ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  นามเสนา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกชปาศรี  พิมลศรี
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกชพร  จันทนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกชุกร  เหลืองวิลัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกนกกร  ตระกูลวารี
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
6
เด็กชายกนกพล  ลีลาบูรณพงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
7
เด็กหญิงกนกภรณ์  กลิ่นปาน
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกนกรักษ์  สี่ไพศาลกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงกนกรัฐ  กงประเวชนนท์
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกนกวรรณ  พัดสุข
ป.6
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  สนั่นเมือง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
12
เด็กชายกนล  แสงเดช
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
13
เด็กชายกนล  อยู่ครอบ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกมลฉัตร  ละมูนกิจ
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงกมลชนก  เจนเจษฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงกมลชนก  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงกมลชนก  สุจริตพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงกมลทิพย์  เลิศการช่าง
ป.4
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงกมลพร  ทองสุธรรม
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงกมลพร  มนัสเสถียร
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงกมลรัตน์  จิ้วตระกูล
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงกมลฤดี  ศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนะธีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงปรีชารัตน์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงกมลวรรณ  เอื้อวงศ์อารีย์
ป.5
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
26
เด็กชายกมลวรรธ  เอกเมธีพันธ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
27
เด็กชายกร  เหมรัญช์โรจน์
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงกรกนก  เภกะสุต
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงกรกนก  สุคนธ์พงษ์เผ่า
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
30
เด็กชายกรณ์ทวี  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงกรณัญญ์  พัชรสุวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
วิทย์ประถม
32
เด็กชายกรดนัย  ตรีรัตนกุลจรัส
ป.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงกรประภา  อริยพล
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
34
เด็กชายกรพัฒน์  อัศวอารักษ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
35
เด็กชายกรภัทร  มิ่งคำเลิศ
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกรภัทร์  อนันต์ชล
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงกรรวี  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
38
เด็กชายกรวิชญ์  รติพรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกรสุจิต  ภู่ชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สันติปาตี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
41
เด็กชายกฤช  พรวรากรณ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
42
เด็กชายกฤตณัฐ  ปุณณโอภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
43
เด็กชายกฤตพร  โควานิชเจริญ
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
44
เด็กชายกฤตพล  สินหนัง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
45
เด็กชายกฤตเมธ  ช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
46
เด็กชายกฤตเมธ  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
48
เด็กชายกฤตย์  กิตติชัยดำรง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
49
เด็กชายกฤตวัฒน์  นาคหิรัญกนก
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
50
เด็กชายกฤตวัฒน์  เปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
51
เด็กชายกฤติเดช  ชื่นจิตต์
ป.3
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
52
เด็กชายกฤติธี  บูรณะสมทบ
ป.3
โรงเรียนสยามสามไตร
วิทย์ประถม
53
เด็กชายกฤติน  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกฤติน  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกฤติน  นาลิวงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
56
เด็กชายกฤติน  นิวาสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
57
เด็กชายกฤติน  ปริญญโรจน์
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
58
เด็กชายกฤติน  วรมณีจินดา
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
59
เด็กชายกฤติน  ศรีรักษา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
60
เด็กชายกฤติน  ศิริกาญจนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกฤติมา  คล้ายคลึง
ป.4
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกฤติมาพร  ชัยธีระยานนท์
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกฤติยา  ขันตระกูล
ป.5
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
64
เด็กชายกฤษกันต์  ทองสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
65
เด็กชายกฤษฎิณ  อุ่นใหม่
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
66
เด็กชายกฤษฏ์เมธี  นิจวิภาศิริกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
67
เด็กชายกฤษณะ  จันดา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
68
เด็กชายกฤษณะ  ผดุงแสง
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
69
เด็กชายกฤษณ์  เมฆรุ่งจรัส
ป.5
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
วิทย์ประถม
70
เด็กชายกฤษดา  ศรีชัยนันท์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายกฤษนัย  ใยบัวเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงกวิตา  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
73
เด็กชายกวิน  เกียรติพิชญา
ป.6
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
วิทย์ประถม
74
เด็กชายกวิน  มโนมัยพิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงกวินธิดา  กิตติเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกวินธิดา  ปิ่นทอง
ป.6
โรงเรียนนราธิปพิทยา
วิทย์ประถม
77
เด็กชายกวินพัฒน์  แพทย์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
78
เด็กชายกวี  สิริจันทกุล
ป.6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
วิทย์ประถม
79
เด็กชายกวีรภัทร์  ไชยไธสง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
80
เด็กชายกวีวัธน์  แก้วกลม
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
81
เด็กชายกศิฐ์กฤษฎิ์  จันทะเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกษมา  เอื้ออุดมเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
83
เด็กชายกษิดิเดช  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
84
เด็กชายกษิดินทร  วงศ์สุขเกตุ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกษิดิศ  โฆษิตจินดา
ป.5
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
วิทย์ประถม
86
เด็กชายกษิดิศ  บุญมา
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
87
เด็กชายกษิดิศ  สะโนตรัย
ป.4
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
88
เด็กชายกษิต  เถกิงสุขวัฒนา
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
89
เด็กชายกษิตินาถ  พฤกษ์ผดุง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
90
เด็กชายกษิพัจน์  พรหมโคตร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
91
เด็กชายก้องภพ  เติมวรคุณ
ป.5
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
วิทย์ประถม
92
เด็กชายก้องภพ  ลุยะพันธุ์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
93
เด็กชายก้องภพ  อุทธสิงห์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกอร์ย่า  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
95
เด็กชายกัญจน์ธีเดช  ลิ่มกังวาฬมงคล
ป.4
โรงเรียนกานดา
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกัญจนาพร  สุคนธชาติ
ป.4
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
97
เด็กชายกัญจน์  เศรษฐจินดา
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกัญชนัฐสรณ์  สายลือนาม
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกัญญณัช  ตันติโพธิ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  อัครนนธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โกฏิละออง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วุฒิเศรษฐไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ม่วงสีตอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกัญธิฎามาศ  แสงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกัญพรพรรณ  อนันท์ชัยกรณ์
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกัณฐัศ  แสงอุดมเลิศ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกัณฑณัฎฐ์  วราคงคาเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกัณธิชชา  เจริญรักษ์
ป.6
โรงเรียนศุภวรรณ
วิทย์ประถม
112
เด็กชายกันต์กวี  สายอุทยาน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
113
เด็กชายกันต์ธีภพ  จังวิบูลย์ศิลป์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
114
เด็กชายกันต์ธีภพ  ปาเครือ
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
115
เด็กชายกันต์ธีร์  จิตรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกันต์ปันนี  เพชรขาว
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
117
เด็กชายกันตพงศ์  ทับเจริญ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
118
เด็กชายกันตพัฒน์  จิรเมธสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายกันตภณ  มงคลอจลา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
120
เด็กชายกันตภณ  มหาบัณฑุ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
121
เด็กชายกันตภณ  เลิศอัศวลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
122
เด็กชายกันตภณ  ศรีทอง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
123
เด็กชายกันตภูมิ  วงศ์สร้างทรัพย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
124
เด็กชายกันตรักษ์  จันทรคุณ
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เสริมศิริมุกดา
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงกันติชา  เกษเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงกันตินันท์  พนมวงศ์ตะวัน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงกันตินันท์  อนุศาสนรักษ์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงกันติศา  ไพศาลอุดมพงศ์
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กชายกัมปนาท  ธุวจิตต์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงกัลยกร  อโนมะศิริ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงกัลยณัฐ  ขวนขวายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงกัลย์ภัสสร  สักกายะกรมงคล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกัลยรักษ์  เดชปรีชาชัย
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิริยะสุมน
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุพิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อมรอริยะกุล
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกัลยา  เหขุนทด
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกัลยาณี  ย่างนามอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สาธา
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายกานต์รวีย์  แดงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกานต์รวี  ศรีแสงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกานต์รวี  อัฐวงศ์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกานต์เวธน์  เชาว์วรวิญญู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกานต์สิรี  รัตนธนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกานติมา  มัทกิจ
ป.6
โรงเรียนแย้มสอาด
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกานต์  กันตีวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกานต์  ตันหยงมาศ
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกานธ์กนิษฐ์  ลักษณวิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกายา  กุนอก
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงการัณญภาส  แสงลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
