ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  เกรียงสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลวรรณ  ว่องวิการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญจน์อมล  อาสะโภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญาภัค  กราดกระโทก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัณทนี  ตรงกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตพงศ์  ตั้งเชยวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันติชา  วิทยารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยิ้มหนองเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัลยากร  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกาญจนา  สะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกิตติกา  ปัทมเบญจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติพศ  เรียนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
15
เด็กชายกิตติศักดิ์  เลี่ยมมาตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
16
เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุระมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
18
เด็กชายคณิศร  เชตุใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรวัฒน์  ปุญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจุฑารัตน์  รัตนอนันต์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงเจนจิรา  อินเอม
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเจนจิราพร  รำพึงกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชนิกานต์  พันธุ์พฤกษา
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
25
เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลิตา  คุ้มบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
27
เด็กชายชัยนาท  พุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
28
เด็กชายเฌอชล  อภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
29
เด็กชายณภัทร์  รุ่งวัฒนภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัชชา  ศิริโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัชชา  สุวาท
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐรวี  ช่วยวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประสาทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
35
เด็กชายณัธวุฒิ  เพียรการนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณิชาภัทร  เส็งจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณิชาภา  น้อยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณิชารีย์  ยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงดลชนก  จุ้ยดอนกลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
40
เด็กชายเดชาธร  มณีจิระสุนทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
41
เด็กชายไท้  บุญยะคงรัคน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
42
เด็กชายธนนท์  มัชบัญฑิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
43
เด็กชายธนพงษ์  เกงเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
44
เด็กชายธนพัฒน์  จีรดิษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
45
เด็กชายธนภูมิ  ฉันทวิทย์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธนัญญา  คำกลึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนาภรณ์  ประสิทธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนิษฐา  ภู่จำรูณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
49
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อินเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธัญมน  บัวหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธันย์ชนก  สมุทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กชายธีรพงศ์  กรินทะ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนงนภัส  โพธิ์ประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
54
เด็กชายนนทกร  ขุมรามัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนภัสกร  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนฤมล  เหล่าแก้วก่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนัฐสุดา  บุญเกิดการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเบญญาภา  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
60
เด็กชายปฏิพัทธ์  เหลือน้อย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
61
เด็กชายปฐมพงษ์  อัมระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปริญญา  เจตเขตกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปริยากร  คาวิน
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปาณิสรา  ประสิทธ์เขตกิจ
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปาริชาติ  สียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพรชิตา  เกษไตรย์กุล
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์หนู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
68
เด็กชายพฤกษ์  บุญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
69
เด็กชายพันธกานตร์  พูลเพียร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
70
เด็กชายพาทิศ  จันทนารี
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงพิตตินันท์  อนุสรประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพิมชนก  วงษ์เวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพิมหฤดา  พันธุเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงพีรยา  เจนเจตวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กชายภัครวรรธน์  อัจฉริยะเกียรติ
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
76
เด็กชายภาณุพงศ์  นันทสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
77
เด็กชายภาณุวัฒน์  ก่อเกียรติธนวานิช
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
78
เด็กชายภีรนันท์  ปานเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
79
เด็กชายภูผา  เดือนดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
80
เด็กชายภูมินันท์  จุ่นบุญ
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงภูริชญา  เกตุวิริยกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
82
เด็กชายมนัสนันท์  วชีระสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงรัตนพร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงรัตนาวลี  สิงห์เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงรินรดา  คันศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงรุ่งนภา  โอ้ระลึก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงรุจาภา  ดาวลอย
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงลักษมณ  พันยา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
89
เด็กหญิงลัขณา  วิชัยศรี
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงวทันยา  สิทธิกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
91
เด็กชายวนราช  สัมมาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวรภัทรา  จูมโสดา
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวริศรา  วาชะอุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
94
เด็กชายวรุตต์  อิ่มโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
95
เด็กชายวสุพล  พรมสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงวัลภา  ยิ้มพะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แกล้วการไถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
