ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 322 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชภร  เข้าคลอง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  รักษ์บำรุง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปี่ยมวิริยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกมลชนก  ไม้เรียง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกมลชนก  เอี่ยมอิ่ม
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
6
นางสาวกรชนก  ตันติเดชไพศาล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกรณิดา  ยะราช
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายกรวิชญ์  จตุพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
9
เด็กหญิงกรองแก้ว  กัณฐวิจิตร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกฤตกัญญา  ศรัณยานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงกฤตติกา  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกฤตติกา  โนจา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
13
นายกฤตนัย  พหนการ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
14
เด็กชายกฤตพัฒน์  นาคีรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
15
เด็กชายกฤตภพ  ตั้งจันทรประภาพ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
16
เด็กชายกฤตภาส  ธนภาสวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกฤติธี  แตงไทย
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กชายกฤติน  เชาวน์ศิริ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
19
เด็กชายกฤษฎาชนม์  จันทร์สว่าง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
20
เด็กชายกฤษฏิ์  ณ หนองคาย
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กชายกฤษณพงศ์  ธรรมปรีชาถาวร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
22
เด็กชายกฤษณพงศ์  แสนเสนาะ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
23
เด็กชายกฤษณพล  รักษ์บำรุง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
24
เด็กชายกฤษดา  โถปาคำ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกษิดิศ  สืบกิจวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกษิดิศ  เสือเมือง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกษิดิศ  แสวงพรรค
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
28
เด็กชายกสิณธ์  อ่อนประสพ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายกองทัพ  หวังไมตรี
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
30
นางสาวกัญญพัชร  กมลทิพย์วงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
31
นางสาวกัญญาณัฐ  ใจบรรจง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ณ นคร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงกัญญาภัค  จิรธนวิชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิเดช
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
35
นางสาวกัญญาภัทร  เสียงสุทธิวงศ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 323 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกันตพัฒน์  ราชวัตร์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกันตภณ  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกันตภณ  เบญญพิธพรพงษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกันต์ศรณ์  โลหิตหาญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกัมพล  การถาง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวกัลญาณี  เย่
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกัลยพร  บุตรโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงกัลยภรณ์  วัฒนะเลิศไมตรี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกานดาภร  เจียรลลิต
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
45
นางสาวกานต์ธิดา  บุญทรงธรรม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มนัสวี
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงกานต์ฤดี  แซ่คิว
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงกานติชนน์  ธรรมกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกานต์  เจียมจุ้ย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายก้าวชัย  สันทัดวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกิตติธัช  ตั้งสกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกิตติพศ  ฉัตรวิทยาทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
53
เด็กชายกิตติพศ  ยิ้มนวล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกิตติพิชญ์  เชาวน์ไวย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกิตติวรา  จันภักดี
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ยกยอน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
57
นางสาวกุลนิษฐ์  สิริปกรณ์ชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
58
เด็กหญิงกุลพัชร  บ่ายเจริญ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
59
เด็กหญิงเกวลี  ติยะจามร
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
60
เด็กหญิงขณิสรา  ปัญจภรพัฒนา
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายขันติ  ศรีสัมพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
62
เด็กชายคชติณห์  หมั่นเขตรกรณ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
63
เด็กชายคณธัช  คณนา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
64
นายคณิศร  ศุภชนานนท์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
65
เด็กชายคเณศ  เกิดเรณู
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
66
นายคมทัต  ประสงค์ธรรม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
67
เด็กชายคมศร  สุกแดง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
68
เด็กหญิงคริษฐาพร  โนนศรีชัย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
69
เด็กชายคีตลันช์  เกื้อกลิ่น
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
70
เด็กหญิงคุณัญญา  ปิยะวงค์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 324 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจณิสตา  สุนทรทวีแสง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายจักริน  กลินวิทยา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  วัฒนะ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
74
เด็กชายจิณณวัตร  ทองบุญนาค
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
75
เด็กหญิงจิณห์นิภา  สุขสงค์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มเติมสิน
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงจิดาภา  สาครวงศ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายจิตติ  ฤกษ์ใหญ่
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
79
เด็กชายจิติณณ์  อนันตไอศูรย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พจน์พงศ์สรรค์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
81
เด็กชายจินตวัฒน์  มณีคร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
82
เด็กชายจิรพัฒน์  ลักษมีการค้า
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายจิรภัทร  หลักคำ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงจิรภิญญา  ดีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายจิรภู  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงจิรมาศ  เพียงแก้ว
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายจิรสิน  กวีธนสกุลชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
88
นางสาวจิรัชญา  ว่องสรรพการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
89
นายจิรัฏฐ์  งามสกุลรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายจิรัฏฐ์  ธนเรืองอมร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
