ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิริธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 151 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  งามสงวนตระกูล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
2
เด็กหญิงกชกร  ตองติดรำ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
3
นางสาวกชกร  ทิพย์มะณี
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
4
เด็กหญิงกชกร  ศิลาวานิชยกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงกชกร  สุวรรณโชติ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงกชนิภา  จังธนสมบัติ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กหญิงกชพร  บุญมาสุวราญ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
8
เด็กหญิงกชพร  ศุภกาญจน์เดชากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
9
นางสาวกชวรรณ  อุดมพาณิชวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงกชามาส  ฤทธิเดช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
11
เด็กชายกณิศ  สิงห์บูรณา
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงกนกกร  โรจนการวิจิตร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
13
เด็กชายกนกชัย  เล้าพรพิชยานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงกนกภรณ์  เกื้อกูล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
15
เด็กหญิงกนกภรณ์  จงรักษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ขจรเกียรติวัฒนะ
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
17
เด็กชายกมล  ทั่งทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
18
เด็กหญิงกมลชนก  วรมุสิก
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงกมลนัทธ์  นิยมพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
20
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยังเจริญ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงกรกนก  บุญฉัตรสุริยา
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
22
เด็กหญิงกรกนก  อมรสุนทรสิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
23
เด็กหญิงกรชนก  ทิพย์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกรชนก  หลิน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
25
เด็กชายกรโชต  ศิรินนทชาต์
ม.2
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายกรธวัช  ตันชวลิต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
27
เด็กชายกรภาวิศ  บัณฑิตสาธิสรรค์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
28
เด็กหญิงกรวรรณ  ตันเจริญ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
29
เด็กหญิงกรวรรณ  ยศยิ่งธรรมกุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงกรองทอง  วงศธรสกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงกรองรัตน์  ธรรมโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
32
เด็กชายกรินทร์  เกษรแพทย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
33
เด็กชายกฤช  พึ่งตน
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงกฤชสุดา  ภูวกุลกิจธร
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
35
เด็กชายกฤตธี  พุทธรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิริธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 152 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกฤตนันท์  อินทโฉม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
37
เด็กชายกฤตปุณย์  พงศ์ขจร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
38
เด็กชายกฤตพัฒน์  พิบูลนครินทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
39
เด็กชายกฤตภพ  ดารารัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
40
เด็กชายกฤตภัค  วัดจินดา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
41
นายกฤตภาส  สินหนัง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
42
เด็กหญิงกฤตยพร  น้าเจริญ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
43
นางสาวกฤตยา  นทีมาศ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงกฤติกา  แพงไทย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
45
เด็กชายกฤติน  เวณุนันทน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงกฤติยาพร  ไกรสุดจิตร์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
47
เด็กชายกฤษฎา  อุมัสเสถียร
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
48
เด็กชายกฤษฏา  เหลืองศุภโชค
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
49
เด็กชายกฤษฏ์  คล่ิองวิถี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
50
เด็กชายกฤษฏ์  ชั้นพรภักดี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายกฤษฏ์  ศิริตันติกร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายกฤษณกร  รักษ์บำรุง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
53
เด็กหญิงกฤษณมณฑ์  เพิ่มพิกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
54
เด็กชายกล้าฝัน  แซ่เตีย
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
55
เด็กหญิงกวินนาฏ  เต็มกาญจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
56
เด็กหญิงกวินภัค  ภัทรกิจธรรม
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
57
เด็กชายกวีวัฒน์  ภควัตสิริกุล
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
58
เด็กชายกษิดิศ  จันทโรจวงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
59
เด็กชายก้องเกียรติ์  มณีรัตนบัณฑพ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
60
เด็กชายก้องไกร  มณีรัตนบัณฑพ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
61
เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
62
นางสาวกัญจน์กร  ภิรมย์รัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
63
เด็กหญิงกัญจนพร  ต่างประภา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
64
เด็กชายกัญจน์  กาญจนศรีสุขกุล
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
65
เด็กหญิงกัญญ์พิดา  เมฆะอำนวยชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
66
เด็กหญิงกัญญมน  อิจฉริยบุญยงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
67
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชมมิ่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
68
นางสาวกันต์กนิษฐ์  กอบกิจสุมงคล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
69
เด็กหญิงกันติชา  ขัตติโยทัยวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
70
เด็กชายกัมพล  ยิ่งมี
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิริธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 153 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงกัลยดา  ขาวสำอางค์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
72
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประดิษฐ์ชูกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
73
เด็กหญิงกัลยาณี  ฉิมบ้านไร่
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงกาญตา  บุรินทรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายกาณฑ์  เกรียงวุฒิไกร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
76
เด็กหญิงกาติโช  บูรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
77
เด็กหญิงกานต์ชนก  เทววิชชุลดา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
78
เด็กชายกานต์ธวัฒน์  ชัยชวินทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงกานต์รวี  ลี่ทวีโภไคย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงกานต์รวี  แสงสว่าง
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงกานต์สินี  เตชะวิบูลย์ผล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงกานติยา  พรสุขสว่าง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
83
เด็กชายกานต์  ก้องเกียรตินที
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
84
นางสาวกาลัญญุตา  ลีงามเลิศ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิตติ  กมลรัมย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกิตติญา  เชน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กชายกิตติธัช  พิสชาติ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายกิตติธัช  โพธิ์ทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
89
เด็กชายกิตติพิชญ์  เจียรธนะกานนท์
ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
90
เด็กชายกิตติภณ  ปัทมมงคลชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
91
นางสาวกิตติยา  ภัทรารักษ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
92
เด็กชายกีรติ  เจียรเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงกีรติ  ชมประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงกุลขนิษฐ์  ธนภัทรศิริโชติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
95
นางสาวกุลฑีรา  ตี่คะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ประสพสุขโชคมณี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
97
นางสาวกุลประวีณ์  จิรพฤกษ์ภิญโญ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
98
เด็กหญิงกุลวดี  บุญนำ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
99
เด็กชายกุลวัฒน์  อ่วมรอด
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกุลสตรี  ปานพิมพ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงกุลสิริยา  เอื้อน้อมจิตต์กุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงเกวลิน  แจ้งหมื่นไวย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงเกวลี  ปิยะกมลานนท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงเกศวรา  คุณอริยะเกษม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
105
นางสาวเกศิณี  อารีวณิชพันธ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 154 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงเกษศิรินทร์  วิเศษวชรวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงเกสรา  ประกอบศร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงขวัญเกล้า  รุ่งแสงอาทิตย์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงขวัญชนก  กริชชาญชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงขวัญปีใหม่  อินทศร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงขวัญมนัส  วัฒนกิจ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญผลพิบูลย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวขวัญวรัชยา  พนธกรศุภะศิลป์
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงขวัรพิชชา  อัครคงสกุล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเขมจิรา  ซื่อสัตย์เวช
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวเขมจิรา  มุทุกันต์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงเขมจิรา  แสงคล้ายเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงเขมิกา  ชัยวงศ์วุฒิกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายคณธัช  สุขพงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายคณัสนันท์  สัมมากสิพงศ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายคณุตม์  วีรสุขวาณิช
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
123
เด็กชายคมทัศน์  ผาวงษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายคมสัน  ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงครองขวัญ  วัฒนการุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงคริษฐา  ติณวัฒนานนท์
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
127
นายคุณานนต์  เลิศวิลัย
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายคุณาพงศ์  แก้วสว่างทรัพย์
ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายฆฤณ  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายฆฤณ  ม่วงน้อยเจริญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายฆฤต  สงวนนภาพร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจงรัก  อังศุวิรุฬห์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวจณัสตา  สันติกชกร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายจตุภูมิ  ปิยปริญญากิจ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายจตุภูมิ  พัวพันธ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงจรรยพร  โรจน์ประสิทธิ์พร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงจรรยารัตน์  อู่สันติวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายจักรพรหม  พรหมสิรินิมิต
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายจักริน  ตกูลภักดีชุมพล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงจังคนิภา  จำรัสวิมลรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 156 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงจันทรัสม์  ปวิณวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงจารุดา  วิฑูรย์สฤษฏ์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
