ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนิษฐา  ไชยวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤตธีรา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
3
เด็กชายก้องภพ  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ต้นวังหิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพัฒน์  สังปัสสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติภณ  จิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
10
เด็กชายจักรกริช  กุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิรพัชร  เชื้อบุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
12
เด็กชายจิรัฎฐ์  ธีรวัฒน์ทองกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สิงห์สถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุมมาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
16
เด็กชายฉัตรปกรณ์  กันแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนัดดา  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
18
เด็กชายชวินโรจน์  พิบูลภาณุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณิชกานต์  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงดวงทอง  ธงน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงทิพสุคนธ์  กุณะวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
23
เด็กชายทิวไม้  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
24
เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
25
เด็กชายธนกฤต  เพ็ญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
26
เด็กชายธนกฤต  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงธนัญชญา  ชินชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
28
เด็กชายธราดล  ตาริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
29
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขอพรกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
30
เด็กชายธีรศักดิ์  โซ้เงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงนภัสสร  มุมมาลา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงนภัสสร  สุทธิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงนริศรา  อุ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
34
เด็กหญิงนันท์สินี  บุญไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
35
เด็กชายนิติธร  ยศหนองทุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนิธิศ  ดีด่านค้อ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
37
เด็กหญิงเนตรชนก  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงบุศยามาศ  วิศิษฐ์ฤทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
39
เด็กชายประกาศิต  สุขคล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงประภาวรรณ  ต่อศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงปรางทิพย์  เขื่อนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
42
เด็กชายปรินทร  สอนศรียา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปาณิศา  ดอกจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
44
เด็กหญิงปาริชาติ  ประเสริฐโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปาริชาติ  เสนานุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงปาลิตา  ฤทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
47
เด็กชายปุรเชษฐ์  แสงชมภู
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
48
เด็กชายพงษ์พิษณุ  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพรพรรณ  โยธาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพรพิชชา  ไชยโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพรรณษา  กาลจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพราววดี  แสงฉวี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพันรภา  พันธวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพิชญา  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
56
เด็กชายพิชิตชัย  ทรงพุฒิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
57
เด็กหญิงภัทรวดี  แพงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
58
เด็กหญิงภัทรา  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
59
เด็กชายภูริ  แรมลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
60
เด็กชายภูริณัฐ  ฤทธิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
61
เด็กชายภูวดล  ดวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
62
เด็กชายภูวนาถ  โคตรชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแห้ว
คณิตประถม
63
เด็กหญิงมนัสดา  สารมโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงมลฑิลา  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
65
เด็กหญิงเมธินี  วันทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
66
เด็กหญิงรณิตา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
67
เด็กหญิงรัชภร  วัฒนปชาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงริจิรา  เนตรผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
69
เด็กหญิงไรฮาลน่า  คานตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงลลิตตะวัน  สิงห์สถิตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวรนิษฐา  พรหมศิลป์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวรนิษฐา  แพงจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
74
เด็กหญิงวรินทร  แสงโสดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงวัชราภรณ์  วงศ์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงวิศรุตา  แพงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
77
เด็กหญิงศรลดา  ไชยโยทา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงศิริกิริยา  ศรีมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
79
เด็กชายสิริพงษ์  มงคลพัชรโรจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
80
เด็กหญิงสิริรัตน์  คงหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงสิริรัตน์  มีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
82
เด็กชายสุธาศิน  เต็มวิบูลย์โชค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
83
เด็กหญิงสุพัตรา  ทองหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงสุภัสรา  สีสุวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
85
เด็กชายสุริโย  โกษาจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
คณิตประถม
86
เด็กชายอติวัณณ์  สุภาษิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
87
เด็กชายอนุภัทร  เชื้อบุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
88
เด็กชายอัษฎา  วิเชฏฐพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแห้ว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงอารียา  ฤทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
90
เด็กหญิงกมลนัทธ์  วังคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อนุพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกรณิการ์  ศรีบุตรตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
93
เด็กชายกวี  โกยชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
95
เด็กชายกันตณต  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนบ้านร่องจิก
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกาญจนา  มู้จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
97
เด็กชายกานต์ไกร  พินธิสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกานต์สินี  พรหมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
99
เด็กชายกิดาการ  กลับแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกิตติพร  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เนตรแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงเกวลิน  วิเศษเขตการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงขวัญหล้า  จิตตจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงเขมิกา  เกษมธนาสันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงจรัชญา  แก้วยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
106
เด็กชายจักรกฤษณ์  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
107
เด็กชายจารุกิตติ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงจิรวรรณ  ก๊กชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงจิราพัชร  เนื่องชมพู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาสุทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงจุฑามาศ  ปงคำเฟย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงจุฬาวรรณ  จันวิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
