ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกาซีมะห์  สาเมาะ
ป.3
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
2
เด็กชายกิตติชัย  มีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกิติยา  สง่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกุซุลฟา  หะยีนิแมง
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกุลกัญญา  ศรีจงกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกูอารีฟา  ลอเซง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
7
เด็กชายคอดาฟี  แกแล
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงคอรีดะห์  อาละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงคอรีดา  อาละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงคอลาตี  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงคอลีเย๊าะ  เต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
13
เด็กชายจัฟฟรันทร์  กล้าทะเล
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
14
เด็กชายชัยวัฒน์  ผลกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
15
เด็กชายเชษฐา  รัดไว้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงซอบารีญะห์  เจ๊ะด๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงซอลีฮะห์  บองอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงซอลีฮะฮ  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
19
เด็กชายซัยฟูดิง  มะนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงซัรฟาอ์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงซัลวาณี  สอเดาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงซาฟีรา  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงซาลีฮา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงซาวาณี  สาเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงซาวานีย์  วานิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงซาวิตรี  วอลี
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงซาฮีดา  สะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงซีตีมาณี  แดงมองโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  สือแต
ป.3
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงซีตีอาอีเสาะ  ตาปู
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงซุนนี  ปาแนเจกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
32
เด็กชายซุบฮารีลิฟ  สาเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงซูใบ  เยาะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงซูฟียะห์  ตาเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงซูเฟียณีย์  มะมิงจาหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงซูรัยยา  หะยีมิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงซูไรดา  มะแดแฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงซูไรยา  บากาสะแต
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงซูไรยา  มูซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
40
เด็กชายซูลกิฟลี  แวมา
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
41
เด็กหญิงซูวาตี  ยาเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงซูไวบะห์  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงซูฮัยนี  ดอมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงซูไฮบะห์  สามุยา
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
45
เด็กชายโซเฟียน  มะ
ป.6
โรงเรียนปาตาปาเซ
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงโซเฟียวาตีย์  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงโซรยา  ยีดือเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงโซไฮฟาร์  หะยีเงาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงไซนับ  นีมง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงไซนับ  หะยียาการียา
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงญาร์มีละห์  มือเก๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงดียาเราะห์  บองอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงดูวัยจะห์  ยานยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
54
เด็กชายต่วนอิรฟาน  มะลี
ป.6
โรงเรียนปาตาปาเซ
วิทย์ประถม
55
เด็กหญิงตอญีบะห์  ตาเยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงตัซนีดา  เจ๊ะแน
ป.3
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงตัสณีม  สีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงตัสนี  สะอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงตัสนีม  ดอลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงตาอีบะฮ์  มายิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงนริษสา  ซารีแปเร๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงนรูฮัน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
63
เด็กชายนัศรูน  หินนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
64
เด็กชายนัสรี  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงนาซีบะห์  เจ๊ะเย็ง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงนาซีฟะห์  บอสู
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงนาซีร๊ะ  ซีรอมา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงนาซีเราะห์  มูซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  เจ๊ะยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงนาซูฮา  ฮูลูดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงนาดียา  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงนาวัณย์  ซารีแปเร๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงนิซรินทร์  สะบูดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงนิหจัสวีรา  โมง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงนิอัยริน  เปาะซา
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงนิอูกาซ่า  นิแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงนุรซาวาณี  สาเห๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงนุรยีฮัน  แสแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนุรวาตี  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงนุรอัยณี  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงนุรอามาลี  มะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงนูฟาล  มะเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงนูร์ซาซา  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงนูรดีนา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงนูรฟัยรุซ  ซารอ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงนูรฟาลา  ปาเนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงนูรอานีตา  หะยีเจ๊ะมุ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงนูรอาวาติส  ซาแมยี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงนูรอีซัน  กาเจ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงนูรอีหม่าน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  เลาะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ลูวา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  อูมา
