ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
เชียงใหม่ เขต 6

ณ อาคาร สปช 105 ห้องภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ-ทุ่งปูน
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงทัศนีย์  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงพิยะดา  มังยะสุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
3
เด็กชายสหวุฒิ  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ -ทุ่งปูน
คณิตประถม