91
เด็กชายจิรายุส  ซอหิรัญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
92
เด็กหญิงจิลมิกา  เนื้อทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงจีรนันท์  ไทยสนธิ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายจีรศักดิ์  มณีโสภา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
95
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  กรอบทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงจุติมา  ตันตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวเจนนริน  อิงคนันท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายเจษฎากร  จันทร์ดา
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายเจษฎากร  วรศิลป์ชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
100
เด็กชายเจษฎากร  หวังเสต
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
101
นายชญานิน  สุสะสินธุ์
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงชญานิศ  แป้นลาม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงชญานิศ  สิรินันทสกุล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชญาภา  นามคีรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงชณิฑภา  พรฉัยยา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 325 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชนดล  ลักษณะผล
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายชนพัฒน์  จันทร์เกษ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงชนัญญา  เจริญเบญจวงษ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวชนัญญา  สิงห์คำ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงชนากานต์  อิ้วสมจิตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายชนาภัทร  อยู่สนิท
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชนายุตม์  สุชาชาติ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงชนิตา  เอี่ยมเอม
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงชนิษฐา  ผดุงภักดีวงศ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงชนิสรา  ตันทองแท้
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงชมนวรรณ  เงาศรี
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงชมพลอย  เรณุมาศ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงชมพูนุท  ปิ่นทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
119
นายชยกร  วัตถโกวิท
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงชยากร  มังกรเดชไชยกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายชยากร  สีวลีพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายชยานันต์  สีวลีพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายชยุต  ไทยทวี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายชยุตม์  เซี่ยงเห็น
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชลธิชา  วัฒนชัยประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงชลลดา  บุญสุขใจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายชวณากรณ์  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
128
นางสาวชวัลอัณศยา  โกพัฒน์ตา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
129
นายชวิศา  ผดุงกาญจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายชัชชล  เรณูชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายชัชพล  วุฒิประเสริฐวงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายชัชวาล  ตันเจริญทรัพย์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงชัญญา  กมลเดชเดชา
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายชัพวิชญ์  มิ่งมณี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายชัพวิชญ์  มูหะหมัด
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงชัยวณิช  หมัดละ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายชานน  โรจน์ประไพศรี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายชานน  วสุวรรธก
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงชาร์ลีน  จินดาพล
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวชิดชนก  คุ้มปรุ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 326 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายชินกฤต  โลหะมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายชินพัฒน์  มากจันทร์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายชิษณุพงศ์  วารินทร์ศิริกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิกขาพรม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงชุติภา  ยวงสอาด
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
146
นายโชคชัย  บุญอภัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายโชคชัย  อยู่สุข
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายโชติพัฒน์  ไชยรัตน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายไชยธร  โชติอรุณรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
150
นายไชยยศ  สลิลราโมทย์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายญาณเดช  เจนุนวศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายญาณวรุตม์  ซินศิริวงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงญาณิฐา  วิรพิชญ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงญาณิศา  งานเพียรเลิศ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์พุฒ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าวิไลเลิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงญาณิศา  อ่วมมี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงญาณีตสฎาค์  สุขสมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงญาดา  สารกาญจน์
ม.2
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายฐนพงศ์  สมมาตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายฐากูร  อินแสน
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
162
นางสาวฐานนันท์  ฐาปนาชีวะ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงฐิตาภา  พลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงฐิตารีย์  ตันติกาญจน์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงฐิติมน  ตระกูลมาภรณ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สดใส
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายฐิติวัฒน์  หลานเดช
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายณ ภูมิ  ไชยกฤตยานนท์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงณกานต์  ลัภนาเคนทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงณชนก  นุชชา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายณฐพงศ์  โลกวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
172
เด็กหญิงณฐมณ  ธนะภาษี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายณนทภันต์  ชัยบรรณ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายณพวีร์  ธีระรัชชานนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงณภัค  บัณฑิตฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณภัทร  จันทราพันธกุล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายณภัทร  นิลพฤกษ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงณภัทร  เนียมหุ่น
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายณภัทร  เพิ่มปรีดานันท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงณภัทร  วิทยประพัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายณภัทร  สงวนดีกุล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายณรงค์ทัต  เสน่ห์นพกุล
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงณวรรณ  พรอนันต์รัตน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงณหทัย  เตชะนิรัติศัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงณัชชา  นะวะมี
