ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 7


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กชายกชพร  หอมประไพย์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกฎชลันพร  พรมงาม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
4
นายกนก  ช่างกล
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกนกกร  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกนกกร  มีชัย
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกนกกาญจน์  โคตรศรีวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
นางสาวกนกพร  ไกยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกนกพร  นวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกนกภรณ์  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกนกรัตน์  เกษนคร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงทน
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วิสัย
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกวรรณ  รักษาวงษ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงนพรัตน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนกวรรณ  อัฑฒพงศ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกนกวรรณ  อิ่มเอิบ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกนิษฐา  สังวาลย์ป้อง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกมนดนัย  ระงับทุกข์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกมล  นามพิลา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกมลชนก  เต็งเก
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวกมลชนก  นวลสนอง
ม.3
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกมลชนก  สีทองเพีย
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกมลเนตร  หมื่นแผงวารี
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
25
เด็กหญิงกมลมาศ  เรืองศรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
26
เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตรบรรจง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงกรกมล  ละออ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรชนก  สารการ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกรพรหม  ฟอนฟัก
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายกรรชัย  แก้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรรณิการ์  สินธ์พารา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกรรธวิกา  น้อยจินดา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกรวิชญ์  กุลพัฒน์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกรองกมล  ฤทัยมาศ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงกรองทอง  โฉมงาม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
36
นายกฤตปพน  อ้วนล่ำ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงกฤตยา  สูงสุด
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤตานน  อารมย์สุข
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงกฤติกา  แสงโพธิ์สุข
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤติน  มั่งคั่ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงกฤติยา  ราศรี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กองมาย
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จ้อยสาคู
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
44
เด็กชายกฤษฎา  พิมพ์ดีด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤษฏ์พรชัย  ปรานี
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายกฤษณ  วงศ์ชา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษณพงษ์  เพ็งบุญ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
48
นางสาวกฤษณา  วงศ์ยี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงกฤษณา  หน่อทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษณ์  กิตติธเนศวร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤษดา  กล้าหาญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษดา  แก้วโสนด
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกวิตา  จันทรพลพันธ์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
54
เด็กหญิงกวินทัศน์  ดีอาษา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายกษมปรเมศ  พงศ์ไพโรจน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
56
เด็กชายกษิดิศ  เจริญจิตต์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกษิดิศ  หมื่นภักดี
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกษิตฤน  ศรีอร่าม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายก่อเกียรติ  หัถกรรม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงกองทอง  เกิดโภคา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกองทัพ  ศรีฟ้า
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวกัญญรัตน์  บัวศรี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
63
นางสาวกัญญรัตน์  ยาพิลา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิชัยณรงค์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญญาณํฐ  สมมิตร
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญญาภิญญ์  ไชยเปรมปรีดิ์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงสมร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทัสเสน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปักการะนัง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
70
นางสาวกัญญารัตน์  สืบแสง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
71
นางสาวกัญญารัตน์  สุติบุตร
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญชู
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัณญารีย์  คล่องใจ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายกันตชาติ  กัณหา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงกันต์ธิมา  อาจเลิศ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายกันติชา  จันทราช
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายกันทรากร  พูลกลาง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกัลชาญ  ฟูตระกูล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกัลญารัตน์  ทิพทำ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกัลย์ชัญรัชช์  สัมมาขันธ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญผล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิจิตราพันธ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เจริญกิจภัณฑ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกาญจนา  โตมะ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
85
เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
86
นางสาวกานต์พิขชา  สมคูณ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกานต์ระวี  ทองแก้ว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงกานต์สินี  ศิลปสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายกำธร  กะมุทะ
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายกำพลศักดิ์  อินคต
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวกิตติกุล  พูลชาติ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกิตติคุณ  น้อยสำแดง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
เด็กชายกิตติชัย  อัครเดชา
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายกิตติธัช  ไกรสิงห์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายกิตติพงษ์  ชื่นอารมย์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายกิตติพัฒน์  มุ่งหมาย
ม.2
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายกิตติพัฒน์  รักอิสสระ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายกิตติพันธ์  ภูเดช
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายกิตติภณ  นาคฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายกิตติภพ  ดาวกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
101
นางสาวกิตติภา  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงกิตติมา  คำงอก
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายกิตติรัตน์  สาป้อง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายกิตติวัฒน์  อึ้งเจริญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกิตติศักดิ์  เกียรติสูงส่ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงกีรติ  คุ้มภัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงกีรติ  พัดชา
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
108
นางสาวกุ้งนาง  น่าชม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงกุลจิรา  ถนัดค้า
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงกุลณัฐ  เกตุเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวกุลธิรา  ทิพยสุข
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงกุลวดี  วิริยรัตน์คุรุ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงกุลิสรา  ตาชูชาติ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงกุศลิน  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงกุสุมา  นนทอง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายเกรียงไกร  เลิศวิชชุหัตถ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
นางสาวเกวลิน  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงเกศมณี  ศรีบุญเรือง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงเกศราพร  ขวัญสุข
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงเกศราพร  อังคะ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงเกศรินทร์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงเกศสุดา  ประมวลรัตน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวเกศสุดา  สุขใส
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเกษรา  จวนเจริญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กชายเกียรติไกร  ดุษฎีธรรม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายเกียรติคุณ  แววนำ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายเกียรติพงศ์  พรมเมืองขวา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกิดรัมย์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ความเพียร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองดี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
131
นายเกียรติศักดิ์  เทพรักษา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายเกียรติศักดิ์  น้อยเจริฐ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิยมบุญ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายโกมิน  เชี่ยวบัญชี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายขจรศักดิ์  พวงพู่
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงขนิษฐา  ดีเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวขวัญชนก  ขุนเภา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กหญิงขวัญชีวา  ปาแดง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เอื้อเฟื้อ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายเขตตะวัน  หาจำปี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายคงกช  ชัยประสิทธิกุล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายคชานนท์  ดาวบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายคณพล  ศิวิลัย
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายคณาธิป  เดชปราการชัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงคณิจฐา  แตงทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงคนิตรา  ไพรศรี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายคมชาญ  ถุงเงิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายคมสัน  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
149
นายคมสันต์  นิลศรี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงครองขวัญ  ศรีโยวงศ์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงคีตภัทร์  คังคายะ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายคุณากร  กะการดี
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายคุณานนต์  เฮงมีชัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจณิสตา  สร้างวัด
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายจตุพร  แซ่จึง
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายจตุพล  ทัศบุตร
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายจตุรงค์  ทองเพีย
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจริณทร  ยามจีน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจรินทร  วรทัต
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจริยา  ทรงซา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายจักรกฤษณ์  ชมศรี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายจักรพันธ์  โพนหนา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายจักรรินทร์  มนต์กันภัย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายจักรวาล  จันทร์โฉม
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงจันจิรา  นาคนาคา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงจันทนี  จอมปุ๊ก