152
เด็กชายการัณยภาส  ภู่พงษ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้า
วิทย์ประถม
153
เด็กชายกิตติกร  วิลาสรัศมี
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
154
เด็กชายกิตติกวิน  เจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
155
เด็กชายกิตตินันท์  ประชาสันติสุข
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
วิทย์ประถม
156
เด็กชายกิตติพงศ์  รังสีวรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
157
เด็กชายกิตติพศ  แจ่มจันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกิตติพัฒน์  เงินนำโชค
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
159
เด็กชายกิตติพิชญ์  ชีระพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกิตติพิชญ์  ธนวิจิตรสกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกิตติมา  โรจนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกิตติศักดิ์  คามาตะ
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกิติบดิณ  เฮงมงคลสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกิติพัฒน์  บุญภวัฒน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายกิติภูมิ  สุภานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกิรณา  เลิศรัตน์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกิศกานต์  หนูมาโนช
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกีรติ  สังขรัตน์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกีรติยา  เล็กชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกุลธนา  ชาติปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกุลหทัย  พรหมจมร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกุสุมา  ใจเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
173
เด็กชายเกตุโพธิ  ใจสงฆ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายเกริกพล  เซ็งแซ่
ป.5
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงเกษชนก  ราชพรมมา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเกษมสันต์  ลัมโทมรัตนะ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงเกษราพร  ทรงศรีวิทยา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
178
เด็กชายเกียรติเมธว์  เพ็ชรเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงเกื้อหนุน  อนันตทิพยเมธี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงแก้วกัญหา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
วิทย์ประถม
181
เด็กชายไกรวิชญ์  สาธิตธรรมพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
182
เด็กชายไกลกังวล  โพธิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
183
เด็กชายขจรวัส  แข็งกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายขชล  สมวงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
185
เด็กชายขนาภัทร  พรมผล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงขวัญข้าว  พันธุ์พิทยุตม์
ป.6
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วทิพากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงขวัญชนก  จรุงจิตต์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ทองเก่ง
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
190
เด็กชายขันติธรรม  ราชอุปนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงข้าวสวย  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงขีรอัปสร  พศุตม์พงศ์
ป.4
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
193
เด็กชายขุนพล  มณีสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
194
เด็กชายเขตต์ภู  วัชระเรืองชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
195
เด็กชายเขมชาติ  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ด่านวิรุฬหวณิช
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงเขมณัฐ  ผิวสุข
ป.4
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงเขมิกา  ลาร์คคี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเขมิสรา  มานารัตน์
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
200
เด็กชายคณพศ  พันธ์ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
201
เด็กชายคณพัฒน์  พัวพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงคณภรณ์  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
203
เด็กชายคณรัตน์  สุวรรณแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
204
เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
205
เด็กชายคณุตม์ลภัส  อุ่นวัฒนนุกูล
ป.5
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงคทาทิพย์  โอศิริกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายคมกฤช  แสนศรี
ป.3
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
208
เด็กชายคมกฤตย์  นันทา
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
209
เด็กชายคมน์คณิน  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงครองขวัญ  อรุณมณี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงคริสติน  เสริมศิริสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
212
เด็กชายคหบดี  เศรษฐชวาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
213
เด็กชายคัมมิน  แท่นบุบผา
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
214
เด็กชายคามิน  สิทธาธิการเวชช์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
215
เด็กชายคุณานนต์  ธนไพศาลสกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
216
เด็กชายคุณานนท์  เลี่ยมพล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
217
เด็กชายคุณาพจน์  สุทธินนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงคุณิตา  เลี่ยงโรคาพาธ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
219
เด็กชายฆโนทัย  ตุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
วิทย์ประถม
220
เด็กชายฆีไนย  ทีตี้
ป.4
โรงเรียนกานดา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายจ.รวิชญ์  กล่อมเภรี
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจณิสตา  ธรรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจณิสตา  ผาสุราษฎร์
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายจตุรภัทร  จังจิระภัทร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
225
เด็กชายจตุรวิทย์  คุ้มฉายา
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
226
เด็กชายจรูญพันธ์  ชัยพรยิ้มช้อย
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
227
เด็กชายจักรีนเรศ  สุขใสแก้ว
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจันทการต์  สุพานิช
ป.6
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจันทรรัตน์  มนตรี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
230
เด็กชายจารุกิตติ์  ล้ำเลิศ
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายจารุวิทย์  แสงแก้วสิริกุล
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจ้าวไหม  ตั้งศิริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิณณ์นภา  อมรประดับกุล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
234
เด็กชายจิณณพัต  สุทธิไมตรี
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจิณณานาฏ  โชติชิรพันธ์ุ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจิณณ์  รัชโน
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจิณห์นิภา  สอนโคตร
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงจิณัฐตา  สุธรรมจารุ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงจิดาภา  กฤตยากรนุพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงจิดาภา  คงเหล็ก
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงจิดาภา  โตเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงจิดาภา  บุญบรรลุ
ป.6
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงจิดาภา  ปิ่นคุณากร
ป.4
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงจิดาภา  มหารัตนมาลัย
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงจิดาภา  โยธนัง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงจิดาภา  ศิริพรสวรรค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงจิดาภา  เหมือนบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
248
เด็กชายจิตตวัตร์  อุดมดี
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงจิตประภัสสร  เลิศสลัก
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
250
เด็กชายจิตรเทพ  โคมทอง
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายจิตรภณ  นราวีรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงจิตรลดาภรณ์  แผนพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงจินตนาการ  แป้นเจริญ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
254
เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงจิรกาญจน์  จีนานุพันธ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายจิรกิตต์  แทนนิมิต
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
257
เด็กชายจิรกิตติ์  บุญยศิริกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
258
เด็กชายจิรทีปต์  สมหวังทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
259
เด็กชายจิรธันย์  เปรมะรัตน์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วดี
ป.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงจิรนิษฐ์  ทิพย์ดนตรี
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
262
เด็กชายจิรพัฒน์  ทองเลิศ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
263
เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
264
เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา
ป.6
โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายจิรภัทร  โชติกุโล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
266
เด็กชายจิรภัทร  รัตนบุตรเบญจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงจิรภัทร์  จันทรเกษมจิต
ป.5
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
268
เด็กชายจิรภาส  ผาริการ
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงจิรภิญญา  วิทยวานิชย์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายจิรเมธ  จู
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายจิรเมธ  ทองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
272
เด็กชายจิรเมธ  แสงแจ้
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
273
เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
274
เด็กชายจิรวัฒน์  พุกชาวนา
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
วิทย์ประถม
275
เด็กชายจิรวัธน์  ธนผดุงเกียรติ
ป.4
โรงเรียนสยามสามไตร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจิรัชญา  เจนไตรชาญ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนนาม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขสมกิจ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิรัชญา  เสือแย้ม
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงจิรัชยา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจิรัชยา  สุภโชคสหกุล
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงจิรัญญา  สุขศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจิรัฏฐา  ปานสุนทร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
285
เด็กชายจิรัฏฐ์  คณารักษ์สันติ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายจิรัฏฐ์  จูหุ่น
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
287
เด็กชายจิรัฏฐ์  วัชรานุกูร
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจิราพร  ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ตัน
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงจิราภา  พึ่งรสธรรม
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงจิราภา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายจิรายุส  สงวนศฤงคาร
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
292
เด็กชายจิโรภาส  รอนไพริน
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงจีรนันท์  จินดาทิพย์
ป.6
โรงเรียนกว่างเจ้า
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงจีรภิญญา  ทับไทย
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
295
เด็กชายจีรวัฒน์  นวลจันทร์ฉาย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชูหุ่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทาคำมา
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงจุฑาพัชร  หาสินอนันต์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขะการีย์