143
เด็กชายจารุวัตร  หวังวิบูลย์ชัย
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงจารุวัลย์  หวังวัฒนากูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงจารุวี  พรมานารี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงจิณณพัต  ธรรมานุธรรม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวจิณัติตรา  จันทรวิภาค
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงจิดาภา  เจิมจรุง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงจิดาภา  เฉลิมกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายจิตตินนท์  สัจจกุลวนิชย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงจิตรลดา  ยศปัญญา
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
152
นางสาวจิตรลดา  สำเภาวณิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงจิตษ์บุณก์  อิทธิปัญญานนท์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุณยรัตพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงจินต์จุฑา  โศภิษฐพันธ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงจินตนาการ  โสพิกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงจินตพร  น้อยบุญทอง
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
158
เด็กหญิงจิรญา  ปลั่งพงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงจิรญาภา  จำเริญ
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงจิรณัฐ  โพธิ์นิล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายจิรธัช  จักรกลม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงจิรภัคร  กลิ่นหอม
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
163
เด็กชายจิรภัทร  โควินทวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
164
เด็กชายจิรภัทร  ร่วมพันธ์ทอง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวจิรวรรณ  ศิริสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายจิรวัฒน์  กองแก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายจิรสิน  จานะพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายจิระพงษ์  อาจะรียะกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายจิรัฐ  เหล่าชินชาติ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายจิรัฐตินนท์  ใจสะอาด
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายจิรายุ  กิจวาท
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายจิรายุ  สุแสงรัตน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายจิรายุทธ  จันทรสวาท
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายจีรภาส  ชุติมาสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จำรูณนิธิพัฒน
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 157 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงจุฑาพิชญ์  ยุวบูรณ์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทิศมนตรี
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บัวตูม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิทักษ์โยธา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายเจตณัฐ  ประภพรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายเจตท์นิพัทธ์  จิรจิตการุณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริสงค์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงเจนนิษฐ์  โอ่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กหญิงเจนนิสา  กล่อมเกลา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
185
เด็กชายเจนวิทย์  แสงแจ้
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายเจษฎา  สุรนันทจักร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กชายเจษฎากร  นาคพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
188
เด็กหญิงฉัตรกมล  สกุลชาลี
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
189
เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  เหมวิเชียรวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงฉัตรพร  ตันตินิกร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวฉัตรวิมล  ตันศรี
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
192
นางสาวชญากานต์  หรรษคุณาชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงชญาดา  จรรยางาม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงชญาดา  รัตนสุนทร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงชญานิศ  ฉายประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงชญานิศ  เผือดจันทึก
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
197
นางสาวชญานิศ  รัตนเมธาชาติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงชญานิษฐ์  วรรณวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สินธุภิญโญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
200
นางสาวชญานุช  สุนทรกิจวิทยา
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายชณวีร์  เหมะสิขัณฑกะ
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
202
นางสาวชนกนาถ  ปิยภานีกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงชนกสม  ตระกูลไตรตรึง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงชนกานต์  อินทรสังขนาวิน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
205
นางสาวชนมณี  แก้วศิริ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงชนมนฏฐุ์  ลีละพณิชย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญช่วย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงชนัญย์ชิตา  โสภณพงษ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงชนันชิดา  เลาหศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 158 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายชนันพัฒน์  สิชฌวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงชนัสนันท์  เทศศิริ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
213
นางสาวชนากานต์  คัมภีรปกรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
214
เด็กชายชนาธิป  พาณิชย์บูรพา
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
215
นางสาวชนิกานต์  นาถึง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงชนิกานต์  สุรัตนากรเกษม
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
217
เด็กหญิงชนิดาภา  ต่อฤทธิชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
218
นางสาวชนินาฤ  กิจรุ่งรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงชนิภรณ์  กลิ่นศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงชนิภัทร  คงสุขวัฒนากูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
221
เด็กหญิงชนิศรา  จตุพิธพรจันทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
222
เด็กหญิงชนิสรา  ผาวิรุฬห์สิริ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชเนตฤดี  สุขสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายชพัฒนกฤษฏิ์  จอมพารา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงชมพูนุท  วิริยานุทัย
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงชมพูนุท  อัศวอารีกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายชยณัฐ  รัศมีเจริญชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายชยพล  เต็มหลักทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายชยพล  ปริสัญญู
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
230
เด็กชายชยานันต์  ภัทรเสถียร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
231
นายชยานันท์  ระมาศ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงชยาภรณ์  ตุ่มมะ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
233
นางสาวชยาภรณ์  ผลโกศล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายชยุต  ชาญวนิชย์กุลชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายชยุตม์  อาจอำนวยวิภาส
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงชลกร  แก่นจักร
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงชลกร  ปัญญาศุภคุณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายชลเขตร  เทียนธนวินท์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
239
นางสาวชลดา  เลิศกิจรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายชลนิติ  วงศ์เมธานุเคราะห์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
241
เด็กชายชลภัทร  วรงค์ชยกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงชลลดา  เงาชะเกษมสุข
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงชลลดา  สินเจริญ
ม.3
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงชลันตา  สมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
245
นายชลันธร  ฉั่วบันลือ
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 5 ห้อง 159 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงชลิตา  รื่นสายชล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายชวนนท์  วงศ์ตระกูลจง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายชวนากร  ประสงค์ศิลป์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงชวัลญา  อยู่ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงชวัลนุช  ผลดีเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายชวัลวิทย์  พงษ์หัสบรรณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงช่อทิพย์  วัฒนาอาษากิจ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
253
นางสาวช่อผกา  ยุบลพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงชัชฎา  สุขะตุงคะ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายชัชพงศ์  นาคผดุงสุข
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
256
นางสาวชัญญา  งานนรดี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงชัญญา  ตั้งจิตวินัย
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงชัญญา  ธนาโนวรรณ
ม.2
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงชัญญาลักษณ์  จิรายุเพ็ญสกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
260
เด็กชายชัยธัช  เกตุผาสุข
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
261
เด็กชายชัยธัช  เอี้ยวเจริญวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กชายชัยวัฒน์  มโนสิทธิ์ชัยกุล
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
263
นายชัยสิทธิ์  มานพ
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายชาคริต  ยวงเเก้ว
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายชาญมานะ  ภวธรรม
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
266
นายชาญรวี  ใจสะอาด
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายชาตนันท์  อัศวชุติธำรง
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายชานนท์  เลิศนีรนาท
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
269
นางสาวชาริณา  จงมีพรชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
270
เด็กชายชาลี  แซ่เต็ม
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
271
เด็กชายชาลี  โลหะรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายชิติพัทธ์  วงษ์บุญเพ็ง
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
273
เด็กชายชินพัทร์  นิธิพรศรี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงชิษณุชา  ชุนเชาวฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงชิษณุชา  บัวเผื่อน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงชิษณุชา  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
277
เด็กหญิงชิษณุชา  หาญณรงค์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
278
เด็กชายชิษณุพงศ์  สถาปนา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงชื่นนภา  มาบางครุ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคำ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 161 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสอาดรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงชุติญดา  ไชยทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายชุติพนธ์  สาตจันพงษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
285
นางสาวชุติมา  วัตนะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายเชษฐพันธุ์  ใจเปี่ยม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงโชติกา  กิจศิริลาภ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายโชติพัฒน์  ตั้งจิตเจริญพณิช
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงโชติรสา  วณิชฤทธา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายไชยพัฒน์  ธรรมชุตินันท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงเฌอเอม  วรานุตระกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงญฎานิส  เพียรวิมุต
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายญาณพงศ์  ชัยสิทธิการค้า
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
294