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พุ่มดี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ซาวทองคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
169
นางสาวจารุกัญญ์  เชื้อเจริญ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงจารุวรรณ  คมคาย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงจารุวรรณ  นกคุต
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายจารุวัฒน์  ใจตั้ง
ม.1
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายจิณณวัตร  โสจันทรา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ผาวันดี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจิดาภา  โตสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสุข
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงจิตต์สุภา  ทั่งทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจิตตินันท์  สายพนัส
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจิตติมา  สิทธินันท์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงจิตติมา  เสถียระบุตร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายจิตรทิวัส  ไทรฟัก
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
นายจิตรภาณุ  อุตคุต
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
183
นายจิตรานนท์  ประสงค์สุข
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงจินตนา  นรารัตน์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงจินตนา  รักสุด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงจินตพร  โสมเจริญ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจิรนันท์  ติ่งผ่อง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายจิรภัทร  จิตร์สงวน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงจิรภัทร  ดอนงัว
ม.2
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงจิรัชญา  เครือนิล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงจิรัชญา  มากสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงจิรัชญา  อิ่มสุข
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวจิรัชยา  ชำนิ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
194
นางสาวจิราพัชร  ชำนิ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงจิราภา  สังฆธรรม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กชายจิรายุ  เที่ยงกมล
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายจิรายุ  ศรีตะปัญญะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายจิราวัฒน์  มณีวิหค
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงจีรพันธ์  เจริญสกุลชัยรัก
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายจีระวัตร์  แก้วคำพัน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายจีรายุทธ  แสงภู่
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายจีรุตม์  สุรพลชัยชาญ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กูลเกื้อ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุดสิงขร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุทธินา
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศิลาโชติ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงจุฑามณี  กำไรทอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงจุฑามณี  แก้วอุดทา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงจุฑามาศ  คำวงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
210
นางสาวจุฑามาศ  โคกกรวด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเกษม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุขุมเงิน
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หลอมทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายจุลจักร  กัตพงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายจุลจักร  ห่อคำ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจุฬภัทร  ไตรรัตน์เจริญเวช
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวจุฬารัตน์  เชือกกระโทก
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พาลาหาญ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์สง่า
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
นายเจตณรงค์  รักษาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงเจตสุภา  พรานเจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงเจติยา  ธนจุติพร
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
224
นางสาวเจติยาภรณ์  บุญปลูก
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายเจษฎากร  มาศิริ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายฉัตรชัย  คันสอน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายฉัตรชัย  ณรงค์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
228
นายฉัตรชัย  ปานขลิบ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ลิ้มเอื้ออังกูร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายฉัตริน  พาทีทิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงฉันทนา  น้อยบล
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายเฉลิมพล  ปลัดศรี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงชกามาศ  วนเทียน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
234
นางสาวชญาณี  โพธิจันทร์
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชญานิน  โอสถาพงษ์กาญจน์
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชญานิศ  ฉัตรไชยสิทธิกูล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชญานิศ  วรัญญานนท์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงชญานิศ  วิจารณกุล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงชญาภัส  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงชฎาพร  ซาพูล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายชนก  โชติธรรม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงชนกกมล  พลเดชา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชนกนันท์  รัตนมนูจิต
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชนกนันท์  เหล่ามา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงชนนีกานต์  รักหน้าที่
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายชนะชัย  ถือธรรม
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายชนะพงษ์  นพพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุรีวงษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชนากานต์  ตะเภาพงษ์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชนาการ  เขาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายชนาธร  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงชนิดา  เลาะหมัด
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงชนิตร์นันทน์  โชคอนันท์วรโชติ
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายชนินทร  ถิ่นสถาน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงชนิศา  พร้อมพานิชย์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงชนิสรา  ญาติเจริญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชเนตตี  กมลแมน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายชยากร  ประสงค์ดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายชยานันต์  ภารุณ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายชรัณ  พรมโสภา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงชรินธร  สิงห์โตเผือก
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงชลดา  นาวีโชควัฒนา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงชลทิชา  แหยมประสงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
264
เด็กหญิงชลธิชา  พึ่งมา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงชลธิชา  พูลประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งแจ่มแจ้ง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์บำหรุ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงชลธิฌา  สมชื่อ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายชลมารค  จันทร์ลี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงชลลดา  จินุกูล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายชลสิทธ  ไวศยดำรง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงชลาลัย  ไชยหนองหว้า
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายชลาสินธุ์  ประเสริฐพรม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชลิตดา  ขนแดง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชลิตา  ปรีเปรม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุนา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชวิศา  ฐิติพงศ์สกุล
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงชัชชยา  มงคล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายชัชพงษ์  ฤกษ์พัฒนาพร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายชัชวาลย์  อินประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงชัญญานุช  เจริญศิริ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายชัยพันธ์  แก่นนคร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
284
นายชัยวัฒน์  ภูมิแสนโคตร
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
285
เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีทรสุทธิ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายชัยสุวัฒน์  จันทร์แจ้ง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายชาญชัย  นิลชิต
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายชาญยุทธ  พุฒพันธ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายชาติชาย  พุทธสงคราม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายชานนท์  บัวปั้น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงชาลิสา  นามมะเริง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายชิเนศร์  กนกวรรณากร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายชีวิน  อุปชีวะ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงชุติมา  ไชยทุ่งฉิน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
296
นางสาวชุติมา  ตั้งใจพึ่งธรรม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
297
นางสาวชุติมา  พูลเพิ่ม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงชุติมา  ไพรศูนย์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงชุติมา  สัจธรรม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
300
เด็กหญิงชุลีรัตน์  กุลฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
301
นายชูศักดิ์  เชื่อมรัมย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กชายเชิดชูเกียรติ  เจริญยิ่ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
303
เด็กชายโชคชัย  สมัยมงคล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
304
เด็กชายโชคทวี  วงษา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
305
เด็กชายโชคนิมิตร  ใจยงค์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
306
เด็กชายไชยเชษฐ์  บุญชัยเกียรติ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายไชยา  ดีเสงี่ยม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กหญิงญนันทภรณ์  เปรมดี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงญาณัจฉรา  ศรีพุทโธ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงญาณิศา  จุลสำรวล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงญาณิศา  ภูมิพันธ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงญาณิศา  สินเครือสวน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงญาณิศา  สินเครือสวน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงญาณิศา  สืบอินทร์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงญาณิศา  เสริมทองทิพย์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
316
เด็กหญิงญาณิศา  อิสระเสนารักษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายฐานิต  อ่อนน้อม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงฐานิตา  บรรดาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
319
เด็กหญิงฐาปนี  เริ่มประชาธิปไตย
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงฐาปนีย์  ยศยิ่งยงค์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
321
เด็กหญิงฐิตาภา  คนทัศน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงฐิติกานต์  กิตติธเนศวร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงฐิติกุล  แสวงนิล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
324
เด็กชายฐิติพงษ์  โลหิตสกุล
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
325
เด็กหญิงฐิติพร  เพ็ชรผุดผ่อง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
326
นางสาวฐิติรัตน์  มะลิงาม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
327
นางสาวฑาริณี  นาที
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
328
เด็กชายณคิเมษ  กันเหตุ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายณฐกร  แดงงาม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายณฐพล  ฉ่ำเฉลิม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายณฐวุฒิ  เนื่องจากโจ้
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
332
