ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 4

ณ โรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงจันทร์ฉาย  ปาลพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงแพรพลอย  ครุฑทากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงสรณ์สิริ  นาคทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงอารียา  สีหามาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 4

ณ โรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
5
เด็กหญิงธนัฐดาว  ใจมั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
คณิต ม.ต้น
6
เด็กหญิงธิติพร  แก้วเนตร
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
คณิต ม.ต้น
7
เด็กชายอดิเทพ  จีนจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
กาญจนบุรี เขต 4

ณ โรงเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
8
เด็กหญิงกมลฉัตร  ผดุงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
วิทย์ประถม
9
เด็กชายทัศน์พล  สำราญดี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้ววิชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงปัณฑิตา  กรส่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงปิยะมาศ  ด้ายรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงสุทธิดา  ตาลเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
วิทย์ประถม