีอรุณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายทินภัทร  เสือสีห์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงธณรรธร  ตันศิริมาศ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายธนกร  บุญส่ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายธนณัฏฐ์  ทวีมาก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงธรธรร  ศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
61
นางสาวธรวรรณ  เริ่มเสริมสุข
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กหญิงธวัลวลัย  พ่วงเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงธัญชนก  สอนฮั้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงธิดารักษ์  ใจจิตต์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงธิดารัตน์  เนตรธานนท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
66
นายธิติภูมิ  เทพทิตย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายธีธัช  ชินะชัชวารัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายธีรภัทร  เนียมหอม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 654 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กชายนนทพัทธ์  นารถติกร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายนพดล  ทวีชัยทศพล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงนภกมล  ไทยถานันดร์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายนภรุจน์  จรูญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงนภสร  อัตถศาสตร์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงนภัสรพ์  ชวลิตชลวิทย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงนภัสสร  ขุนไกรวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงนภัสสร  มะลิทอง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงนรมน  รักวงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
78
เด็กหญิงนรากร  ธนศุภวิมล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงนฤนาท  เข้มแข็ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงนวนาท  สมอุดร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงนีรนารา  เพิ่มพวง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายเนติพงษ์  ศรีโมง่วน
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงบุลพร  ศรีสุพพัตพงษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
84
เด็กชายปกรณ์  เพียงดวงใจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงปกิตา  รัตนพิพิธชัย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
86
เด็กชายปฏิพล  อรุณเลิศรัศมี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายปฐมพร  ปั้นสังข์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงปนิตา  เกิดอินท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายปรมี  นิลน้อยศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
90
เด็กหญิงปาณิสรา  มั่นคง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงปานตะวัน  แสงอุทัย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายปิติพงศ์  นิโครธา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายปุญชรัสมิ์  เหมือนจันทร์แจ่ม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงปุณณศิริ  วงศ์ศรีชา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  สุววงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงผุสชา  บุญน้อม
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายพงศภัค  เพิ่มพวง
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
98
นายพชรพงศ์  ศริ์มหันต์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายพชรพล  ตาหน่วย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายพชรพล  เทพรักษ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงพรชนก  ดวงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงพรชนก  นาคเสนีย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 655 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงพรชิตา  ปานมา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงพรรษกร  เกษมสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายพสิษฐ์  ถนัดกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
106
นายพสิษฐ์  ภู่เจริญ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายพัชรพล  เกิดประโยชน์สุข
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายพันธ์ธัชก์  จันทรศิริ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายพิชชากร  อุตสาหะ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงพิชชาอร  สาลีโภชน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงพิมสุวรีย์  เสมประวัติ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงพิรญาณ์  อารีกิจ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงพีรดา  รุ่งพรชัย
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายพีรพงศ์  เติมอารมณ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงพุธิตา  ปริยกนก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวพูนสิริ  พจนโพธา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ตันติวิญญพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รื่นทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายภวัต  โหรวิชิต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงภัคธีมา  อรุณประพันธ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายภากรณ์  ชูศรี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายภีมพล  เยื่อปุย
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายภูไท  ทับมณี
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายภูเบศ  บัวจุน
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายภูมิเจตน์  สุดประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวเภสัชพร  มนัสฉัตรโสภณ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงมนัสวี  ประเสริฐศุภกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงมาริสา  สท้านวงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงเมธาวี  บุญนิมิตร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายโมกข์  เลิศสุวรรณโรจน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงโยษิตา  จันทร์กระจ่าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงรดารัตน์  แก้วพ่วง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงรวิสรา  แสงพร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายรวีธัช  สิงห์โต
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงรัญชิดา  วิิศิษฏ์ศักดาเดช
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงรัตติพร  จอมเกตุ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 656 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  อารีรัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงฤทัยธรรม  แซ่เจ้ง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงลลิตภัทร  ทองอยู่
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงลลิตา  ศรีบุตร
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงลักษิกา  อาจจินดา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงลัทธพรรณ  บัวงาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงวนารัตน์  ช้างแก้ว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายวรนนท์  ตติยะวรนันท์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรวิชชานนท์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงวรรษมน  คำพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์ลอย