113
เด็กชายเฉลิมรักษ์  ยศปัญญา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงชนากานต์  จิตดามณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
115
เด็กชายชวกร  สุโขยะชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
116
เด็กชายชัยยุทธ์  การด
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
117
เด็กชายชานนท์  จุลวิถี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
118
เด็กชายชานนท์  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงฐานิต  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงฐิตานันท์  เมตตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงฐิตารีย์  พัฒนาพานิชกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
122
เด็กชายฐิติวัฒน์  ชนะมนตรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
123
เด็กชายณัฎฐากรณ์  จันทร์รักษ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  เหมือนศรีชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
125
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  แถวบุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
126
เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เสวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงณิชานันท์  จันทะแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงตวงขวัญ  บุษราคัมวดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงทรรวรี  สุธงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงเทพธิดา  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
133
เด็กชายธนพิพัฒน์  รักษามั่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
134
เด็กชายธนวัฒน์  จันทราภัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
135
เด็กชายธนาคม  ภูลายใบ
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงธนาภรณ์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงธันวาภรณ์  อรรคสูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายธีรภัทร  พรมนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
139
เด็กชายธีระพงษ์  จินนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงนงนภัส  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงนรินธร  บัวชาบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
142
เด็กชายนฤภัททร์  พระสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงนฤมล  เคนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
144
เด็กชายปฏิพล  เนตรผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงปทิตตา  สำคัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงปพิชญา  สุขเสริม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงปภัสสร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงปริณาห์  เนตรแสงศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมศรีแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
150
เด็กชายปลื้มปราชญ์  ด่างดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงปวาณี  พุกเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
152
เด็กชายปองภพ  พรหมรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
153
เด็กชายปารมี  พอสม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงปีย์วรา  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
155
เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงพรนภา  ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงพรรณธร  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
158
เด็กชายพัชรพล  คารมสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกไม้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
160
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เชื้อบุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำมะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพิมมาดา  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
163
เด็กชายพิเศษสุทธิ์  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
164
เด็กชายพีรพล  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
165
เด็กชายพีระพัฒน์  จินนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
166
เด็กชายภควัฒน์  เชื้อบุญมี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงภัคศราพรรณ  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงภัทรพรฬ์  ภูละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
169
เด็กชายภาณุเดช  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
170
เด็กชายภานุพงศ์  จุลวิถี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงภาวิดา  สิงห์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
172
เด็กชายภีมพศ  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงภูริชญา  ศรีพรหม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
174
เด็กชายภูริณัฐ  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงมณฑิรา  ศรีบุตรตา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงมลฐิชา  จันทะพินิจ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงมาลิสา  วงษ์สง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
178
เด็กชายมิตรภาพ  จันทราภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงเมธาวรรณ  พุทธสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
180
เด็กชายเมธี  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
181
เด็กชายยินดี  สืบสุนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายรัฐภูมิ  สังปัสสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงรัตนภรณ์  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงรัตนภรณ์  สุขเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงรินรดา  พุทธสิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
186
เด็กชายวชิรวิทย์  คุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงวรดา  เชื้อบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
188
เด็กชายวรวุธ  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงวรัญญา  วังคีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงวรัญญา  เวียงนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงวรินธร  เทียงดาห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวริยา  โทศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงวริสรา  จันตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
194
เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
ป.4
โรงเรียนบ้านร่องจิก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
เลย เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงวิรัชญา  โม้หิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศรีนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงศศิธร  คำหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงศิริภัทร  อ่อนสมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงศุภพร  ลักขนัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงศุภิสรา  บุรานัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงศุภิสรา  สามนคร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงศุวิมล  มูลทาสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนภูเรือ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  วลัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
204
เด็กชายสรยุทธ  ทองเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  หัตถะแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสุชานันท์  นนทะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงสุภาวัลย์  ยศสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
209
เด็กชายสุเมธี  นักบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
210
เด็กชายสุริยา  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอธิติยา  วิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอพิศริญา  จันทะพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงอมลวรรณ  วรรณเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอรชุมา  สุดจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอรัญญา  ไมหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาทุ่ม
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงอัครภา  มณีนุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอันนา  ฤทธิศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงเอมิกา  ธนสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
วิทย์ประถม