ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5


ห้องสอบที่
 0

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุโคตร
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกมลพิยดา  สวิล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  แย้มยิ้ม
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤติกา  ยาดี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
7
เด็กชายกฤษฎา  ชินลา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
8
เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
9
เด็กชายกฤษติภูมิ  พันอู
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยงยืน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงกานติยา  สมวัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
14
เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
15
เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงเกสวดี  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
17
เด็กชายคเณศ  แสงแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
18
เด็กชายคุณากร  พงษ์สระพัง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
19
เด็กชายจรรยาภรณ์  สายคูณ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
20
เด็กชายจักริน  บุญชิต
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
21
เด็กชายจักริน  ฤทธิ์มาตย์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันปลิว
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงจันทร์จิรา  เจนจบ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงจันทรนภา  มนึกคา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจารรี  สายทอง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิดาภา  สนธิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงจิรัชญา  เถาวัลย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
31
เด็กชายจีรพัฒน์  อูปคำ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงจีรภา  จุฬานัน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
33
เด็กชายเจษฎา  ประทุมพิมพ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
34
เด็กชายเจษฎากร  แป้นเขียว
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
35
เด็กชายเจษ์ฎา  พงษ์สถิตย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงชญานิศ  ขือรัมย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
38
เด็กชายชนาธิป  สุมา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
39
เด็กชายชลธาร  ลีลา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงชลลดา  สุขรื่น
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลิดา  วามะกันต์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
42
เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
43
เด็กชายชิษณุพงษ์  สายธิไชย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชุติมน  ช่วยรักษ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงชุติสรา  สุขะทัต
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
47
เด็กชายโชคทวี  นุสินธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงโชติกา  ทีฆะสาย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฐิตินันท์  รักหาญ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงฐิติพร  พิมพไกดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ลามาตย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
53
เด็กหญิงณปภัช  โนรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฏฐพล  ห่วงทิม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐชัย  ทิมา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐนันท์  แรกเรียง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
57
เด็กชายณัฐพล  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
58
เด็กชายณัฐพันธ์  จิระออน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
59
เด็กชายณัฐวัชร์  ธรรมละเอียด
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
60
เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงเดือนแรม  จันทร์ส่อง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
62
เด็กชายต้นหนาว  พงษ์อนันต์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
64
เด็กชายธนโชติ  ทรงวิลัย
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
65
เด็กชายธนธรณ์  จรลี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
66
เด็กชายธนวันต์  สายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
68
เด็กชายธเนศ  อุดมผล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
69
เด็กชายธเนศพล  กุลบุตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
70
เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีภักดี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
71
เด็กชายธวัชชัย  พิมพาศรี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อิ่มใจ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงธัญรดา  บุญครอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงธิติพร  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงธินัฏดา  นนท์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
78
เด็กชายธีรพล  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
79
เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีอาจ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
80
เด็กชายธีระโชติ  ทองใบ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
81
เด็กชายนพดล  ศรีพรม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
83
เด็กหญิงนฤภร  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
84
เด็กชายนฤสรณ์  รจนา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนัฐนัชลาวัณย์  ปัญญาพอ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
86
เด็กชายนันทกร  เกษแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนันท์นภัส  สะอาด
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
88
เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
89
เด็กชายนาคิน  โคตรสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ศรีแก้ว
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงนิติยาภรณ์  พุ่มแก้ว
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
92
เด็กชายเนติภัทร  จินดา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
93
เด็กชายบรูณ์พิภพ  โคตถา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
94
เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงบุษราภรณ์  ผลวิสุทธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงเบญญาภา  ยืนยิ่ง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงเบญวลี  ศรีหงษา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
100
เด็กชายปฎิภาณ  หาญสมุทร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนนา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
103
เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่ิอน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
104
เด็กหญิงประทุมรัตน์  ทันจิต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปาริตา  บุญกว้าง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปาลิตา  สายรัตน์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจราช
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
112
เด็กชายปุณยวีย์  สวิล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
113
เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพรไพลิน  พรมวงศ์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
116
เด็กชายพลาธิป  ฝางคำ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงพัชรานัน  เมืองวงศ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
118
เด็กชายพันธุ์ศักดิ์  อังคะนา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพัศรา  ศรีทอง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
120
เด็กชายพิพัฒน์  คูณคำ
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงพิมชนก  อนิกุล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงพิมลรัตน์  มังคะลา
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพิริสา  สงวนศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
124
เด็กชายพีระพล  วันดี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
126
เด็กชายภัทรภูมิ  โคตะโย
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงภัทริดา  รอบโลก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
128
เด็กชายภานุพงศ์  ประจิตร
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
129
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญนก
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงมลฤดี  โกลีย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงมัทนา  การะกาม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงมาลินี  วิสาท
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงเมธปิยา  รู้สุข
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
135
เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
136
เด็กชายยศวงศ์  บุญทศ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
137
เด็กหญิงรจรินทร์  ไชยงาม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงรวงข้าวไทย  ใจราช
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงรักษิณา  ปัจฉิมบุตร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงรัชฎาพร  โคตถา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงรัชนาท  สินเธาว์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
142
เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
143
เด็กชายรัฐเขตน์  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงรินนภา  แก่นสิงห์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
145
เด็กชายฤทธิ์เดช  ศรีหงษา
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงวนิดา  สีสำ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
147
เด็กชายวรเมธ  บัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
148
เด็กชายวรัณญู  โคตรทารินทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
149
เด็กชายวายุ  วิทูล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวิจิตศิลป์  ไชยนาท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงวิชญาดา  ปริวันตัง
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวิภาดา  แจ้งจิตร
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงวิลาสินี  ทันเต
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
155
เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวทัต
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
156
เด็กชายวีระศักดิ์  มุ่งสิน
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงศยามล  ประทุม
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงศรีสุดา  สละชุ่ม
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสมุทร
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
162
เด็กชายศิริชัย  สายทวี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงศิริรัตน์  ระวาดวร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
164
เด็กชายศุภชัย  บุญยืด
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
165
เด็กชายศุภชัย  ภาพสิงห์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
166
เด็กชายศุรวุฒิ  มุทรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
167
เด็กหญิงสกุลตลา  มหามาตย์
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
168
เด็กชายสร้อยระยา  ใกล้ชิด
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงสิริพร  พุทธไธสง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงสิริยากร  สัตยากุล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงสุธินี  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงสุนิสา  แสนทวีสุข
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงสุปรีดา  พละที
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงสุพัฒชา  แสงฉาย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสุภัสสร  ค่ำบุญ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงสุภาวดี  เคนงาม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงสุภาวดี  สายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
180
เด็กชายสุรวิศ  เลิศวรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
181
เด็กชายสุริสิทธิ์  ตาดี
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
182
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ธรรมธร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงอธิญญาภรณ์  เทียนหนู
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
185
เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
186
เด็กชายอนุพงค์  บุญเติม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงอภัสสรา  โมราษฎร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
188
เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยนาท
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงอภิญกิตติญา  ทองสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
190
เด็กชายอภิศักดิ์  ถิ่นขาม
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
192
เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
193
เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ป้องคำ
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
195
เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว
ป.3
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ห้อง ป.6/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
196
เด็กหญิงกนกนิภา  พร้าวไทสง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
197
เด็กหญิงกนกภรณ์  กะตะศิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์มาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
199
เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลผง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญกัณฑ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
202
เด็กหญิงกรรณิการ์  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวทอง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงกรรณิการ์  เหลาผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
204
เด็กชายกฤษฎา  เลขะสันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
205
เด็กหญิงกฤษณา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
คณิตประถม
206
เด็กหญิงกวีวรรณ  สาริพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
207
เด็กหญิงกัญญาณี  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
208
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทันเต
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงกัญญาภัค  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
210
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกียรติอรุณ
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
211
เด็กหญิงกันยา  ตะนะโส
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
212
เด็กหญิงกันยารัตน์  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โพธ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิงห์เรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยู
คณิตประถม
215
เด็กหญิงกัลยา  เกลี้ยงหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
216
เด็กหญิงกัลยา  ชัยหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงกัลยา  บุสรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยู
คณิตประถม
218
เด็กหญิงกัลยา  ปะปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
219
เด็กหญิงกาญจนา  ชนาเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
220
เด็กหญิงกาญจนา  มะดง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
221
เด็กหญิงกาญจนา  สารทะนง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
222
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรมสาขา
ป.5
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
คณิตประถม
223
เด็กชายการัณยภาส  มะเค็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
224
เด็กชายกิตติพงษ์  นามแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงกิตติยากร  ซุ้นเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
226
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  วรรณ์โท
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
227
เด็กชายกิตติศักดิ์  สายทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
228
เด็กหญิงกุลกัญญา  ชูคำ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงกุลนัฐ  อรรคบุตร
ป.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
230
เด็กหญิงเกตุฤดี  ริสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ห้อง ป.6/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
231
เด็กชายเกริกเกียรติ์  เกษมปัญญากุล
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงเกศกนก  โลหะชิน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
233
เด็กหญิงเกศมณี  สงวนนาม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงเกศรินทร์  สุรชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงเกษรินทร์  เดียงสา
ป.6
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
236
เด็กชายแก้วมงคล  ดาสา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงขวัญธิดา  แสงยันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
238
เด็กหญิงขวัญฤดี  โสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
239
เด็กหญิงขวัญศิริ  กาญจนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
คณิตประถม
240
เด็กชายคงฤทธิ์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
241
เด็กชายคฑาเดช  สิมาวัน
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
คณิตประถม
242
เด็กชายครรชิตพล  วงศ์วรรณ
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
243
เด็กหญิงจณิสตา  บัวเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
244
เด็กหญิงจริยา  ปัตภี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
245
เด็กชายจักพรรดิ  สุขศีล
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
คณิตประถม
246
เด็กชายจักรกฤษณ์  ลิทศโส
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
247
เด็กชายจักรกฤษณ์  วงสายา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
248
เด็กชายจักรี  ประธาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
249
เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาลาสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
250
เด็กหญิงจันทร์นิภา  รัตนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
251
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  โสระสาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
252
เด็กหญิงจันทิมา  เกษม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
253
เด็กหญิงจันทิมา  โสศรีสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
254
เด็กหญิงจิตรกัญญา  เจียระเนีย
ป.6
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
คณิตประถม
255
เด็กหญิงจิรชยา  สองสี
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
256
เด็กหญิงจิรชยา  สุรินทะราช
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
257
เด็กชายจิรภัทร  พาละพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
คณิตประถม
258
เด็กชายจิระพงษ์  ทองแท่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
259
เด็กหญิงจิรัชญา  จอมหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
คณิตประถม
260
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ปะสีละเตสัง
ป.5
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงจิราพร  บุญคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
262
เด็กหญิงจิราวรรณ  สาระวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
263
เด็กหญิงจิราวรรณ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
264
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
265
เด็กหญิงจุฬารัตน์  จันพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ห้อง ป.6/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
266
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โทบุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
267
เด็กชายเจนณรงค์  สายสิม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
268
เด็กชายเจษฎากร  เสมามิ่ง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
269
เด็กชายเจษฎาพร  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
270
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
271
เด็กหญิงฉันทนา  พิลาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
272
เด็กชายเฉลิมชัย  วิรัตนนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
273
เด็กหญิงชนัญชิดา  พรหมสุรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
274
เด็กชายชนานัน  สุทนัง
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงชนานันท์  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
276
เด็กหญิงชนิตา  วิริยะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
277
เด็กหญิงชนิพา  ศุภลา
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิตประถม
278
เด็กหญิงชไมพร  จารุชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
279
เด็กหญิงชไมพร  สามิลา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
280
เด็กหญิงชลธิชา  ลาชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
281
เด็กหญิงชลธิชา  อำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
คณิตประถม
282
เด็กชายชลสิทธิ์  ดวงจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
283
เด็กหญิงชลิดา  จำปามูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
คณิตประถม
284
เด็กชายชัยณรงค์  พุตตาล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
285
เด็กชายชาญชัย  กำจัดภัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
286
เด็กชายชาญชัย  ไชยสวาสดิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
287
เด็กหญิงชิดชนก  ผกาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
คณิตประถม
288
เด็กชายชินวัฒน์  สะเม็ก
ป.5
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงชุติมา  ประมาพงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิตประถม
290
เด็กหญิงชุติมา  เสาธง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
291
เด็กชายเชษฐสันต์  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
292
เด็กหญิงเชิญพร  ศรีสุทโธ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
293
เด็กหญิงโชติรส  บุญมาเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
294
เด็กหญิงญดาวรรณ  แสวงวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงฐิติพร  บุญปลูก
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
296
เด็กหญิงณฐินี  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
297
เด็กหญิงณภัทร  วรรณภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
คณิตประถม
298
เด็กชายณรงฤทธิ์  อ่อนวรรณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
299
เด็กหญิงณัชชา  ประถมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
คณิตประถม
300
เด็กหญิงณัชชานันท์  หมื่นราชา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ICT ห้อง ป.6/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กชายณัฐชัย  พรมมาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
302
เด็กหญิงณัฐชา  อินทร
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
303
เด็กหญิงณัฐธิชา  มารศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
304
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
คณิตประถม
305
เด็กหญิงณัฐนิชา  ระเมาะอา
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
306
เด็กชายณัฐปกรณ์  อินอร่าม
ป.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
307
เด็กชายณัฐพงษ์  ภูมิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
308
เด็กชายณัฐพล  เกตุกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
คณิตประถม
309
เด็กชายณัฐพล  มิพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
310
เด็กชายณัฐพล  โมขทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
311
เด็กชายณัฐพล  อวนบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงณัฐมล  เอมมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
313
เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
314
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บรรณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
315
เด็กชายณัฐวุฒิ  จีนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
316
เด็กชายณัฐวุฒิ  นันทะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
317
เด็กชายณัฐวุฒิ  อนุดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
318
เด็กชายณัฐวุธ  วิทาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
319
เด็กหญิงณัฐสุดา  สุพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
คณิตประถม
320
เด็กหญิงณิชกมล  บุราชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
321
เด็กชายดนัย  ภูธร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
322
เด็กชายดนุพร  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
323
เด็กหญิงดวงจันทร์  แซ่จาง
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
324
เด็กหญิงดวงดาว  จำปาจูม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
325
เด็กหญิงดารินทร์  กุลบุตรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
326
เด็กหญิงดาวเรือง  บรรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
327
เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  พรมเสมอ
ป.6
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
328
เด็กชายไตรภพ  ผลพะยุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