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงณัชชา  พาชอบ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายณัญชนน  ชัยธนะภิญโญ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงณัฎฐา  มหาสำราญ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงณัฎฐา  โอระพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
190
นายณัฏฐ์ชลิต  ไกรวัฒนพงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
191
เด็กชายณัฏฐชัย  นรสารคณิศร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เมฆรุ่งเรืองไกร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
193
นางสาวณัฏฐิณี  ชินพัฒนาการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงณัฏฐ์  จินดาวิชชุ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงณัฐกมล  ปุรณพรรค์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงณัฐกานต์  อบทอง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
197
นายณัฐกิตติ์  เทียนเรียง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
198
เด็กชายณัฐกุล  แสวง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
199
เด็กชายณัฐชนน  ผลพันธิน
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายณัฐชนน  ภัทรเศรษฐไชย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงณัฐชยา  โลเกศเสถียร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ชัยสิงห์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจตนาพิทักษ์กุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณผ่อง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงณัฐณิชา  เส็งเจริญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
206
นายณัฐดนัย  เนียมใจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงณัฐติกา  พรหมประภากร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายณัฐทพงศ์  ดีขจร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายณัฐธัญ  เหล่าวงศ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
นางสาวณัฐนันท์  ชัยประสิทธิ์ผล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฐนารี  จิตต์ปราณีชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายณัฐพงศ์  พิพิธพรสิริกุล
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายณัฐพงษ์  นันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
216
นางสาวณัฐพร  วงศ์อ่อนตา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงณัฐพร  วณิชชากร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายณัฐพัชร์  พึ่งทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศรีแก่บ้าน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงณัฐพิมพ์  สุขไผ่ตา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายณัฐภัทร  ไชยชนะ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายณัฐภูริชกร  จงสุขพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
223
เด็กชายณัฐมน  เทวรังษี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงณัฐมน  เปี่ยมฉวีวงศ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงณัฐมน  อิ่มทอง
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงณัฐริกา  จีนช้าง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พวงโคกกรวด
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงณัฐวรา  กิจธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายณัฐวัตร  ธนาฤกษ์มงคล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทำทัน
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
231
เด็กชายณัฐวุฒิ  เทศขำ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงณัฐสิณี  หวังยงกุลวัฒนา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขุมจิตพิทโยทัย
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงณิชกานต์  เสริมศิริทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงณิชณัฐ  รัตนาวิทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
236
นางสาวณิชากานต์  ฐิติภูมิเดชา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณิชาพร  เชาว์วิริยะเทพ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
238
นางสาวดนิตา  โชคธาดาภรณ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
239
เด็กชายดนุสรณ์  สุภาจารุวงศ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงดรุณี  วงศ์ไทย
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายดิสสรา  อัครศรีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายดุสิต  ทองคงหาญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายเดช  ติวัฒนาสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายตะวันชัช  ผิวงาม
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายติณณ์  กันทอง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 334 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงติรยา  ล้อมตะคุ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายตุลยวัฒน์  ตันตริก
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายเตชินท์  เตชินท์ธนนันท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายเตชินท์  เพชรา
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
250
นายเตโชดม  โฉมกิจ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
251
นายทรงวุฒิ  โสภถา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายทักษ์ดนัย  อึงพิทักษ์พันธุ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
253
เด็กหญิงทักษพร  หลายพสุ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายทัตพงศ์  วิชาพร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายทัศนัย  เร่งเทียน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงทิพประภาพร  สะหุนันต์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงทิวาพร  นามสุข
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายทีปกร  เมืองสนธ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
259
เด็กชายธกร  วิจิตรบรรจงดี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงธณัฐชา  ภูษณปัญญา
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายธนกร  วิริยกสิกร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายธนกร  ศรีวิเศษ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
263
เด็กชายธนกฤต  ตั้งจันทรประภาพ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายธนกฤต  สุขเกษม
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายธนโชติ  สรรพกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
266
เด็กชายธนดล  พิบูลย์พนัง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายธนดล  แสงประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายธนทร  ธนบัตร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
269
เด็กชายธนธรณ์  บัวเจริญ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายธนธัช  วรกิจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
271
นายธนนท์  ภู่ชัย
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
272
เด็กหญิงธนพร  เมืองใจหล้า
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงธนพร  วงษ์โสภา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงธนพร  เสวตวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
275
เด็กชายธนพัฒน์  ปกรณ์กิตติบวร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงธนภร  ตั้งสิทธิชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงธนภรณ์  วงศ์เยาว์ฟ้า
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายธนภัทร  เกตุลอย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
279