99
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีวิจัยนวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
100
เด็กชายวุฒิชัย  หู้โลหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
101
เด็กชายศตนันท์  หน่อคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
102
เด็กชายศรายุทธ  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
103
เด็กชายศักดิ์กันยา  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
104
เด็กชายศักดิ์นันทต์  ตั้งกมลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
105
เด็กหญิงศิริพรรณนิภา  สากุลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายศิษฎา  โต๋วสัจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
107
เด็กชายศีลนาถ  ประเสริฐน้อย
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
108
เด็กชายศุภนัฐ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
109
เด็กชายสหรัฐ  เวฬุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงสาธิตา  จันทคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
111
เด็กชายสิริวัฒน์  วงษ์สาธุภาพ
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงสิริวิมล  สระจันทร์
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงสุกฤตา  ศรีสุขวโรภาส
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
คณิตประถม
114
เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงสุชัญสินี  ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสุพรรษา  เกษการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสุภาภร  พางาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
คณิตประถม
119
เด็กหญิงสุมิตตา  หอมสนิท
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสุวิภารัตน์  อัจฉริยะเกียรติ
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
121
เด็กชายหฤษฎ์  โต๋วสัจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
122
เด็กชายอณัฐชา  พันธุ์เขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
123
เด็กชายอภิชาติ  ปานพุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
124
เด็กหญิงอภิญญา  ตระกูลชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
125
เด็กชายอภิวิชญ์  สกุลรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
126
เด็กชายอภิสิทธิ์  ดำริรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
127
เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มโอษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
128
เด็กชายอรรถพร  เรืองพิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
129
เด็กชายอิทธิพร  จ้อนแจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอิสริยา  โพธิพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
131
เด็กหญิงขณิษฐา  ศรีสุขวโรภาส
ม.2
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แคล้วตะเภา
ม.2
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงกนกกร  ปิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สาสะนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสิทธิการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงกนกวรรณ  อรัญชราธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงกมลชนก  โทนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
140
เด็กชายกมลทรรศน์  ภู่ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงกมลทิพย์  เขตกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกมลวรรณ  สมัครการไถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
143
เด็กชายกรกฎ  ฤหลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
144
เด็กชายกรณ์วศิ  กนิตศรีบำเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกฤษณา  ประสิทธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกฤษณาทิพย์  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกฤษดา  เงินบำรุง
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
149
เด็กชายกษิรา  กออวยชัย
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ตามพระหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนวิกย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกัญญาณี  ประสิทธิเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกัลยา  นาคเพชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกัลยากร  นุตยางกูล
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วบุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกาญจนา  สอนอ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงกาญจนา  สุทนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  จันทร์เอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงกาญลดา  ทิมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
160
เด็กชายกานต์ชนิต  รัตตะประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกานต์ทิตา  มุทิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกานท์ดา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกิตินันท์  พฤทธิ์ลักษมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์
ป.3
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกีรติกา  เจียมเจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกุลภัสสร์จุฑา  ติยะศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงเกวลี  อินทร์แรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กชายเกียรติพงษ์  ทองปิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงแกมกาญจน์  มานะกิจ
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงขวัญจิรา  ยงกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงขวัญเนตรชนก  ดวงแข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงเขมิกา  วดีศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายคณากร  ศุภลิตเดชาธร
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
174
เด็กชายคณิศร  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายคนน์ธันวา  กิจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
176
เด็กชายคุณากร  สินรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจรรย์อมล  อาสะโภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจริยาภรณ์  ฉัตรสริยากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายจักรพงษ์  จบศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงจังคนิภา  กสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายจิณณวัตร  หาญสาริกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจิดาภา  ปู่สาร
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจิตตินันท์  เอื้องโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจินดารัตน์  อ่อนชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจิรภัทร  โพธิ์มี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจิรัญชา  น่วมภุมรินทร์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจิราพร  ยงเขตรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจิราภรณ์  ลิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จูเที่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
193
เด็กชายเจษฎาพร  โพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงฉัตรลดา  ทองบุญโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงฉันทิศา  มีโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กชายเฉลิมชัย  ปากเกร็ด