เด็กชายญาณภัทร  นพพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
คณิต ม.ต้น
295
เด็กชายญาณาธิป  รุ่งเจริญทอง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงญาณิชศา  ศรีธีรเดช
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงญาณิศา  เจิมจรุง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงญาณิศา  ธนบุญสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
299
เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์สุประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
300
นางสาวญาณิศา  ริ้วรุจา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
301
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัฒนาพงศ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
302
เด็กหญิงญาณิศา  สีสังข์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
303
เด็กหญิงญาดา  คุ้มปรุ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
304
เด็กหญิงญาดา  รัศมีสุนทรางกูล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
305
นางสาวญานิกา  สมจอมชาญ
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
306
เด็กหญิงฎมิสา  ธันยาพรสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
307
เด็กชายฐกร  วินิชวงศ์
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
308
นายฐนกร  กุลภัทรชวฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
309
เด็กชายฐปนัท  ช่วงชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
310
เด็กหญิงฐรดา  ฐิตะธนัต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
311
เด็กชายฐากร  กฤตยาคุณากร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
312
เด็กชายฐานิตบูรณ์  ถาวรธนนันท์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
313
เด็กหญิงฐานิตา  สิริพรหมภัทร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
314
เด็กหญิงฐาปนีย์  เมืองจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
315
เด็กหญิงฐิฎาวัลภ์  ธรรมนูญรักษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 162 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงฐิติชญา  ชลธิชานันทน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
317
เด็กชายฐิติพงศ์  ปัญญาธโฬ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
318
เด็กหญิงฐิติพร  ทองนันทคุณ
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
319
นางสาวฐิติพร  สกลสุจินต์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
320
เด็กหญิงฐิติพร  สิริกาญจโนภาส
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
321
เด็กชายฐิติภัทร์  ศุขะพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
322
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัฒนชัยโกศล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
323
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หอมเกตุ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
324
เด็กหญิงฐิติวรรณ  กระจ่างนำ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
325
เด็กชายฐิติวัฒน์  ลิ้มพัฒน์นันท์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
326
เด็กชายฐิติวัสส์  อัศวเลิศพลากร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
327
เด็กชายฐิรพรรษ์  เพ็ญจำรัส
ม.1
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
328
เด็กหญิงฐิรีญา  อาภัสระวิโรจน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
329
เด็กหญิงฑิตยา  ชัชวาลสกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
330
เด็กหญิงฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
331
เด็กชายณกุมภ์  เทียนทองดี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงณชวัล  ฤทธิ์รุไทย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
333
เด็กชายณฐพล  เลาหเธียรประธาน
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
334
เด็กหญิงณธรณ์  ปิยะวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
335
เด็กหญิงณปภา  อุดมเลิศวนสิน
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายณพล  กาญจโนปถัมภ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายณพลพงศ์  ครองธนทรัพย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กหญิงณภัทร  วัฒนวารุณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายณภัทร  กล่อมสุนทร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
341
เด็กหญิงณภัทร  เลิศสัตตพรกุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
342
เด็กชายณภัทร  อังสุนันทวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงณมน  ขจรรุ่งศิลป์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
344
เด็กหญิงณรดา  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงณรัญญา  คุณชัยประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
346
เด็กหญิงณรัตน์ชา  ศรีเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายณวรรษ  อมรวิลาศ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายณวัสส์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
349
เด็กหญิงณัชชา  ธัมมะโชติเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงณัชชา  ภูเขานาค
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 163 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงณัชชา  รักวงศ์ขจร
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
352
เด็กหญิงณัชชา  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายณัชพล  นิลศิริ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายณัชพัฒน์  จรรยาอังกูร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายณัฎฐวงศ์  เกียรติกฤษฏา
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงณัฏฐชญา  สกุลกิตติมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุทุมสกุลรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
359
เด็กชายณัฏฐเดช  ธีระพรเพิ่มสุข
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงณัฏฐ์ปวีณ์  งามปิยะกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
361
เด็กชายณัฏฐพล  สุพรรณศรี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  พิพัฒนาศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  หิรัญโฆษิตวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
364
เด็กหญิงณัฏฐริณีย์  เจริญทวี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงณัฏฐา  แซ่ตั้ง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
366
เด็กหญิงณัฏฐา  ศิริบุญเรืองวงศ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงณัฏฐ์  โยธินพัชราธิติ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
368
นางสาวณัฐ  สาธุมนัสพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายณัฐกฤช  รุ่งเรืิอง
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายณัฐกฤษณ์  เบ้าสาลี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงณัฐจิรา  เดโชพลชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายณัฐชน  แก้วนุกูลทร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณัฐชนัญ  พงศ์สุวรรณสิน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงณัฐชยา  ธัญญาภิวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงณัฐชยา  ยมตะโก
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงณัฐชยา  รักเงิน
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายณัฐชัญ  น้ำเลี้ยงขัน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงณัฐชา  พร้อมมิตรญาติ
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงณัฐณรัณ  พฤฒิอาภากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงณัฐณิชา  เซี่ยง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงณัฐณิชา  เตชะอำนวยพร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผลห้า
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
383
นางสาวณัฐณิชา  อิทธิฤทธานนท์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
384
เด็กชายณัฐดนย์  วุฒิมงคลชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายณัฐดนัย  พึ่งสุนทรบัตร์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 164 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงณัฐธนิช  โพธิสุข
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงณัฐธยาน์  มณีโชติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
388
เด็กหญิงณัฐธิดา  กิจประสิทธิศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชกรม
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงณัฐธินี  ยุรยาตร์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กชายณัฐนนท์  พึ่งสุนทรบัตร์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงณัฐนพิน  ตันตินิพันธุ์กุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงณัฐนรี  วิสาพรหม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงณัฐนันท์  โชคบุญเจริญ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวณัฐนันท์  สวเวสุ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัฐนิช  เจริญกุลพิภัทร์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงณัฐนิชา  พลอินทวงษ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
398
เด็กหญิงณัฐปัณชญา  ชมภูทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
399
เด็กชายณัฐพงค์  ธำรงวีระวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
400
นายณัฐพงศ์  คงใหม่
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
401
เด็กชายณัฐพงศ์  สุขสมชีวิน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
402
เด็กชายณัฐพนธ์  หวู
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
403
เด็กหญิงณัฐพร  เจียระคงมั่น
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
404
เด็กหญิงณัฐพร  พยุงศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวณัฐพร  วิมลอนุพงษ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
406
เด็กชายณัฐภัทร  จันทราจีระธำรงค์
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
407
เด็กชายณัฐภัทร  จิราภานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
408
เด็กชายณัฐภัทร  ทิวาเวช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
409
เด็กชายณัฐภัทร  นาคทรัพย์
ม.1
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายณัฐภัทร  บำรุงชูเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายณัฐภัทร  พรหมมานนท์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
412
เด็กชายณัฐภัทร  มรรคสินธ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
413
เด็กชายณัฐภัทร  รัตนะกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
414
เด็กชายณัฐภัทร  ลือสกลกิจ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
415
เด็กชายณัฐภัทร  เลิศศิริมงคลกุล
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงณัฐมน  ผดุงพัฒโนดม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายณัฐยุทธ์  จันทร์หล้าฟ้า
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงณัฐรวี  ตั้งจิตสิตเจิญ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงณัฐรัตน์  นิลถนอม
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
420
เด็กชายณัฐวงศ์  ชินวรกิจ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 166 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงณัฐวดี  นิลถนอม
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
422
นางสาวณัฐวดี  เพ็ญเสวี
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐวรรณ  มัททวกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทรมัสการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงณัฐวรา  เศรษฐีชัยชนะ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายณัฐวัฒน์  อัศวเสริมเจริญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงณัฐวิภา  ลือสกลกิจ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
428
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วหนองปิง
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
429
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสาย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีโพธิ์อ่อน
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
431
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศีลอำนวย
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมชีวิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
433
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ธัชศฤงคารสกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
434
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อ่าวสาคร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงณัฐสินี  สกุลกิตติมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงณัฐสุดา  สกุลกิตติมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