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงนูรฮายาตี  กาโบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจ๊ะเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนูรฮารีดา  สตอปา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  เจ๊ะดะห์
ป.3
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงนูริยา  ตาเห
ป.3
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงนูรีซะห์  วานิ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงนูรีซัน  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงนูรีซัน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม
ป.3
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงนูรีตาฟิตรี  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงนูรูลอิซาน  ซีโปสาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงนูไรดา  แวหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงโนรีซัน  ลาโบะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงโนรีนา  ด๊ะหยี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงบงชก  บุญรัตนยืนยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงบิสมี  ฮูลูดอฆอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
111
เด็กชายบุสรัน  บินอุมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงปัทมา  นอรี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
113
เด็กชายพงศธร  พรมด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงพาตีตะห์  เย๊ะ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพาตีเมาะ  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
116
เด็กชายฟัครุดีน  กาปง
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
117
เด็กชายฟัครู  สิริเปาะจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแวแม็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงฟาติน  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนปาตาปาเซ
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงฟาติน  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงฟาฮาดา  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงฟิรดาวร์  กุเวกามา
ป.6
โรงเรียนปาตาปาเซ
วิทย์ประถม
123
เด็กชายฟูอาร์ด  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
124
เด็กชายภัพชยกัณฑ์  ขวัญดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
125
เด็กชายมะซอลีฮีน  สาอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
126
เด็กชายมะไฟซู  มาหะ
ป.3
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงมัสตูรา  มะรอเซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงมาซีเตาะห์  เต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงมาเดียนา  แกแล
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงมารียานา  กือจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงมาเรียม  เจ๊ะโด
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงมาลีตา  กาเจ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงมิดรี  ตาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
134
เด็กชายมุคลิส  ซารีแปเร๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงมุมีนะห์  บอซู
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
136
เด็กชายมุสตากีม  หาเก็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
137
เด็กชายมุสตาฟีรีน  หาเก็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงมุสลีมะห์  เจ๊ะซีตี
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
139
เด็กชายมุฮัมมัดเตาฟิก  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงมูรณีย์  กาเจ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายมูหามัดฮาฟีซัน  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
142
เด็กชายมูฮัมฟมัดฟิรฮัม  มะยิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
143
เด็กชายมูฮัมมัดสาริฟ  แวดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
144
เด็กชายมูฮำหมัดคอเล็บ  อาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงยัสมีน  ดอลอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงยีสมานี  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
147
เด็กชายยุทธนา  คงภิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงยูรัสมี  อาแว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงยูเลียณีย์  บาโด
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงรอซีกีน  เจ๊ะโซะ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงรอดะห์  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงรอบีอะห์  ตูแก
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงรอมละห์  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงรอฮายา  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไกรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงรุสนานี  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
157
เด็กชายรุสมัน  บีรู
ป.4
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงรุสมา  สาแลแม
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงรุสมีรา  บีรู
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
160
เด็กชายรุสลัน  เซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงโรสนีดา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงโรสมาเรีย  นิเงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงโรสรอยมี  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงไลลาณี  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงวาริซา  ซีรอมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงแวฟัลมา  แวหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงแวรอปีอะห์  หะมะ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงแวอัซมา  แวยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงแวอารีนา  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงแวฮาลีมะห์  หะยีดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงศรัณยา  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงสากีเราะห์  เจ๊ะนุ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงสานีดา  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงสาปีกา  ตุนาแว