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงชญาดา  เจริญกิจนุวัตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชญานิศ  อุดตะคุท
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชติกาญจน์  ขันนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายชนกันต์  เฉลยขุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงชนมล  เถื่อนวิถี
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงชนวรรณ  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีบรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายชนาธิป  สมถะธัญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชนาภา  เรืองเขตรพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชยุตรา  แจ่มฟ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชลดา  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชลทิศ  ศิริโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์ุนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชลธิฌา  เก่งการนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชลนิภา  จำปา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชวิศา  ไม้สนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
213
เด็กชายชัยวัฒน์  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชาลิสา  เกิดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชาลิสา  โกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงชาลิสา  นฤคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชาลิสา  พันธ์รุ่งจิตติ
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
218
เด็กชายชิษณุพงศ์  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
219
เด็กชายชุติเดช  เฟื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายไชยศิพัทธ์  สุขเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายฌานกฤษฎ์  ประเสริฐน้อย
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงญาณิศา  กุสุโมทย์
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงญาดา  ทิมเที่ยง
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กสิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
225
เด็กชายฐิติกร  พงษ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงฐิติภา  บัวเผื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงฐิติยา  หาญสาริกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณฐนนท  ขันธเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณัชรีญา  ระโหฐาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงณัฐชยา  สอนจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงณัฐชยา  ฮวบขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิทธิทูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณัฐธนววณ  พุฒซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณัฐธิดา  พูลกสิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณัฐนพิน  รักบ้านเพิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กหญิงณัฐนิชา  ณัฐกิตติ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายณัฐพงษ์  พุ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณัฐรดา  นพรัตน์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณัฐรุจา  กลมกลึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัฐวดี  หรรษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายณัฐวุฒิ  มีสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณิชากานต์  ธนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณิชารีย์  ดีเต่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงดวงชีวา  สุขวานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงดวงรัตน์  มุสิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงดาราวรรณ  พึ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงตวงรัก  ช่มเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายต่อตระกูล  สุวรรณกิจ
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายทักษ์ดนัย  วิเศษสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงทิพปภา  สังข์ชัย
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงทิพย์เกษร  ขันธเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงทิพย์สุดา  รักสิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายทิวากร  ยะไข่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
257
เด็กชายธนชัย  มะลิอ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธนโชติ  ยงเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงธนพร  ทองคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธนพร  วารศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงธนภรณ์  สุวรรณศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
262
เด็กชายธนวัฒน์  ปากเกร็ด
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงธนาภรณ์  เฟื้อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
264
เด็กชายธนารัตน์  ปานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงธนิษฐา  ธรรมสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายธราดล  ยี่หล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงธัญญุตา  กมลรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองปลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงธิญาดา  ทิมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงธิดาพร  คำสอนจิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายธีธัช  ทัศจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายธีรภัทร  นาคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กชายธีรภัทร  ปัจฉิม
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายธีรภัทร  พิมขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
275
เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายธีระพัฒน์  ขยันการนาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงนงนภัส  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายนพพล  วงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงนภสชล  เนียมสันเทีย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
281
เด็กชายนภัสกร  เตชะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงนฤมล  เกตุเหล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงนลินทิพย์  พร้อมพลากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงนัชชา  เหล่าประชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
285
เด็กชายนัฏฐวัฒน์  ไทยขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงนัทธมน  เกษศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
287
เด็กชายนันทพงศ์  กีตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงนันทิชา  วิเวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
289
เด็กชายนันทิพัฒน์  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงน้ำเพชร  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
291
เด็กชายนิธิกร  ทองคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
292
เด็กชายนิธิพล  คล้ายศรีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
293
เด็กชายนิพัทธ์  บุตรสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงนิสาชล  โพธิ์โต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงบัณฑิตา  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
296