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายวสวัตติ์  เสียงลือชา
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายวัชระ  พวงรอด
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายวายุ  เจียนระลึก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงวิภาวี  มนัสฉัตรโสภณ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงวีรยา  จิรนาทดิลก
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายศนนชกร  รัตนรามิก
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
154
นางสาวศรญา  ปฐมไพบูลย์กิจ
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงศิรัตน์รดา  สายันห์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายศิวกร  วิจิตรบรรณการ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งแป้น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายศุภณัฐ  ม่วงศิลา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงศุภยา  รักชูชื่น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงศุภัสรา  ตันเปาว์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  มาสังข์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์วิสิฐไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายสหฤษฎ์  เจียมสกุล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงสาธิดา  ศิวะชาครียเวช
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงสาธิมา  เกษมสุข
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
166
นายสิรวิชญ์  พงศ์พรเชษฐา
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายสิรวิชญ์  ภมร
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงสิริกรณ์  ชูศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงสิริภัสร  สิทธิยานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงสุชานาฏ  คำพุฒ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ห้อง 657 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กหญิงสุธีรา  ชีกว้าง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงสุนีรัตร์  วรวงค์
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วพ่วง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายสุรชัช  ทองแพรว
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายสุรวุฒิ  กิตติไกวัล
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แก้วทิมา
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จิตร์เริงฤดี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายหฤษิต  แต้วโคกสูง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงอนัญญา  ทรัพย์ศรี
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายอนุวัฒน์  แก่นนาคำ
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงอรณิช  ครูอุตสาหะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงอรณิชา  ครูอุตสาหะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงอริษา  ศรทอง
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงอัญชลิกา  ชิชะชัชวารัตน์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงอัญชลี  เสริฐสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายอาชว์  สุนทระศานติก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงอาภาภรณ์  นาคดิลก
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงอินทิรา  เผยเผ่าเย็น
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายเอกชัย  เดชะ
ม.2
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายเอกอนันต์  สร้อยทองมูล
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงไอริณ  ระวังนาม
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายไอศูรย์  พิถยชุณพงศ์
ม.1
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 1 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงกรกนก  เสนาบุตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงกฤติกา  หุ้มขาว
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
195
เด็กชายกฤติพงศ์  สุขพันธ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายกฤษณะพงศ์  เซี่ยงหว็อง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายกฤษณุพงษ์  เทียนขจรศรี
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
198
นายก้องภพ  สุขแสงเดือนฉาย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายกัญจน์  ผานิชชัย
ม.3
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายกัณตภณ  อินทร์ปัญญา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายกันทรากร  บุญลิ้ม
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองดี
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงกัลญา  บัวแก้ว
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงกัลยกร  คำเขียว
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงกาญจน  อรัญมาลา
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กาแก้ว
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายกิตติพศ  อุดมเจริญศิลป์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกิ๊บ  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงกิรติกา  ทองดี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงกุสุมา  สังขรังสี
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
211
นางสาวเกศรา  ลิขิตสกุลวงศ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงคุณธิดา  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงงาม  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงจันทิมา  วงษ์ศรีทา
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
215
เด็กหญิงจิดาภา  พลอยแสงสาย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิตรกัญญา  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงจิริไน  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จิตผ่องแท้
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุ่มบุญชู
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงแจงขวัญ  วงษา
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายชนสรณ์  ใจชน
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชมฐิตา  ฮวดโสภา
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชลชบา  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชลดา  แสงมาลา
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงช่องโพ่เด  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
226
นายชานนท์  คันทะพล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 2 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
227
เด็กหญิงชาริสา  รักอักษร
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชินภัทร  สุขแสงเดือนฉาย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงชิสมา  อุ้ยฟัก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
230
นางสาวชุติกาญจน์  ตะพังพินิจการ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงโชษิตา  จิตรีขันธ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงญารัชณี  จุติ
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงฐิตาวีรย์  พัฒนมาศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงฐิติยา  มาลี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายณรงฤทธิ์  มงคล
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัจยา  ทองขาว
