ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 5


ห้องสอบที่
 0
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  กันอุปัทว์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็งสลุง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
3
เด็กชายกรวิชญ์  สุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
4
เด็กชายกฤต  พวงภู่
ม.2
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
5
เด็กชายกฤษฏ์  ภูมิพฤฒภณ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
6
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  บุตรงาม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายกฤษดา  แจ้งจิต
ม.3
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายก้องเกียรติ  แสงรูจี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกัญฐรส  จีนขจร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
10
เด็กชายกันตวัฒน์  สุขกลาง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกัลยกร  จามกระโทก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พูลศิลป์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกิตติชัย  วิลัยพงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกิตติธัช  ดอกรัก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกิติวดี  ถนัดพานิช
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เจ็งสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กหญิงกุศลิน  หาญตระกูล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงเกวรินทร์  ผ่องไสว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายเกษตร  สีหมอก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายไกร  ธัญญเจริญ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงเขมิกา  เอี่ยมแท้
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายคชสิทธิ์  โคตะโน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายคุณานนท์  ธีระนิธิ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงจิดาภา  นิรมิตรมหาปัญญา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายจิตริน  ลีลาเกียรติวณิช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจิรวัฒน์  ถนอมเขต
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายจิรวัฒน์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายจิรัสย์ธร  สุขะชีวานนท์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงเจริญสุข  เจนขจรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
30
เด็กชายชนะกิจ  เจริญงามวงศ์วาน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงชนันนัทธ์  มาศพรพัฒน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายชนาธิป  ต้นเงิน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงชนิดา  แกล้วกล้า
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
34
เด็กชายชลสิทธิ์  แสงเดช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายชวภณ  บรรจงวรรธนะ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงชัญญ์ญาณ์  คล้อยสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายชัยพร  อยู่อาจินต์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงชาลิสา  เปรมอมรกิจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงชุลีพร  ฉัตรแสงศุภวงศ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายฐิติ  ผดุงญาติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
41
เด็กหญิงฐิติกร  นาจพินิจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายฐิติกรณ์  ศรีระษา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
43
เด็กชายฐิติชาติ  พันธุ์ทวี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลิ๊มศรีงาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายณฐกร  เงาวัฒนาประทีป
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
46
เด็กชายณภัทร  ภาสอาจ
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายณัชรพงษ์  โกวพัฒนกิจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนทัย
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายณัฐชนน  ธรรมนาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงณัฐณิชา  มีศิลป์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
51
เด็กหญิงณัฐดรา  วรพจไพศาล
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายณัฐนนท์  อนุศาสตร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงณัฐพร  หล่อวงศ์สกุล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายณัฐพล  เล็กคุณา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
55
เด็กชายณัฐภูมิ  สระบัว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงณัฐมล  พลอยดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
57
เด็กหญิงณัฐรดา  แสงหิ่งห้อย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงณัฐวดี  โกสุมาภินันท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายณัฐวรา  ทองศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายณัฐวัฒน์  เชียงสาย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายณัฐวัฒน์  ปทุมพรวรกุล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายณัฐวีรภัทร  เวลาดี
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงณิชากร  ต่อตรงนิสาร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
64
เด็กหญิงดวงพร  ดิษสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงดารารัตน์  ศรีเพชรเจริญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
66
เด็กชายเดชาชาญ  บุญกล่ำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายติณณภพ  แสงรุ่ง
ม.3
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
68
เด็กชายเถกิงศักดิ์  แสงศร
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายทรงพล  สระบัวทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายทรงพล  อิมทร์อารีย์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
71
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ธรรมวงค์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงทิพาภรณ์  วีระสัย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
73
เด็กชายแทนไทย  ใจดี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายธนกฤต  ภูมลา
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายธนกฤต  สุขมนต์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
76
เด็กชายธนโชติ  หุ้มแพร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
77
เด็กชายธนพนธ์  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายธนพล  โสขุมา
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายธนวินท์  กาญจนสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
80
เด็กชายธนวุฒิ  ปานเกิด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงธนัชญา  สีวัน
ม.3
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายธนัตถ์  ยิ้มงาม
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายธนากร  ผ่องจำปี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงธนิสร  เอนกศิลป์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญเต็งชาญ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายธัญภัทร  กลิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
88
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อำไพ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงธันย์ชนก  หอมไม่วาย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายธันยภูมิ  เขมะชิต
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายธาราธิป  กุลกะดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงธิดารัตน์  ผลจิตร์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
93
นายธีรพงศ์  อ้นวงษา
ม.3
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายนชานนท์  ตรีตุนา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายนนท์  อารยะรังสฤษฎ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายนพณัฐ  บุญพยุง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงนภัสสรณ์  นพพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงนริชา  เอี่ยมพักตร์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายนวพนธ์  คำพราว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงนวพร  ระรวยทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงนวรัตน์  ไม้เต็ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงนัฐฌา  รักญาติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงนันทิชา  พันธุเมฆ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงนัยนภางค์  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงนิติกาญจน์  วิศิษศาสตร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายนิธิศ  สายสุทธิ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงนิรชา  ด้วงอุดม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงเนตรนภา  ผลสันต์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงบวรรัตน์  ไม้เต็ง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงบัวชมพู  ศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงบุณฑริกา  บัวสด