เด็กชายณธร  ไต่เมฆ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายณพวุฒิ  พุทธปัญญา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายณพิชัย  ธรรมดิษฐ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายณภัทร  กมลอมรบุตร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณภัทร  เกตุรังษี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายณภัทร  ทองน่วม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายณภัทร  สัจจมงคล
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณภัทร  อรุณรัตน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ก๊กประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ฤทธิ์ธา
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุตรศิริ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณัชชา  ด่านกุมภา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณัชชารินทร์  หิรัญธัญญาวัชร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายณัชพรหม  หงษาครประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
346
นายณัชพล  กันวนา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาจหาญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกาะหวายเหนือ
ป.6
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
349
เด็กชายณัฏฐนันท์  ปั้นเงิน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
350
นายณัฏฐนันท์  ยิ้มน้อย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
351
เด็กหญิงณัฏฐา  อินทวงษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงณัฐกนก  จิตมงคล
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายณัฐกรณ์  สุรศร
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายณัฐกฤช  ธรรมธัญญารักษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายณัฐกฤต  ปะตังถาโต
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณัฐกานต์  ราคางาม
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
357
เด็กชายณัฐคมน์  หิรัญธัญญาวัชร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงณัฐจิรา  คงจันทร์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงณัฐชยา  ตันสิน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณัฐชยา  โรจนาปิยาวงศ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงณัฐฌา  สีมาดาล
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
362
นางสาวณัฐฐาพร  ประกอบพืช
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เรืองเดช
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงณัฐฐินี  พุทธิสังข์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงณัฐฑิตา  ประไพ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงณัฐฑินีย์  สมมิตร
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงณัฐณิชา  จำปาแดง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวณัฐณิชา  ทะบูรกรณ์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายณัฐธัญ  อารมณ์สวะ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงณัฐธิชา  กมลสิงห์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกียรติสูงส่ง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำสิงห์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณัฐธิดา  ยอดสิงห์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวณัฐธิดา  สีลาทอน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายณัฐนนท์  คล้ายมงคล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงณัฐนันญา  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงณัฐนันท์  โชติมงคล
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายณัฐนันท์  ซิมพัฒนานนท์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
379
นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองบุญมา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
381
นายณัฐพงค์  สวามีชัย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายณัฐพงษ์  กล้วยน้อย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายณัฐพงษ์  มีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายณัฐพงษ์  สีหานาทัง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายณัฐพงษ์  สุขชื่น
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงณัฐพรรณ  เกลี้ยงชน
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายณัฐพล  แก้วกล่ำ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายณัฐพล  ดงแสนแก้ว
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายณัฐพล  สารพันธุ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กชายณัฐพล  หน่อทิม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายณัฐพล  หมื่นเท
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายณัฐพัฒน์  ชัยยันต์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
393
นายณัฐภัทร  ทรัพย์ประสาน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายณัฐภัทร  วัฒนญาณนนท์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
395
นายณัฐภูมิ  โฉมยง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายณัฐภูมิ  ทาดา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวณัฐมล  จิตงาม
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฐรัตน์  บัวเรือง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงณัฐริชา  อยู่สบาย
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
400
เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญเขียน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงณัฐวดี  พิมพร
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
402
นางสาวณัฐวรรณ  ภานุสุจิตร์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กชายณัฐวัฒน์  เสือสวย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายณัฐวัตร  ทองมงคล
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
405
เด็กชายณัฐวัตร  ปัญญาพรม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดิษประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองรอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐวุฒิ  โล่ชัยยะกูล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มยิ้ม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงณัฐสุดา  แก้ววงษ์บน
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงณัฐสุดา  วงษ์นาม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงณัฐิญา  กันเผื่อน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงณิชกานต์  วิลาโพธิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงณิชชา  สกุลสีหนาท
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงณิชากร  เขียวค้า
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
416
นางสาวณิชาภัทร  จุมพล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายดนตรี  กุลศรี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายดนุเดช  แสงมะลิ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
419
นายดรัน  เวโล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงดลนา  ฤทธิตา
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
421
เด็กหญิงดวงกมล  แช่มชื่น
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงดวงกมล  สอนมั่ง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงดวงกมล  หมุนพิม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงดวงสถาพร  เปรมปิยะกิจ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงดวงสมร  สินลับ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงดารณี  สิรชัยเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
427
นายดุลยวัฒน์  สู่สุข
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงดุสิตา  โยธาศรี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายเดชมนต์  แจ้งจิตต์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายเดชฤทธิ์  วิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายเดชาธร  มุ่งศิริ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงตมิสา  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงตะวันฉาย  เทียบฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายไตรรัตน์  พุ่มฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายถิธนวัฒน์  พญา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายทนงศักดิ์  ยักทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
437
นายทรงพล  ใบบ้ง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงทวีนันท์  พิมพ์เสน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
439
นายทศพร  เรืองรอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงทักษิณา  พรมศรี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงทัชฌิญา  หนักแน่น
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
442
เด็กชายทัตเทพ  ชำนาญกิจ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายทัศน์พล  เจริญธรรม
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  สันซีรย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงทัฬห์กมล  อินทเกตุ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
446
เด็กชายทิฆัมพร  เมตตาปราณี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงทิชาดา  เอี่ยมกั๊ก
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงทิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงทิพยวรรณ  โล้เจริญ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงทิพย์วลี  คงบำรุง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีชนะ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงทิพาวรรณ  สมทรง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงทิวาพร  โอชาวงษ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายเทพทัต  คำนัล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายเทพทัต  สำราญกลาง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายแทนกมล  อรรถกมล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายธงชัย  พัสดุ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
458
นางสาวธดาภรณ์  สมบุญเพ็ญ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายธนกร  แซ่ฉั่ว
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
460
นายธนกร  ดีสมบัติ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายธนกร  เที่ยงธรรม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
462
นายธนกร  นามพุทธา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายธนกร  บุตรพรหม
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายธนกร  ปานศิลา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายธนกร  ยังมี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงธนขวัญ  จันดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายธนดล  ชัยธานี
ม.2
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายธนดล  โท้ประยูร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายธนทัต  วงษ์กวน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายธนเทพ  วิเศษ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
471
เด็กชายธนธรณ์  ดนตรีไทย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายธนธรณ์  สงปรางค์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
473
เด็กชายธนบัตร  โชคลาภ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายธนพนธ์  พุมมี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงธนพร  เขียวสอาด
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงธนพร  ฉายสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงธนพร  พิทักษ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายธนพล  เคนดี
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายธนพล  พันลำ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายธนพล  ฟักแก้ว
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
481
นายธนพัฒน์  วิเศษศรี
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
482
นายธนพัทธ์  ชลารักษ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงธนภรณ์  กาบตุ้ม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
484
เด็กหญิงธนภรณ์  เด่นกระจ่าง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายธนภัทร  นุ่มสารพัดนึก
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายธนภัทร  พรมมา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายธนภูมิ  โสโพ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายธนเมธา  ศรีแสน
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงธนวรรณ  ชัยมณี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายธนวัฒน์  ตีรพัฒนานนท์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายธนวัฒน์  พ่อสียา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายธนวัฒน์  เพ็ชรเรือง
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายธนวัฒน์  หมื่นไว
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายธนวุฒิธิ์  รุจิทิพย์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
495
นายธนศักดิ์  นัคราภิบาล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายธนเอก  พละภิญโญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายธนะสิทธิ์  แสงนาค