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
237
นายณัฏฐพล  ครองพื้นพิมาน
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายณัฐกานต์  ปฐมวราวุฒิ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายณัฐนันท์  ชวนชื่น
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายณัฐปรัญ  ดาวเรือง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงณัฐพร  ไชยมนตรี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายณัฐพัชร  เลิศรัตนาพงษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงณัฐริกานต์  ธรรมโชติ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายณัฐวัตร  คล้ายสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงณิชกานต์  จินดาพล
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงดาวดี  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงเดือน  ขันตินิติกุล
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงตะวัน  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายตัวเล็ก  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายเตชสิทธิ์  ดาบแก้ว
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายทนง  จิตสำเริง
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงทราย  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายทักษ์ดนัย  คงทน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงทักษพร  เหลือพงศ์
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงทัตพร  สมานทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงทิพย์สุดา  มณฑา
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมมา
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายแทนทิว  เหลืองประมวล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงไท  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายธงชัย  ไชยพาพิมพ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
261
เด็กหญิงธณัณฐา  สังขพิริยะ
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายธนดล  มีเย็น
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
263
นายธนดล  วิบูลย์เชื้อ
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธนธรณ์  ทองผาบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ตันติศุภชัย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงธัญกร  อุดมฐิติพงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงธัญญารัตน์  สะพรั่ง
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงธัญนก  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
269
เด็กหญิงธัญรดา  สุขเกษม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงธัญวรัตน์  นนทะคุณ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
271
นางสาวธัญวรัตม์  พงษ์ไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงธันย์ชนก  รักษาสุรสาร
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายธีระ  นาบำรุง
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
274
นางสาวธีริศรา  แพรไพรสาร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงนงนุช  สังขละผาสุข
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
276
เด็กชายนพนนท์  กุณวงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงนภาวรรณ  คันโทแก้ว
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายนรินทร์  อ่วมชม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายนฤพนธิ์  เล้าสกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงนวรัตน์  ศักดิ์ศรีสกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงนันดา  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงนันดาไหล่  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
283
นางสาวนันท์นภัส  ชุมโกมล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงนันทวรรณ  วุฒิวงศ์วณิช
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงน้ำ  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงนิดานุช  ใจคำ
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายนิติภูมิ  ธนรักษ์
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายนิติรัตน์  วิไลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงนิล  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงนีรชา  พงษ์ศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายบุญถาวร  ฐานะรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายบุญมี  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงบุญสิตา  ตันสง่า
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 4 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กชายบูรณ์  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์แจ่มใส
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงปณิดา  วาลมูลตรี
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงปณิตา  เสือสด
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายปรมัตถ์  วงศกรวิจิตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
300
นายประจักษ์  สืบจากอินทร์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
301
นางสาวปริชญา  วงษ์พิมพ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายปวริศร  ตะพัง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงปวริศา  ชีวะถาวร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
304
นางสาวปวริศา  ล้อมสินทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายปองพล  นิติกรวงศ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงปัญดา  ชูกิจการรุ่ง
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงปัญสิตา  โคตระภู
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
308
นางสาวปิยะบุตร  นันทเกษมกาญจน์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงปูเป้  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
310
เด็กชายเปี๊ยก  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงผกาวรรณ  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงพรทิพย์  เถียรทวี
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงพรรณธิพา  พันธ์ไม้สี
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงพรสุดา  บุญจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงพัชริดา  สมบูรณ์ดี
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงพัชรี  ขันธีระจิโรจน์
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายพัทธดนย์  ฟุ้งเจริญวิริยะ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีรัตนธรรม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงพาธิดา  เกียรติธนพัฒน์
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงพิกุลแก้ว  พฤกษาอุดม
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงพิชญานิน  กัลวงษ์
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาเครือ
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผิวเผือก
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หล่อรุ่งเลิศ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  บุญเชิด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายพิษณุ  อุปวรรณะ
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
328
นายพุฒิพงศ์  ปิยะพันธ์
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 5 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กชายเพชรพัฒกิตติ์  สนองชาติ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงเพชรลดา  เหตะโยธิน