329
เด็กชายทยาวัติ  น้อมระวี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
330
เด็กชายทรงพร  พัฒนศิริ
ป.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
331
เด็กชายทวีโชค  พลพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
332
เด็กชายทักษิน  กันหารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
333
เด็กหญิงทัชชาดา  คันธจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
334
เด็กหญิงทัณฑิกา  พลปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
คณิตประถม
335
เด็กชายทิชานนท์  ศิรินัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ICT ห้อง ป.6/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
เด็กชายเทพชาตรี  ปฏิบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
337
เด็กชายเทพธีรัช  ปฎิบูรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
338
เด็กชายธนกร  ช่วยครบุรี
ป.6
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
339
เด็กชายธนพนธ์  สามิลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
340
เด็กชายธนภัทร  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
341
เด็กชายธนวัฒน์  เบ็ญพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
คณิตประถม
342
เด็กชายธนวัฒน์  ลุสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
คณิตประถม
343
เด็กชายธนศักดิ์  โลหะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
344
เด็กชายธนากร  ชัยขันตี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
345
เด็กชายธนากร  เพียงตน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
346
เด็กชายธนากร  สานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
347
เด็กหญิงธนิตา  บัวบาล
ป.4
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
348
เด็กชายธเนศ  กอบคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
349
เด็กชายธวัชชัย  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
350
เด็กชายธวัชชัย  ประสมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
351
เด็กชายธวัชชัย  ศรีพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านประหูต
คณิตประถม
352
เด็กชายธวัชชัย  สายป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
353
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณศีล
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
354
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
355
เด็กหญิงธิดา  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
คณิตประถม
356
เด็กชายธีรพล  ประสมสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวงาม
คณิตประถม
357
เด็กชายธีรพัฒน์  กำพุธ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
คณิตประถม
358
เด็กชายธีรภัทร  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
359
เด็กชายธีรภัทร  บุญสร้าง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
360
เด็กชายธีรภัทร  ฝูงใหญ่
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
361
เด็กชายธีรวัฒน์  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
คณิตประถม
362
เด็กชายธีรศักดิ์  ละนิโส
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
363
เด็กชายธีระวัฒน์  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
364
เด็กชายนครินทร์  พาตาโส
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
365
เด็กชายนครินทร์  พิมพ์มาตร์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
366
เด็กหญิงนงนภัส  ขมสันเที๊ยะ
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
367
เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วดก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
368
เด็กชายนพรัตน์  คัทธรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
369
เด็กชายนพรัตน์  บุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
370
เด็กชายนพรัตน์  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ICT ห้อง ป.6/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
371
เด็กชายนพีพงษ์  จิตจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
372
เด็กหญิงนภัสสร  มีโชค
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
คณิตประถม
373
เด็กหญิงนภาภรณ์  ทันเต
ป.6
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
374
เด็กหญิงนริศรา  เกิ้อพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
คณิตประถม
375
เด็กหญิงนฤพร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
376
เด็กหญิงนลินทิพย์  ธันวิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
377
เด็กหญิงนัชชา  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
378
เด็กชายนัฐวุฒิ  พวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
379
เด็กหญิงนัทธมน  โครตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
คณิตประถม
380
เด็กหญิงนันทฉัตร  โคตรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
381
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
382
เด็กชายนันทพงศ์  โพธิ์วัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
383
เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรตัสสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
384
เด็กชายนันทวัฒน์  สังขะทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
385
เด็กชายนันทวัฒน์  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
386
เด็กหญิงนาฏนภาวดี  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
387
เด็กหญิงนาตาชา  ทองโปรย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
388
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศิลาชัย
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
389
เด็กหญิงนิตยา  มาลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงนิภาพร  ไชหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแข้ด่อน
คณิตประถม
391
เด็กชายนิยม  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
คณิตประถม
392
เด็กหญิงนิรมล  นันสถิต
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
393
เด็กหญิงนิรมล  อำพันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคอแลน
คณิตประถม
394
เด็กหญิงนุชจรี  วิไลลา
ป.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
395
เด็กหญิงนุชจลี  คำแสงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
396
เด็กหญิงบัณฑิตา  ริปันโน
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
397
เด็กหญิงบัวชมพู  เครือวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
398
เด็กชายบุญฤทธิ์  พิฉิมทรารี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
คณิตประถม
399
เด็กหญิงบุณฑริกา  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิตประถม
400
เด็กหญิงบุษกร  เสาเวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
401
เด็กหญิงบุษรา  อังคะณา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
402
เด็กหญิงบุษราภรณ์  วิลานันท์
ป.4
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
403
เด็กหญิงเบญจพร  นิลบารันต์
ป.5
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงปฏิพร  บุญพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
405
เด็กชายปฏิพล  นนท์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ICT ห้อง ป.6/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
406
เด็กหญิงปภัสรา  บุญมางำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
407
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ช่วงชัย
ป.3
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
408
เด็กหญิงประกายกาญจน์  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
409
เด็กหญิงปรารถนา  ชนะชาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
410
เด็กชายปริญญา  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
411
เด็กหญิงปริณดา  เวทนา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
412
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
413
เด็กหญิงปวีณา  วินาโล
ป.4
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
414
เด็กหญิงปัญฑิตา  เพียสุนา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิตประถม
415
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เมอมะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิตประถม
416
เด็กหญิงปาริตา  วลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
417
เด็กชายปิติกร  พิมพ์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
418
เด็กหญิงปิยธิดา  ทันประโยชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
419
เด็กชายปิยวัฒน์  มุราษี
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
420
เด็กชายปิยะชาติ  นวนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
421
เด็กหญิงปิยะนุช  บุตติ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
422
เด็กชายปิยะพงษ์  จำเนียร
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
423
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ยาพลัง
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
คณิตประถม
424
เด็กหญิงปิยามาศ  สีดา
ป.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิตประถม
425
เด็กชายพงศกร  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
426
เด็กชายพงศกร  ปักกาโต
ป.6
โรงเรียนบ้านเสาเล้า
คณิตประถม
427
เด็กชายพงศธร  กันทวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
คณิตประถม
428
เด็กชายพงศธร  เจริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
429
เด็กชายพงษ์กร  โคตรวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
430
เด็กหญิงพรชนก  โฉมเฉลา
ป.5
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพรชิตา  คำเม็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงพรทิพย์  หารวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
433
เด็กหญิงพรธิดา  แก้วคำบ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
434
เด็กหญิงพรนภา  สุโพธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
คณิตประถม
435
เด็กหญิงพรไพลิน  อธิพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงพรภัสรา  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพรรณลดา  ไวยโรจน์
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพรวลี  วงศ์งาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
439
เด็กชายพรสวรรค์  หงส์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
440
เด็กชายพลพงษ์  สระบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคาร ICT ห้อง ป.1/8 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายพลพล  ป๊อกสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
442
เด็กชายพศวีร์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
443
เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  ทรัพย์อุดมยิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงพัชรพร  นามธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
445
เด็กหญิงพัชรพร  ฟ้าเหลื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
446
เด็กหญิงพัชรพร  แสวงผล
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
447
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ยอดสง่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
448
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สาระพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
449
เด็กหญิงพัชราภา  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
450
เด็กหญิงพัชรี  พันธุมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
คณิตประถม
451
เด็กหญิงพัชรี  ภีรภาค
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
452
เด็กหญิงพัชศิริยาภรณ์  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
คณิตประถม
453
เด็กชายพัฒนพงษ์  วงค์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
454
เด็กหญิงพานทอง  วงศ์ไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
455
เด็กหญิงพิชญาดา  สิงห์ศิลา
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
456
เด็กชายพิชยุทธ  วงศ์ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
457
เด็กหญิงพิมพกานต์  อินทพันธ์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
458
เด็กหญิงพิรมร์พร  นิโถ
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
คณิตประถม
459
เด็กชายพิศณุพงษ์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
460
เด็กหญิงพิศมัย  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
461
เด็กชายพิษณุพงษ์  หงษ์หาร
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
462
เด็กชายพีรภัทร  กุลบุตรดี
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
463
เด็กชายพีรภัทร  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
464
เด็กชายพุฒิพงษ์  โสภา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
465
เด็กชายพุทธิชัย  ผ่านเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