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงธนัชพร  ทรัพย์ยืนนาน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงธนัชพร  พาแพง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงธนัชพร  อินลุเพท
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงธนัญชิดา  อ่อนจันทร์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายธนากร  เพียเพ็งต้น
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายธนากร  รีเบี้ยว
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายธนากร  สร้อยแสง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายธนาคาร  อภิสุเมธานนท์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายธนาดล  จันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายธนาธร  อิ่มโสม
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายธนานนท์  ขุนชนะ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงธนาพร  รุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงธนาภรณ์  เชื้อเกษม
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงธนาภรณ์  นุ่มสารพัดนึก
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงธนาภรณ์  เหรียญทอง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายธนารัตน์  อยู่สาโก
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงธนาศิริ  มหาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายธเนศ  สีจันทร์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงธมนวรรณ  พวงมาลัยทอง
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวธฤษวรรณ  นิซัน
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายธวัชชัย  บุญทวี
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายธวัชชัย  เอ็นดู
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายธัญชนาธิป  สวัสดี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ขาวมาลา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงธัญญาพร  หงษ์มัจฉา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงธัญญาพร  หงส์มัจฉา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  อ่อนน้อม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
525
นางสาวธัญญารัตน์  จันทร์พร
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงธัญญาเรศ  ยิ่งยงค์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
527
นายธัญเทพ  เจนลพ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงธัญพร  เจดีย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงธัญมาศ  อรรถพิจารณ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงธัญรัตน์  ศิริพรชัย
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงธัญเรศ  ไชยเอม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
532
นางสาวธัญลักษณ์  เพ็ชรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
533
นางสาวธัญวรัตม์  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
534
นางสาวธัญวรัตม์  วิโรทศ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงธัญสินี  วงศ์สุข
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงธัณยมัย  ศรีสัตยานุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงธันย์ชนก  ใจจง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงธันย์ชนก  บุญจันทร์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
539
เด็กหญิงธันยพร  ช่างประดิษฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงธันยพร  พวงชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงธันยมัย  แปลงทุน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงธันยาสินี  เกิดมี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายธันวา  จักรบัวคำ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายธาราดล  วิบูลพัฒนไพศาล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงธารินี  คนทัศน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงธิดา  ชาพิลา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงธิดาญา  การะเกตุ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจเอื้อ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญธรรม
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงธิดารัตน์  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพรม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายธิติ  เรืองแสง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวธิติญา  ทองคุ้ม
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงธิตินันท์  สุภัทรกุล
ม.1
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงธิติมา  ผลบุญ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธีร์ธวัช  สีใส
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายธีรพงศ์  สวยแจ่ม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายธีรพงษ์  นพศิริรัตน์
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
559
นายธีรพงษ์  สานุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธีรพร  เฉลิมเกตุ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายธีรภัทร  โสตรโชค
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายธีรศักดิ์  รัตนมณี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายธีระชัย  สุวรรณวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายธีระพัฒน์  คร้ามไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธีระศักดิ์  เจดีย์สถาน
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายธีระศักดิ์  พรมมา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
567
นายนคริน  พนัสเดิม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงนงนภัส  อาจอุดม
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงนฐลินี  เสมอตน
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายนนทัช  รัตนไชยนันท์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายนพดล  นิ่มเรือง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงนพมาศ  สังสะโอภาศ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงนพรัตน์  บุญฤทธิการ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายนพรุจ  สุวรรณบูรณ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงนพวรรณ  ดอนท่าโพธิ์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงนภศร  คงชุ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงนภสร  ขาวแก้ว
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงนภัสกร  คู่จันทึก
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงนภัสมนต์  ศรีนครา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงนภัสสร  เขียวรัมย์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงนภัสสร  คุณากรกีรติ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงนภาพรรณ  พรรณทัศนกุล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวนภิสา  แถมพงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กชายนรภัทร  วิระพรสวรรค์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
585
นายนรากร  อินทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงนริศรา  ศรีเหรา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายนฤดม  บุญพิลา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงนฤทัย  สุดแสง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
590
นายนฤนาท  ภักษร
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงนฤมล  มีรัตน์คำ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวนฤมล  แสงเนตร
ม.3
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงนฤมล  อั๊วเถา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงนลพรรณ  ลาวัง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงนลัทพร  แพงเวียง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงนลิน  หอมคล้าย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงนวกร  เลาไพศาลวนิชศิริ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวนวณัฐ  เจริญดง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายนวพล  โพธิ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายนวมินทร์  วงษ์ศรีหัส
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
601
นางสาวนวรัตน์  ไพรสาลี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายนวศิลป์  เพ็งแข
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงนัฐนันท์  รวมพลพรมราช
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายนัฐล  พรมชัยยา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงนัดดาวรรณ  แคนศรี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายนัทธพงศ์  กองขันธ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงนัทมล  ลาดสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวนันทพร  เชยกลิ่น
ม.3
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงนันทพร  สมหมาย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายนันทวัฒน์  แนวทองหลาง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายนันทวัฒน์  พิชัยธนาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
612
เด็กหญิงนันทิยา  บุญคำแสน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงนันทิยาภรณ์  แย้มชม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงนันธมน  ขำคีรี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงนันธิพร  งามล้น
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงนาตาชา  โชติสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงนารากร  แก้ววงษ์หัด
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงนารีรัตน์  กลิ่นอุบล
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงนารีรัตน์  ยังประโยชน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายนาฬิก  พวงทอง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายนำโชค  ลีลาบุตร
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงน้ำฝน  ไพเราะ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  นาคกรอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงน้ำเพรช  ไกรศิริ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
625
นางสาวนิชกานต์  โฉมเฉิด
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงนิชาภา  ตาลน้อย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
627
นางสาวนิตยา  นนท์ตา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายนิธิ  ไทยรัฐเทวินทร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายนิธิโชติ  ดอนมอญ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายนิธิวิทย์  จีรภาคย์ภรณ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงนิภา  สุวรรณพืชน์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงนิรันชรา  ศิรินารถ
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงนิราภร  สารพจน์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงนิศาชล  แช่ลิ้ม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงนุชจิรา  เงินเต็ม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงนุชจิรา  เชาว์ดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายนุติพนธ์  นันทเศรษสิริ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงนุสรา  บุญโต
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงเนตรชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายเนติยุตม์  เดชชาตรี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงเนาวรัตน์  เงางาม
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายบรรณสรณ์  วันมาณี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
643
นายบวรศักดิ์  พันโนริด
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายบัณฑิต  เอี่ยมเดิม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวบัณฑิตา  ช่างแกะ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงบัณฑิตา  ราทพงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายบัณฑูร  สะเนาว์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
648
นายบุญชรัสมิ์  ฮั้วเฮง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงบุญญทิพย์  กลิ่นศรี
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายบุญนิธิ  เกิ้นขำ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายบุญเสริม  เปลี่ยนศิลป์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงบุณยาพร  ห่านทองคำ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายบุณวัฒน์  วาติมุข
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายบุรพล  สุขสมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงบุริมนาถ  ชาญสิกขกร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
656
นางสาวบุษบา  กองสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
657
นางสาวบุษยา  กองสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงบุษยา  ความเพียร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงบุษยามาศ  หารัญดา
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
660
