ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตเมธ  จิตรมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกวินารัตน์  ในเกษตรธนพัฒ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญานี  จัยสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก่นสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
5
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  เหมากรู
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติวินท์  ศิริวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจริยาภรณ์  พิมมะสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิตรวรรณ  ตันติปัญจพร
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิตสุภา  พงษ์พุฒ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิรนันท์  บุเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจิรัชญา  ครองยุทธ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
12
เด็กชายจุมพล  บัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนากานต์  วรเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชลธร  กานา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชลธิฌา  ภูมิคง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
16
เด็กชายชิตพล  นาคแนวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
17
เด็กชายชุติวัติ  พัฒนาจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
18
เด็กชายเชษฐวุฒิ  นิลจำรัส
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงญาณิศา  ภัทรภูมิถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
20
เด็กหญิงฐิติพรรณ  พรหมสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
21
เด็กชายณฐกร  พานิชกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัชชา  ไกรโสดา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐกฦตา  อัมพุช
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใยมุง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐธรรศ  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญนูน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐพล  ชินนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐวุฒิ  วิลาวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงติณณา  สันตินัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
30
เด็กชายทรงเกียรติ  ยื่งนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
31
เด็กชายทรงพล  วีสี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อุทัย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธัญพิชชา  ด่านจอมฟอน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
35
เด็กชายธีรภัทร  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธีรศักดิ์  โทนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนชานันท์  ลาธุลี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนันทยา  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนับทอง  ครองยุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนัยดา  สายโรจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงบุญสิตา  สุภาจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงบุษบา  ภูโท
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
43
เด็กชายปกรณ์  แสนภัคดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
44
เด็กชายปฏิพัฒน์  สิงหาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปภาดา  โอมณีเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
46
เด็กชายปรมินทร์  อินทชยาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปัณณพร  วุฒวัณณะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปาฎิหารย์  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี
ป.5
สถานศึกษาตามอัธยาศัย
คณิตประถม
50
เด็กหญิงเปมิกา  สีลามน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
51
เด็กชายพงศธร  เหมือนเหลา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
52
เด็กชายพรพัสวี  สุวรรณพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
53
เด็กชายพฤทธิ์  วันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพัชรริดา  แก้วพิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
55
เด็กชายพัชระพงศ์  วรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
56
เด็กหญิงพัณณิตา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
คณิตประถม
57
เด็กชายพันกร  เพ็ดขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิชชาพร  ทัดเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพิมพ์หทัย  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
60
เด็กชายพีรณัฐ  จันทนะชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
61
เด็กชายภัทรภูมินทร์  เภสัชชา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
62
เด็กหญิงภัทรวิภา  ทาทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
63
เด็กชายมรรคพล  จันทร์ตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
64
เด็กชายรพีภัทร  นาบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
65
เด็กหญิงรมิดา  ศูนย์โศรก
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงรวิพร  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงรสิตา  ภาระราช
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงวชิรดา  พันธุ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงวรัชยา  กำจัดศัตรูพ่าย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
70
เด็กชายวราวุฒิ  ทาสะอาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวัลระพี  ปถะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวิชญาดา  คำเกี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
73
เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
74
เด็กชายวีรพัฒน์  ท่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
75
เด็กชายวุฒิพงศ์  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
76
เด็กชายศราวุฒิ  กาละบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
77
เด็กชายศักดิธัช  เจียงสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงศิริพิชญ์  พิมพ์ชาย
ป.3
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงศิริยากรณ์  ศิริศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศิริรัตน์  ศริพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศิศิธร  ศิลาเกษ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
82
เด็กชายศุภชัย  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
83
เด็กชายสิปปกร  อยู่สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
84
เด็กชายสิรวัชญ์  วราพุฒ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงสิริกิตติยา  ตรองจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงสิริสุดา  อุปัชฌาย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสุธัญญา  มาทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนแดง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุพรรษา  เกาะสมบัติ
ป.3
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
89
เด็กชายสุวิจักขณ์  บุญชู
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
90