เด็กชายธนภัทร  รักธรรม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายธนภัทร  ศิริมงคล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 335 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์ไพสิฐ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงธนัชญา  ศิลาจำรูญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
283
เด็กชายธนัท  กู้ชาติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายธนัท  รักธรรม
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธนาภา  วุฒาพาณิชย์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
286
เด็กหญิงธนารีย์  ประภานิรินธน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนู  เสือสัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายธรณินทร์  อาสาสินธ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
289
เด็กชายธรรมเชษฐ์  อัศวทองกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงธวัลพร  สิริวัฒนสกล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
291
เด็กชายธัชกร  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
292
นายธัชพล  คชสาร
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายธัชวินทร์  ลีละวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงธัญชนก  ขวัญศิริโรจน์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงธัญญพร  เพ็ชรจันทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงธัญธร  กัสยานันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงธัญพิชชา  สนธยานาวิน
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงธัญพิชชา  เสรีขจรจารุ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
300
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ปุจฉาการ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงธัญรดี  สุรรังสิกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงธัญรัศม์  วงศ์พัฒนาดิษยา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงธัญวรัตม์  สัจจมุกดา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงธัณญภัสร์  เชื้อพราหมณ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
305
เด็กหญิงธันย์ชนก  เนาวะวาทอง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
306
นางสาวธันยพร  บุญมาก
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
307
เด็กหญิงธันยพร  ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
308
เด็กชายธันวัฒน์  ประสพหมู่
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีธนาบุตร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงธิวัญญา  เจียกภาพร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
311
เด็กหญิงธีรกานต์  พหนการ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
312
เด็กหญิงธีรดา  นวกุล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
313
เด็กชายธีรพันธ์  นาลาด
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กชายธีรภัทร  ชำนิเกษตร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
315
เด็กชายธีรภัทร  ต่อภควัฒน์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 336 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายธีรภัทร  เถาทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายธีรภัทร์  ภิรมย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
318
เด็กชายธีรภัทร์  สัตตบงกช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
319
เด็กชายธีร์รัชช์  ภัทรปวินท์กุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
320
เด็กชายธีรวัฒน์  ภัทรพงศกร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายธีรัตม์  บุตรากาศ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
322
เด็กชายนนทพันธ์  โรจนหัสดินทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
323
เด็กชายนนทพันธุ์  ลิ้มพงศานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงนพณิตา  ฉิมบ้านไร่
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายนพนัน  วิหคไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
326
เด็กหญิงนพสรณ์  รัศมีนพรัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
327
เด็กหญิงนภกร  อิศรภักดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงนภมณ  ก่อสินวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
329
เด็กชายนภสินธุ์  จึงศรีจันทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายนภัส  วรรณกะลัศ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงนภัสนันท์  มนัสกุลโลทน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
332
นางสาวนภัสสร  สุวรรณประทีป
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายนรภัทร  นวนสาย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงนรมน  ปทุมพรวรกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายนรวีร์  ชาญภิญโญ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายนราวิชญ์  เลิศประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงนฤมล  จารุวิรุฬห์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงนลินทิพย์  เกษรไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงนลินรัตน์  สมสันติสุข
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงนลินา  รวีวงศ์อโนทัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงนัฐวิณี  เหมวัน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงนัทธมน  ชำนินวล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
343
นายนัทธวัฒน์  แพสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงนันท์ชพร  เพชรพงค์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงนันทชา  สิริวัฒนวโรดม
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายนันท์ทฉัฏ  เฉลิมลาภอัศดร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
347
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีชัยสันติกุล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลป์ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุวรรณเจริญสุข
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงนันทภัค  ศักดิ์ชลาธร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 342 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายนันทวัฒน์  ฉลภิญโญ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายนันทวัฒน์  เลิศเขื่อนขันธ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายนันทิช  หนูนัง
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงนันธนันท์  เสาสำราญ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงนารานที  รุ่งพิชญนุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กชายนาวิน  นาวีเสถียร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนิชาภา  นพรัตน์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
358
นายนิธิศ  กูลรัตนประทีป
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงนิศารัตน์  ท่าใหญ่
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงเนตรชนก  คชเสนา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายเนติธร  เอื้อจิตตระกูล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงบงกช  ดาวเชิญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงบรรณสรณ์  วิเชียรโมลี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงบุญนิสา  แสงวงศ์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กชายบุลากร  จั่นบุญมี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงบุษยมาส  ปรุงเกียรติ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงเบญจมาศ  จิระปัญญาเลิศ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงเบญจรัตน์  อุริต
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ชูจันทร์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
370