นางสาวเบญจพรรณ  ขุนเภา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงเบญจมาศ  คะเรรัมย์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แตงเทศ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองเป้า
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทิพยเนตร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงเบญจศรี  นิเวศสันติ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงเบญญทิพย์  กลิ่นศิริ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
667
นางสาวเบญญทิพย์  มุ่งดี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงเบญญาภา  ถาวร
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
669
นายปกรลัม  การปลูก
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายปฏิภาณ  หงษ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงปฏิมา  ทรัพย์มณี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายปฐมพร  พิมพาลัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายปฐมฤกษ์  อุดมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงปฐมาวดี  จิตตนันทากูล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงปณัสดา  ขันตี
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปณิดา  ศุภเกษ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงปณิตตรา  กองขุนชาติ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงปณิตา  ก๋าใจ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงปทุมทิพย์  โคกกระชาย
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงปนัดดา  ดวงน้อย
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงปนัดดา  อึ่งมี
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายปภังกร  สามะศิริ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงปภัสสร  สันทรีย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงปภาพินท์  ธรรมธวัชกุล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สังฆธรรม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
686
นางสาวปภาวรินท์  วายลม
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงปภาวี  พันธสีมา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายปรมินทร์  วงษ์พันธ์
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายปรมี  ศรีสมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีพา
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายปรวรรตน์  มุ่งเอื้อมกลาง
ม.2
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงประกายวรรณ  นกน้อย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงประพัทธ์สรณ์  พรมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงประภัสสร  พรหมวิหาร
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงประภัสสร  สังสนั่น
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงประภาพร  ศุภไทย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงประภาวดี  พลอยแก้ว
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงประภาศิริ  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงประวีณา  รอดเกาะ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายปรัชญา  ชาสะอาด
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายปรัชญา  ไชยวงค์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงปรัฐธิดา  ปะนัดเท
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงปราณชนก  ปะละลีย์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายปรานต์วริศ  ซื่อสัตย์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงปรายฟ้า  พิกุลแก้ว
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
706
นางสาวปริยาภา  นึกรวย
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายปรีชา  พูลประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวปรีดารัตน์  โสดา
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงปรียา  ใจทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวปรียาภรณ์  ชัยอิทธิพร
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวปรียาภรณ์  องอาจ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงปรียาวรรณ  อ่อมจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายปฤณ  สรังษี
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงปวรวรรณ  เขียวฉอ้อน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงปวริศา  พูลแสง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายปวเรศ  แก้ววัด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จารย์ลี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายปวีณวัชร์  เอี่ยมอิ่ม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
719
เด็กหญิงปวีณา  ดีคำไฮ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงปวีณา  รัตนะ
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงปัญภัส  วงษ์สง่า
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตา  นาไชยเวศน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงปัณฑิตา  จงศาโรจน์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงปัณฑิตา  ชมพันธุ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
725
นางสาวปัณฑิตา  สมตั้ง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายปัณณธร  สรรเสริญคุณ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายปัณณ์  บำบัดภัย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงปัทมพร  นกอยู่
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงปัทมา  สีนายกอง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงปาณิสรา  ทักษรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์งาม
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงปาริฉัตร  วิยาสิงห์
ม.3
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงปาริฉัตร  สิงหวิบูลย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงปาริชาติ  ครูสอน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงปารียา  แก้วใหญ่
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงปิยฉัตร  งามเฉลียว
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงปิยธิดา  เข้าครอง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงปิยธิดา  ปิ่นวิหค
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงปิยพร  กองคำ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายปิยวัฒน์  นาชัยเพชร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายปิยวัฒน์  สุทธิพร
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายปิยวัตร  จิตต์รัตนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
743
นางสาวปิยะฉัตร  เจริญบุญญาฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปิยะดา  เนื่องกำเหนิด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขขีทรง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญชัยเกียรติ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายปิยะวัฒน์  พรมตวง
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงปุญญิศา  สิงห์สกุล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงปุณยนุช  แย้มเกษร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงเปมิกา  พรหมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
751
นางสาวเปมิกา  ศิรอักษร
ม.3
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายเปรทอนันท์  จันทณืแก้ว
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายเปรมอนันท์  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงผกามาต  หรับหมาด
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงผกามาศ  สืบอินทรื
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงผริตา  บัวจำปา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
757
นายพงศกร  พานวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายพงศกร  ฤกษ์สุข
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายพงศกร  อรเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายพงศธร  นาคถม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายพงศ์พัทธ์  สมบูรณ์ยิ่ง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายพงศภัค  มหิธิธรรมธร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายพงศภัค  ส่งสุข
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายพงษ์เพชร  ทับทิม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  มุขศรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงพชรพรรณ  โยธารักษ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายพชรพล  แก่นทองแดง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายพนมกร  จันทร์โอ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงพนิดา  อุทน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพรกมล  จรัญวาศน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
771
เด็กหญิงพรทิพย์  กิ่งแก้ว
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
772
นายพรเทพ  เจียงรี
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงพรนภัส  เกตุมาลี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงพรนภัส  วงษ์เส็ง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงพรนภัส  อยู่นุช
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงพรนภา  ธูปเพ็ง
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงพรนัชชา  หะขุนทด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
778
นายพรนิวัฒน์  กล่ำเกลี้ยง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงพรพรรณ  จันทแสงใส
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงพรพิชชา  ปิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงพรพิมล  กฤตสัมพันธ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงพรพิมล  เดชศร
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงพรไพลิน  บัวผลิ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงพรไพลิน  ปราณีตพลกรัง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงพรรณดาว  ขยันสการ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงพรรณธร  วัฒนวิเชียร
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กหญิงพรรณนิภา  เนื่องจากนิล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงพรรษชล  จินดารัตน์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
789
นางสาวพรวิมล  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงพรศิริ  ชูพัน
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
791
นางสาวพรอนงค์  แซ่ตั๊น
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงพราวพิมล  พรมยาบล
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงพฤกษา  พงศ์นิศิษฐ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายพลวัต  อุตทองคำ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงพวงเพชร  รุ่งเรื่องพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายพสุธร  โพธิสาขา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงพัชณีมาศ  สีทาจันทร์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงพัชนี  ศรีพิศุทธิ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงพัชรนันท์  รุ่งกำจัด
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงพัชรพร  สาริบุตร
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายพัชรพล  ทองกำเหนิด
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
803
นายพัชรพล  สุดสุเรณ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ต้ออาษา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงพัชรินทร์  จิตตะเสวี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์กุล
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงพัชรี  สมสกุล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  จรรยาดี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายพัฒธนพงษ์  สมพงษ์
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายพัฒน์ฌพงษ์  เริกหริ่ง
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงพัฒนศญา  พรมบัง
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ศรีวุฒิไพศาล
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สีนนท์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายพันธกานต์  จันทร์ศรี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงพันธ์ภษา  ลี้กุล
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงพันธ์วิรา  สร้อยมาลา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายพาสุกรี  พื้นบาตร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงพิชชานันท์  ทรัพย์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงพิชชาพร  พวงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงพิชญเจษฎ์  มหัจฉริยวงศ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
821
เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ช่อโต
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  โพนหนา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์จรัสสกุล
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงพิชญา  ธนะภูมิชัย
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชอบสุข
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงพิชญาภัค  เรืองสงคราม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงพิชญาภา  พานโน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พ้นภัย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
829
นายพิชิต  ซ่อนกลิ่น
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายพิทยา  ภาถีร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายพิพัฒน์  คำบุญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายพิพัฒน์  สุนทรพจน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
833
เด็กหญิงพิมพ์ชฎา  สารพา
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
834
นางสาวพิมพ์ชนก  นิลาโท
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพิมพ์ประภัส  นุชพงษ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีสุระ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายพิมพ์เพชร  พิมพ์กระโทก
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงพิมพา  สืบสวาย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงพิรติยา  พงษ์สมร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  ยูปานนท์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  จันทร์ภาชัย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายพีรณัฐ  นิยมสุข
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงพีรดา  สักการะ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
846
นายพีรพัฒน์  พึ่งพา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายพีรพัฒน์  สกุลสุลักขณา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
848
เด็กชายพีรพัฒน์  สัตตะรัตนะ
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายพีรวัส  ไกรสงคราม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายพีรวัส  เทพมโนทัยสกุล
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
851
เด็กชายพีระภาส  มณีสุขเกษม
ม.1
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายพีระศักดิ์  พรมมา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพุทธิมน  ตรีสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวเพชรา  เพชรบาง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงเพียงเนตร  อินทร์ศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงแพรพลอย  พรหมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงแพรวพรรณ  จรรัตน์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงแพรวา  ผลเจริญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงฟ้าใส  พากเพียร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงภควดี  ฉัตรน้อย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงภควรรณ  แสวงดี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายภควัต  ตะเภาพงษ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายภควัต  พลพิลา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายภควัต  อาญาเมือง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงภทพร  ดอนหัวรอ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงภทรพรรณ  ปันเขตร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายภทรศักดิ์  มีสุข
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายภพธร  พุกรัตน์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงภัคขิรา  กันหาชาติ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงภัคจิรา  มาน้อย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงภัครจิรา  สอนประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทโน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงจีน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงภัทชริดา  หะยีมูฮำหมัดโน๊ต
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
875
นางสาวภัทตพร  พลอยเหลี่ยม
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงภัทธวรรณ  ตระกูลวารี
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายภัทรกร  ทองรุ่ง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงภัทรดา  ชัยลิ้นฟ้า
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายภัทรนันท์  ปาสาเขา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายภัทรพงศ์  เพิ่งจันดา
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายภัทรพงษ์  เศรษฐชุ่ม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงภัทรพรรณ  พรมแดน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายภัทรพล  ศรีทอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  เจริญพรปภัสร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงภัทรภร  พึ่งทอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงภัทรภรณ์  สัมมาสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงภัทรวดี  พรมมา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กชายภัทรวิชญ์  พรมชน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงภัทรศยา  มีเคน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีเมือง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงภัทราภรณ์  คงลอย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายภัทราวุธ  ศิริมหา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงภันทิลา  มณีวงศ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงภัสราภรณ์  มีศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายภาณุพงศ์  พิทักษาวรากร
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
896
เด็กชายภาณุพงษ์  มั่นเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายภาณุวัฒน์  ประสงค์ดี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายภาธร  พรมพิชัย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายภานุเดช  แสงเทพ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงภานุมาศ  วังยายฉิม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
902
นายภานุวัฒน์  ภู่สุด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
903
นางสาวภาวินี  วิชานงค์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายภาสวิชญ์  เรืองปานกัน
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงภุมริน  เพิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายภูคา  เศวตฉัตร์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายภูเบศร์  พุกรัตน์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กชายภูมินทร์  เจริญภูมิ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายภูมิรพี  สวนดี
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงภูริชญา  นักสอน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงภูริชญา  หล้าธรรม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
912
เด็กชายภูริณัฐ  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายภูรินท์  สวนดี
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายภูริวัฒ  ศรีใส
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายภูวดล  ไกรสุข
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
916
นายภูวนัย  ใจจินดา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายภูวารินทร์  ลมพัด
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายภูวิศ  พิชิตริปู
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สังขทิม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายมณต์มนัส  ลือชัย
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงมณษา  อภิวรานัน
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงมธุรดา  นะราวงษ์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายมนตรี  บุญคุ้มครอง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายมนตรี  บุญเพ็ง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงมนัสวรรณ  วาสังข์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงมนัสวี  เมืองวัจนะ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายมโนพัศ  กระจายศรี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงมลธิรา  เลียบแสง
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงมสารัศมี  นพตากูล
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงมัณฑนา  อนันทปัญญา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงมาลัยรัก  พวงดอกไม้
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงมาลินี  บัวอ่อน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงมิ่งกมล  แพนลา
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงมินตรา  เภาคำ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงมุทิตา  อินทรกำแหง
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงเมขลา  จั่นประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
937
เด็กชายเมฆินทร์  กลิ่นกมล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงเมธาฏา  แย้มศรี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงเมธาวดี  ศรีกสิกิจ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงยอดขวัญ  โสภา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายยุทธพล  บัวขาว
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายยุทธภูมิ  สีทา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงยุพารัตน์  เตียรัตน์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงยุวธิดา  แสงอ่อน
ม.3
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงเยาวณี  นามวงศ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองเปลว
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงโยษิตา  บุญครุฑ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงโยษิตา  พรมน้อย
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายรชต  มาประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงรชา  สืบจากลา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายรณรงณ์  สายทอง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงรตนวีร์  อรัณยะนาค
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
954
นางสาวรนิตา  อุปถัมภ์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงรมย์ลักษณ์  พังสอาด
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงรมิตา  ฮวดเฮง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงร้อยพลอยสยาม  รักญาติ
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายระวี  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงรักษณาลี  ขนรกุล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงรักษิณา  วงค์เตรียมใจ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายรัญชน์ธรรม  สุทธากร
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงรัญชนา  จิตรมิตร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงรัฐกานต์  สุขทวี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงรัฐนันท์  ขันตรีจิตร์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงรัฐนันท์  ดุสิต
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายรัฐพล  จวนเจริญ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายรัฐพล  รักษ์พงษ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองกล้า
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงรัฐสวดี  เพลินสุขดี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
970
นายรัฐสิทธิ์  ขุนอาษา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
971
นางสาวรัตติยากร  สมศรี
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงรัตน์ชนีกรณ์  ดอนทอง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  หลักทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงรัตน์ทภร  ปรุโปร่ง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงรัตนภรณ์  บุญผ่อง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงรัตน์สุนา  คำท้าว
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงรัตนากร  พุฒซ้อน
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายรัตนากร  วุฒิชาติ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงรัตนาวลี  งามขำ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายราเชนทร์  บัวอ่อน
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงรินรดา  ขุนาพรม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงรินรดา  จูงสาย
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงรินรดา  ตันเดี่ยว
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
984
นางสาวรินรดา  วงษ์บาท
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงรินรดา  สมัญกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
986
นางสาวรุ่งนภา  ร่วมบุญ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่พิมพ์จันทร์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงรุ้งแพร  ฟองมณี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงรุจจิรา  ชมภู
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายรุจิรวย  วงษา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงรุจิรา  อรัญทอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงรุจีรา  สีใส
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงไรวินท์  ถาวร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
994
นายฤทธิ์ฑิชาญ  แสงดึก