437
นางสาวณัฐา  สุธาทรัพย์
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายณัทพัฒน์  พนาถิรกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
439
นางสาวณิชกานต์  ดีประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงณิชกานต์  พูลแก้ว
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงณิชกานต์  วรกิตติคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขพรสินชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงณิชกุล  พิชิตวุฒิกร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงณิชประกานต์  สังขจันทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงณิชสิรี  เกื้อกูลเกียรติ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงณิชา  บุญศรี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงณิชากร  เจริญราษฎร์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงณิชากร  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงณิชากร  อังศุพานิช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงณิชาภัทร  กิจธนไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงณิชาภัทร  อัษญคุณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงณิชาภัทร  เอี่ยมแก้วประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
453
นางสาวณิชาภัทร์  บรรเลงจิต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงณีรนุช  สันติสุขมงคล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงณุภา  สิงห์รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 167 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงดนยา  สุภาสอน
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงดรินทร์อร  เปลี่ยนรังษี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
458
เด็กหญิงดวงทิพย์  ตรัยมงคลกูล
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
459
เด็กหญิงดัลลัชวรรณ  กลันทกพันธ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงดุสิตธร  ศรีบวรมงคล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายเดชอดุลย์  ณ ระนอง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายเดชาวัต  ลิขิตพัฒนา
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายแดนชิน  เศรษฐรังสี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายตติยะ  บุญเลิศ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายต้นกล้า  ไข่มุกข์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงตรองภรณ์  อารีย์ชน
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายตรัย  ชัยรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
468
นางสาวตวิษา  ช่วยรักษา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายตะวัน  ศิวลักษณ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงตักษนััฏ  วิชัยดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
471
นางสาวตีรณา  ช่วยรักษา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายเตชยุตม์  พลับทอง
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงเตชินี  ภัทรวรธรรม
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายทชากร  ตันติธนากรกุล
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
475
เด็กชายทรงธรณ์  มัททวกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
476
เด็กหญิงทริตราภรณ์  ชำนาญศิลป์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายทศพล  สุขุมาริน
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายทักษพล  อังสกุลอาภรณ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายทัตพงศ์  ปรุงแสง
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
480
เด็กชายทันทัพ  กิรติเสวี
ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงทัศมน  สุระคำแหง
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
482
เด็กหญิงทิพนาถ  ไชยวรินทรกุล
ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  วงศ์สวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
484
นางสาวแทนตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายแทนไทย  เปรุณาวิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายแทนไทย  เปรุนาวิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
487
เด็กชายแทนปิติ  สุภัทรวณิชย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายธงทอง  ธงทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
489
เด็กหญิงธชพร  ดำพะธิก
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กหญิงธญานี  เกียรติ์สุขสถิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 168 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงธตรฐ  วิริยะประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายธนกฤต  มณีสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายธนกฤต  ยูงสมพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายธนชิต  สุขเสมอ
ม.1
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
495
นายธนโชค  วานิชผดุงธรรม
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
496
เด็กชายธนดล  เกียรติกวินวงศ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
497
เด็กชายธนดล  จิตต์ธรรมเลิศ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
498
เด็กชายธนดล  วงศ์ประภาธิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายธนเดช  ตั้งตรัยรัตนกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กชายธนเดช  รัตนกรพันธ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายธนทัต  สว่างวิทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายธนธร  จิรรุจิเรข
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
503
เด็กชายธนธร  ศิริปุณย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายธนธรณ์  วีรดิษฐกิจ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
505
เด็กชายธนนันท์  คงพูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายธนบัตร  สุยะ
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายธนบูรณ์  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายธนพนธ์  หารจำนงค์เดช
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
509
นางสาวธนพร  ชาญสมร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงธนพร  เติมทอง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงธนพร  หวังพีระวงศ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายธนภณ  ทองร่มโพธิ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงธนภรณ์  เมฆพฤกษาวงศ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงธนภรวรรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายธนภัทร  ตติยานุพันธ์วงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายธนภัทร  เนาถาวร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายธนภัทร  พิพัฒน์ศรีกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายธนภัทร  สมุทรวณิช
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายธนภัทร  อาทรสุทธิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายธนภัทร  อำนวยวิทย์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
521
นายธนภูมิ  ดวงเดือน
ม.3
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
คณิต ม.ต้น
522
นายธนภูมินทร์  นาคอุไรรัตน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงธนวรรณ  ลี้
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
524
นายธนวัฒน์  สายเรี่ยม
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายธนวัฒน์  อนันต์สุขเสรี
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 6 ห้อง 169 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
นายธนวันต์  ภาณุทัต
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายธนวิชญ์  มงคลเจริญลาภ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายธนเศรษฐ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
529
เด็กชายธนัช  ดีสุขพร
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงธนัชพร  นิรันดรพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
531
นางสาวธนัชพร  พวงนาค
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
532
เด็กหญิงธนัชพร  มงคลเจริญลาภ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
533
เด็กหญิงธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงธนัญญา  หมอปาน
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายธนัทชัย  สกุลโรจนวงศ์
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
536
นายธนากร  ไชยช่อฟ้า
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
537
นายธนากร  เมืองคง
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายธนาธร  กิตตินววิธ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายธนาธร  ปิยสถาพรพงศ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายธนาธิป  คีรีวรรณ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
541
เด็กหญิงธนาภา  บำรุงศรี
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
542
เด็กหญิงธนารีย์  เกรียงกรกฎ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายธนาวุฒิ  วิไลรัตนดิลก
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
544
เด็กชายธเนศพล  นิมิปาล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายธภัทร  จรูญวรรธนะ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงธมนวรรณ  วนานุกูล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงธมลวรรณ  ซือเธียรสกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงธมลวรรณ  พงศ์บัว
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายธรรมปพน  ปัญญางามเนตร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายธราวุธ  ชิณเพ็ง
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงธฤดี  ไพศาลสมบุญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
552
เด็กชายธวัชชัย  สุนทรวรดิลก
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
553
เด็กหญิงธวัลพร  ศรีศิริรัตน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
554
นางสาวธวัลหทัย  ไมตรีจิต
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายธัชชัย  ศรีมุนินทร์นิมิต
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายธัญ  ไชยมาดี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงธัญกร  โลห์สุวรัตน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงธัญชนก  จิรชัยรัตนสิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงธัญชนก  ดวงใจ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงธัญชนก  เลาวานันท์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 182 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงธัญชนก  สงวนเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงธัญญธิดา  คงสบาย
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สังวรโยธิน
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธัญญ์วรา  ประมูลมาก
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถมปัด
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงธัญดา  ภิญโญภาพ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงธัญธร  ลีธรรมชโย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงธัญภัส  เกิดกลิ่นหอม
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงธัญมน  หมั่นกิจ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธนินจีราวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงธัญรดา  นันทเบญจพล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงธัญรดา  มหัทธโนบล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธนเขตไพศาล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงธัญวลัย  อภิญ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงธัญสิริ  ประทีปวิทยวณิช
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงธันย์ชนก  เตชะรัตนกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวธันยพร  บูรณตรีเวทย์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงธันยพร  ลิ่วเจริญศักดิถูล
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
579
นางสาวธันยพร  อุสาหะการี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงธันยาภัทร์  สุขขี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงธิจิรา  ศรียุบล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงธิดาพร  ประยงค์พันธ์ุ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวธิตา  ว่องวานิช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงธิติพร  บุญประเทือง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายธิติวัฒน์  ทองประเสริฐแสง
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงธิษณามดี ซุย  คิมาตะ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายธีนาถ  วีรดิษฐกิจ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