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่ตัน
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจุฑาภัค  สำเริง
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงจุฑามาส  มาคบดินทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  แสงสุรีย์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างเหล็ก
วิทย์ประถม
303
เด็กชายจุติ  บดินทร์อิทธิเดช
ป.5
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจุลโลบล  เทอดวงศ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
305
เด็กชายเจตณัฐ  เอี่ยมวัชรมาศ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
306
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  เทียนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  สืบมา
ป.4
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายเจษฎากร  จันทราทิพย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
310
เด็กชายเจียระไน  เธียรธรรมจักร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
311
เด็กชายโจเซฟ ณพวิทย์  ริฟไคนด์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงโจฮานนา  เดอเจอร์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
313
เด็กชายฉัฐพล  นิพนธ์เจริญโชติ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงฉัตรฑริกา  รักษาสถิต
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชญาณี  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงชญาดา  กิจคุณาเสถียร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชญาดา  แป้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงชญาดา  วิริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชญาธิษณ์  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชญาน์นัทช์  บริวัตรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สาวนะชัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
322
เด็กชายชญานิน  จงอัศญากุล
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงชญานิศ  ขาวคำ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงชญาภา  มังกรรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
325
เด็กชายชณพัชร  เชี่ยวโสธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
326
เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
ป.4
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงชนกานต์  พันธรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงชนณิชา  เอกพงศ์พิสิฐ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
329
เด็กชายชนนน  วงษ์คนดี
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
330
เด็กชายชนพร  เวทการ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
331
เด็กชายชนม์นิธิศ  ชินาพิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
332
เด็กชายชนมพันธ์  ชวมโชติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
333
เด็กชายชนมภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
334
เด็กชายชนวัฒน์  พลาเวชกิจ
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงชนสรณ์  สุวรรณเวก
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายชนะพันธ์  คำหอม
ป.5
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองกิ่งแก้ว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
338
เด็กชายชนัฎพงษ์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชนันธร  ณัฏฐ์เศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชนากานต์  ทีภูงา
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
341
เด็กชายชนาธร  เนาวกูล
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชนาธิป  เนาวกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
343
เด็กชายชนาธิป  มหานีรานนท์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
344
เด็กชายชนาธิป  ลุมพิกานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชนาธิป  วชิรธนุศร
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
346
เด็กชายชนาธิป  สาทสุทธิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงชนานันท์  ลือกิตินันท์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงชนานาถ  วิริยะศักดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงชนาภา  นิธิพูนโชค
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงชนาภา  รวยรื่น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงชนามาศ  วรากุลพิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงชนารัญช์  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชนิกานต์  ตันธนสุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงชนิกานต์  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงชนิกานต์  สิริวัจนานนท์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้า
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงชนิกานต์  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงชนิกานต์  อรรถภาษ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงชนิดาภา  กิจผกามาส
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงชนิดาภา  สุขแสนนาน
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงชนินาถ  อรุณเพชรประทีป
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงชนิภรณ์  ปุณณานัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงชนิภา  กลิ่นสุข
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงชนิษฐา  โทแสง
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงชมพูนุช  บุญเที่ยง
ป.6
โรงเรียนตรีวิทยา
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชยธร  เจียรศิริกุล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
366
เด็กชายชยณัฐ  อาจเก่งกล้า
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
367
เด็กชายชยธร  ฉัตรธนพรโยธิน
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
368
เด็กชายชยธร  พวงนาค
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กชายชยพล  ด่านปาน
ป.5
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายชยพล  เสถียร
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
371
เด็กชายชยพัทธ์  จารุชัยนันท์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
372
เด็กชายชยพัทธ์  ทรงพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
373
เด็กชายชยภัทร  อาชีวระงับโรค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายชยากร  คล่องบัญชี
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงชยาภรณ์  ขุนทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงชยาภรณ์  สุขเกษมสันติกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายชยุต  วโนธาดา
ป.5
โรงเรียนแย้มสอาด
วิทย์ประถม
378
เด็กชายชยุต  ศรีวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายชลชาติ  เปรมปรีชา
ป.5
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชลธิชา  จันพยัค
ป.6
โรงเรียนวัดลำกะดาน
วิทย์ประถม
381
เด็กชายชลรติ  อำนวยชัย
ป.5
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชลรัศมี  นุตกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชลลดา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าข้าม
วิทย์ประถม
384
เด็กชายชลันธร  สว่างวงศ์ชินศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชลิตา  ศิริแสงไพรวัลย์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายชวกร  เกษมวงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงชวกร  พิมสาร
ป.4
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
วิทย์ประถม
388
เด็กชายชวกร  ราชธานี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กชายชวกร  สุรขะวณิชชากร
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
390
เด็กชายชวกร  หินไชยศรี
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายชววัฒน์  สุวรรณประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงชวัลญา  เหล่ามานะเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เพิ่มภูศรี
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชวัลวิทย์  ตรีทิพย์รัตน์
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
395
เด็กชายชวิน  คุณมงคลวุฒิ
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
396
เด็กชายชวิน  ชายวงศ์
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชวิน  เตชะธาดา
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
398
เด็กชายชวิน  พุทธประยูรวงศ์
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทย์ประถม
399
เด็กชายชวินธร  สุวรรณรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
400
เด็กชายชวินธร  ดุลยสุข
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงชวิศา  ยศสินศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงชัชญา  ยมจินดา
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
403
เด็กชายชัชพงศ์  จารีตพิทยา
ป.3
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
404
เด็กชายชัชพล  อภิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงชัญญา  บุรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงชัญญา  สิทธินันทวิทย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงชัญญา  เอกคุณานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  ชูโชติจันทร์อุดม
ป.3
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงชัญญานุช  จิตวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงชัญญาภัค  มหาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงชัญไพลิน  โชติช่วงชัชวาล
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
412
เด็กชายชัยเฉลิม  จีระศิริ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
413
เด็กชายชัยพล  วิทยะถาวร
ป.6
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
414
เด็กชายชัยวัฒน์  พินิจศักดิ์กุล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
415
เด็กชายชัยวัฒน์  ศิวสฤษดิ์
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายชาคริต  ขนอนเวช
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชาคริต  ซึมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงชาดา  ชัยสิริมั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
419
เด็กชายชาติภูมิ  ชิดใจ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
420
เด็กชายชานน  เจียง
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงชาริสา  สิริวิธรากุล
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชาลิสา  กสานติกุล
ป.4
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงชาลิสา  เชื้อพรมมา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชาลิสา  ทิมใจทัศน์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงชาลิสา  นาคประกอบ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงชาลิสา  เปรมปริ่ม
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงชาลิสา  สันติธัญญาโชค
ป.5
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงชิดชนก  หิรัญเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายชิติ  ธรรมกุลางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
430
เด็กชายชิติ  ปานแดง
ป.3
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
431
เด็กชายชิติพัทธ์  ปัญญาสถาพร
ป.3
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
432
เด็กชายชินกร  บุบผาภรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
433
เด็กชายชินกฤต  สุนทราทรพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กชายชินดนัย  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
435
เด็กชายชินธาร  ธารมรรค
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
436
เด็กชายชินบุณย์  แสงหนุ่ม
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
437
เด็กชายชินพัฒน์  ชายเกตุ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
438
เด็กชายชินพัฒน์  วิบูลสมัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายชินาธิป  ภิญโญภาวศุทธิ
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
440
เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
441
เด็กชายชีวาวิชญ์  ทัดศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพีระเมา
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิยธีรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาลีรักษ์
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิรุฬหะรัตน์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณธรรมา
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงชุติมณฑน์  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงชุติมา  ลาภสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
449
เด็กชายชูพงษ์  ว่องวิบูลย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงโชติกา  รัตนวุฒิกร
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายโชติวิทย์  สิทธารศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายไชยพร  ศรีเพ็ญเบ็ญจ
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
453
เด็กชายไชยภัทร  ชวลิตสกุลชัย
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
454
เด็กชายฌอณ  เซ็พเพอร์ส
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงญดา  พิพิธวณิชธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงญาณพิชญ์  ธีรฉัตรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงญาณาธิป  วงค์ลาน
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
459
เด็กชายญาณาธิป  เอกประยูร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงญาณิกา  ฉั่วศิริพร
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงญาณิน  จรรยงค์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงญาณิศา  เดขุนทด
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงญาณิศา  ตาปนานนท์
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงญาณิศา  ลิมปวัฒนภูมิ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงญาณิศา  แสงวณิช
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงญาดา  จันทร์พลังศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
ป.5
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงญาดา  มหาชัยราชัน
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงญาดา  มาลาไพฑูรย์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงญาดา  วัจฉละฐิติ
ป.6
โรงเรียนกว่างเจ้า
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงญาดา  สีตุ้ย
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงญาดา  สุนทรพรศิลป์
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงฎยฎา  ปุจฉาธรรม
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
475
เด็กชายฐณภทร  เกตุประยูร เภาเจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
476
เด็กชายฐนดล  เกิดอรุณ
ป.6
โรงเรียนเทพกาญจนา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายฐปนนท์  หนูจันทร์
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงฐปนัท  ขนุนนิล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
479
เด็กชายฐากูร  ใจบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงฐาขณิจม์  สันต์วรนารถ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กชายฐาณุสิทธิ์  สุพรรณพงศ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
482
เด็กชายฐาน  มีลาภอุดมชัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงฐานิชญา  ฤกษ์พิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงฐายิกา  พิริยะกิจสกุล
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงฐิตกานต์  สุนทโร
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
486
เด็กชายฐิตนนท์  รัตนไชยยาพร
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงฐิตา  เนียวกุล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงฐิตากร  บุญมาป้า
ป.4
โรงเรียนกานดา
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงฐิตาพร  เอกสมบัติชัย
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สอนบุญ
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฐิตะวรรโณ
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงฐิตารีย์  ธนผดุงเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสยามสามไตร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงฐิตารีย์  วิทยถาวรวงศ์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงฐิตารีย์  วีรปฏิญญา
ป.6
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
วิทย์ประถม
495
เด็กชายฐิติคม  กำพุสิริ
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงฐิติชญา  คนมั่น
ป.4
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงฐิติชญา  อุกฤษฎ์ดุษฎี
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญบำรุงเดช
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายฐิตินันท์  ศรีทัต
ป.4
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธิติยา  จิระพรศิลป์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โสมสุภางค์ศรี
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
503
เด็กชายฐิติวัจน์  เรืองณรงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
504
เด็กชายฐิติวัชร์  ธนโชตเกษมสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
505
เด็กชายฐิติวัสส์  คุณประยูร
ป.6
โรงเรียนกานดา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงฑิตยาพร  ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงณกมล  ปรีชาวนา
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
508
เด็กชายณกฤช  คำบุศย์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
509
เด็กชายณกัญจน์  คงพูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงณกุล  เตชเมธากุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงณชญาดา  เล็กไพจิตร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงณญาดา  เตชะวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
513
เด็กชายณฐกร  ชัยเดชาภินันท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กชายณฐกร  สุรรัตน์รังษี
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงณฐกร  อินทแสน
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายณฐนนท์  จิรัฐิติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงณฐพร  ฐิตินันท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
518
เด็กชายณฐพล  ทวีอมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
519
เด็กชายณฐพล  พึ่งตัวเอง
ป.5
โรงเรียนปัญจทรัพย์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายณฐภัทร  ศรีอำพลเดช
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงณดา  ดาง
ป.5
โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงณทกัญ  วราธนานันทน์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงณทชา  อินทร์เนียม
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
วิทย์ประถม
524
เด็กชายณธรรม  อังกูรสถาพรชัย
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงณธวัล  นาคะปัท
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายณธัญ  พฤกษาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายณธีพัฒน์  เลิศวงศ์ปรีชา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงณนภา  มารมย์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงณพนรี  นิมิตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
530
เด็กชายณพล  สุขุมรัตนาพร
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
531
เด็กชายณพวิทย์  คณิตทรัพย์
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายณพวิทย์  เตี้ยเนตร
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
533
เด็กชายณพิชญ์  สังข์วัตร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
534
เด็กชายณพิชณ์คุณ  เจนสินสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงณภัทร  กสาบสัน
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
536
เด็กชายณภัทร  กาญจนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายณภัทร  กิตินันท์
ป.5
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายณภัทร  คงเมือง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
539
เด็กชายณภัทร  เงินนำโชค
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
540
เด็กชายณภัทร  จริยาสถาพร
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
541
เด็กชายณภัทร  จักรมานนท์
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงณภัทร  จันทลักขณา
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
543
เด็กชายณภัทร  จิวจินดา
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
544
เด็กชายณภัทร  เจียรวิจิตร
ป.4
โรงเรียนทับทอง
วิทย์ประถม
545
เด็กชายณภัทร  ชินสุวพลา
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงณภัทร  ดำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงณภัทร  ทรัพย์ธนะอุดม
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายณภัทร  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
549
เด็กชายณภัทร  ธารไทรทอง
ป.5
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายณภัทร  นลรัตนิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
551
เด็กชายณภัทร  ประทีปสว่างวงศ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณภัทร  พรศิริพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายณภัทร  พลเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดลำกะดาน
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
555
เด็กชายณภัทร  พัดเย็น
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงณภัทร  มนัสบุญเพิ่มพูล
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
557
เด็กชายณภัทร  ระมิงค์วงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
558
เด็กชายณภัทร  ฤกษ์สมบูรณ์ดี
ป.5
โรงเรียนนราธิปพิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กชายณภัทร  วนพงศ์ทิพากร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
560
เด็กชายณภัทร  สัทธะวิริยะพันธ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายณภัทร  แสงโสภี
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายณภัทร  เหลืองปัญญากุล
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงณภัทรศมน  กีรติประภากุล
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณภัทรา  บัณฑิตวรภูมิ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
565
เด็กชายณภัส  ชัชวาลย์พิศาลค้า
ป.6
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณภิศา  กันเกตุ
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายณรงค์เดช  สำเร็จประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณรดา  พูลผล
ป.4
โรงเรียนกานดา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณรรฐวรรณ  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนจารุวรรณ
วิทย์ประถม
570
เด็กชายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์
ป.5
โรงเรียนโสมาภาพัฒนา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณรัก  พลสมบัตินันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณรัณ  ซูซูกิ
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณฤดี  เธียรชูบุญ
ป.3
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณวรา  อนันตานานนท์
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณหทัย  เกตุสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัชชา  แก้วสังข์
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัชชา  คมกฤษ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัชชา  ฉินทสงเคราะห์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณัชชา  ชาญพานิชกิจการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณัชชา  ตั้งบัณฑิต
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัชชา  ไตรรัตนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัชชา  ทองสนธิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัชชา  ทะละวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัชชา  นิมิตร
ป.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัชชา  นุชพุ่ม
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัชชา  ปฎิมาประกร
ป.3
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรจั่น
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณัชชา  ภักดีวิสุทธิพร
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัชชา  ศรีทุมมา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัชชา  แสงสิงหศักดิ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัชชา  หอมเดช
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณัชชา  อริยะมรรคกูร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณัชชานันท์  บ่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณัชณิชา  วงศ์โต
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายณัชดิษย์  เศรษฐพานิชผล
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
597
เด็กชายณัชพล  เล็บครุฑ
ป.5
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