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงลักคณา  ทับทิมทอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงลัลวลิยา  สุรพิพิธ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายวงศธร  วัฒนรงคุปต์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายวงศพัทธ์  ทองเลิศ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
999
นายวชิรวิทย์  อินทร์รอด
ม.3
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1000
นางสาววนิดา  บินทะ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงวนิดา  พันจุย
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงวรกมล  ภูผาจง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงวรกมล  อินศิริ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงวรกานต์  ทองประไพ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงวรกานต์  น้อยมี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงวรนุช  บุญพิศน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายวรปรัชญ์  ศิริอารยาภรณ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายวรพงษ์  อิสระมงคลการ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงวรพรรณ  เหล็กสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายวรภพ  ภูเดช
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายวรเมธ  อินทร์กลับ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงวรรณกร  ไชยปรีชา
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงวรรณพร  ดวงจรัส
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงวรรณพร  แดงหนูงาม
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงวรรณวิภา  ทองบุญมk
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงวรรณวิษา  น้อยเจริญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กหญิงวรรณวิสา  ลับแล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงวรรณิศา  ทนทาน
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงวรลักษณ์  ศรีชาญ
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายวรลักษณ์  สีลาแสง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายวรวุฒิ  ขุมทรัพย์
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
1022
นายวรวุฒิ  ปิยศทิพย์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายวรวุฒิ  วิชาชัย
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงวรัญญา  ดวงจำปา
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กหญิงวรัญญา  แต้เถา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายวรัญญู  เงินไทย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงวราชินี  มีจริง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กหญิงวราภรณ์  เดชพละ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงวราภรณ์  นิยมสุข
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายวรายุส  บรรพต
ม.2
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงวรารัตน์  คนสันสี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงวรารัตน์  เปรมปิยะกิจ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายวราวุธ  ร่าเริง
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงวริญญา  รอดวงษ์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงวรินทร  หมั่นตลุง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงวรินธร  วัฒนรงคุปต์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กชายวริศ  คุ้มตะสิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1038
นางสาววริศรา  โงนสาย
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงวริศรา  ทะบูรกรณ์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงวริศรา  ธนูศิลป์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงวริศรา  นวลดอกรักษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงวริศรา  พันธ์อุด
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงวริศา  สืบอินทร์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงวริษฐา  นกอยู่
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงวริสสา  วิทยาภูมิ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงวรุณยุภา  ท่าหาด
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1047
นายวโรดม  พรมวงษา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงวลัยพร  สรรพคุณยา
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ดาวกระจาย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงวไลลักษณ์  สาริยา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กชายวสรรชัย  เจริญขำ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายวสันต์  ปัญจา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายวสุพล  สุวรรณะ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายวัชรปราาร  จิโนรส
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กชายวัชรพล  จินารักษ์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายวัชรพล  ลือคำหาญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1057
นายวัชรินทร์  จันทน์แดง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายวัชรินทร์  แพนลา
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายวัฒนศักดิ์  กิตติวาณิชวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงวันระยา  สืบสาย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงวันวิสา  คำจันทึก
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงวันวิสา  เตชะดี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงวัลภา  แพงภูงา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายวัลลภ  แหวนเงิน
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงวาสนา  จิตรบรรจง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1066
นางสาววาสนา  พิมพ์สอน
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงวิจิตรา  กุลณาภูมิ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงวิจิตรา  ร่วมวงษ์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กชายวิทวัฒน์  มีนวน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1070
นายวิทวัส  วงศ์อาษา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กชายวิทวัส  หลงสิงห์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กหญิงวิภาภรณ์  ระเบียบดี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงวิภาภรณ์  หงษ์ทัพ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงวิภาวดี  เจนเขา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงวิมลนันท์  เขื่อนเพชร
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงวิมลรัตน์  เรครอง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1077
นางสาววิระดา  ปัญญา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงวิรัญจ์ญา  สกนธ์วิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงวิรัญญา  โพธิ์หมื่นทิพย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงวิรัลยา  สิงห์ที
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงวิรากร  ทองเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไทยส่วย
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กหญิงวิไลรัตน์  รสจันทร์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โล่ห์รักษา
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ประกอบกิจ
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงวิศรุตา  รอดสุกา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สอาดเอี่ยม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1088
นายวีรเดช  วิเศษกุล
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายวีรพงษ์  ใจผ่อง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายวีรภัทร  อาทิเวช
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงวีรยา  บุญขวัญ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กชายวีระยุทธ์  บุญเมืองมี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงศตพร  ลิขสิทธิตระกูล
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กชายศตวรรษ  ทองทึง
ม.1
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงศมนีย์  สุขปลั่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงศยามล  เขียวทน
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายศรเทพ  สุรพลชัยชาญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายศรวิชญ์  ช่างสี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1099
นายศราวุฒิ  กานนท์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1100
นางสาวศรีวลี  อยู่แดงมี
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กหญิงศศิกานต์  บำรุงจิตร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงศศิกานต์  เสมอเหมือน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กหญิงศศิกานต์  หงษ์ทอง
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1104
เด็กหญิงศศิชา  หมื่นศรี
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงศศิธร  ครูวรรณ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงศศิธร  เปียผึ้ง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กหญิงศศิธร  ศักดิ์ธิติอนันต์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงศศินา  พรมสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงศศิภา  มานะต่อ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงศศิมาศ  เมืองอินทร์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่เอง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  เคลือมั่น
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1113
นายศักรินทร์  วันทุ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1114
นางสาวศันสนีย์  กัลยานกูล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กหญิงศันสนีย์  มะลิหอม
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กชายศิขะรินทร์  โคตรมณี
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายศิรกาญจ์  คงมั่น
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1118
นางสาวศิรดา  ชัยริทร์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กหญิงศิรดา  สุนทร
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงศิรประภา  ทองอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1121
เด็กชายศิรหิรัณย์  ดำรงธวัชเกษม
ม.1
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงศิริกาญจน์  โกศลจิตร
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1123
นางสาวศิริกาญจน์  พันธุ์สง่า
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงศิริกานต์  คงเจริญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงศิรินภา  เชื้อประทุม
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงศิรินารถ  สุธาสิโนบล
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กหญิงศิริประภา  ฉลาดแหลม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กหญิงศิริพร  เจริญสุข
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กหญิงศิริพร  ลัทธิบูรณ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1131
เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจงาม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงศิริมา  ศรีเมฆ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญโต
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ราชอาษา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลาคา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กหญิงศิริวรรณ  พูลเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายศิริศักดิ์  นันทะเสน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงศิริโสภา  แพงสุข
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กชายศิวกร  วิชญาศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กชายศุทรา  กฤติโชติโภคิน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กชายศุพชัช  เอี่ยมจำรัส
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กชายศุภกานต์  เด่นกระจ่าง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กชายศุภกิจ  บุญทิพย์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กชายศุภชัย  ผ่องอำไพ
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กชายศุภโชค  จันทร์เกษม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายศุภโชค  จิตรเสรี
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายศุภโชค  ชมโท
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงศุภนิดา  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กชายศุภพิชญ์  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงศุภรดา  สิงห์ทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กชายศุภราช  ปัทมนต์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กชายศุภฤกษ์  เพ็ญจันทร์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กชายศุภฤกษ์  วรรณสุทะะ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงศุภวดี  สินคำคูณ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กชายศุภวัฒน์  ภูผาจง
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1156
เด็กชายศุภวิชญ์  พลอยนิล
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายศุภากร  ชุตินันท์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1158