588
นายธีรเทพ  สุวรรณแสนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายธีร์ธวัช  ย้อยเมือง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
591
นายธีรภัคร  ขัดกันทา
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
592
นายธีรภัทร  เศรษฐีชัยชนะ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายธีรภัทร  สุขทิพยาโรจน์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายธีรภัทร  แสงนารายณ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายธีรภัทร์  กลมกลาง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 183 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายธีรภัทร์  วุฒิกนกภิรมย์
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
597
นายธีรเมธ  รัศมีเจริญชัย
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายธีรเมศ  บงกชมาลี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายธีรยุทธ  นุชผดุง
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธีรวัฒน์  ทัตธนานุรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
601
นายธีรวัฒน์  ศรีวาปา
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายธีระเดช  ชวะนิตย์
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงนนทกร  คล้อยใหญ่
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงนนทิชา  ชลายนนาวิน
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวนนทิชา  โสฒิพันธ์ุชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายนพดล  แจ้งพลอย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
608
นางสาวนพรัตน์  เพ็ชรไชย
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายนพรุจ  หิรัญยไพศาลสกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายนพวิชญ์  ศรีภิญโญ
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงนภสรณ์  อุ่นวัฒนนุกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายนภสินธุ์  ไชยนาพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงนภัส  จิตรยรรยง
ม.1
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงนภัสนันท์  ศิริเนตรเมธีกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงนภัสรา  อัศวเลิศศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวนภัสสร  เตียวเจริญโสภา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงนภัสสร  สุขพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงนภาดา  ฟุ้งเกียรติ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงนภาภัทร  มนต์วานิชภักดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายนภีรติ์กุล  คณากรไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงนรกมล  ตรีตรง
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายนรบดี  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงนริสรา  แสงโคตร
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
625
นางสาวนรีกานต์  ยันต์มงคล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายนฤบดินทร์  เปรมศรี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงนฤภร  เชี่ยวชลาลัย
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงนลพรรณ  พลเสน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงนลินนาถ  เกียรติเรืองพงษ์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
630
นางสาวนลินนิภา  วุฒินราพร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 184 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงนลินรัตน์  ศรีวิริยานนท์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงนวพรรณ  คุณสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงนวพรรษ  เปล่งอารมณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
634
นางสาวนวันดา  เรืองไทย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงนวินดา  พันธุ์พิมานมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายนัทธภัทร  ภู่ถาวรทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงนัทธมน  คงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงนัทหทัย  ธนะสุพรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงนันท์นภัส  ติยานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเชิด
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
641
นางสาวนันทนัช  มะโดด
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กหญิงนันท์นัฑ  ลิสวัสดิรัตนากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงนันทวรรณ  พรหมสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายนันทวัฒน์  ยังตรง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงนันทิชา  จิรังนิมิตสกุล
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนันพินิศ  รู้ประกอบกิจ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงนาเดีย  หมัดนุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
648
นางสาวนารีรัตน์  แป้งหอม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงน้ำเพชร  แสงอรุณ
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนิชานันท์  ชุณห์เสรีชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงนิชานันท์  ยุทธพงศ์พิสุทธิ
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงนิชาภา  อัศวปยุกต์กุล
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงนิชาวรีย์  แซ่เอี้ย
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงนิซรีน  เต๊ะหลง
ม.3
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงนิดานุช  ชื่นทรวง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายนิติภูมิ  สุขชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
657
นายนิธิกร  ปุณณลิมปกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายนิธินันท์  วสุนรเสฏฐ์
ม.3
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
659
นางสาวนิธิพร  จันทา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายนิธิวัฒน์  ธรรมปริพัตรา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายนิธิศ  ทับทอง
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายนิธิศ  หวังถาวร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงนิภาดา  ไฝ่เมตตา
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายนิรัติศัย  จงมานะกิจ
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงนิศารัตน์  ฉัตรพิภพ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 185 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงนุชวรา  วิทยสุทธาพร
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงนุดี  ภัทรไตรรัตน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงเนตรนภา  กิริรัมย์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงเนื้อแพร  ดวงศรี
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงบงกช  บัวศรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายบรรณกานต์  คงพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
672
เด็กชายบริญญา  เสรีศิริขจร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
673
นางสาวบุญชิตา  บุญโชคช่วย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงบุญญาพร  คงปัญญาสันติสุข
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
675
นางสาวบุญญิสา  วงศ์สวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงบุญรักษา  ฉิมชั้น
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงบุญสิฏา  ตรงต่อกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงบุญสิตา  เก่งโสภณ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงบุญสิตา  ฉิมชั้น
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงบุณยวีร์  ธีระวัฒนชัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายบุณยสิทธิ์  เหล่าภักดีวุฒิ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายบุลเสฏฐ์  สวาทะสุข
ม.2
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงบุษกร  บูชา
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงบุษบา  ฤทธิชัย
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงบุษราคัม  เลิศพัฒนชาติ
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายบูชิตะ  อคีรโชติ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงเบญจพร  ไตรยะพานิช
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงเบญญาภา  จูงจิตไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายปฎิญญา  หาดรักษกุล
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายปฎิพน  ประจำเมือง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายปฏิญญา  รังรักษ์ถาวร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายปฏิพัทธ์  หงส์จันดา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายปฏิภาณ  ท่าพริก
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายปฏิภาณ  ศักดิ์ธนวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายปฐมพงษ์  คูเจริญไพศาล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงปณัฐพร  กลิ่นมณฑา
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายปณัย  คุตตะศิริสุข
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงปณิดา  ยิ้มสง่า
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงปณิดา  สกุลวีระ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงปทิตตา  นนทดิษฐ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคารสิรินธร (อาคาร 1) ชั้น 8 ห้อง 186 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กหญิงปทิตา  สิมเสมอ
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงปนัดดา  กาดกอง
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงปนัดดา  พิมพา
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงปนัดดา  เลิศทรัพย์มงคล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายปนิธาน  เกาะแก้ว
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายปพณ  ศุภชัยศิริกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายปพนธีร์  นุ่มวงษ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงปภัทรดา  อภิธนังศิริ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
709
นางสาวปภาวดี  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อัศวะศิริจินดา
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
711
นางสาวปภาวี  กุศลศิลป์วุฒิ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงปภาวี  เซ็น
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายปภินวิทย์  ตันศรีประภาศิริ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงปโยธร  ไชยศรี
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายปรมะ  ฤทธิบันลือ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายปรมะ  สวรรค์ปัญญาเลิศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายปรมา  ไพสิฐตระกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงประกายเพชร  เกียรติคุณพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายประทัด  โพธิครูประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายประภาส  ปรีชาเลิศศิลป์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายประวิณ  อักษรมัต
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงประวีณ  เหล่าพูลทรัพย์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงประอร  ธารีบูรณ์ชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายปรัชญา  พาหุโยธินคุณา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายปรัตถ์  เกษรแพทย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงปรางรัตน์  พงษ์สุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
727
นางสาวปราญชลี  มงคลธีระสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงปราญชลี  สุประสงค์สิน
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงปราณปริยา  ศรีแพรศรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายปรานต์  ชโลธรพิเศษ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายปราบ  หิรัณยชาตรี
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงปริณดา  โลพิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงปริณภา  ตุ้มทองคำ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
734
นางสาวปรียานุช  จันทร์วิชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงปวริศา  ทิมมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงปวีณ์นุช  บูรณพาสน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ผดุงพรรค
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
738
นางสาวปวีณา  ชิโนทัย
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
739
เด็กชายปองชยุต  วัชรบุษย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
740
นายปองพล  ราชรักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
741
