ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงปวริศา  สนิทพักตร์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงปิยะชาติ  ขวัญถาวร
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิตประถม
3
เด็กชายสิทธิชัย  พงประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
4
เด็กหญิงชนนิกานต์  โคกแก้ว
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
5
เด็กหญิงณัฐกานต์  กลิ่นรอง
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
6
นายณัฐพล  โพธิ์บาย
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
7
นางสาวณัฐริกา  บุญจันดา
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
8
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดิษฐ์อั้ง
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
9
เด็กชายเดชาธร  บุญเฮ้า
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
10
เด็กหญิงนริสรา  ขำอรุณ
ม.1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
11
เด็กหญิงสิรินภา  ต้นทอง
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
12
เด็กหญิงสุธิตา  หัสดี
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
13
เด็กหญิงสุภาภร  จันดำ
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงอรวรรณ  วิเท
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
15
นางสาวอารยา  ฟักสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
16
เด็กหญิงอารยา  ภู่ทอง
ม.2
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
ปราจีนบุรี เขต 2

ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
17
เด็กหญิงกนกอร  ดิษฐ์อั้ง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงกันต์กมล  ห่วงเจริญ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงแก้วตา  ทิพวงษา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญยง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เอี่ยมเหนือ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงรินทร์มณี  มะลัยเค
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงสุภาดา  หาชม
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93(บ้านลาดตะเคียน)
วิทย์ประถม