คณิตประถม
466
เด็กหญิงเพชรรัตน์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
467
เด็กหญิงแพรวดาว  ประทุมวงค์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
468
เด็กชายโพธิวิทย์  นิสา
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
469
เด็กชายไพโรจน์  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
470
เด็กชายไพโรจน์  สุภนิกร
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
471
เด็กหญิงฟ้าใส  คงสีลา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
472
เด็กชายภคิน  สอนสีดา
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
473
เด็กชายภรภัทร  ธนจุฬานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองทัพ
คณิตประถม
474
เด็กหญิงภรวิลัย  คำแสงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
475
เด็กชายภัคพล  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารสุจินต์-พัชรี พิริยะกิจไพบูลย์ ห้อง ป.1/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
476
เด็กชายภัทนศักดิ์  พาคำวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
477
เด็กชายภัทรพล  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
478
เด็กชายภัทรพล  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
479
เด็กหญิงภัทรวดี  แสงแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิตประถม
480
เด็กหญิงภัทรสุดา  จันทร์เวียง
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
481
เด็กชายภานุเดช  สุทะนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
482
เด็กชายภานุพงศ์  อำพันธ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
483
เด็กชายภูมิภัทร  สุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
484
เด็กชายภูวนัตถ์  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
485
เด็กหญิงมนธิลา  นันทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
486
เด็กหญิงมนัสดารัชต์  รฐาสุขหิรัญโจน์
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
487
เด็กหญิงมลธิดา  ไชยเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งยาง
คณิตประถม
488
เด็กหญิงมาริสา  สุทนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
489
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
490
เด็กหญิงมินตรา  พาพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
491
เด็กชายมีชีย  ไชยโยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
492
เด็กชายไมตรี  กงศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
493
เด็กหญิงยุภาวี  สรจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
494
เด็กชายรพีภัทร  ด้วงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
คณิตประถม
495
เด็กชายรพีภัทร  อินทะนา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
496
เด็กชายรัชชานนท์  อ่อนวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
คณิตประถม
497
เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลา
คณิตประถม
498
เด็กชายรัฐศาสตร์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
499
เด็กหญิงรัตน์สุดา  ยอดคำมี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
500
เด็กหญิงรัตนะมณี  กูติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
501
เด็กหญิงรัตนากร  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
502
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวทอง
คณิตประถม
503
เด็กชายรามบดินทร์  มีคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
504
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ประฐม
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
505
เด็กหญิงรุ่งรภี  วรรณลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้ง
คณิตประถม
506
เด็กหญิงรุ่งระวี  แก้วสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
507
เด็กชายรุ่งเรืองชัย  โป้เปิด
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
508
เด็กชายไรวินท์  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
509
เด็กหญิงลดาวัลย์  เมียดตะแก
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิตประถม
510
เด็กหญิงลลิตา  ดวงจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารสุจินต์-พัชรี พิริยะกิจไพบูลย์ ห้อง ป.1/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงลลิตา  สังคะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
512
เด็กหญิงลักขณา  สายจันดา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
513
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ขันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
514
เด็กชายวงศกร  พลาผล
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิตประถม
515
เด็กชายวชิรวิทย์  วงศ์ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
516
เด็กหญิงวรรณพร  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
517
เด็กหญิงวรรณเรศ  วงษา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
518
เด็กหญิงวรรณวิสา  เกษทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
519
เด็กหญิงวรรณษา  พรมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
520
เด็กหญิงวรรษมล  สมพร
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
521
เด็กชายวรวุฒิ  เวียงอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านประหูต
คณิตประถม
522
เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์รัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
คณิตประถม
523
เด็กชายวรัญญู  ศิริณู
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
524
เด็กชายวรากร  ถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
525
เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเลิม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
คณิตประถม
526
เด็กชายวริศ  ชาเดช
ป.5
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
527
เด็กหญิงวริศรา  พูลทวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
528
เด็กหญิงวริศรา  ห่วงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
529
เด็กชายวรุชาติ  ผานันท์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
530
เด็กชายวรุตม์  ชินขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
คณิตประถม
531
เด็กชายวัชรพงษ์  สาระพันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
532
เด็กชายวัชระ  วามะเกต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยู
คณิตประถม
533
เด็กชายวัชรินทร์  ช่วงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
534
เด็กชายวัชรินทร์  เต็งยงค์
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
535
เด็กชายวัฒนา  สายเนตร
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
536
เด็กหญิงวันวิสา  พิลาทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
537
เด็กหญิงวันวิสา  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
538
เด็กหญิงวารุณี  คำเม็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
539
เด็กหญิงวาสนา  กฤษณานนท์
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
คณิตประถม
540
เด็กหญิงวาสนา  นารี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
541
เด็กชายวิทธวัตน์  วงษารี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
542
เด็กชายวินัย  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวิภาดา  กองพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
คณิตประถม
544
เด็กหญิงวิภาวดี  โรตะโง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
545
เด็กหญิงวิภาวี  ราศี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารสุจินต์-พัชรี พิริยะกิจไพบูลย์ ห้อง ป.1/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กหญิงวิมลวรรณ  เหล็กศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านประหูต
คณิตประถม
547
เด็กหญิงวิราวรรณ  สุพรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
548
เด็กชายวิริยะ  จุฬาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
549
เด็กชายวีระภาพ  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
550
เด็กชายวุฒิไกร  ประวัณเณย์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางกลาง
คณิตประถม
551
เด็กชายวุฒิชัย  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
552
เด็กชายวุฒิพงษ์  เสาเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
553
เด็กหญิงแววนภา  คำศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
554
เด็กชายศรวิชฐา  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยู
คณิตประถม
555
เด็กหญิงศรัญญารัตน์  โสสะดา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
556
เด็กชายศรัณย์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
557
เด็กชายศราวุธ  จันทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
558
เด็กชายศราวุธ  สายป้อง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
559
เด็กหญิงศรีสุดา  ผ่องพุฒ
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
คณิตประถม
560
เด็กหญิงศศิกร  พามาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
561
เด็กหญิงศศิวิมล  โมคศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
562
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
563
เด็กหญิงศศฺิมา  คำสีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
564
เด็กชายศิริพงษ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
565
เด็กหญิงศิริภาวดี  สุทะนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
566
เด็กหญิงศิริรัตน์  ตรึกหากิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
คณิตประถม
567
เด็กหญิงศิริลักษณ์  คูณมี
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวทอง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงศิริลักษณ์  วรรณลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
569
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
คณิตประถม
570
เด็กหญิงศิริวรรณ  กำลังดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
571
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุลา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
572
เด็กหญิงศิริวรรณ  สิมลี
ป.4
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
573
เด็กชายศิวเวท  วงษาบุตร
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
574
เด็กชายศุภกร  เป้าทิม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
575
เด็กชายศุภกิจ  ป้อมรักษา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
576
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โคตวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
577
เด็กชายสถาพร  วิลัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
578
เด็กชายสนธยา  เสนานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
579
เด็กหญิงสมพร  เบ็ญปรั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
580
เด็กหญิงสมิตานัน  ภูษา
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารสุจินต์-พัชรี พิริยะกิจไพบูลย์ ห้อง ป.1/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงสรรธณา  ทองห่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
582
เด็กชายสรรเพ็ชร  อินต๊ะพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
583
เด็กชายสรศักดิ์  ขันเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
คณิตประถม
584
เด็กหญิงสราสินี  ทองลือ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
585
เด็กหญิงสวิสา  ผันสำโรง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
586
เด็กชายสัญญา  ผลสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี
คณิตประถม
587
เด็กชายสันติพงษ์  สุระพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
588
เด็กชายสาคร  เครือบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
589
เด็กหญิงสาริณี  สีมาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
590
เด็กหญิงสาวิตรี  ภูธร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
591
เด็กหญิงสำรอง  พรมกา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
592
เด็กชายสิทธิพล  ศรีดาเรียน
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลา
คณิตประถม
593
เด็กหญิงสินีนาฎ  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
คณิตประถม
594
เด็กหญิงสิรารมย์  บุญลือชา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
595
เด็กหญิงสิรินยา  ปุยวงศ์
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
596
เด็กหญิงสิริภัสสร  สดชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
คณิตประถม
597
เด็กหญิงสุชัญญา  ริสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
598
เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านประหูต
คณิตประถม
599
เด็กหญิงสุชาวดี  บุตรแวง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
600
เด็กหญิงสุชาวดี  พรโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
คณิตประถม
601
เด็กหญิงสุฐิตา  อุวิทัศ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
602