เด็กหญิงเบญญา  รูปขำดี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงเบญญาภา  เพียรยิ่ง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายปกป้อง  ปีติวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
373
เด็กชายปกป้อง  เมืองไพศาล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
374
นางสาวปฎิญญา  ทิวงษา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
375
นายปฏิพล  ฉันทาวรานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายปฏิภาณ  รัตนวิฬาร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายปณชัย  ดวงมณี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
378
เด็กชายปณิธาน  กุมผัน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงปนัสยา  ฟูนิลกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงปพิชญา  จุติภาค
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงปพิชญา  จูฑามาตย์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
382
เด็กชายปภัส  เงาธัมมะสกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงปภาพิชญ์  นามคง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาอิ่มใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
385
เด็กหญิงปรธีรา  ยิ่งดำนุ่น
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 343 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายปรวัฒน์  เสมาชัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กชายประวุฒิ  สารตันติพงศ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายปรัชญา  นรินทร์นอก
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงปริมศรา  ภัทรนรากูล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงปริยากร  โชคณาโรจน์วงศ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงปริศนา  พิมขาลี
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายปรุฬห์  อุปถัมภานนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายปวเรศ  อรรถการุณพันธ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายปวัฒ  ลิลิตตระกูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
395
นายปวัน  ชวาลรติกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงปวันรัตน์  อนุรักษ์ธนนนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวปวันลักษณ์  อัศวทองกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายปวิณมัย  โพธิ์ชัย
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เอกพัชรพงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายปองพล  ชัยทัศสกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
401
เด็กหญิงปัญจพร  แล้วด้วง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิ่นเจริญถาวร
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงปัณฑิตา  ฉิมกลาง
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงปัณฑิตา  ร่วมใจ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงปัณณธร  ธนเรืองอมร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายปัณณวิชย์  จันทรภา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงปัทมพร  คูประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงปัทมพร  ปึงศิริเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงปาจรีย์  คล้ายคลึง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปาณิสรา  อยู่พืช
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงปาริตา  แอดำ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายปิติภัทร  ปัทมาวิไล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปิยนุช  พ่วงพี
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายปิยะชาติ  ธนาวุฒิวร
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
415
นางสาวปิยะธิดา  คำบุญมา
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กชายปิยากร  ศักดิ์วนิชดำรง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
417
นายปีติภัทร  เตี้ยวซี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองนพคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงปุณยวีร์  วิวัฒน์บวรวงษ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายปุณยวีร์  วิสาละ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 344 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
นางสาวปุณยาพร  กองวัง
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวปุณิกา  ดาโสม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงเปมิกา  ชีวะบริสุทธิกิจ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงผกายพิชญ์  เลอศิลป์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายพงนรินทร์  แสนคำ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายพงศกร  เปล่งรัศมีจันทร์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
427
เด็กชายพงศ์พัทธ์  พงษ์ศรี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายพงศ์ภัค  เกิดผล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายพนธกร  พรรณะ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายพนธกร  แพแสง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
431
นางสาวพนัสรมย์  เชี่ยวบางยาง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงพนิตธิดา  จันทร์เต็ม
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงพรทิพย์  เพ็ชรจำนงค์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงพรนพิน  อริยะสกุลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงพรนภัส  กันทัต
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงพรประภา  วงศ์มะภัย
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงพรไพลิน  อินทร์หนู
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายพรภัทร  ลำกูล
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายพรรณวรรธ  คำเพ็ง
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงพรสวรรค์  ไชยกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
441
เด็กชายพร้อมเกียรติ  สมบัติอนันตกร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงพราวรวี  บุตรงาม
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงพลอยชมพู  ชัยฤกษ์ถวิล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงพลอยณิชา  ปรมาธิกุล
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ใหม่เทวินทร์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงพศิกา  พิมวรณ์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายพศิน  ศรีชีวะชาติ
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายพสิษฐ์  ดวงศศิธร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
449
เด็กชายพสิษฐ์  ตั้งธรรมนิยม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายพัชรพล  เจียรนัยปยุกต์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สถาพรวจนา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์เผือก
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงพัชรี  ป้องกันภัย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงพัฒน์นรี  คณวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยปัญญา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 345 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงพัณณิตา  เพ่งฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายพัทธดนย์  คงเปี่ยม
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พาหุพันธ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายพันธพัฒน์  เหมือลนิล
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงพันธิตรา  คณาญาติ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงพิชชา  อินทรสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายพิชชากร  บุญจังหาร