598
เด็กชายณัชพล  อภิศักดิ์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณัฎฐพล  ธีระมนัส
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณัฎฐา  ศิวอักษร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงณัฎฐากร  อินทร์ปราบ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
603
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แซ่โง้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายณัฏฐ์เขม  นิยมะสินธุ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
605
เด็กชายณัฏฐชัย  พัฒนสินวาณิช
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายณัฏฐ์ชัย  ศิรินาวี
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แกรนปรุ
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญนำสุข
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พงศ์ศุภะมงคล
ป.4
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณัฏฐ์ธมล  ภูวเศรษฐศัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงณัฏฐ์ปมณฑ์  เยาวพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วหิรัญ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณัฏฐา  สุขมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณัฏฐา  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล
ป.4
โรงเรียนกานดา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงณัฏฐิกาภัค  สุขฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
618
เด็กชายณัฐ  อมรอนุกูล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงณัฐกมล  แซ่แพ
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงณัฐกมล  แสงศรี
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
621
เด็กชายณัฐกร  อมรหัสดีกุล
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กฤตาวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลี้วิวัฒน์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  รุ่งโรจน์วิทยกุล
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศิลา
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณัฐชญา  กาญจนาพิทักษ์
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณัฐชฎา  สุริยศรีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณัฐชนน  ชัยนันทาวิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
629
เด็กชายณัฐชนน  พสุนนท์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
630
เด็กชายณัฐชนน  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/10 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงณัฐชยา  โรจนศิลปชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐชยา  สายวิไล
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงณัฐชา  ใยบุรี
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพิรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐชา  วัฒนวารุณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ปัญญาวัฒนาธิกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงณัฐชานันท์  อนุการสกุลชูลาภ
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงณัฐฐิตาน์  สกุลวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงณัฐฐิรา  ไชยคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณัฐฐิรา  อุดมสิทธิพันธุ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณัฐณิช  องค์สรณคม
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวาลำธาร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงครบ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉัตรพิมลกุล
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนานำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงณัฐณิชา  โถวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรพรหมชัย
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงณัฐณิชา  วรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ชุณห์เสรีชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงณัฐทิตา  ปีอาทิตย์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงณัฐธนพร  นิลพยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วหร่าย
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉันทอธิพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชภัทร์กูร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
655
เด็กชายณัฐธัญ  เบญจกรไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาวเกื้อ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมัษเฐียร
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงณัฐธิดา  วิภาอลงกต
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
659
เด็กชายณัฐธีร์  เจริญสุริยวัฒนา
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
660
เด็กชายณัฐนนท์  กิมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
661
เด็กชายณัฐนนท์  เรืองรัตนเมธี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงณัฐนพิน  สัมมากสิพงศ์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงณัฐนรี  ด้วงดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงณัฐนรี  เดชะระพีพงษ์
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงณัฐนันท์ทิพย์  ศรีประยูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/9 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทะพา
ป.5
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันศิริ
ป.6
โรงเรียนแย้มสอาด
วิทย์ประถม
668
เด็กชายณัฐนันท์  มาลยมณฑล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงณัฐนันท์  เรียวโชติสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันต์กิจตระกูล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงณัฐปราย์  วงศ์ธนนนท์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
672
เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณมนตรี
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
673
เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เบ๊
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
674
เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่ระหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
วิทย์ประถม
675
เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
676
เด็กชายณัฐพนธ์  อัศวเสริมเจริญ
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
677
เด็กชายณัฐพล  คงสวัสดิ์
ป.3
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายณัฐพล  ครองยุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงณัฐพัชร์  โรจน์วารีรัชต์
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
680
เด็กชายณัฐพัชร์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
681
เด็กชายณัฐพันธ์  ชูแก้ว
ป.3
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงณัฐภัค  คณะไชย
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
683
เด็กชายณัฐภัทร  กาลจักร์
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงณัฐภัทร  จิตต์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
685
เด็กชายณัฐภัทร  ธนาวุฒิ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
686
เด็กชายณัฐภัทร  ลีลากิจทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
687
เด็กชายณัฐภัทร  องค์วิเศษไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
688
เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กชายณัฐยศ  แอร่มหล้า
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงณัฐริณีย์  ศรีสละ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
691
เด็กชายณัฐวรรธน์  พิทักษ์ผล
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงณัฐวรา  ลิ้มวิศิษฏ์สกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ฉัตรเจริญมงคล
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงณัฐวศา  ศรีไพบูลย์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
695
เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
696
เด็กชายณัฐวัฒน์  แซ่กัง
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
697
เด็กชายณัฐวัฒน์  มาลัยนาค
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายณัฐวัตร  ศุภวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
699
เด็กชายณัฐวิชช์  ดีธนาศิริพงศ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
700
เด็กชายณัฐศรัณย์  โพธิยะราช
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/8 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
701
เด็กชายณัฐเสฏฐ  ลิ้มเลิศผลบุญ
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
702
เด็กชายณัณสวัส  เจตะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนสยามสามไตร
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงณัตณิชา  อุปริพุทธางกูร
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายณัทธัญพงษ์  วรากุลปกรณ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
705
เด็กชายณัชพล  อำพันเพ็ญโรจน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงณิชกมล  สาทถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงณิชกานต์  อรรคศรี
ป.4
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงณิชดา  จารุวิทยโกวิท
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงณิชนันทน์  คุปตานนท์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงณิชนันทน์  ศรีชุ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงณิชนันท์  วาสนะตระกูล
ป.5
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงณิชนาถ  พรฉัยยา
ป.3
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงณิชภัทร  ศฤงคารินทร์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงณิชา  ขำกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงณิชา  ไพศิริยีนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงณิชา  ศิริวันสาณฑ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงณิชากร  เลิศไตรภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงณิชารีย์  ภูมิชัยวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงณิชารีย์  สงวนนภาพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงณิชาวีร์  จินดามณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงณิศชากร  ดวงสุนทร
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงณีรญา  บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงณุทยา  คิดนุนาม
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงเณศรา  ชุตินิยมการ
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงภัทรพิรา  อุดมมุจลินท์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายดนยวัฒน์  เมฆฉาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายดบัสวินศ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงดมิสา  พรหมมาศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงดลพร  คงเจริญถิ่น
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
730
เด็กชายดลยวัต  สร้อยสนธิ์
ป.4
โรงเรียนทับทอง
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงดลฤทัย  แซ่หยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงดวงพร  วิรัตน์ธัญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
733
เด็กชายดาเนียล  กิตติธรรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงดารารัตน์  สดฉุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงดุจรวี  เหล่าอยู่คง
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงดุษสิตา  เกิดการ
ป.6
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงดุษิตา  ไทยประยูร
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
738
เด็กชายเด่นชัย  สารศิริวงค์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
739
เด็กชายตนุพัฒน์  สุขขัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
740
เด็กชายตรัยรัตน  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
741
เด็กชายตฤณ  ติวิรัช
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
742
เด็กชายตะวัน  วชิรมน
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายติณณ์อนนต์  บัณทิธาดาวิทย์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงตุลยดา  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายตุลย์เมธี  วิศาลทวีภูมิ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
746
เด็กชายเตชินท์  มิกี้
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
747
เด็กชายเตชินท์  รุ่งวัฒนโสภณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