เด็กหญิงสุณิสา  บุลา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
603
เด็กหญิงสุดารัตน์  กุมาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
604
เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
คณิตประถม
605
เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์โคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
606
เด็กหญิงสุดาวัลย์  สานันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
607
เด็กชายสุทธิภัทร  ละวรรณ์ทา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
608
เด็กหญิงสุธัญญา  พิเดช
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิตประถม
609
เด็กชายสุธีรภัทร์  ขมรัม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสุนิสา  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
คณิตประถม
611
เด็กหญิงสุพรรษา  มินาผล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
612
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขอน
คณิตประถม
613
เด็กหญิงสุภาพร  ทรงโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
614
เด็กหญิงสุภาพร  มิ่งชัย
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
615
เด็กหญิงสุภาภรณ์  วายทุกข์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารสุจินต์-พัชรี พิริยะกิจไพบูลย์ ห้อง ป.1/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กหญิงสุภาวดี  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
617
เด็กชายสุเมธี  ดาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
618
เด็กชายสุรชาติ  ปิรัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
619
เด็กชายสุรเชนทร์  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
620
เด็กชายสุรสิทธิ์  สะดา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
คณิตประถม
621
เด็กชายสุรัชชานนท์  สีสันปัด
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสุริณี  ศรีมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวทอง
คณิตประถม
623
เด็กชายสุริยา  ขันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านตายอย
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุลิลทิพย์  สิงห์สถาน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
625
เด็กชายสุวดล  วงศ์ประสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
626
เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
627
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  พิลาทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
628
เด็กหญิงหฤทัย  ไผ่โส
ป.5
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
629
เด็กชายหัสกร  ดาสันทัด
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
630
เด็กชายอตินันท์  แพงไชย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
631
เด็กหญิงอทิตยา  คำพะทา
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
คณิตประถม
632
เด็กหญิงอธิชา  ปินเตป
ป.6
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
633
เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองคำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทัพ
คณิตประถม
634
เด็กชายอนันต์  ขุนโทนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิตประถม
635
เด็กชายอนันต์  ทองทา
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
636
เด็กชายอนันทร์ธเดช  เสนารัก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
637
เด็กหญิงอนาภรณ์  ตาดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิตประถม
638
เด็กชายอนุชิต  ทันวิมา
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิตประถม
639
เด็กชายอนุชิต  รสจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
640
เด็กชายอนุชิต  เอกทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
641
เด็กหญิงอนุธดา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอนุธิดา  วรรณเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิตประถม
643
เด็กชายอนุรักษ์  ทนนาน
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
644
เด็กชายอนุรักษ์  สังวาลย์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
คณิตประถม
645
เด็กชายอนุวัฒน์  พิณากัณฑ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
646
เด็กหญิงอนุศรา  นิโถ
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
คณิตประถม
647
เด็กชายอนุสรณ์  สายเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
648
เด็กหญิงอภัสรา  ทาสา
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
649
เด็กชายอภิชาติ  ปราบชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
650
เด็กหญิงอภิญญา  ทวีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารสุจินต์-พัชรี พิริยะกิจไพบูลย์ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงอภิฤดี  ปราบพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
คณิตประถม
652
เด็กชายอภิวัตร  จันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
653
เด็กชายอภิสิทธิ์  ทันวิมา
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
654
เด็กชายอภิสิทธิ์  ห่องคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนดวน
คณิตประถม
655
เด็กชายอมตะ  เค้าทอง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอมรรัตน์  ฉลู
ป.5
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
657
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทัดเทียม
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
658
เด็กหญิงอรทัย  คำแสงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
คณิตประถม
659
เด็กหญิงอรทัย  ชมพูพื้น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
คณิตประถม
660
เด็กหญิงอรทัย  ไชยช่วย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
661
เด็กหญิงอรนภา  พิมพะนาม
ป.6
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
คณิตประถม
662
เด็กหญิงอรนลิน  นิลดวงดี
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
663
เด็กหญิงอรปรียา  บุตรคำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
คณิตประถม
664
เด็กหญิงอรพินทร์  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
665
เด็กชายอรรถพล  เขียวอ่อ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแคน
คณิตประถม
666
เด็กหญิงอรวรรณ  ทากะเมียด
ป.4
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิตประถม
667
เด็กหญิงอรอนงค์  บุญคง
ป.5
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอรอนงค์  วงษ์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประหูต
คณิตประถม
669
เด็กหญิงอรอุษา  ประดับวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
670
เด็กหญิงอรัญญา  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
671
เด็กหญิงอริสา  ชมอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิตประถม
672
เด็กหญิงอริสา  รัตนะนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
673
เด็กชายอวิรุทธิ์  มีคำนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอักษร  ทอนสนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิตประถม
675
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  วันคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิตประถม
676
เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
677
เด็กหญิงอัญชิสา  นามลิ
ป.5
โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม
คณิตประถม
678
เด็กหญิงอัญญานี  วงค์มาลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิตประถม
679
เด็กชายอัตพล  มีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
คณิตประถม
680
เด็กหญิงอันฑิการ์  แทนนำ
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
คณิตประถม
681
เด็กชายอาคม  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลา
คณิตประถม
682
เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
คณิตประถม
683
เด็กชายอำพล  เกยมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนยาง
คณิตประถม
684
เด็กชายอิทธิพล  ชมพันธ์
ป.6
โรงเรียน ตชด.บ้านค้อ
คณิตประถม
685
เด็กหญิงอินทิรา  กาละเลข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
คณิตประถม
686
เด็กหญิงอินทิรา  ๓ูษา
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
คณิตประถม
687
เด็กชายเอวาลิส  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กหญิงกนกพร  กวินวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
689
เด็กชายกนกพล  นามบุตรดา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุณบรรดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
691
เด็กชายกนวรรธน์  เป็นมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกรกนก  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกรกมน  แสงฉลวย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงกรวรรณ  ทองรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
695
เด็กชายกฤตศิลป์  สิงห์พุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวงาม
วิทย์ประถม
696
เด็กชายกฤษฎา  โพธเลศ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกฤษฎาพร  ศรศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกฤษณา  นามวา
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
699
เด็กชายกฤษดา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกลม  ขุนสาย
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกวินทรา  สรรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
702
เด็กชายกษิดิศ  หอมสินธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
703
เด็กชายก้องภพ  ปรีชาเลิศ
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกัญลยาณี  วงค์หา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกันตพร  สงคราม
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกันติชา  วงศ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกัมปนาท  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกัลยกร  อ่างทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกัลยา  ศรีเลื่อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกัลยารัตน์  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกาญจนา  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกาญจนา  แสนทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงกิตติกา  กิ่งแสง
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
716
เด็กชายกิตติพันธ์  ทะยานสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกิติยา  ม่านทอง
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงกีรติกา  อธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงกุลธิดา  อาจเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงกุลวดี  สานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงกุลิสรา  สุขรักษา
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
724
เด็กชายเกริกไก  กิ่งแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
725
เด็กชายเกรียงเดช  บุญเชิญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงเกศสุดา  หลังคา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงเกษมศรี  บุญใส
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
728
เด็กชายโกมินทร์  ลือชา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
729
เด็กชายไกรวิชญ์  ไชยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
730
เด็กชายไกรสร  หอมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงขนบพร  กลิ่นบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงขวัญฤดี  เส้นเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงเขมมิกา  รุจิรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงคณิตศร  ค้ำจุน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
736
เด็กชายคณิศร  พิมพ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
737
เด็กชายคมชัช  สังข์ขาว
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
738
เด็กชายคมสันต์  ศรีวิราช
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
739
เด็กชายจตุพร  เกษมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านคอแลน
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงจตุพร  ศรีสันต์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงจตุรพร  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงจรัสพร  สายเคน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
743
เด็กชายจรัสรวีชัย  สุโพธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงจริญา  จระสี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
745
เด็กชายจักรกฤษ  บุปผาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
746
เด็กชายจักรพงษ์  สามแก้ว
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายจักรรินทร์  โคตรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
748
เด็กชายจักรรินทร์  ทองบ่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
749
เด็กชายจักรินทร์  นวลคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงจันฑมาศ  โคตรธาริน