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
175
เด็กชายสายพุดดีน  สือนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสาวิณี  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงสุนิดา  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงสุนิสา  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงสุภมาศ  รัดไว้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
180
เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงสุวรรณา  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงโสดาวรรณ  จินนะมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
183
เด็กชายอนัส  ดาราซิ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงอลิสา  ยะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
185
เด็กชายอักบัร  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงอัครีมา  ดอเลาะบาโย
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงอัซนาณีย์  เถ๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงอัฟนัน  มะยาเต็ง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
189
เด็กชายอัยยูบี  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงอัรดียานี  หะยีดาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายอัลอามีน  มะสาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงอัสนี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอัสบี  จิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอัสมะ  เปาะเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงอัสมะ  ยูนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
วิทย์ประถม
196
เด็กชายอัสมิน  ดอฆอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงอัสรีนา  เสต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงอัสวาตี  มะอีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงอัสวานี  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
200
เด็กชายอัสฮา  มะเก๊ะ
ป.3
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงอาซีกิน  มุมู
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงอาณิฟ  หยิ๊
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงอาดาฮะห์  มามะ
ป.4
โรงเรียนประชาบำรุง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงอาตียะห์  มามุ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงอานีซา  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงอาบีบะห์  โต๊ะดูกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงอาฟีด๊ะห์  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงอาฟีฟะห์  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงอาฟีฟะห์  ระยีเกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงอาฟียะห์  เจ๊ะดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนอนุบาลระแงะ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอามาน  เย๊ะมูเร็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอามานี  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
วิทย์ประถม
213
เด็กชายอามีน  เย๊ะมูเร็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงอามีนะห์  อาบูฮาริษ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอามีเน๊าะ  อาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
วิทย์ประถม
216
เด็กชายอารมีน  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
วิทย์ประถม
217
เด็กชายอาริฟ  โรจนภาพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงอารีซา  แวกาจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงอารีสา  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงอาสมีรา  แดอีแต
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงอาสลีนา  สาแล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงอาสูรา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงอาอีซะ  ดะบู
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอาอีดะห์  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงอุมมีฮาณีอะห์  ดอกอ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงอุมิลอัสมา  วาจิ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงฮัซมีนา  หะมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายฮาติม  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนปาตาปาเซ
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงฮาฟีนี  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงฮาฟีฟะห์  มะรือสะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
วิทย์ประถม
231
เด็กชายฮาววาส  อาละ
ป.5
โรงเรียนบ้านสิโป
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงฮุซนี  เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงฮูซนา  เบ็ญหะยีเจ๊ะเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงกัสมี  มา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
235
เด็กหญิงกัสมีนีย์  ดือเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
236
เด็กชายกัสมูรี  การียา
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
237
เด็กหญิงกัสวาณี  มะสาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
238
เด็กหญิงการีมา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงกิฟลานี  นิอูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
240
เด็กหญิงกีฟมีดา  กูเวกามา
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
241
เด็กหญิงกุสุลัยณี  ดอรอแม
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงจัสวีตาร์  โมง
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
243
เด็กหญิงเจ๊ะนูรูลฟาซีฮัน  ดาโอะ
ป.3
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
244
เด็กหญิงซอฟียะห์  เจ๊ะเฮง
ป.3
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
245
เด็กชายซอลาฮุดดีน  หะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
246
เด็กหญิงซัซวาณีย์  สะอุ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
247
เด็กชายซัยฟูดีน  สูกอ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
248