748
เด็กชายเตชินท์  วงศ์สุริยาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงเต็มตรอง  นิ่มระวี
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายไตรสิทธิ์  กุลไตรรัตนนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงถนอมบงกช  อนุสรณ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงถิรดา  นกอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
753
เด็กชายถิรวัฒน์  ศิริพานิช
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
754
เด็กชายถิระวัส  พินธุโสภณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงทยาภา  สันติภาพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายทยุต  ทวินววิธ
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
757
เด็กชายทรงภพ  รังกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
758
เด็กชายทวิช  กมลขจรธรรม
ป.6
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
759
เด็กชายทศ  บุญเพ็ง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงทองทิพา  บุญปสาท
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงทอฝัน  เทียนบุญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงทอฝัน  อุปดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนมณีวัฒนา
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงทักษพร  ตรังคฤหัสถ์
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
764
เด็กชายทักษพร  โยรัมย์
ป.5
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงทักษอร  องค์พิพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงทักษอร  อุดมกิจชัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
767
เด็กชายทัชชกร  ประกายเกียรติ
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงทัตพิชา  หาญใจไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงทัศนารีย์  วิเศษรจนา
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงทัศพรรณ  ปลั่งพงษ์พันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายทินภักดิ์  เหล่าสุวรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
772
เด็กชายทินภัทร  รอดภัย
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงทิพรดา  เทพนรินทร์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
774
เด็กชายทิพากร  คุณาสินสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงทิพากร  ศรีปัญญารัตน์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
776
เด็กชายทิวัตถ์  มัลลิกนันท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงทิษฏยา  ประพิณวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายทีฆทัศน์  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดกระจับพินิจ
วิทย์ประถม
779
เด็กชายทีปกร  ผุดผ่องแผ้ว
ป.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายเทพมงคล  พันธุ์กระทึก
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
781
เด็กชายแทนคุณ  พวงชิงงาม
ป.6
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
782
เด็กชายแทนชนม์  บุญครอง
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
783
เด็กชายแทนทัย  หล่อชัชวาลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
784
เด็กชายธนกร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
วิทย์ประถม
785
เด็กชายธนกร  ค้ำคูณ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
786
เด็กชายธนกร  ฉายสุริยะ
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
787
เด็กชายธนกร  ไตรวุฒิ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
788
เด็กชายธนกร  ผิวทอง
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงธนกร  เลิศศิริลัดดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
790
เด็กชายธนกร  วงอารีย์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
791
เด็กชายธนกฤต  การสมโชด
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
792
เด็กชายธนกฤต  ช้างเขียว
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
793
เด็กชายธนกฤต  ชุติวงศ์ธนะพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
794
เด็กชายธนกฤต  ไตรวุฒิ
ป.3
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
795
เด็กชายธนกฤต  ธัญญนิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
796
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายธนชาติ  บุญฤทธิวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
วิทย์ประถม
798
เด็กชายธนชานน  นนทิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
799
เด็กชายธนโชติ  ช่างปราณีต
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
800
เด็กชายธนโชติ  ตัณฑพฤกษ์ผล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
801
เด็กชายธนโชติ  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กชายธนดล  เทาศิริ
ป.5
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายธนดล  บุญกังวาล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
804
เด็กชายธนเดช  โชเมืองดี
ป.4
โรงเรียนนราธิปพิทยา
วิทย์ประถม
805
เด็กชายธนเดช  ประทีปจินดา
ป.4
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กชายธนเดช  เวชารัตนา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
807
เด็กชายธนทัต  จีรบุณย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
808
เด็กชายธนธร  ภิรมย์เนตร
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงธนธรณ์  ประภามงคล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
810
เด็กชายธนธัช  รักษาสัตย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงธนนัน  ปาละนันทน์
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
812
เด็กชายธนนันต์  ทัศนวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
วิทย์ประถม
813
เด็กชายธนบดี  เทพไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
814
เด็กชายธนบดี  วงษ์จ้อย
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
815
เด็กชายธนบดี  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
816
เด็กชายธนพ  สุนทรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงธนพร  น้อยเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงธนพร  แสงอารยะกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงธนพร  หวังบรรจงกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงธนพร  อ่อนนิ่ม
ป.4
โรงเรียนนราธิปพิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงธนพรพรรณ  กันโฮมภู
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงธนพรรณ  จันตะเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
823
เด็กชายธนพล  บุญศิริเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
824
เด็กชายธนพล  อุตส่าห์
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
825
เด็กชายธนพล  อุทกะปิณฑานนท์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
826
เด็กชายธนพล  อุบลพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
827
เด็กชายธนพัชร์  ดุลยทวีสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทย์ประถม
828
เด็กชายธนพัฒน์  แดงอุไร
ป.5
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธนพัฒน์  ตุณทกิจ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงธนภร  ศุภชัยศิริกุล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงธนภรณ์  ธิติอภิธาน
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
วิทย์ประถม
833
เด็กชายธนภัทร  เฉิดมนูเสถียร
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายธนภัทร  ทรัพย์อัประไมย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
835
เด็กชายธนภัทร  เธียระสรานนท์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธนภัทร  ปุณสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
837
เด็กชายธนภัทร  เผาะช่วย
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายธนภัทร  มุกดาสนิท
ป.6
โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์
วิทย์ประถม
839
เด็กชายธนภัทร  เย็นภิญโญ
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
840
เด็กชายธนภัทร  โรจน์ชีวิน
ป.6
โรงเรียนเพลินพัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายธนภัทร  สถิรวิกรานต์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
842
เด็กชายธนภัทร  สีห์โรหิจจ์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
843
เด็กชายธนภัทร์  แก้วเมฆ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
844
เด็กชายธนภูมิ  เจียวหวาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
845
เด็กชายธนภูมิ  โรจน์ชีวิน
ป.6
โรงเรียนเพลินพัฒนา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายชนภูมิ  วิริยสถาพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
847
เด็กชายธนยศ  ชาวน่าน
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
848
เด็กชายธนรรณธนรรถ  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายธนรรค  เกียรติดิลกรัฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
850
เด็กชายธนวรรธน์  เกริกกวิน
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธนวัฒน์  กลึงผล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
852
เด็กชายธนวัฒน์  นพพวง
ป.5
โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
วิทย์ประถม
853
เด็กชายธนวัฒน์  น้อยสุเมธ
ป.4
โรงเรียนสยามสามไตร
วิทย์ประถม
854
เด็กชายธนวัฒน์  ไพศาลขจี
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
855
เด็กชายธนวัฒน์  สิทธิบุญ
ป.5
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
856
เด็กชายธนวัตร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
857
เด็กชายธนวันต์  นิลวรรณ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
858
เด็กชายธนวิชญ์  ครุฑกาศ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
859
เด็กชายธนวินท์  พุ่มพัฒนา
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
860
เด็กชายธนวินท์  เสมอโชค
ป.4
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
วิทย์ประถม
861
เด็กชายธนศวร  เนตรนวลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงธนสร  ทองพวง
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
863
เด็กชายธนเสฏฐ์  จรูญรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนตรีวิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายธนะกฤษฏิ์  ภัคสิริศรีโสภณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
865
เด็กชายธนัช  กงประเวชนนท์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
866
เด็กชายธนัช  คะจิตแขม
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
867
เด็กชายธนัช  รัตนศรีสุข
ป.6
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงธนัชชนก  มั่นคงดี
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงธนัชชา  เจริญวิศาล
ป.5
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงธนัชชา  สำราญวานิช
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงธนัชญา  เกาะสมบัติ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงธนัชญา  บุญมี
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงธนัชยา  ไกรทองสุข
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงธนัชสร  กลัดหว่าง
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
875
เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/11 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงธนัตชา  ธรรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายธนัท  ภักดีสันติสกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
878
เด็กชายธนัท  ยูวะเวส
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
879
เด็กชายธนัท  แย้มสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
880
เด็กชายธนาดุล  ศรีอนันต์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายธนาธิป  โปนา
ป.5
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงธนาภรณ์  สิริวัฒนพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงธนารีย์  นาคน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
884
เด็กชายธนิก  น้อยหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
885
เด็กชายธนิน  เลิศอำรุงวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงธนิยนันทน์  มหาศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงธนิยา  แซ่อั๊ง
ป.4
โรงเรียนทับทอง
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงธนิศา  ลิขิตวิจิตรกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงธนิษฐา  ไพศาลกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงธนิสร  วสุนทรากาญจน์