เด็กหญิงปัญญดา  ศักดิ์ศรีสกุลชัย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงปัญญดา  สิริพรหมภัทร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงปัญญปรัชญ์  วิทย์ประเสริฐกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงปัญญพร  โล่ห์ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กหญิงปัฐทิชา  มหกิจเดชาชัย
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ลันวงษา
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุธีร์วรพงศ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงปัณฑ์  จันทร์เพ็ญ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายปัณณฑัต  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายปัณณทัต  สุสานนท์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายปัณณธร  ภัณฑ์กิจนิรันดร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายปัณณธร  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงปัณณพร  การกลจักร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายปัณณวัชญ์  สถาน
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายปัณณวิชญ์  โบว์ศิริกุลเดชา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลัคนานนทิวงศ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายปัณณวิชญ์  เสตวรรณา
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงปัทมวรรณ  ถวายนิล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงปาณณิชา  แสงดารา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงปาณิสรา  พุกกะคุปต์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงปานหทัย  สุขศิล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
762
นางสาวปาลิดา  สายทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงปิณฑิรา  เนตรศิริ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงปิ่นกนก  ศรีมาจันทร์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายปิยเชษฐ์  กานดา
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงปิยมน  ทรงพานิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายปิยะพัฒน์  จรัสเบญจวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
768
นายปิยะวัฒน์  อรุณลักษดำรง
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายปิยังกูร  แก้วหัวไทร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายปิยังกูร  ชาญวานิชบริการ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กหญิงปิยากร  ธนะพงศ์พิทยา
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงปิยากร  สุขพรรณ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงปิยาพัชร  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงปีติมน  อรุณวิริยะกิจ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงปีย์วรา  ช่อมณี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงปุณญภา  มหารัตนมาลัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายปุณณวิช  เจนสถิรพันธุ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายปุณณวิช  หวังเจริญรุ่ง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายปุณณวิทย์  สุทธิเจริญพร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายปุณณัตถ์  พวงไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงปุณยวีร์  พิเชียรโสภณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงปุริมา  นะวะสด
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงปุลิน  เนรมิตรัตนประชา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงเปรมยุดา  อังคะวิชัย
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงผุสชา  ขุนทิพย์ทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายพงศกร  คมใส
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายพงศธร  ตั้งจิตวิริยะ
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายพงศธร  ตุ้มทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายพงศธร  วีรวิบูรนันท์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายพงศ์ประภัทร์  โยขรรเวศ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
791
นายพงศ์พล  ดวงรัตนชัย
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
792
เด็กชายพงศ์พล  แดนพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
793
นายพงศ์พัฒน์  เกียรติธรรมลาภ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงพงษ์พิชชา  ชูครุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
795
นายพชร  คุมปชัยวรรณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายพชร  ชื่นภิรมย์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายพชร  บุญสร้างสุข
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงพชรมน  อลงกรณ์โชติกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงพชรวรรณ  ชมชื่น
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
800
นายพชรวิชช์  อนุมอญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงพทธ์จีรา  เศรษฐศาศวัต
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวพนอรัตน์  เลิศลิลิตรุ่งโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงพนิตตา  ฟักประไพ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
804
เด็กชายพบระวี  ธาตุนิยม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายพรกฤตย์  ลีลาจารุวรรณ
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงพรจิรา  วัฒนศีลวัต
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงพรชนก  ถิรคุณโกวิท
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงพรชนก  ทับเทศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
809
นางสาวพรชนิตว์  ขำวรุณ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
810
นางสาวพรชิตา  พงศ์สุทธิยากร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงพรธีรา  โตวรกุล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงพรนัชชา  มงคลชัยประทีป
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงพรพามา  พิสิฐบุตร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงพรพินิต  ตันเตริญ
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงพรรณพษช  เชิดเกียรติสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงพรรณภัทร  ปิยภากรวุฒิกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงพรรณอร  เลิศสุดคนึง
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
818
เด็กหญิงพชรธรณ์  มากมี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กหญิงพรรษชนม์  ไกรคุณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กหญิงพรรษชล  พรานันท์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายพรหมลักษณ์  ธีระปัญญาชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงพราพราว  ประทีปอุษานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
823
นางสาวพริมา  ตั้งธรรม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงพริมา  ปัญจบุรี
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายพริษฐ์  ปรีชาชัยสุรัตน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
826
เด็กชายพฤกษ  รังสิพานิช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงพฤษ์ไพลิน  ตันติศิลปพงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายพล  เวหาประเสริฐศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายพลกฤต  คำภู
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายพลณพงศ์  ศรีสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายพลพงษ์  แซ่เอี๊ยะ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายพลพล  โพธิ์สุข
ม.2
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายพลวุฒิ  ขำโขนงงาม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพลอยไพลิน  มาลัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพวงแก้วชมพู  แพ่งสภา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
836
นายพศิน  เนตรศุขำ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายพศินณัฐ  วงศ์ธัญวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
838
เด็กชายพสิษฐ์  โกมลสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
839
เด็กชายพสิษฐ์  มหารัตนมาลัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายพสิษฐ์  ลี้สุทธิพรชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายพสิษฐ์  สุรักษา
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายพสุธร  มิตานี
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงพอหทัย  บุญนำมา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายพักรกฤษฏิ์  สิริภูมิวัฒนา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายพัชชา  แจ่มนิยม
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงพัชนุช  นาคะยืนยงสุข
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงพัชรญา  ปานย้อย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
848
นางสาวพัชรพร  พิทยาคมกุล
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงพัชรพร  แสงอ่อน
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายพัชรพล  วงศ์วิสุทธิรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงพัชรสุดา  นามวงษ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงพัชริญา  ชวลิตจินดา
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ธัญยนพพร
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
854
นางสาวพัดชา  สุขใย
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
855
นายพัทธดนย์  พัชรพจนากรณ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กชจรัสศรี
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีแสวงทรัพย์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงพัทธนันท์  ฉัตรอนุมานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
859
เด็กหญิงพัทธนันท์  บงกชมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
860
นางสาวพัทธนันท์  ลีลาธีระกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงพัทธนันท์  อินทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายพัทธพล  นฤมลฤทธิไกร
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพันธิน  พินทุสรชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายพันธุ์ธัช  ณ พัทลุง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพัสกร  ลี้สุทธิพรชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงพิชชา  พชรธนสาร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงพิชชาพร  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงพิชญ์กานต์  ประทีปรัตน์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ต่ออภิชาตตระกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงพิชญ์สินี  พิชญ์พิเชฐ
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายพิชญะ  ก่อวัฒนมงคล
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายพิชญะ  ประสิทธิมี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงพิชญา  ถาวรรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงพิชญา  วรเสฏฐกูล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงพิชญา  อิสระวิภาต
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงพิชญาพร  ลื่อสิริพรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วไวยุทธิ์
ม.2
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายพิชญุตม์  บุญเลิศนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายพิชเญศ  อุดมศรีโยธิน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายพิชเยนทร์  เพชรชื่นสกุล
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
882
นางสาวพิชามญช์  วรสุทธิไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงพิชามญช์  อนุกูลการกุศล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงพิชิตา  เจริญตาม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงพิทธวรรณ  บงกชมาศ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
นางสาวพิพรรษพร  กัญจนมงคลกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
887
นายพิพัฒน์  วัฒนพิทยกุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงพิมณภัทร์  ฐิติกุลภัคพงศ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตั้งเกษมภิญโญ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ญอัมพร
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุจิชานันทกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โรจน์วาธรรม
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โล่วณิชเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  รัฐวิวรรธน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เผือกพูลผล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  เจนจิรพจน์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ศรีทองกิติกูล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงพิมพ์นิยม  นันตยุ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เศวตคาม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศิวโรรสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รัตนไพบูลย์พงศ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  คำกาหลง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตรีกิตติคุณ
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญเชิดชัยยันต์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เปี่ยมมงคลชัย
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมลา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงพิมพ์สภา  พลบุตร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงพิมพิศา  โฆษิตพงศ์
ม.2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงพิยดา  พิลากรณ์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงพิรญาณ์  ชาคริยานุปกฤต
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
นางสาวพิรญาณ์  ไพบูลย์ลีสกุล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงพิสชา  จตุทอง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
913
เด็กชายพิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล
ม.1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์นิเวศน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายพิสิษฐ์  อุดมศรีรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงพิสุทธฺิ์ชญา  กิตติธารทิพย์
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงพีร  สัตย์เพริศพราย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายพีรณัฐ  คล้ายคลึง
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
919
นายพีรดนย์  กระจ่างโพธิ์
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงพีรดา  ตรีระพงศ์พิชิต
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงพีรดา  นิสภารมย์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงพีรดา  อิทธิผลชัย
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายพีรธร  พรหมลิขิตชัย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
924
นายพีรพัชร์  ไตรรัตนา
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายพีรพัฒน์  พันธู์ดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายพีรพัฒน์  พิพิธวรรณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
927
นายพีรภาส  หาญณรงค์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
928
นางสาวพีรยา  จันทร์โอทาน
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงพีรยา  ธเนศอนุกุล
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กชายพีรวัฒน์  ตันตสิรินทร์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
931
นายพีรวัส  โกสุมบงกช
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
932
นายพีรศักดิ์  ธีระกุลวัฒน์
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายพีรัช  กิจธนามงคลชัย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงพุฒทชาติ  ดำรงค์รัตน์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
935
เด็กชายพุฒินาท  ภู่อภิสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงพุธิตา  กุลภารัชต์
ม.3
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวเพชรประกาย  ศิริเผ่าสุวรรณกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงเพ็ญกัญญา  ไพศาลเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วิศาลสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สหชัยเสรี
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
941
นายเพรียบพล  พงศะบุตร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายเพิ่มระวี  ธาตุนิยม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงแพร  พรทาบทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงแพรขวัญ  กฤษณวงศ์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงแพรวนภา  ตั้งวรรณวิทย์
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงแพรวนิต  ถาวรรุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงแพรวมณี  วสุวัฏฏกุล
ม.3
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  จันทร์ธำรงกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงแพรวลดา  ใจเข้ม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
950
นางสาวแพรวา  จันทนาภรณ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงภกรกัญจน์  ครีวิริยานนท์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงภคพร  ฟูกลิ่น
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงภคมน  ตระการกิตติกุล
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายภณธเนศ  อ่อนธานี
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายภวัต  สถาพรพิริยะเดช
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
956
เด็กชายภวัต  อรุณชัยชนะ
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายภวัต  อุ่นจิตต์วรรธนะ
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงภวิกา  นันทาภิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงภวิกา  ภวังค์จิตสกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
960
นางสาวภสวรรณ  ไชยประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงภัคจิรา  ไกรกานนท์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
962
เด็กชายภัคธร  เพชรรุ่งรัศมี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงภัคธีมา  เสริบุตร
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงภัคศูภางค์  บุญเทพ
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงภัณฑิรา  ด่านวรุฬหวณิช
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
966
นางสาวภัณฑิรา  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายภัทชณณ  สุระคำแหง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงภัททิยา  อปริมาณ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงภัททิรา  อนุศาสน์อมรกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายภัทร  ภัทรวรธรรม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงภัทรกัญญา  เสวิกุล
ม.3
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงภัทรพร  เอี่ยมศิริกิจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายภัทรพล  ฆังนิมิตร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายภัทรพล  ตันนิรันดร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
975
นายภัทรพล  วุฒิชัยอนากร
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงภัทรรัตน์  สว่างใจ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงภัทรวดี  นิรฉัตรสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงภัทรศยา  ภาวโน
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงภัทรศรณ์  จิระสมรรถกิจ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงภัทรสุดา  พุ่มพันธ์ุวงศ์
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กหญิงภัทราพร  อธิเวชสกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงภัทราวดี  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงภัทรินทร์  แซ่แต้
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายภัศพล  อุประกูล
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายภากร  นันทอารี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายภากร  วัฒนาพูนชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายภาคิน  สายต่อเนื่อง
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายภาคิน  เหมกิ่งเพชร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายภาธเนศ  หลงประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายภานุพงศ์  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายภานุรุจ  แพทย์ชีพ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
992
นายภานุวัฒน์  ทศสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงภาพพิมพ์  ชุณหพงษ์พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงภาพร  อุทัยวัฒนภักดี
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
995
นางสาวภารดี  สุวรรณแก้ว
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงภาวิณี  จงแก้วเจริญ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงภาวิดา  สายพวรรณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงภาวินี  พิมมาศ
ม.2
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงภาสินี  จริยต์นติเวทย์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงภาสินี  ตรีทิพย์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงภาสินี  พงษ์พัฒนะ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงภาสินี  มีแต้ม
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงภิญญดา  พิพัฒน์อนุสรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายภีร์นิธิ  สุขใจเจริญกิจ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงภูชิญา  สุขศิริ
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กชายภูเบศ  อุฬารเสถียร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กชายภูผา  เพ่งผล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายภูฟ้า  จันทรพัฒน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กชายภูมิ  ปฐมกุลเวสารัช
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กชายภูมิ  พิบูลโภคานันท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายภูมิตะวัน  ชวาลทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กชายภูมิธันว์  สุวรรณชัยศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กชายภูมิบุตร  ทิพย์ประชา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงภูมิพัชร  หวังวิทยากุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายภูมิพัฒน์  เมฆธน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
นายภูมิภพ  สุวรรณาภิชาติ
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายภูมิภัทร์  จารภัทร์
ม.1
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1018
นายภูมิรพี  พันธ์กล้า
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงภูมิลักษมิ์  วงศ์ชนะภัย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กชายภูริ  ภูมีคง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงภูริชญา  กุลสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1022
นางสาวภูริชญา  ไทยทอง
ม.3
โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงภูริชญา  อภินทนาพงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายภูรินทร์  วิสุทธิรัตนกุล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายภูรินท์  ถนอมศักดิ์ยุทธ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายภูรินท์  พรัมรัตนพงศ์
ม.3
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กชายภูรินท์  หาววงษ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายภูริพรรดิ์  เชาว์ประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กชายภูรีภัทร  รักบ้านเกิด
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กชายภูวดิษฐ์  เหลืองประพันธ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวนิช
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงมณีนุช  เลิศมงคลโชค
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงมณีมาลา  แสงเงิน
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงมณีรัตน์  ไทยปิ่นณรงค์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงมณีรัตน์  วงศ์เพียรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงมณีรัตน์  เหลืองปฐมอร่าม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงมธุรดา  วิเศษสินธุ์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กชายมนต์ณัฐ  ผกาสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงมนต์นภา  คะแก้ว
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงมนพัทธ์  กิจชัยนุกูล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงมนัญชยา  แก้วเคน
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงมนัญชยา  เตชุกร
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1043
นายมนัส  หมู่เย็น
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตระกูลเรืองโรจน์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงมนัสวี  กิจสมมารถ
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กหญิงมนิษา  หงษ์ดิลกกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กหญิงมัชฌิมากร  รอดสุทธิ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กหญิงมัณฑิตา  ศิวะพิทักษ์ตระกูล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงมัสยา  พัฒนารุ่งพานิช
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงมาชารี  บัวเผื่อน