เด็กชายซัยฟูลเล๊าะ  มะวิว
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงซัรฟะอ์  ซีนา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
250
เด็กชายซากิร  จิยี่งอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
251
เด็กชายซารีฟฟูดีน  นาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงซาวาณี  ลองมามะลอง
ป.5
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
253
เด็กหญิงซาวารีย์  แกมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
254
เด็กหญิงซาฮีดา  เด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
255
เด็กชายซาฮีดีน  ซาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
256
เด็กชายซาฮีดีน  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
257
เด็กชายซุลกิฟลี  โตะแซ
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงซุลฟาณีย์  มูดอ
ป.4
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
259
เด็กหญิงซูเซียณาร์  เมาะมิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
260
เด็กชายซูเฟียน  แกแล
ป.5
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
261
เด็กหญิงซูไรนิ  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงซูไรนี  ปีเก
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
263
เด็กหญิงซูไวบะห์  สะนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
264
เด็กหญิงซูไฮซา  มะอีซา
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
265
เด็กหญิงซูไฮนี  ฝอยทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
266
เด็กหญิงโซเฟีย  ยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงโซเฟีย  และซาเยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
268
เด็กชายไซนูลอาบีดีน  ดาโอะ
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
270
เด็กหญิงณิศรินทร์  ลาโบะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
271
เด็กหญิงต่วนอัสมี  รายอคาลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงไทรนะ  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
273
เด็กชายธนากร  ต่างสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนัสรินทร์  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
275
เด็กชายนัสรู  เจ๊ะแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนัสเราะห์  ตะละมะ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
277
เด็กชายนาคอลีดี  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
278
เด็กหญิงนาซีฟาฮ์  ฮินนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
279
เด็กหญิงนาเดียมาน  มะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
280
เด็กหญิงนิซูไฮเราะห์  มานิ
ป.4
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
281
เด็กหญิงนินาซีเร๊าะ  นิมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนินาฟีซัน  บองออาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงนิบุสริน  ฮีแต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
284
เด็กชายนิไฟรุส  นิแต
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนิศัลมี  ปูเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
286
เด็กชายนิฮิลมี  บอตอ
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนุรซาฮีรา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนุรยีบิสมี  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงนุรอินซัน  เจ๊ะอูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงนุรฮาซีกีน  กาเด็งหะยี
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงนูรฟาซีกีม  เจ๊ะม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดอแม
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนูรฟารีซัน  สาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
294
เด็กหญิงนูรฟารีฮัน  ดือรอแม
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
295
เด็กหญิงนูรฟีกัน  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
296
เด็กหญิงนูรมา  ซารีแปเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
297
เด็กหญิงนูรมา  ดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงนูรมา  หะยีดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
299
เด็กหญิงนูรยานา  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนูรอัยน์  บินมามุ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
301
เด็กหญิงนูรอัยนา  เซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
302
เด็กหญิงนูรอัยมาน  นิจะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
303
เด็กหญิงนูรอาฟาตีม  เจ๊ะหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงนูรอามีระฮ์  มะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
305
เด็กหญิงนูรอารีซา  ยามา
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงนูรอาสือรินต์  เจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงนูรอีมาน  ซาแม
ป.6
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
308
เด็กหญิงนูรอีมาน  อูมา
ป.3
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงนูรไอดา  แวดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
310
เด็กหญิงนูรฮาฟีสา  วอลี
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงนูรฮายาตี  ดามูน๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงนูรฮายาตี  หะยีรอเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
313
เด็กหญิงนูรัยมี  ดอรอแม
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงนูรีซัน  อิงดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
315
เด็กหญิงนูรีฮัน  ยูนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
316
เด็กหญิงนูรูลบัลกิส  บินลอแม
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
317
เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงนูรูอาย  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
319
เด็กหญิงโนรอามีนีย์  หะยีดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
320
เด็กหญิงโนรีซา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปัทมา  ระยะหลง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปาตีเมาะห์  ตีโม
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
324
เด็กชายฟัรฮัน  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
325
เด็กชายฟากิม  หะยีสาแล๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
326
เด็กหญิงฟาซีรา  ยะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
327