เด็กชายบาจรีย์  เพ็ญนภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงบุณยาพร  มกรธวัช
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงบุษยมาศ  อุงจิตต์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
299
เด็กชายปฏิพัฒน์  บรรเทาทิพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
300
เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงปณิตตรา  วรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงปณิตา  พยัคโฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
303
เด็กชายปณิธาน  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
304
เด็กชายปรเมศ  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงปรัสรา  สุขสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงปรียาวรรณ  ปุญญะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายปลวัชร  เชตุใจ
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
308
เด็กหญิงปลายฝน  อยู่พุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
309
เด็กชายปวริศร์  แกว่นกสิกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อยู่สิงห์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายปองพบ  แตงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงปัจติณญา  ปัจจัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงปานตะวัน  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงปารณีย์  ช่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
315
เด็กชายปารวัฒน์  ฉวีจันทร์
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงปาริชาต  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปารีณา  บุญยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงปิญาภรณ์  รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปิยวรรณ  ตันเปรมวงษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปิยอร  ทองมุสิก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงปิยะธิดา  สายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายปุณณภพ  ฤทธิ์บุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปุณณวิชญ์  เดชอินทร์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงไปรยา  พึ่งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
325
เด็กชายพงษ์พิศณุ  ทิมินกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงพรนภัส  โรหิตาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงพรนภา  สีขี
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงพรนรินทร์  พูลทาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงพรรวษา  สังข์น้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงพรรวินท์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงพรสวรรค์  สพประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
332
เด็กชายพลพล  นิยม
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงพัชรินทร์  พลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงพัตรพิมล  จรรยหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิ์สมจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุตรดอน
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  น้อยนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิรัชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพิยดา  กลั่นเขตการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
342
เด็กชายพุฒิพงศ์  ทองวิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
343
เด็กหญิงพุทธพร  บูรณะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์หิรัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงแพรวนภา  โพธิพิทัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงแพรวา  พัฒนวรเวคิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงฟ้าวรินทร์  สังขนครา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงภัทรวดี  แข็งธัญกิจ
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงห์เวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
351
เด็กชายภาคินทร์  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
352
เด็กชายภาณุพงศ์  ไทยสรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงภาสินี  วิเชียรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงภิญญดา  แดงสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
355
เด็กชายภูตะวัน  ปานมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
356
เด็กชายภูมิรพีฐร์  ดีเต่า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายภูวรินทร์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
358
เด็กชายภูศิลา  เกิดโภคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงมนัสนันท์  ดีพิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
360
เด็กชายมารุต  ฝ่ายไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงมาลินี  อินทจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงเมทินี  ทวีสกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงเมธาพร  หิรัญศุภโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงเมธาวี  ภูผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงเมธินี  ป้อมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงยุวดี  พันธุ์เขียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
367
เด็กชายรพีภัทร  นาสิงห์คาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงรมิตา  บัวเผื่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงรวิพร  กุลพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงระพีพรรณ  ไชชูโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงรัญชิดา  ประสิทธิการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงรัญชิดา  หิรัญสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงรัตนมน  นิ่มพระยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงรัตนาพร  กรหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงรัตนาพร  โชติทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ว่องวิกย์การณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงลภัสรดา  คุ้มไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กหญิงลลิดา  ลำเภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงลักษณ์สุดา  เพิ่มทรัพย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พูลเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
381
เด็กชายลัทธพล  พูลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
382
เด็กชายลัทธพล  ฤทธิ์สมจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายวงศพัทธ์  นิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวงแหวน  สดุดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงวรรณรยา  สะนิเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวรรธนะ  เชียวเขตรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
387
เด็กชายวรากร  แป้นน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงวรินยุพา  วาชิซาวา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงวริศรา  อินทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอาจหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
391