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงพิชชาพร  อายุวัฒนะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรทอง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงพิชญ์สินี  รอดประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงพิชญ์สินี  วรคุตตานนท์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงพิชญานันท์  เฉลิมทรานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงพิชญาภา  ปุงยะ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทพันธ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เหล่าวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงพิมพกานต์  เอกเทวไพศาลวงศ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พิทักษ์สหภูมิ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สะเทิงรัมย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
474
เด็กหญิงพิมพ์รวี  งามพริ้ง
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีภิลา
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงพิมพิดา  มุสิกมาศ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
477
เด็กหญิงพิมมาดา  แสงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงพิราวรรณ์  ธนินปัญญาพงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
479
เด็กหญิงพิไลวรรณ  เส็งผล
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
480
นายพีรณัฐ  นิสลา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงพีรดา  ตันติพันธุว์วดี
ม.1
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายพีรทัต  แก้วนา
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายพีรวัส  ลักแดง
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายพีระณัฐ  มโนภครัตน์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
485
นายพีระวัฒน์  พันธุ์ทอง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
486
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  สมบัติมหาศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงเพราพิลาส  ปรุงเกียรติ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงแพรวา  หิรัญประสาทกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงแพรวา  อำพันสุข
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงภคธร  ปัญญาธโฬ
ม.2
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 346 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายภคนนท์  เจริญราษฎร์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงภควตี  รุ่งเจริญ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายภควัต  ย่อมดอน
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายภณภูมิ  ฉิมพาลี
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
495
เด็กชายภพธรรม  เจริญแนว
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
496
นายภวัต  ฐิติรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายภวัต  ศรีสืบ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
498
นายภวิศ  พฤกษาจรีเวโรจน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงภัคจิรา  ธนบัตรชัย
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงภัคภร  ฤทธาคณานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงภัณฑิรา  ไตรรัตนาพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงภัทรพร  เกิดพร้อม
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงภัทรวดี  ทศนักข์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีประดู่
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงภัทรวรรณ  บุญชู
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายภัทรวรรธน์  ต่อภควัฒน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงภัทรวี  เล่ห์จันพงษ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายภัทระ  ภูรีสถิตย์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงภัทราพร  แก้วจินดา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงภัทรีชญา  รุจีพัฒนะสุนทร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายภาคย์  ศรีนุชศาสตร์
ม.3
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
512
เด็กหญิงภาณิศา  เอี่ยมเกตุแก้ว
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายภาณุพงศ์  พอดี
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายภาณุวิชญ์  สุขบุญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายภาสกรณ์  ทับเกษม
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายภาสวีร์  สมบูรณ์วานิชย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
517
เด็กหญิงภาสินี  ประจักษ์บุญเจษฎา
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายภีมวัศ  พรชัยวรนนท์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายภูดิส  วิริยะนนท์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายภูติ  ภูติวรนาถ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายภูฟ้า  กรแก้ว
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายภูมิธัญ  วังช่วย
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายภูมินทร์  คำหา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายภูมินทร์  ภู่ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทวะฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 401 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงภูริชญา  เฉื่อยฉ่ำ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงภูริชญาฐ์  วงศ์วัชรานนท์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายภูรินทร์  อินทรพรอุดม
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
530
เด็กชายภูรินท์  พรมชินวงษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายภูวดล  ด้วงรุ่ง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
532
นายภูวดล  มาคราม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงมณฑิตา  ภูมิภักดิ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพ์แมน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
535
นางสาวมัญชุสร  วังศรีวิโรจน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
536
เด็กหญิงมันตา  ยนตร์เปี่ยม
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วโยธา
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
538
นางสาวมานิตา  ทองบุญชู
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายมีชัย  กิติพงศ์สมาน
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงมุกอันดา  ภัทรเศวตโชติ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงเมธาวดี  หนองเสนา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงเมธาวี  อุแผนพรหม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
543
เด็กหญิงเมลิสา  เรืองอุดมโชคชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายรชต  ธีรปรีชาชาญ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงรฐาธิป  ขำนุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงรดา  ธรรมาธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายรติบดี  การกลจักร
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงรมย์นลิน  เจริญก่อบุญมา
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายรมย์รวินท์  สุวัธนเมธากุล
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงรมิดา  เรียงรอด
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงรมิดา  สุฐิติวนิช
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงรวิพร  นันทะจุราโภ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงรวิภา  สรรพเลิศ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
554
นายรวีโรจน์  อึงพิทักษ์พันธุ์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงรสกร  เข็มลาย