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงจันทมณี  แก้วพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงจารุวรรณ  สามิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงจิตลัดดา  โพพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
754
เด็กชายจิรกิตติ์  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงจิรนันท์  อุดมญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงจิราภา  พลทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงจิราภา  เลขกะสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
758
เด็กชายจิรายุทธ  นะโส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงจีรณา  ทันวิมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงจีรนัท  แก้วเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  มาลา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงจุฑามาศ  สีใส
ป.5
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงจุฑามาศ  อัมภรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
765
เด็กชายจุลจักร  เดชอวยพรวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญห่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงเจนรัก  สินสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายเจษฎา  พันธ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
769
เด็กชายเจษฎากร  คำปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
770
เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงนะที
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงชญานิศ  คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เถาว์ทอง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงชนันฎา  โคตรคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงชนันภรณ์  สุพรรณ์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงชนิดาภา  ประมนต์
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงชมพูนุช  ปรานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงชไมพร  พิมมะทะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
778
เด็กชายชยานันต์  โสนะจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงชยานันท์  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงชรินรัตน์  นารี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงชลณชา  สีทน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงชลดา  สากุลา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงชลธิชา  เสือป่า
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงชลธิดา  บุญกัณฑ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
785
เด็กชายชัชวาลย์  วันตะโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
786
เด็กชายชัยพร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
787
เด็กชายชัยวัฒน์  นามวา
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
788
เด็กชายชาคริต  กรีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
789
เด็กชายชายสุวรรณ  บรรพซิต
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
790
เด็กชายชิษณุพงศ์  โสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงโชติกา  แก้วกัลยา
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
792
เด็กชายไชยวัฒน์  สายเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
793
เด็กชายฐานันดร์  สีทากูล
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงฐิตารีย์  ชิณโคตรพงษ์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
795
เด็กชายฐิติกร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชะคำรอด
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงฐิติวรรณ  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงฑิตฐิตา  พันธ์คำ
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงฑิตธิตา  บุญโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
800
เด็กชายณัฐชนะ  โถตระกูล
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงณัฐชยา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณัฐฐิณี  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
803
เด็กชายณัฐณรงค์  สมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงณัฐธยาน์  สิงห์แจ๋ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงณัฐธิดา  สามิลา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
807
เด็กชายณัฐพล  ปราบชมพู
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
808
เด็กชายณัฐพล  ผลาผล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
809
เด็กชายณัฐพล  รูนันต์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
810
เด็กชายณัฐภูมิ  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
811
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเนาว์
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
812
เด็กชายณัฐวุฒิ  อุรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงณิษา  สามิโส
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงณํฐธิดา  รอดคำทุย
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงดรุณี  ยอพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงดอกฟ้า  แก้วกัญญา
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงดอกรัก  จำปาจูม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงดารุณี  หล่ายบุญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
819
เด็กชายเด็กชายวาทิวุทธ  ช่องป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงเด็กหญิงณัฐพร  เขตต์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
วิทย์ประถม
821
เด็กชายทนงศักดิ์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
822
เด็กชายทวีทรัพย์  ศรีพุฒ
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
823
เด็กชายทศพร  อุราสาย
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
824
เด็กชายทศพล  สืบบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงทัศนวรรณ  กล้าจริง
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้งยาง
วิทย์ประถม
826
เด็กชายทินภัทร  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
827
เด็กชายเทพพิทักษ์  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
828
เด็กชายธนโชติ  ผานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
829
เด็กชายธนดล  มังษะชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองขอน
วิทย์ประถม
830
เด็กชายธนนชัย  คำโส
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
831
เด็กชายธนวิทย์  ภูประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
832
เด็กชายธนากร  พิลาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงธนาวดี  วิลานันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงธรรมสรณ์  มาแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงธฤตา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายธวัชชัย  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  กาละศรี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงธัญย์ชนก  มูลศรี
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงธัญสิริ  พินโย
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  ระบกเวีย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงธิดารัตน์  โคตรวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงธิดารัตน์  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงธิติมา  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
844
เด็กชายธีรพล  โพธิกุล
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
845
เด็กชายธีรภัทร  กองกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
846
เด็กชายธีรภัทร  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
847
เด็กชายธีรภัทร์  ปิรัง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
848
เด็กชายธีระพัด  นารี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
849
เด็กชายธีระภัทร  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
850
เด็กชายธีระวัฒน์  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
851
เด็กชายธุดงค์  ต้นบุญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงนงพร  สวัสดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
853
เด็กชายนนทวัฒน์  ทองสันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
วิทย์ประถม
854
เด็กชายนพดล  ปิตะแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
855
เด็กชายนพวิญช์  จันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงนภัสรา  ศรีพรรณนา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงนภาภรณ์  ดวงพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
858
เด็กชายนรวิชญ์  ประพันธา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงนราภรณ์  กุศาเดช
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงนริศรา  เกื้อพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงนริศรา  ปราบชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงนฤดี  พลค้า
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
เด็กหญิงนฤนุช  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
วิทย์ประถม
864
เด็กชายนลธวัช  ศรีด่านจาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงนวพรรษ  ผาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงนัฐธิรา  แขวงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงนัฐปาณี  ชูไทย
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงนันฐลักษณ์  คำอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตายอย
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
870
เด็กชายนันทภพ  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงนันทวรรณ  กนกหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
872
เด็กชายนันทวุฒิ  นาจาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงนันทิกานต์  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองขอน
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงนันทิพร  พงษ์พื้น
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงน้ำทิพย์  พาตาโส
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงน้ำฝน  จิตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงนิจชยา  ตรีผลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงนิชราภรณ์  ประสานสิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงนิชาพร  บุญรินทร์
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงนิตยา  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงนิตยา  ศรีจักร
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงนิภาดา  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงนิภาพร  ศิริณู
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงนุจรี  งามภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
885
เด็กชายเนรมิตร  ระตะโม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
886
เด็กชายบัญชา  ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
วิทย์ประถม
887
เด็กชายบูรพา  วงค์สุริ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงเบญจมาศ  ขนาดใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เวระนะ
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายปฎิภาณ  ระตะโม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงปณิตา  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงปนัดดา  เจนถูกใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงปนัดดา  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงปภัสสร  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.5/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
898
เด็กหญิงปริญญา  ภารุนัย
ป.5
โรงเรียนบ้านตายอย
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงปริศนา  ทะยะราช
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
900
เด็กชายปวริศ  ศิริโท
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
901
เด็กชายปวิตร  สุพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงปัญญาพร  ประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเนต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงปาณิสรา  สมพร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงปาณิสรา  สิงห์คำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงปานเพชร  ปุริวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแก้ง
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงปาริชาติ  พลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงปาล์มมี่  เสตะพะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
909
เด็กชายปิติพร  ไตรยสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงปิ่นประภา  ทองประมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงปิยธิดา  เกษม
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงปิยธิดา  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงปิยะดา  ติมัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงปิยะนุช  พงษ์ภา