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงธนิสรา  ฟรานซิสคา โวเลอร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
892
เด็กชายธนุพร  คิดชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
893
เด็กชายธเนศ  ปสันตา
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงธมนวรรณ  กอบเกื้อกูล
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงธมลวรรณ  สุนทรเจริญนนท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงธยานี  สุขจิตต์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
897
เด็กชายธรรม์กมล  ปริญญากุล
ป.6
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายธรรมชาติ  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
899
เด็กชายธรรมสรณ์  เหมทานนท์
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงธรรมารียา  อนามยธนะ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
901
เด็กชายธรรศ  สุวนาคกุล
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
902
เด็กชายธรินภัชญ์  สุชาติพงษ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงธฤษิดา  เนียมนามธรรม
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
904
เด็กชายธวชิต  กุลภัทรชวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงธวัลรัตน์  คุณธนวิโรจน์
ป.3
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พาพันธ์
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อนุการสกุลชูลาภ
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงธสร  จิวะเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงธะมา  ตั้งสุณาวรรณ
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
910
เด็กชายธัชชัย  มั่งอุดม
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงธัชชา  บูชากรณ์
ป.5
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
912
เด็กชายธัชทฤต  ภัทรวรรธ
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
913
เด็กชายธัชพล  ละธงสินธ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
914
เด็กชายธัชพล  ศรีนาคอ่อน
ป.5
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงธัญกร  สมมณีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนแย้มสอาด
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงธัญจิรา  นฤนาทชีวิน
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงธัญชนก  นุกูลการ
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์สวัสดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ศรีศุภวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
921
เด็กชายธัญญวิชญ์  ผลึกมณฑล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงธัญญากานต์  รักถิ่น
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงธัญญาพร  คงโกมลสกุล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตังกวย
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถิระถาวรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงธัญญาภัทร์  ธนวัฒนสถิตย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงธัญณ์สิริ  วิทยาคม
ป.3
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงธัญดา  วงศ์ทองศรี
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงธัญธร  กิตติสัทโธ
ป.4
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงธัญนภัส  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงธัญนันท์  อรุณสว่าง
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
932
เด็กชายธัญพัฒน์  ธเนศไพศาลสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธิติธนากร
ป.4
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงธัญยธรณ์  สังวรโยธิน
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงธัญรัศมี  ปิติพัฒน์ภากรณ์
ป.6
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกตุทับ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เพ็ชรโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลิลิตกานต์พจน์
ป.4
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงธัญวรัตน์  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงธัญวรินทร์  กิตติสุทธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธัญวิชญ์  ธรรมจรัส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธัทเดช  กัลยพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล
ป.5
โรงเรียนอำนวยศิลป์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงธันยนันท  นิธากร
ป.3
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
947
เด็กชายธันยบูรณ์  พลายด้วง
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงธันยพร  วงศ์วิไล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
949
เด็กชายธาวัน  ทวีกิจวาที
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้า
วิทย์ประถม
950
เด็กชายธาวิน  ทรัพย์มหาอุดม
ป.4
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายธาวิน  นอกขุนทด
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงธิดาลักษณ์  คุ้มรักษ์
ป.4
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงธิดาสวรรค์  เสตะจันทน์
ป.3
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
954
เด็กชายธิติพงศ์  เหรียญรักวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
955
เด็กชายธิติวุฒิ  ชูดวง
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
956
เด็กชายธิปไตย  อุฬารพนิชยผล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงธิษณา  จันทวงศา
ป.5
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
958
เด็กชายธิษณาบดี  ศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
วิทย์ประถม
959
เด็กชายธีธัช  พืชมงคล
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
960
เด็กชายธีธัช  อุทาลัย
ป.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงธีมา  เลาหะพงษ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
962
เด็กชายธีมากร  นิรันราย
ป.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
963
เด็กชายธีรกฤต  พรหมชัย
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
964
เด็กชายธีร์จุฑา  ปีตะเสน
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
965
เด็กชายธีรโชติ  เดชาดวงสกุล
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
966
เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายธีรดนย์  คลังบุญครอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
วิทย์ประถม
968
เด็กชายธีรดนย์  จารุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
969
เด็กชายธีร์ดนัย  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
970
เด็กชายธีรติ  เอกเสถียร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
971
เด็กชายธีรไนย  เลิศศิริ
ป.5
โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
วิทย์ประถม
972
เด็กชายธีรพล  กล่อมเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
973
เด็กชายธีรพัชร์  เลิศพรมาตุลี
ป.5
โรงเรียนโสมาภา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายธีรพัฒน์  กวนพฤกษ์
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
975
เด็กชายธีรพันธ์  รอบรู้
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
976
เด็กชายธีรพิชญ์  เสพมงคลเลิศ
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
977
เด็กชายธีรภัทร  เดชอุปการ
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
978
เด็กชายธีรภัทร  นนทะภา
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
979
เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตนจำเนียร
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
980
เด็กชายธีรภัทร  เพ็ญไพรัตน์กุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายธีรภัทร  ภูเวียง
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
982
เด็กชายธีรภัทร  ลิ้มพุทธิพงศ์
ป.3
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
983
เด็กชายธีรภัทร  อติภัทรากูล
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
984
เด็กชายธีรภูมิ  แก้วประสม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธีรเมธ  เพชรน้ำหนึ่ง
ป.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
986
เด็กชายธีรยุทธ  ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
987
เด็กชายธีรวัฒน์  ช่อโพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
988
เด็กชายธีรวิชญ์  ผลึกมณฑล
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
989
เด็กชายธีรวีร์  จิรสิทธิ์ธนาโชค
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
990
เด็กชายธีร์วุฒิวัฒน์  ปาณิกวงษ์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
991
เด็กชายธีรสิทธิ์  ทัศนเปรมสิน
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
วิทย์ประถม
992
เด็กชายธีระทัศน์  สอดเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
993
เด็กชายธีรัตน์  พายัพวัฒนวงษ์
ป.4
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
วิทย์ประถม
994
เด็กชายธีรัตม์  ภูวคีรีวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
995
เด็กชายธีไรวินท์  คงวารี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
996
เด็กชายธีร์  มนตรี
ป.6
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
997
เด็กชายธีร์  เมธีพิทักษ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงธีวรา  เทพกัญญาเมศร์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
999
เด็กชายนที  ถนอมจิตรวิมล
ป.6
โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายนทีธาร  ลิขิตวิวัฒน์พงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายนนทชา  โดมพนานคร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายนนทพัทธ์  โฆษิตคุณกานต์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายนนทวัชร์  อี่ซิวเชง
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายนนทวัฒน์  เสรีภาฌุ
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงนพณัฐ  จิวัฒนาสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายนพพนธ์  นิลรัตนกุล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายนพรุจ  เยรบุตร
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายนพรุจ  ว่องศิริกุล
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายนพรุจ  อุดมโภชน์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายนพวิชญ์  พงศ์กิจวรสิน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายนพวิทย์  ตันติศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงนพสร  โชคปิตินันท์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงนพสร  ลิลิตลือชา
ป.6
โรงเรียนแย้มสอาด
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงนภสร  ขันธนะเวชชศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงนภสร  จิระวนนท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กหญิงนภสร  ธรรมรักษ์
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงนภสร  พลับทอง
ป.5
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงนภสร  ศรีเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่ตัน
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงนภสร  ศรีวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงนภสร  สุนทรกิจ
ป.5
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงนภสร  เสริมสุขประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงนภสร  เอี่ยมสงวนจิตต์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงนภสสร  วัฒนการุณวงศ์
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงนภัส  ศิริวันสาณฑ์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงนภัสนันท์  พรโกมลรัตน์
ป.6
โรงเรียนราชินี
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงนภัสนันท์  ลิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงนภัสรพี  ศิรามังคลานนท์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พึ่งสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงนภัสสร  ติละพรพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงนภัสสร  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงนภาดา  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงนภาภัสสร์  เพ็ชร์เสือ
ป.3
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายนรชน  ทองทำมา
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายนรภัทร  ชาคริยานุโยค