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงรสิกานต์  เส็นติระ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงรสิตา  จันทร์สนธิ
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงรักษิณา  โปษณกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงรังสิมา  นิธิยะศาสตริญ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรนรินทร์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 402 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
นางสาวราชาวดี  ฆารกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงรุษยา  รักไทยนิยม
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายเรืองธรรม  ธนาคม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงเรือนแก้ว  บุญญาวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายลภัส  สารคุณประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายลภัสกร  พฤกษเกษร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงลลิตสรา  ปรีดี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
568
เด็กชายลัทธพล  พงษ์ภักดี
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
569
นายวงศกรณ์  เรืองประภาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงวทันยา  ใจบุญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงวรกานต์  พรเกษมศาสตร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
572
นายวรทย์  คงภิรมย์ชื่น
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
573
นางสาววรนุช  มีชนะ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงวรพร  เพ็งสุข
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงวรรณดี  วัชระชัยพงษ์
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงวรรณพรรษ  เรืองศรีนราพร
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายวรรณรัตน์  ยศวิมล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายวรรณไวทย์  วรรณเวก
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายวรวิช  เจริญศิริพรกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงวรสา  อิทธิธานันท์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงวรัชญา  วีระนนท์ชัย
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
582
นายวรากร  อินทอง
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กชายวริทธิ์  รุ่งบรรณพันธุ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงวรินทร์ญา  หางแก้ว
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงวรินธร  พันธมาศ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงวริศรา  สอนทัด
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงวริศรา  สุทัศนทรวง
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงวริษฐา  ศรีเรือนทอง
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงวริษา  พูสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายวฤธ  เดชา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงวฤษสพร  วงษ์รัตนพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงวัชราวลี  ฉุนหอมหวล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงวาสิตา  โพธิ์แหบ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายวิชชากร  งามแสงชัยกิจ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงวิชญาดา  วิสุทธิ
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 403 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายวิชนันท์  สุวัฒนโชติ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงวิชยา  ชัยฉัตรพรสุข
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายวิชยุตม์  ตั้งวงศ์กิจศิริ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายวิภัชกฤษฏิ์  มานะอวยชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงวิภาณี  จิรพรเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
601
นางสาววิภาดา  แก้วทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงวิลาสินี  กัณหา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายวิศาล  รักการ
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงวิสสุตา  จอกทอง
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายวีรินทร์  พนางาม
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
606
เด็กชายวุฒิเทพ  วานิชย์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายเวชน์  อรมุต
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงศตพร  เอกธรรมสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงศนันตน์ฉัตร  สุลี้รักษ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายศรัญย์ภัทร  เลี่ยงสกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายศรัณยพงศ์  ชนะจิตธนกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายศรัล  อินทโกสุม
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงศรีประภา  ยอดศรี
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงศศิกานต์  อิมราพร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงศศิชา  วิริยะยุทมา
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงศศิธร  เกตุยั่งยืนวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายศิรวิทย์  ตันติกุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงศิริวสา  ศิรินุพงศ์
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายศิริวัฒน์  น้อยปุก
ม.3
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายศิวกร  จรรยารักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายศิวกร  ประเสริฐวณิช
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายศิวกร  วิศยทักษิณ
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายศีลวิชญ์  กิจพลาไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงศุจารีย์  ตองใจ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายศุภกร  กิตติโกมลเดช
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายศุภกร  พันธ์ศรี
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายศุภกรณ์  ณ กาฬสินธุ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายศุภกรณ์  สกาวพันธ์ศิริ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายศุภกฤต  คชสาร
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายศุภกฤต  รุ่งสุวรรณกิจ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 404 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายศุภโชติ  เรืองรองสรไกร
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายศุภณัฐ  ตันโสรัจประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายศุภณัฐ  มาศโอสถ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งวาจานนท์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายศุภวัชร์  จิตรเวช
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายศุภวิชญ์  กนกพงศกร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายศุภวิชญ์  กะการดี
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายศุภวิชญ์  ประกอบชัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายศุภวิชญ์  ภู่พงศ์ประพันธ์
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงศุภศิริ  มีมุ่งธรรม
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายศุภสัณห์  เกษดี
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายศุภสัณห์  พงษ์สาระนันทกุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายศุภเสกข์  วงศ์วิภาพร
ม.1
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายศุภากร  วชิรศรัณกุล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงสมสุดา  ชูบุญลาภ
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
646
นางสาวสมัชญา  ประสิทธากรณ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายสมิต  ทองศิริไทย