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงปิยารมณ์  ศรีรมย์
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงเปรมฤดี  เส้นเศษ
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงเปรมวดี  อารีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงพณิตา  สู่หา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
919
เด็กชายพนธกร  ธานี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงพนิดา  สุธรรมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงพรชนก  ทานุจันทร์
ป.4
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงพรชิตา  ประสงค์ราช
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์อร่าม
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงพรนพิน  นันโท
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงพรนภา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงพรนิภา  สุทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์แรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงพรภิสุทธิ์  จึงวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงพรรณทิพา  กองคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
930
เด็กชายพลวัฒน์  สรจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงพลอยจิรา  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โตแป้น
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.4/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กหญิงพัชรา  จันทร์ใส
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงพัชรา  ทะนา
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงพัชรินทร์  ผลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงพัชรินทร์  ราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงพัชรี  ต้นวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงพัชรี  สีสันต์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
939
เด็กชายพัธกานต์  สายสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงพิชญา  ลำดวน
ป.6
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงศ์ชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เดชคำภู
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หงษ์คำผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
944
เด็กชายพิมพ์พรรณ  บุตรเติม
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธุ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงพิมศิริ  ทันวิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงพิยดา  สายหนู
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
948
เด็กชายพีรพัฒน์  สมแสวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน
วิทย์ประถม
949
เด็กชายพีรภัทร  ทับทิม
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
950
เด็กชายพีระพัฒน์  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
951
เด็กชายพีระพัฒน์  ชูไทย
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
952
เด็กชายพุฒิพงศ์  แซ่โก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงพุธิตา  เสริมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงไพลิน  ศรีวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงฟาติมา  ดำรงค์
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  สระแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
957
เด็กชายภรันยู  เดชคำภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
958
เด็กชายภราดร  บุญเกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
959
เด็กชายภราดา  ตุระโก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงภัคจิรา  นาคูณ
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงภัครมัย  อักษร
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงภัทธิดา  รอบโลก
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
963
เด็กชายภัทรภณ  นักลำทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงภัทรวดี  เลิศพงศ์ธนพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองทัพ
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงภันทิลา  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
วิทย์ประถม
966
เด็กชายภาณุพงค์  แก้วโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
967
เด็กชายภานุพงศ์  วงศ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ห้อง ป.3/7 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
968
เด็กหญิงภาวิณี  ตีเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
969
เด็กชายภูมินทร์  เปรื่องวิชา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
970
เด็กชายภูวนัย  ศอกจะบก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
971
เด็กชายภูวรินทร์  หลักด่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
972
เด็กชายมนต์เทวา  นารี
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงมนต์ลดา  ไชยเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงมาริสา  วาศรี
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงมาลินันท์  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงมาลินีย์  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงมินทราวรรณ  อินทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงเมษินี  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
980
เด็กชายยศภัทร  พันธ์โสรี
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงยาใจ  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
982
เด็กชายยุทธจักร  โล่ห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงยุภารัตน์  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงรจนา  สามิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงรมิตา  สรสา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงรวิภา  ยอดกระจาย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงรวิสา  นิรานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงรสธร  พิศวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
989
เด็กชายรัชชานนท์  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
990
เด็กชายรัชพล  บุญผง
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
991
เด็กชายรัฐพล  รอดเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
992
เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมละเอียด
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
993
เด็กหญิงรัตน์ติยา  เศรษฐนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  หอมสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงรัตนาวดี  พิลาทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงราตรี  จอมคำสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  บุตรวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวเทียม
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัจศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงรุจิรา  ธุรารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงเรวดี  โพธิ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงฤดี  จันทร์สมุทร
ป.6
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1003
เด็กหญิงลลิตา  ขันคูณ
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ระบกเวีย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงวนิดา  บัวลา
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงวนิดา  พานิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงวรพร  พันธุมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงวรรณษา  อุสันสาห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงวรัชยา  มะเค็ง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงวราพร  ฝางคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายวราเมศ  นิสา
ป.4
โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์)
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงวรินดา  จันทอง
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงวริศรา  ปันลา
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงวัชราภรณ์  หลังคา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายวายุพัฒน์  สิงห์สาวแห
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขอน
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงวิชญาพร  แก่นมั่น
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายวิชวินท์  ปริโส
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงวิชุดา  กัณหารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวแข้
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงวิชุดา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายวิทวัส  เพ็งแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงวิภาวดี  โจรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองขอน
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ฤทธิมาศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงวิมลวรรณ  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงวิมุตติ  พงษ์สุวรรณเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงวิไลพร  สุระพล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวแข้
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายวิษณุ  พะนัง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงวิสุดา  สรจักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายวีรภัทร  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายวีระชน  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายวีระชัย  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายวีระชัย  วงศ์คำชาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายวีระพล  ธนูไตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายวุฒิชัย  อกอุ่น
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายศราวุฒิ  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายศราวุธ  พันธ์บุบผา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1038
เด็กหญิงศรุตา  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงศศิธร  สมรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงศศินิภา  รูปพรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายศักดา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงศิริกัลยา  ปราบพล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงศิริกานต์  ขานอัน
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงศิริกานต์  จันทร์เหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงศิริกานต์  ธนูไตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงศิรินันท์  นุพันธ์
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงศิริประภา  ศรีภา
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายศิริมงคล  คูณสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานะซำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทะรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงศิริวิภา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายศุภกิตติ์  ก่อสุข
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายศุภกิตติ์  ทาบุดดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงศุภนันท์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงศุภวรรณ  ประมงคล
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายศุภานนท์  อังคะณา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงสกุนา  อนันตภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงสกุลกานต์  พวงบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงสไบทิพย์  เจริญทัศน์
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายสมรักษ์  กัญญามา
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงสมฤทัย  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสมสะอาด
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายสรวิศ  เลิศวรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายสราวุธ  เหลาสาร
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงสวรรยา  สุมา
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายสวิช  บุญเจือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายสันดุษิต  ปุยอบ
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงสายชล  จันดาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูง
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงสายแนน  บัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงสายรุ้ง  สะดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงสาวิกา  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายสำเริง  อ่อนวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายสิทธิพร  แสนลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ป.4/5 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1073
เด็กชายสิทธิพล  ผ่านเสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงสินีนาฎ  โกนจา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงสิริกร  เคหารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงสิริวรรณ์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงสุจรรยา  ปราณี