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายมาตุภูมิ  สุนทรธานนท์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กชายมานะ  โชคสิริมงคลกุล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กชายมารุต  ภัทรสมเจตน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กชายมินทดา  มารมย์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงมินท์ธิตา  แดงเรือ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กชายมีนธดา  วัฒนารักษ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กชายเมธาเทพ  ขึมภูเขียว
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กชายเมธาวินท์  ทองนที
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กชายไม้  นรพงษ์
ม.3
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1060
เด็กหญิงยลศิริภัทร  แก้วนารี
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงยศธร  อิ่มแสงสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กชายยศพัทธ์  คงทรัพย์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กชายยศภัทร  แก้วนารี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กชายยศวัฒน์  กิตติภูมิชัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กชายยศวิธ  เงินวิวัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงโยษิตา  ปึงศิริเจริญ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1067
นายรชต  รัตนธาดา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กชายรชา  ผดุงพิทักษ์ชน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1069
นางสาวรชาชล  พรหมขุนทอง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กชายรณกฤต  พงษ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
คณิต ม.ต้น
1071
นางสาวรณญา  กิตติโกมลเดช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1072
เด็กชายรพีพัฒน์  พุทธพงษ์ศิริพร
ม.2
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงรมิดา  เทียนมหาสาทิศ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงรวิกานต์  เอื้อเฟื้อ
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กชายรวิชญ์  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กชายรวิชญ์  อนันตะเศรษฐกูล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงรวิดา  เกียรติยศสกุล
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1078
นางสาวรวิพิมพ์  ถนอมศักดิ์ยุทธ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1079
นายรวิภาส  ศิริพิทยกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงรวิษฎา  ยุคเกษมวงศ์
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงรสกร  เตชะมหพันธ์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กชายรัชพล  สง่าเพิ่มพูน
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายรัชพล  ห่วงมณี
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายรัญชน์  อริยศรีวัฒนา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายรัฐพล  มีลาภ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายรัฐวิทย์  รัฐวิวรรธน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1087
นายรัฐศักดิ์  พวงวาสนา
ม.3
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กหญิงรัณธิดา  นิกพงศ์
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กหญิงรัตนพัฒน์  กิจบำรุงศาสน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายรัตนศีล  รัตนยานนท์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงรัศมี  สว่างเกียรติกุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงรินรดา  แก้วปลั่ง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงรินรดา  ปั้นศิริ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กหญิงรินรดา  อมรทศพรพงศ์
ม.3
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงรินรสา  อินจันทร์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กชายรุ่งเกียรติ  เลิศกิตติวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กหญิงรุ่งรวี  พิพิธมงคลการ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มีชัย
ม.1
โรงเรียนปัญญาวรคุณ
คณิต ม.ต้น
1100
เด็กชายรุจ  ด่านศรีบูรณ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายรุจ  อรุณพฤกษากุล
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กหญิงรุจาภา  งามเจริญสถาพร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1103
เด็กชายรุจิภาส  ฐานะกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1104
นางสาวรุจิภาส  ฟางศรีสุนันทา
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1105
เด็กหญิงรุจีรดา  วิโรจนานุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1106
เด็กหญิงฤชุกร  จำรัสพร
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1107
เด็กชายฤทธิ์เชษฐ์  ศิริมังคลานุรักษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1108
เด็กหญิงลภัส  สังวรประเสิรฐ
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1109
เด็กหญิงลลิต์ภัทร  พุ่มนิคม
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1110
เด็กหญิงลลิตา  อังศุพานิช
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1111
เด็กหญิงลักษิกา  หงษ์ษา
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1112
เด็กหญิงลัคนบุตร  คำชม
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1113
เด็กหญิงลานนา  ตันสุขานันท์
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1114
เด็กชายวงศธร  เลิศอัศวรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1115
เด็กชายวงศ์พันธุ์  โล่ห์ดาบชัย
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1116
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธรรมสโรช
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1117
เด็กชายวชิรพันธ์  มีพรผดุงเกียรติ
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1118
เด็กชายวชิรวิทย์  พินิตไพศาล
ม.1
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1119
เด็กชายวชิระ  เหมือนหยกสกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1120
เด็กหญิงวทานิยา  อัศวลิขิตเพชร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงวนัชพร  ศุภโชคชลกุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1122
เด็กหญิงวนัสพร  เจริญไพบูลย์สิน
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1123
เด็กชายวรกร  รัตนราษี
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1124
เด็กหญิงวรกานต์  จักรวิวัฒนากุล
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1125
เด็กหญิงวรกานต์  สนธิไชย
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1126
เด็กหญิงวรชิสา  เลิศธัญธนา
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1127
เด็กชายวรธฤษ  จึงเเสงสถิตย์พร
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1128
เด็กชายวรนิพิฐ  ธนทวี
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1129
เด็กชายวรภพ  เปี่ยมผล
ม.2
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
1130
เด็กชายวรเมธ  ชีพธรรมคุณ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1131
นางสาววรรณกานต์  จงก้องเกียรติ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1132
เด็กหญิงวรรณพร  ชาญธวัชชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1133
เด็กหญิงวรรณพร  ซึ่งเจริญยิ่ง
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1134
เด็กหญิงวรรณวนัช  มณีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1135
เด็กหญิงวรรัตน์  คำพิบูลย์
ม.2
โรงเรียนโยธินบูรณะ
คณิต ม.ต้น
1136
เด็กชายวรวุฒิ  ปกรณ์ธนภัทร
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1137
เด็กชายวรเวธน์  อัศวลายทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1138
เด็กหญิงวรัญญา  ประชาสันติสุข
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1139
เด็กหญิงวรัญญา  โอฬารสกุล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1140
เด็กหญิงวรัณย์พร  จันทนยิ่งยง
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1141
เด็กหญิงวรันธร  ธีระดากร
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1142
เด็กหญิงวราพร  เยาวพักตร์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1143
เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
1144
เด็กหญิงวรารมย์  โสฒิพันธ์ุชัย
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1145
เด็กหญิงวรารีย์วัลย์  ศุขอัจจะสกุล
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1146
เด็กชายวรินทร  แซ่อั๊ง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1147
เด็กชายวรินทร  ธัญภัทรกุล
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1148
เด็กหญิงวรินทร  อุ่นเสมาธรรม
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1149
เด็กหญิงวริศรา  กิจทวีสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1150
เด็กหญิงวริศรา  ชวเมธี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1151
เด็กหญิงวริศรา  วิภาบุษบากร
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1152
เด็กหญิงวริศรา  สุตาธิกานนท์
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1153
เด็กหญิงวริษฐา  ธาดาชนะสุนทร
ม.1
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1154
เด็กหญิงวริษา  วายุเหือด
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1155
เด็กหญิงวริสรา  เจริญอาภารัศมี
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ฃั้น 4 ห้อง 246 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงวฤณธร  มหัตนิรันดร์กุล
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1157
เด็กชายวศกร  นพวรรณพร
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1158
นายวศิน  ทักษิณวราจาร
ม.3
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1159
นายวสุพล  สันติยานนท์
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1160
เด็กชายวัชรพงศ์  ธีระวิเชียรเจริญ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1161
เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์แก้ว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1162
เด็กชายวัชรภาส  วิริยะสุธรรม
ม.3
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
คณิต ม.ต้น
1163
เด็กชายวันชัย  ดูสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์
คณิต ม.ต้น
1164
เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนอาภาโรจน์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงวัลลิกา  พันธ์คำ
ม.1
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงวาดตะวัน  แซ่จึง
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงวาปี  รักษ์บำรุง
ม.3
โรงเรียนวัดราชโอรส
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กชายวาฤทธิ์  สีวิลัย
ม.3
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1169
นางสาววิชญาพร  เกียรติกังวาฬไกล
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กชายวิชญ์  ธรานนท์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กชายวิชยุตม์  กลั่นกล้า
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1172
เด็กชายวิชยุตม์  เเพงอ่อน
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1173
เด็กชายวิทวัส  ก่อเจริญวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงวิภาดา  สายทอง
ม.2
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงวิภาวินี  เตชะพงษ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1176
นางสาววิภาวี  อรุณวิราม
ม.3
โรงเรียนศึกษานารี
คณิต ม.ต้น
1177
นายวิภู  ศรีทองกิติกูล
ม.3
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงวิมลวรรณ  อรรถาชน
ม.2
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กหญิงวิรกานต์  พรล้ำฟ้า
ม.1
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงวิรัลนัฐ  ศรีทิพยวรรณ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงวิลาสินี  เตชะพงษ์
ม.1
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กชายวิศรุต  ลิ้มจู
ม.2
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
คณิต ม.ต้น
1183
เด็กชายวิศรุต  อุดมศิลป์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงวิสสุตา  พัฒนชัยโกศล
ม.3
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1185
เด็กหญิงวิสุตา  เกาไศยพงษ์
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กหญิงวีรนันท์  บริวัตรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงวีรนันท์  มณีรัฐรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
1188
นางสาววีรยา  ความมานะ
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายวุฒิภัทร  เกษมสุขมงคล
ม.2
โรงเรียนวัดราชบพิธ
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กชายวุฒิภัทร  สิริสาธิต
ม.2
โรงเรียนเทพศิรินทร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 251 โรงเรียนโยธินบูรณะ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1191
นางสาวเวธินี  พูลเพิ่มพันธ์
ม.3
โรงเรียนสตรีวิทยา
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กชายศรณ์พสิษฐ์  อุทัยนฤมล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น