เด็กชายวัชรชัย  ประภัสสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวัชรา  พงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงวัชรี  รอดวิหค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงวัลภา  นาคเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงวิคทอเรีย  วะลีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงวิชญาพร  ทิพรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงวิชุดา  ประทีป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงวิภาวรรณ  จงเกตกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศตพร  รัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศรินดา  สุขภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงศรุตา  อินทร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงศศิพัชร์  เกษมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงศิรประภา  เอกธวัชชัย
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงศิรภัสสร  กาสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงศิริพร  วิทยารัตน์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงศิริวรรณ  ดินแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงศิริวิมล  เส็งหนองแบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
410
เด็กชายศิวัฒน์  สอนซิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงศุภดาทิพ  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงศุภรัสมิ์  โพธิ์พฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
413
เด็กหญิงศุภวดี  ธีรนุชพงศ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายศุภวิชญ์  กางกร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงศุภิสรา  อุทัยสุขสมบรูณ์
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายสถาพร  ว่องวิกย์การ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายสนธยา  สังวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายสรยุทธ  สร้อยระย้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายสรวิศ  ศรีเฉลียว
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสรัญญา  นิระทุศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสโรชา  อาจณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงสอง  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
423
เด็กชายสะราวุธ  มะพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายสัณหณัฐ  ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายสัณห์พิชญ์  วินัยพานิช
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสันนิกา  ธาดาประดับสกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงสาลินี  ฟุจิโนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายสิทธิ  มานะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
429
เด็กชายสิรภพ  โชติช่วง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงสิริวรรณ  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงสิริวรรณ  อุดมแก้วกาญจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงสิริวิมล  ทองแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงสุจิตรา  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงสุชานาถ  พันธุกสิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
435
เด็กชายสุทธิภัทร  ฟักเขียว
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงสุนิสา  หมื่นศิริธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงสุพิชชา  แจ่มแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายสุภวิศญ์  โตเสรีไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงสุภัชชา  ตั้งสกุลวัฒนชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสาทกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงสุภัสสรา  พิลึกฤเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีแก้วใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงสุภาสินี  พรรณรายณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
446
เด็กชายสุรพงษ์  เพ็งพะล่ม
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายสุรพ้ศ  บรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
448
เด็กชายสุรยุทธ์  เลิศสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงสุรางคนา  ประสิทธิ์ธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
450
เด็กชายสุริยพงศ์  มุทิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
451
เด็กชายสุวัฒน์  ขาวพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
452
เด็กชายเสริมพันธ์  อัครชัยเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชสุภา
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธรรมสถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงแสนสิริ  คัดทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กลิ่นจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายเหรียญทอง  จันทร์ผาย
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงอณัฐตา  ปากเกล็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงอติกานต์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงอธิชา  คนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
461
เด็กชายอนนท์ธิพัทธิ์  สุระดม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงอนัญตญา  เจตเกษตรการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
463
เด็กชายอนิรุจน์  อุทกภาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงอภิชญา  โอสถิกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
465
เด็กชายอภิสิทธิ์  เริงกสิวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงอรปรียา  ดีจ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงอรปรียา  บัวแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงอรพิน  จุลพรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่
วิทย์ประถม
469
เด็กชายอรรธพล  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงอรอนงค์  ชลิตพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงอริศรา  แดนไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงอริสรา  ชวนคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายอวัสนันท์  ถ้วนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงอักษรินทร์  เนียมสันเฑียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงอังคณา  พรมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงอัจฉรา  นุ่นงาม
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงอัญชนิกา  สีแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงอัญชลิกา  รัตนสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงอัญชลี  เชิดโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
480
เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
481
เด็กชายอิทธิพงศ์  โพธิ์กลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กหญิงอุษณีษ์  แตงบุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
484
เด็กชายเอกชนะ  ซุ่นฮั้ว
ป.4
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายเอกชัย  ครุธพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
486
เด็กชายเอกลักษณ์  วิชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงเอื้อกานต์  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงฮารุมิ  ทากิโมโตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กชายคณรมย์  วิชนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
490
เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม
491
เด็กชายเศรษฐพงค์  แก่นไถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
คณิตประถม