เด็กชายฟาฎอล  วอลี
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงฟาฎีลา  สือเเม
ป.4
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
329
เด็กหญิงฟาดีละห์  เจ๊ะโก๊ะ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงฟาตอนียะห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
331
เด็กหญิงฟาติน  จุลยานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
332
เด็กหญิงฟาตีมะห์  มากา
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
333
เด็กหญิงฟาตีฮะ  ยามาอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
334
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
335
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มาน๊ะ
ป.3
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
336
เด็กชายฟาริฟ  ยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงฟิตรีญา  ยามา
ป.4
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
338
เด็กชายฟิตรีย์  หะยีเจ๊ะอะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กหญิงฟิรซานะห์  มะดาโอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
340
เด็กหญิงฟิรเดาส์  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
341
เด็กหญิงฟิรฮายาณี  รือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
342
เด็กชายภาณุภัทร  ขุนสังวาลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงมัรยัม  แวดือราแม
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงมัสลีซาวาตี  รอมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
345
เด็กหญิงมูรนี  กือนิ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
346
เด็กชายมูหัมหมัดซาฮารี  ตาเย๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
347
เด็กชายมูฮัมหมัด  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
348
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาดิว  ดาเร็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
349
เด็กชายมูฮัมหมัดรีซูวัน  มูฮิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
350
เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
351
เด็กชายมูฮำหมัด  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
352
เด็กชายมูฮำหมัดสารีส  โต๊ะแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
353
เด็กชายมูฮำหมัดอัซรอฟ  จูมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงยัสมี  เจะเล็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงยัสมี  แวหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
356
เด็กชายยุสรอน  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
357
เด็กหญิงยูสรอ  มะสาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
358
เด็กหญิงรอปีอ๊ะ  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงรอฮีหม๊ะ  แวอูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
360
เด็กหญิงรัญติกาล  เทศนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงรุสซ์ดา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงรุสมีนา  สามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
363
เด็กหญิงวรรณอามีร่า  แวเจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
364
เด็กหญิงวริศรา  อินทรบวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
365
เด็กหญิงวันซูรีนา  อาแย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงวิลดาญ  มะสาลาแล
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
367
เด็กหญิงแวซูไรดา  โตะบอสู
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
368
เด็กหญิงแวนาซลา  กือมิ
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
369
เด็กหญิงแวอานีตา  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
370
เด็กชายแวอายุป  หะยีดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
371
เด็กชายแวฮาซัน  แวดือราแม
ป.4
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
372
เด็กหญิงสโรชา  วงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
373
เด็กหญิงสีตีกูไซหม๊ะ  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กหญิงสีตีฟาตีฮะห์  อูตง
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสุลัยลา  บาโด
ป.3
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
376
เด็กชายสุไลมาน  กูวิง
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
377
เด็กชายสูกรี  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงสูหูฝี  นาเซ็ง
ป.4
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
379
เด็กชายสูไฮมิง  มะแซ
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
380
เด็กชายหมัดสักรี  เจ๊ะเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
381
เด็กชายอนัส  ปูตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
382
เด็กชายอนัส  อาแว
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
383
เด็กชายอภิศักดิ์  อาละ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
384
เด็กหญิงอวาติฟ  สามะอาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิตประถม
385
เด็กหญิงอัคลีมา  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
386
เด็กหญิงอัซมาณีย์  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
387
เด็กชายอันวา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
388
เด็กชายอับคุลคอยรี  ดอมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
389
เด็กชายอับดุลการิม  บินมามุ
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
390
เด็กชายอับดุลฮากิม  โตะแย
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
391
เด็กชายอับดุลฮากิม  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
392
เด็กชายอัฟนัน  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
393
เด็กชายอัฟฮัม  ดือรานิง
ป.4
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
394
เด็กชายอัมราน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
395
เด็กหญิงอัยซะห์  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
396
เด็กหญิงอัลวานี  ซาล๊ะ
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
397
เด็กชายอัสมิง  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
398
เด็กหญิงอัสมี  นาเซ็ง
ป.5
โรงเรียนประชาบำรุง
คณิตประถม
399
เด็กหญิงอัสวานี  สมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงอาซวาด  บราเฮง
ป.3
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงอาซียะห์  แวดือราแม