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงบุษกร  ดวงพรมทอง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
นายใบเพชร  ผ่านสุภาพ
ม.3
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายปฐวี  ดำรงรัตน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงปณัดดา  มีสกุล
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงปณิตา  อุดมพงษ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายปณิธาน  มะกล่ำทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายปรมินทร์  อินทรประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายประเดิมชัย  ม่วงสีตอง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายปริญญา  มีใจเย็น
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายปวริศ  ไทยทวี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงปวีณา  ช่วงชู
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายปัณญวรรธ  เทียบมลฑบ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์อ้น
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงปาณิสรา  สกุลพงษ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงปิยรัชต์  ตั้งแต่ง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีเสงี่ยม
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายปิยะภูมิ  สนใจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายพงศกร  สุภาวิมล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายพงศ์รภัทร  ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายพชรพล  ไชยกูล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายพชรพล  สว่างเนตร
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงพรรณภัทร  จันทร์ส่องแสง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายพอเพียง  ฉ่ำจิตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายพัชรพล  ชาญกิจกรรณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงพัสชา  หอมฉุน
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงพิชญา  สุกใส
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ธีระนิธิ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กาฬภักดี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงพิมมาดา  ถินขาว
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายพีรดนย์  สมัยมาก
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงพีรยา  คำสุข
ม.3
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพีรวิชญ์  คำชื่น
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงเพ็ญนภา  สังข์ทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงภมลวรรณ  สายทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายภักดี  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงภัคจีรา  สิงห์ใส
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายภัคพล  พันธุ์กวี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงภัทรพร  ขวัญยืน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงภัทราพร  นิ่มพันธุ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายภานุพงศ์  หน่อท้าว
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายภีมพล  สุกาวาสน์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายภูชิสส์  ใจผ่อง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงมณฑิตา  เชื้อม่วง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงมนรดา  จีวนารังสรรค์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงมัญฑิตา  กาฬภักดี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงมัสฤณ  นพศรี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงมาณิสร  ปราสาททอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงเมษารัตน์  แสงนาค
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายยศวัฒน์  เอี่ยมศรี
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงรังรอง  โกสิยาภรณ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  คำนวนฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงรัตนวรรณ  ชลคีรี
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงรินรดา  ราษฎร์โยธา
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงรุจรวี  ไทรแก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงรุจิรดา  รังผึ้ง
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงลดาวัลย์  หวังมาน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงลักษิกา  สีหราชนิเวศน์
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงวรนิษฐา  แก้วกลัด
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายวรปรัชญ์  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงวรรณนภา  บรรพบุรุษ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
175
เด็กชายวราพล  นิ่มนวล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายวัชรภัทร  เขียวผึัง
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายวัชรินทร์  โพธิ์กลาง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงวันวิสา  วัฒนากูล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงวิชญาพร  คำเพิ่ม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงวิภาดา  มีสกุล
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงวิมลสิริ  ชาญเขตรการณ์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายวิศรุต  วงษ์ปาน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายวีรวิทย์  ศิรกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายวีระศักดิ์  ศรีสม
ม.3
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายวุฒิพร  เลิศกิตติวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงศรันย์พร  เริ่มลึก
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงศศินภา  เกตุช้าง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงศิรตา  บุญแสง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงศิรประภา  ภวภูตานนท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงศิรวนันท์  เจียรนันท์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายศิริโชค  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงศิริญา  มีโภคกิจ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงศิริพร  ทรปราณี
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงศิริพร  สดแสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงศิริภัสสร  หมายมั่นสมสุข
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กหญิงศิริรักษ์  ถนอมเขต
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายศิวกร  มั่งนิมิตร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายศุภกิตติ์  ภู่เกษร
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายศุภณัฐ  ห้วงทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงศุภรดา  อินทิม
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรีลาธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงสมัญญา  กิตติวิริยะ
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายสฤษฏ์พงศ์  องคะชื่น
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายสหภพ  ตรีสุคนธ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงสิรินุช  กุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงสิริยากร  จำนงค์เลิศ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายสุกฤษฎ์  อินทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
209
เด็กหญิงสุชานันท์  อุบลบาน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายสุทธิโรจน์  เย็นฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงสุนิษา  บุญชัย
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงสุภนิช  กองสิน
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงสุภนิดา  พลอยคำ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายสุรศักดิ์  ชาลีแสน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายสุระโรจน์  จีนอ่อน
ม.2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายสุริยะ  เที่ยงแท้
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
217
นายหรรษธร  ฟักบัว
ม.3
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงหัสวรรษา  กลิ่นสุคนธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงอนัญพร  เที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงอนันตญา  ผดุงวาส
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงอริสา  จิระโภคิน
ม.3
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงอัญญารัตน์  วงษาก้อ
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายอาณัฐพงษ์  จงกรมแก้ว
ม.3
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงอาริยา  คำนวนเดช
ม.1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณิต ม.ต้น