ป.3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงนรมน  ฉัตรสถิตวงษ์
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงนรมน  รัตติธรรม
ป.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงนรมน  เวียงสีมา
ป.6
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงนรมน  สิทธินันทน์
ป.5
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงนรมน  เหมศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงนรมน  อาชาเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงนราพร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายนราวิชญ์  ประเทืองสุขพงษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายนราวิชญ์  มโนมยางกูร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงนริยา  รัตนประสาท
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายนริศ  ธัญญการ
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงนริศษา  บำรุงเขตต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายนฤเบศ  พลศิลป์
ป.6
โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงนลินรัตน์  เมืองครุธ
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายนวพงศ์  ศรีไพล
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กหญิงนวพร  มานะนาวิกผล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงนวพร  ยะราช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงนวพรรณ  ภาคภูรี
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายนวพรรษ  ศรีทองคำ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายนวพล  พรามเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายนวพล  วรกิจธำรงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายนวิชญ์  เวชสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนันตา
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายนะโม  ชูกิจ
ป.3
โรงเรียนธรรมภิรักษ์
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายนัฏทพงศ์  บุตรกูล
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงนัทธนันท์  สดสี
ป.6
โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายนัทธพงศ์  ลามสีดา
ป.3
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงนัทธมน  กุลชนชาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงนัทธมน  ทิมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงนัทธมน  เหลืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงนัทธ์ศลิษฎา  เศวตภาณุวงศ์
ป.4
โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงนันณภัทร  บุญรัตนสมัย
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงนันทกานต์  แสงเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงนันทชพร  หาญธำรงวิทย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงนันท์ชพร  ศรุตวราพงศ์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายนันทชัย  นาคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยณรงค์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงนันท์นภัส  เต็งพิบูลย์ผล
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองอินตา
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงนันท์นภัส  นรพัลลภ
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงนันท์นภัส  นิยมรัตนกิจ
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงนันท์นภัส  รักษ์สิริสุนทร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงนันทนัช  สุวรรณบดินทร์
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายนันทนัทธ์  สุบรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงนันท์นิชา  ผิรังคะเปาระ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายนันทพัทธ์  กรธนฐิติเกียรติ
ป.5
โรงเรียนเผดิมศึกษา
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสนธิ์
ป.3
โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงนันทวัน  แอบสุรางค์คีรี
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายนันทิพัฒน์  รัตนรุจิอนันต์
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงนันธ์หทัย  ปิยจิตรไพรัช
ป.4
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชูโชติ
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กหญิงนาตาลี  มิตรแว
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงนาราภัทร  ไชยกันยา
ป.6
โรงเรียนสีตบุตรบำรุง
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงนาราภัทร  โอภาสจรุงสม
ป.5
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงนิชนิภา  สาธิตธรรมพร
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงนิชาภา  ชาญโกศล
ป.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงนิชาภา  บุญสงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายนิติธร  บุณยเกียรติ
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงนิติวัฒนา  ลือวัฒนะ
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายนิธิโชติ  รัชตากร
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายนิธิโรจน์  ทิพย์สุขุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายนิธิวัฒน์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายนิธิศ  ศรีบัวทอง
ป.6
โรงเรียนสันติสุขวิทยา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายนิธิศ  สีแสงสุวรรณชัย
ป.4
โรงเรียนพิพัฒนา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายนินนาท  แววอาราม
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายนิพิฐพนธ์  กุลภควา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงนิรมล  ฉัตรพิภพ
ป.6
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายนิรวิทธ์  เกษตรเกรียงไกร
ป.5
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงนิรินธน์  แสงสิงหศักดิ์
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงนิษฐ์นลิน  แช่มประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกว่างเจ้า
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงนิษฐานันต์  ลอยกุลนันท์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงนุชวรา  ปั้นอุดม
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงนูไรดา  ไพเราะ
ป.3
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงเนตรนภา  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายเนติธร  โฆษิตฤทธิพล
ป.6
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงเนรัณชรา  แฝงสระ
ป.6
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงบงกช  ฤทธิ์กฤตย์
ป.6
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายบวรภพ  ยิ่งสุข
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงบวรรตน  วรากุลรักษ์
ป.5
โรงเรียนอรรถมิตร
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุตรดีวงศ์
ป.5
โรงเรียนซอยแอนเนกซ์
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายบารเมษฐ์  วรพงศธร
ป.5
โรงเรียนลาซาล
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงบุญจรัส  พนาสกุลการ
ป.5
โรงเรียนราชินีบน
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงบุญญาพร  สมทรง
ป.5
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงบุญนิสา  ตั้งนิสัยตรง
ป.3
โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงบุญนิสา  อุดมบุญถาวร
ป.4
โรงเรียนสายน้ำทิพย์
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงบุญรักษา  ช่วงเพ็ชจินดา
ป.6
โรงเรียนภารตวิทยาลัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงบุณฑรีย์  อุฬารปราโมทย์
ป.4
โรงเรียนประชานิเวศน์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงบุณณดา  อรรถเวชกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายบุณยกร  ตันรัตนากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงบุณยวีร์  นิ่มพงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแสงโสม
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายบุณยสิทธิ์  สรรพมงคลไชย
ป.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายบุณยากร  สุขแสวง
ป.3
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายบุรานนท์  สละสำราญ
ป.6
โรงเรียนพร้อมมิตรพิทยา
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายบุริศร์  หงส์ประภัศร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงบุษกร  ศรีชัยนันท์
ป.5
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงบุษกล  เบญจพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงบุษราพร  เจริญทวีแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายบูรพา  มั่งอุดม
ป.6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศารทมณี
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บุญหว่าง
ป.6
โรงเรียนแสงอรุณ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงเบญญาภา  จักร์มาสุ
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงเบญญาภา  วรสุชีพ
ป.6
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงเบญญาภา  สถิรลีลา
ป.6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงเบญญาภา  หลวงวงศ์
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงปกิตตา  ภูสมจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายปฏิพล  วาทะสุนทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายปฏิพัทธ์  วิริยกิจจา
ป.5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายปฏิภาณ  สุขชวลิต
ป.6
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายปฐพล  ภิรมย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงปฐมพร  ประเสริฐอัครกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายปณชัย  ธนะปักษ์
ป.4
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายปณชัย  อัครธรรมกุล
ป.4
โรงเรียนสิบสองวิทยา
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงปณยา  จิตสุขุมโสภากุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะศึกษา
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายปณัยทัศน์  ทัสนารมย์
ป.3
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงปณาลี  ทองวัง
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงปณาลี  พงศ์พัฒนาไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงปณิตา  พุดดวง
ป.5
โรงเรียนพญาไท
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงปณิธิตา  สรรค์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงปติญธร  คุ้มเมธา
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงปทิตตา  กุหลาบแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กรุงเทพมหานคร

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 โรงเรียนราชวินิต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กหญิงปทิตตา  เนตรโสภา
ป.6
โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายปธานิน  โอภาเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงปนิตา  ชูกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายปพน  ชลวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงปพิชญา  มรรควิน
ป.3
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายปรานต์วิทย์  ชัยภูวภัทร
ป.5
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายปภพ  เลขาปัญญาพร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายปภังกร  เจริญทวีแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชวินิต
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายปภังกร  หวังชูเชิดกุล
ป.3
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงปภาดา  ทนาลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงปภานันท์  รติสิน
ป.5
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงปภาวดี  ศักดิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัย
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เผ่าวณิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงปภาวรินท์  ฉายแหลมหลัก
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช
ป.5
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงปภาวรินท์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอุดมศึกษา
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงปรนันท์  ชัยเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงปรภัทร์  จำรูญทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายปรมะ  ทิพรส
ป.5
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายปรมะ  พนมพรพานิช
ป.4
โรงเรียนประภามนตรี
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงปรมาภรณ์  จรเจริญ
ป.4
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายปรเมศ  โสภณพุทธพร
ป.6