เด็กหญิงศุภานัน  เกียรติทวีพงษ์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1159
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทาสี
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ล้อทอง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1161
นายศูภกร  แก้วเมฆ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กหญิงสกนธรัตน์  ทูคำมี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1163
นายสกนธ์  เทพนรินทร์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กชายสกลวรรธน์  มารศรี
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงสกุณา  บุญชู
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงสกุลรัตน์  แก้วมณี
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงสกุลรัตน์  ปลูกสกุล
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงสจีพัตร์  พุมมี
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กชายสพล  จารุจำรูญ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1170
นางสาวสมกมล  วงษ์คำภู
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงสมปอง  มนต์มีศีล
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายสมพล  เอี่ยมศรี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายสมร  มะลัย
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงสมิตานันท์  ใจทานันท์
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กชายสรชัช  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กชายสรณ์ศิริ  คำภิระ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1177
นายสรณ์สิริ  กันยา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กชายสรรเสริญ  ทะชีนาม
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายสรวิชญ์  ดอกพุฒ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กชายสรวิชญ์  สุขสำราญ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงสราลี  บุญมี
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงสราวลี  ชาลีชาติ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายสราวุธ  วงษ์พระจันทร์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงสโรชา  ผจญ
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงสโรชา  สับผาง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงสโรชินี  ผจญ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอื้อบุญญาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กหญิงสไลยา  โพธิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายสวราชย์  รุนพิลา
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายสหโชค  พรคล้าย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กชายสหรัฐ  ไพเราะ
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายสหสวรรษ  เกตุอรุณสงค์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กชายสหัศวรรษ  ฤทธิ์มังกร
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายสหัสวรรษ  บุญเผื่อน
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กชายสหัสวรรษ  เบญจมานนท์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1196
เด็กหญิงสัจพร  งามศิลป์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กชายสัญชัย  ทองเนียม
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1198
เด็กหญิงสายทิพย์  เศษสี
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงสายธาร  ซุยเจริญ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงสายฝน  เอี่ยมอุไร
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กหญิงสายรุ้ง  เครืองาม
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1202
เด็กหญิงสายสุดา  พรมพิลา
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1203
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขเรือง
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1204
เด็กหญิงสิตารัตณ์  สีแพร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1205
เด็กชายสิทธโชค  เพื่อพัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1206
เด็กหญิงสิทธิณี  สุขสม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1207
นางสาวสิรภัทร  คุนสาน
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1208
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยเจริญ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1209
เด็กชายสิรวิชญ์  นิ่มนวล
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1210
เด็กหญิงสิรัชฌา  ศรีปราชญ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
คณิต ม.ต้น
1211
เด็กหญิงสิราภรณ์  คำปุ้ย
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1212
เด็กหญิงสิรามล  แสงสุข
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1213
เด็กชายสิริกร  สิทธิมงคล
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1214
เด็กหญิงสิริกร  อาจิตปุญโญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1215
เด็กหญิงสิรินทรา  ศร๊ษะโม
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1216
เด็กหญิงสิรินธร  วงษ์คำหาญ
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1217
เด็กหญิงสิรินยา  พรสมบุญ
ม.1
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1218
เด็กหญิงสิรินรัตน์  ใจแข็ง
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1219
เด็กหญิงสิริพัฒน์  คลองมีคุณ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1220
เด็กชายสิริภพ  เคลื่อมั่น
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1221
เด็กหญิงสิริภัสสร  พลเจริญ
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1222
เด็กหญิงสิริภา  กันเผื่อน
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1223
นางสาวสิริยากร  ฉัตรสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1224
เด็กหญิงสิริยากร  เพียเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1225
นางสาวสิริรัตน์  วาลุน
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1226
เด็กหญิงสิริลักษณ์  คุชิตา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1227
เด็กชายสิริวัฒน์  นิธิจรูญพันธ์
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1228
เด็กชายสืบสกุล  กิตติวรรธโนทัย
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1229
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1230
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองห่อ
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1231
เด็กหญิงสุกัญญา  เน็กนาม
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1232
นางสาวสุกัญญา  บนพิมาย
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1233
เด็กหญิงสุกัญญา  หงษ์มาก
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1234
เด็กหญิงสุกัญญา  หาหนองดุม
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1235
เด็กหญิงสุกานดา  สินเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1236
เด็กหญิงสุขุมาล  วิจิตรกูล
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1237
เด็กหญิงสุจิตรา  กวีญาณ
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1238
เด็กหญิงสุจิตรา  ดอนทอง
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1239
เด็กหญิงสุจิตรา  ปาวงษ์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1240
เด็กหญิงสุชลธิชา  บุญช่วย
ม.2
โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
คณิต ม.ต้น
1241
เด็กหญิงสุชาดา  ชิดจุ้ย
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1242
เด็กหญิงสุชาดา  ตรีเนตร์
ม.1
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1243
เด็กหญิงสุชาดา  นาวัลย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1244
นางสาวสุชาดา  นิจศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1245
เด็กหญิงสุชาดา  ปักษา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1246
เด็กหญิงสุชาดา  โภคประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1247
นางสาวสุชาดา  แม่นปืน
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1248
เด็กหญิงสุชานาถ  ใจบุญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1249
นางสาวสุชาวดี  บุญมา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1250
เด็กหญิงสุณี  สิงห์บุญเสา
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1251
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองอินทร์
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1252
เด็กหญิงสุดารัตน์  นาคา
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1253
เด็กหญิงสุดารัตน์  นามพิลา
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1254
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรคง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1255
นางสาวสุทธิกานต์  เข่งดี
ม.3
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
คณิต ม.ต้น
1256
นายสุทธิชัย  ร้อยกรอง
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1257
เด็กหญิงสุทธิดา  จำปาทอง
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1258
เด็กหญิงสุทธิธารา  วงษ์เสนา
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1259
เด็กหญิงสุทัตสินี  มีแหวน
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1260
เด็กหญิงสุทาวัลย์  พงษ์เกาะ
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1261
นางสาวสุธาศิณี  ดอกขาวรัมย์
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1262
เด็กหญิงสุธาสินี  ทรัพย์เจริญ
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
1263
เด็กหญิงสุธาสินี  นิ่มขุนทด
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1264
เด็กหญิงสุธาสินี  ยาหยี
ม.2
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1265
เด็กหญิงสุธิดา  สมพงษ์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1266
เด็กหญิงสุธีมนต์  ด้วงเงิน
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1267
เด็กหญิงสุธีมนต์  ศรีวัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
1268
นางสาวสุนันธา  อรุณโชติ
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1269
นางสาวสุนิตา  มีชัย
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1270
นางสาวสุนิตา  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1271
เด็กหญิงสุนิศา  ตาลน้อย
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1272
เด็กหญิงสุนิศา  ราษีมีน
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1273
เด็กหญิงสุนิสา  มีสังฆะ
ม.3
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1274
เด็กหญิงสุนิสา  รอดพร
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1275
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1276
เด็กชายสุประวีณ์  กาญจนกิจเจริญ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1277
เด็กหญิงสุพรรณมนี  ใจสุข
ม.2
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1278
เด็กหญิงสุพรรณษา  บุญจันดา
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1279
เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะกาเหนือ
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1280
เด็กหญิงสุพรรษา  ดวงแก้ว
ม.1
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1281
เด็กหญิงสุพรรษา  มีเชาว์
ม.2
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1282
เด็กหญิงสุพรรษา  เวียงจันทร์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1283
เด็กหญิงสุพัทตรา  อากิยวงศ์
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1284
เด็กหญิงสุพิชญา  แหลมผึ้ง
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1285
เด็กหญิงสุภรัตน์  ปั้นนิ่ม
ม.3
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1286
เด็กหญิงสุภัคกานต์  ตระการศาสตร์
ม.2
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1287
เด็กหญิงสุภัสรา  จรัญญา
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1288
นางสาวสุภัสสรา  อินทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1289
เด็กหญิงสุภาพร  คุ้มวงษ์
ม.2
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1290
เด็กหญิงสุภาพร  ศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1291
เด็กหญิงสุภาพร  เอติละ
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1292
เด็กหญิงสุภาพรณ์  คงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1293
นางสาวสุภาภรณ์  ขอร่วมกลาง
ม.3
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1294
เด็กหญิงสุภาวดี  ปานทอง
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1295
นางสาวสุภาวิณี  จากศรี
ม.3
โรงเรียนสระแก้ว
คณิต ม.ต้น
1296
เด็กหญิงสุเมธา  วงษ์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
คณิต ม.ต้น
1297
เด็กชายสุรเชษฐ์  สุขเดโช
ม.2
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1298
เด็กชายสุรพงษ์  เนตรประสม
ม.3
โรงเรียนองครักษ์
คณิต ม.ต้น
1299
เด็กชายสุรยุทธ์  ศรีสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
คณิต ม.ต้น
1300
นางสาวสุระวี  ปานกลิ่นพุด
ม.3
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
คณิต ม.ต้น
1301
เด็กหญิงสุรัตนา  ทานกระโทก
ม.3