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
402
เด็กหญิงอาซีละห์  ปูเตะ
ป.3
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
403
เด็กชายอาดือนัน  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
404
เด็กชายอานันท์  วรรณาการ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอานิส  มะเส็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
406
เด็กหญิงอานีตา  โต๊ะเด็ง
ป.5
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
407
เด็กชายอาฟันดี  หะยีมูซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
408
เด็กหญิงอาฟีฟะห์  แวมิง
ป.3
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงอาเฟีย  อับดุลเลาะ
ป.4
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
410
เด็กหญิงอาภัสรา  อาลีอา
ป.5
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
411
เด็กหญิงอามีเราะห์  ดอเลาะ
ป.3
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
412
เด็กชายอายูฮา  มะทิเกาปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำวน
คณิตประถม
413
เด็กชายอารีฟาน  อับดุลเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
414
เด็กหญิงอารีสา  ยาดง
ป.3
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
415
เด็กชายอาลาวี  เจ๊ะแม
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
416
เด็กชายอาลีเพ็น  มะลี
ป.6
โรงเรียนบาโงสะโต
คณิตประถม
417
เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
418
เด็กชายอาแว  เจ๊ะมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
419
เด็กหญิงอาแอเสาะ  ชาดา
ป.4
โรงเรียนบ้านกาเด็ง
คณิตประถม
420
เด็กชายอาฮสลัน  สะแลแมง
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
421
เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะแน
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
422
เด็กชายอิมรอน  กายียุ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
423
เด็กชายอิสมาแอล  อารง
ป.5
โรงเรียนราชประสงค์
คณิตประถม
424
เด็กชายอุสมัน  ตาเย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านจูโวะ
คณิตประถม
425
เด็กหญิงอูลญา  อีอาซา
ป.4
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
426
เด็กชายฮัมลัม  ซีนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิตประถม
427
เด็กชายฮากีมี  มูซอ
ป.6
โรงเรียนไอยรานุสรณ์
คณิตประถม
428
เด็กหญิงฮาซีมี  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านดุซงยอ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงฮาปีซัน  บูละ
ป.6
โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ
คณิตประถม
430
เด็กชายฮาฟีซ  แวบือราเอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระแงะ
คณิตประถม
431
เด็กหญิงฮาฟีซา  เจ๊ะดือราแม
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต
คณิตประถม
432
เด็กชายฮาฟีซุดดีน  หะยีดิง
ป.3
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
คณิตประถม
433
เด็กหญิงฮายาตี  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคก
คณิตประถม
434
เด็กหญิงฮาลามี  วาเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกาลิซา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงฮิลมี  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิตประถม
436
เด็กหญิงฮูสนา  สะมะแอ
ป.3
โรงเรียนบ้านตาโงะ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
437
เด็กหญิงกามารียะห์  เจ๊ะแต
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงกามีลา  สนิ
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงกูซัยนี  กูนิ
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงคอลีเยาะห์  หะยีสาและ
ม.2
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวซัลวานา  ยะโก๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงซากีนะห์  ดือราแม
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
443
เด็กหญิงซาปูรอ  เชื้อสง่า
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงซุบฮียะห์  คนแก่ตาช่าง
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงซูไรดา  แกแล
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงซูเลียนา  ดอฆอ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
447
เด็กชายซูไฮมี  มะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
448
เด็กหญิงโซเฟียร์  แมเร๊าะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงไซนับ  วามะ
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
450
เด็กหญิงนัสปู  ดือรามะ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงนุรอาฟีซา  หะยีมูซอ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
452
เด็กหญิงนุสรา  มะแซ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงนูรซูยิน  สาและ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
454
เด็กหญิงนูรีฮา  มะมิง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงนูรูอักมาอีซาตี  เด็งซา
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงฟารีดา  สือแม
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายฟิกฮี  บินมะดีเยาะ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายมาโซ  กาเจ
ม.1
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายมุสตากิน  หามิ
ม.2
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
460
นายมูฮัมหมัดซัมรี  ลาเต๊ะ
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงยัสมี  มะดือเระ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
462
นางสาวยามีละห์  สุหลง
ม.3
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงรอปีอะ  มะดือเระ
ม.2
โรงเรียนบ้านยานิง
คณิต ม.ต้น
464
เด็กหญิงรอฮานา  ดือราโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
465
เด็กหญิงโรสนีนา  บุญประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
466
เด็กหญิงแวอาดีลา  แวมะยิ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงอักลีมา  สะแลแม
ม.2
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายอัลอิลมี  สาและ
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
469
เด็กหญิงอานิส  ลานง
ม.1
โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ
คณิต ม.ต้น
470
เด็กชายอาลียะ  มะเซ็ง
ม.3
โรงเรียนบ้านจะแนะ
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงฮารมา  สาและ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
นราธิวาส เขต 3

ณ โรงเรียนตันหยงมัส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กหญิงฮารีซะห์  มิงยีนา
ม.1
โรงเรียนบ้านโคก
คณิต ม.ต้น