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงสุจิตรา  คำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงสุชาดา  นอระสีหา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงสุดารรัตน์  สุพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทินมาตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงสุดารัตน์  สรจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงสุดารัตน์  สอระแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตาว
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงสุทธิดา  ปล้องคำลา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงสุทธิตา  ประมา
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายสุทธิราช  ผางนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงสุทัตตา  สายเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงสุธาสินี  มะศรีหา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายสุธินันท์  จันทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
คณิตประถม
1090
เด็กหญิงสุนิตา  จันทะเรียง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงสุนิษา  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงสุพรรณหงส์  นบไธสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงสุพรรษา  นามบุตรดี
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงสุพรรษา  พลปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงสุพัชณิต  อารีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านตายอย
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงสุพัฒตรา  พิบูลย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงสุภัสสา  ฉัตรวิไล
ป.4
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงสุภาวดี  กงอาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงสุภาวิดา  คุริโน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงสุภิญญา  สัตยากุล
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายสุรธัช  บุญสาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายสุระชัย  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายสุรัตน์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงสุวรรณี  สะดา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายสุวินัย  มีศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ทองลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงอทิตยา  ประทุมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ป.4/6 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1108
เด็กหญิงอนัญญา  ภักดีล้น
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายอนิวัต  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายอนิวัตต์  คำผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแปก
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายอนุชา  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายอนุชา  ทองห่อ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายอนุชิต  มะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายอนุชิต  สายดวง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายอนุชิต  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงอภัสรา  ก้อนทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงอภัสรา  ดอกหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนน้อย
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายอภิชาติ  กัณมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเก่ากลาง
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงอภิญญา  พิมพ์สมโภชน์
ป.6
โรงเรียนเวตวันวิทยา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายอภิรัฐ  พลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านไฮตาก
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายอภิวัฒน์  พรมยน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเทา
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายอภิวัฒน์  รถจะใน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายอภิศักดิ์  วายุสันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายอภิสิทธิ์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคุณแสนสุข
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงอมรา  แพงคำลา
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงอรจิรา  สัญญลักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงอรทัย  สีเข้ม
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงอรปรียา  แสงศิลา
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงอรพรรณ  วันยุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายอรรถชัย  ไกรษร
ป.4
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงอรอนงค์  พลยา
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงอรัชญา  พรมมาต
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงอรัญญา  ขันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงอริสรา  เดชอนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงอริสรา  ธรรมวงษา
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงอรีญา  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงอรุโณทัย  นันตะเสน
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงอลิชา  เครือชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงอลินดา  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดวน
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงอลิสา  ตรีพักตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงอัครณี  พุดพัน
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายอัครเดช  ศรีถาการ
ป.5
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ห้อง ป. 4/2 โรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1143
เด็กชายอัครมัย  ละอองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านตายอย
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงอัญชุลี  ใต้โพธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายอาทร  ภาระนัง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงอาทิตยา  กาสา
ป.6
โรงเรียนหนองโพดวิทยา
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงอาริยา  จันทำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงอาริสา  ปัญญาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงอารียา  แก้วมาคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงอินทิรา  ผลผยุง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงอิสริยา  สายแวว
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงอุ่นเรือน  ปรัสพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายอุ้มทรัพย์  แก้วคำสอน
ป.6
โรงเรียนเจริญศึกษา
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงอุมาพร  ศรีวงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายเอกราช  สามิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายเอกราช  สายทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายเอกรินทร์  ทองบ่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาแก
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายเอกลักษณ์  ผลบุญ
ป.3
โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงเอมมิกา  ผลสวิง
ป.5
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงเอวิตรา  แย้มสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าพอก
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงไอรดา  ผิวจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านตายอย
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงไอริณ  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1163
นางสาวกชพรรณ  จันเทศ
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิต ม.ต้น
1164
นางสาวกนกนภา  พะทำโล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
1165
เด็กหญิงกนกนภา  ภูศิริ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1166
เด็กหญิงกนกพร  สาขา
ม.2
โรงเรียนบ้านเก่าขาม
คณิต ม.ต้น
1167
เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแพงนาค
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิต ม.ต้น
1168
เด็กหญิงกมลธิดา  กาสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
1169
เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูธร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
1170
เด็กหญิงกรรทิมา  ประคองกิจ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1171
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ประดับวงศ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1172
นายกฤษกร  รักษ์กระโทก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1173
นายกฤษฎา  โสมปิตตะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1174
เด็กหญิงกัญชลิกา  อักษร
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิต ม.ต้น
1175
เด็กหญิงกัญตนา  พลยา
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิต ม.ต้น
1176
เด็กหญิงกัณภัทร  ดวงบุปผา
ม.2
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิต ม.ต้น
1177
เด็กหญิงกาญจนา  ศิริโท
ม.2
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
1178
เด็กหญิงกานติมา  ขุนอินทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
1179
เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยสำแดง
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
คณิต ม.ต้น
1180
เด็กหญิงกุลธิดา  สรจักร
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
1181
เด็กหญิงกุสุมา  มณีสาย
ม.3
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
คณิต ม.ต้น
1182
เด็กหญิงเกษฎาพร  เสนา
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
1183
นายไกรศร  ทองไทย
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1184
เด็กหญิงขันนิฐา  มีบุญ
ม.3
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
คณิต ม.ต้น
1185
นายคงคา  งามขำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1186
เด็กชายคุณากร  คงเสน่ห์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
1187
เด็กหญิงจรัญญา  ชนะพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเก่าขาม
คณิต ม.ต้น
1188
เด็กชายจักรกฤษณ์  เบ็ญพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิต ม.ต้น
1189
เด็กชายจักรพันธ์  สิงห์ไสล
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแปก
คณิต ม.ต้น
1190
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชูรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
คณิต ม.ต้น
1191
เด็กหญิงจันทิมา  เลื่อมรัตน์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนเลียง
คณิต ม.ต้น
1192
เด็กหญิงจารุภา  ศรีวงศ์
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น
1193
เด็กหญิงจิดาภา  เสมามิ่ง
ม.1
โรงเรียนบ้านเก่าขาม
คณิต ม.ต้น
1194
เด็กชายจิตติกร  พุทธบุญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิต ม.ต้น
1195
เด็กหญิงจิตรา  กระจาย
ม.3
โรงเรียนบ้านโนนสูง
คณิต ม.ต้น
1196
นางสาวจิราภรณ์  ด้วงทอง
ม.3
โรงเรียนเวตวันวิทยา
คณิต ม.ต้น
1197
เด็กหญิงจิราวดี  ศรีสุระ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวงาม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 5

ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1198
เด็กชายจิราวัฒน์  เหล่าสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1199
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมนึก
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
1200
เด็กหญิงจุมมะณี  คำแสนราช
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง
คณิต ม.ต้น
1201
เด็กหญิงเจนจิรา  สีลา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
คณิต ม.ต้น
1202
นางสาวฉวีวรรณ  สาธิรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเก่าขาม
คณิต ม.ต้น
1203
เด็กหญิงชนิดา  จันทร์ทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านไฮตาก
คณิต ม.ต้น
1204
เด็กหญิงชยาภรณ์  วิชัยโย
ม.3
โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี
คณิต ม.ต้น
1205
เด็กหญิงชลธิชา  ช้างพร้า
ม.3
โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่
คณิต ม.ต้น
1206
เด็กหญิงชลลดา  ทยานสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
1207
เด็กหญิงชลิดา  พาคำวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
คณิต ม.ต้น
1208
เด็กชายชัยมงคล  นนท์ศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิต ม.ต้น
1209
เด็กชายชัยวัฒน์  เบ็ญพันธ์
ม.1
โรงเรียนบ้านตาโอง
คณิต ม.ต้น
1210
เด็กหญิงฐิติมา  สายบุญสา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
คณิต ม.ต้น
1211
เด็กชายณัฐกาญจน์  จันทคู่
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
คณิต ม.ต้น
1212
เด็กชายณัฐกิจ  วิลานันท์
ม.1
โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ
คณิต ม.ต้น