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงเพชรลัดดา  บุดดี
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คุณพันธ์
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
333
เด็กหญิงโพ่นิวา  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงฟ้าใส  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
335
นางสาวภัคจิรา  วงษ์น้อย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
336
เด็กหญิงภัคนันท์  กาญจนถวัลย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงภัครมัย  พ้นภัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงภัทรลดา  ชินอักษร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงภัทราวรรณ  พรานขุน
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายภาณุพงศ์  ิทิพย์ธนาพลชัย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
341
นางสาวภิรญา  วัฒนทองศรี
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายภีรวิศ  น้อยดัด
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
343
เด็กชายภูมิรพี  พละเลิศ
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงภูริชญา  ธีรภัทรลดา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงมยุริญ  เล้าอรุณ
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงมยุรี  วงชารี
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงมิรูเปอร์อ่อง  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงมิวมิว  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงมีนเมษ  คล้อยคล้า
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงเมทินี  อบเชย
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงรดา  จรูญรัตนมุก
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงรักษณาทีม  แหวนทองคำ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายรังสิมันต์  อบอาย
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงรังสิมา  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงรัชญา  ชญาอานิช
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงรัตนา  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงราตรี  พรรณพนาไพร
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ผาภูมิสุโข
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงรุจิรัตน์  ปิติพิสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กันติกาเรืองรุ่ง
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงล่าตาคือ  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงลิเลีย  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 6 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
363
เด็กชายวงศธร  กิตติพันธ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงวนัชพร  วุฒิอุดม
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงวรรธนา  แสงซ้าย
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงวรารัตน์  ว่องวัฒนวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กชายวราวุฒิ  ดิฐกัญจน์
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงวริศรา  คำหอมกุล
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายวัชรพล  ใจเอื้อ
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายวัชรพล  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
371
เด็กชายวันนวฉัตร  เชียงทอง
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงวินวินยู  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายวินัย  โสภาปัจจุสมัย
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงวิลาสินี  พึ่งฟอง
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงศรีนวล  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงศฤงคาร  น้องเต็น
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงศลิยา  พุทธโคตร
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงศศิกาญ  ทัศราช
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงศิรดา  นิลบุตร
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงศิริลักษณ์  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงศิริลักษณ์  คงธรรม
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สอนพวง
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายศุภกร  กันตเกียงวงค์
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงศุภิสรา  ใจตรง
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงศุภิสรา  พิลาวงษ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงสายไหม  รักคล้ำ
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายสิทธิเดช  ปวุตินันท์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงสิรินดา  เกตุมณี
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศรีคำอ้าย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงสุกัญญา  ชินบุตร
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงสุดธิดา  คงนานดี
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงสุดา  -
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงสุทาสินี  เบ็ญจนาค
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
394
นางสาวสุพิชฌาย์  เที่ยงธรรม
ม.3
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงสุภัสสร  น้ำเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายสุรดิษ  อนุกรรณ์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 8

ณ กาสะลอง 7 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงโสภารัตน์  สุวรรณเนตร
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงอชิรญา  นิยมพันธ์
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงอทิตยา  สมานมาก
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายอธิพัชร์  วิสิทธิ์จิรโชค
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงอนัญญา  สาหร่าย
ม.1
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายอนันตชัย  ปานชา
ม.2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงอภัชชา  ชิ่นปิ่นเกลียว
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงอภิชญา  พิทักษ์ชื่น
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงอภิชญา  สุวรรณอ่อน
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงอรดา  หงษ์คำ
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงอรทัย  -
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงอรพินท์  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงอรษา  อุดมวิทยา
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงอรสา  อันไฮ
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงอริสรา  ใจดี
ม.3
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงอ๊อด  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงอังคณา  -
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงอัจฉรา  สังขไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงอาภัสรา  ภิรมย์ไพศาล
ม.1
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงอิงค์การณ์  สิริอานันท์
ม.2
โรงเรียนวิสุทธรังษี
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายเอกกมล  คู่สุขมา
ม.2
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงเอกธิดา  ทองคำ
ม.3
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงเอมิกา  บัวกลิ่น
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายฮิเดโตชิ  โซเมย่า
ม.2
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น