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายสรรเพชญ  ขันแข็ง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงสรวรรณ  ติระตระกูลวิชยา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
651
นายสรวิชญ์  ใจสุข
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายสรวิศ  วิบูลย์จรรยา
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายสรัล  สังข์วร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายสราวุฒิ  โสภถา
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงสริตา  แก้วไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงสริตา  วังเเสน
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงสรียาวรรจฒ์  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงสโรชา  ใช้คำแช่ม
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงสโรชา  แสงเงิน
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายสหรัก  พันธุ์พาณิชย์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายสหฤทธิ์  สันนิธิลาวัณย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายสหัสวรรษ  รุ่งอโนทัย
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงสัณห์สินี  เฟื่องศิลป์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายสัมฤทธิ์  คงทรัพย์สุนทร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
665
นางสาวสาธิตา  แสงทอง
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 405 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
นางสาวสายธาร  กิตติบัลลังก์กุล
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
667
นางสาวสายพิณ  ยิ้มกิจบริหาร
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงสาริณี  มีแย้ม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายสารินท์  อุ่นจี้
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงสิตานัน  เนียมหมวด
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงสิรภัทร  กาญจนสุทธิรักษ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงสิรภัทร  เคาไวยกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายสิรวิชญ์  ชมอินทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันตยาภิรมย์กุล
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงสิริกร  กิตกำธร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงสิริกานต์  กิตกำธร
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
677
นางสาวสิรินาถ  หาญพูนวิทยา
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
คณิต ม.ต้น
678
นางสาวสิริยากร  ศรีวงษา
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงสิริรัตนา  พุทธา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายสิโรจ  ฤกษ์ประจักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงสุจิรัตน์  กันโฮมภู
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงสุชญา  วิไลวรรณาภรณ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
683
นางสาวสุดารัตน์  ปลั่งพรหม
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงสุตาภัทร  สารกิจพันธ์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายสุทธิชาติ  อังคสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายสุทธิพจน์  เกิดแก้ว
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงสุทัตตา  โค้วบุญญะราศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
688
นางสาวสุนรินทร์  รอบคอบ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายสุปรณิช  มานารัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงสุปวีณ์  รัตนมนูญพร
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวสุพัชชา  ประกอบแสง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ้นคง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงสุพิชยา  ประคำ
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงสุภิญญา  เครือสุคนธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงสุมณฑา  ขันติพันธุ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายสุรศักดิ์  ชาสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงสุวพัชร  จิรเวชสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
698
เด็กชายสุวิจักขณ์  ศานติวงษ์การ
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงโสรวีร์  เอี่ยมทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงหงส์ณณัญ  หิรัญสิราวัตร
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 406 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
นางสาวหยาดเทียน  แสนหลวง
ม.3
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายอติคุณ  เตชาพลาเลิศ
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงอธิชา  ลีลาเชี่ยวชาญกุล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายอธิศ  อุตตมางคพงศ์
ม.1
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายอนวัช  ดาวรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงอภิชญา  ลาภหิรัญรักษ์
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงอภินดา  กมลศิริวัฒน์
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายอภิบดินทร์  แก้วเนตร
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
709
นายอภิภู  นิลรัตน์
ม.3
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงอรณิชา  ครองศักดิ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวอรัญญา  เจริญคง
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายอริยะ  ตะเวียงน่าน
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายอริส  ฝ่าฝน
ม.1
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายอัครวิทย์  ธรรมธนารักษ์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกตุสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงอัญชลิกา  พุทธา
ม.1
โรงเรียนหอวัง
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงอัญธิกา  เกษมสุขภักดี
ม.3
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงอัญรินทร์  ฐิติรัตนาพงศ์
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายอัฑฒวิชญ์  ท้วมรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
720
นางสาวอัฒฐมา  ศรีเสริม
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงอัณณ์  อัศวบุญญาเลิศ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงอาทิตยา  ทิพย์วังโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
723
เด็กชายอาทิตย์  แสงตระกูลกมล
ม.2
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงอาทิมา  วระศาสตร์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงอาภาภัทร  บุญฉลวย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
726
เด็กชายอายุวัต  ปิณฑวิรุจน์
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงอารียา  โทช์
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงอิงธนัท  วงษ์ขุนพล
ม.1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายอิทธิกร  ทองวงศ์ลาภ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงอิษฎา  ขำละมัย
ม.3
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงอิสราภรณ์  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ปราบพาล
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายอุทัย  จึงธีรพานิช
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงอุนนดา  สมุทรนาค
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายเอกพจน์  แซ่เจียม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 408 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กชายเอกวารินทร์  เตชะพงศ์กุล
ม.2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายเอเซีย  ตติยากิตติ
ม.1
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงไอรดา  แสงดอกไม้
ม.2
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
คณิต ม.ต้น