เด็กชายอชิระ  แฉ่งใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
91
เด็กชายอภิรักษ์  ธีวีระปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอารียา  คงตางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
93
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายตรง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
94
เด็กหญิงขนิษฐา  จิตใจกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายคุณานนท์  จันทร์หนองแวง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
96
เด็กหญิงณัฐนันท์  พันธ์ยงค์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
97
เด็กหญิงนันท์นภัส  มหาจตุรพจน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายปฐมพร  จิตสง่า
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงพรทิพย์  พันธุ์เฉย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงพอฤทัย  มุธุวงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงวรรณษา  จันทะโคตร
ม.1
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงศิริภัทร์  ศรีภักดี
ม.1
โรงเรียนบ้านโพธิ์
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวศิริภาพร  เถาว์โมรา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงสุพัตรา  แสนสองชั้น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
105
เด็กหญิงกนกวรรณ  วิลัยพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกนกอร  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกรกนก  ดาราเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกฤตชญา  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
109
เด็กชายกฤตเมธ  สุภาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกฤติมา  พัฒนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
111
เด็กชายกฤษขจร  ดำริย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
112
เด็กชายกลรัตน์  อินทะกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกวินนาฎ  ด้วงพวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกองทอง  จิตต์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชนานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกันตพิชญ์  พรมสุ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกัลยมนต์  สีทะนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทฤดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกานต์สินี  อัปกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
120
เด็กชายเกริกเกียรติ  กัลยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
121
เด็กชายเกรียงเดช  โสภากุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงเกศรินทร์ญา  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงขนิษฐาภรณ์  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
124
เด็กชายขวัญประชา  จันทร์จิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
125
เด็กชายคมกฤษ  ทองบุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงคริษฐาภรณ์  แย้มงามจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
127
เด็กชายคุณานนต์  หาคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
128
เด็กชายจักรีพร  กุลเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิดาภา  ไชยโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจิตติมา  สายดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจิตราภรณ์  โสภากุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
132
เด็กชายจิรพัฒน์  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจิรัชยา  ผลชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
134
เด็กชายเจษฎากร  สีตะวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
135
เด็กชายเจษฏาพร  เรืองสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
137
เด็กชายชตฤณ  สัจจานันท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงชมพูนุช  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงชมพูนุช  อุพันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
140
เด็กหญิงชลธิชา  โถ่ยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงชลธิชา  มาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงชลธิชา  ฤทธิโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
143
เด็กชายชลพิศุทธ์  เตียตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงชลลดา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
145
เด็กชายชัยวัฒน์  ทองไสล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงญาณิศา  บุญชาลี
ป.3
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงญาณิศา  พงศ์ธีรการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงญานิกา  ถาชินเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงฐิติยา  เคียงวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
151
เด็กชายณฐพล  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
152
เด็กชายณภัทร  สุภะนานัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณริษา  โสมสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
154
เด็กชายณัฏฐ์  หล่อเกษมศานต์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงณัฐกมล  จารุกมล
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฐดนัย  เสาเวียง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
158
เด็กชายณัฐพล  ชราศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณาฤทธิ์  โพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณิชาภา  ฤทธิไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงดวงกมล  สีมาวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงเดือนกัญญา  สุรินทร์ประทีป
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
163
เด็กชายเตชพัฒน์  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
164
เด็กชายเตชิษฏ์  ศิริวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
165
เด็กชายทรงพล  นาสิงห์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
166
เด็กชายทัตธน  อินทะมาต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
167
เด็กชายทัตพงศ์  พรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงทิมทอง  เดชแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
169
เด็กชายแทนคุณ  วรนิพิฐพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
170
เด็กชายแทนไท  สมใจเพ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธนพร  กมูลลึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธนภูมิ  สุรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธนา  มาศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธนากร  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
175
เด็กหญิงธมลวรรณ  ท้าวอุ่นเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พงศ์ธีรการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไชยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธัญนพร  เรืองสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธัญสรณ์  ปิตะนนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธันวา  สุขสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงธาราทิพย์  กาญจนพาที
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
182
เด็กชายธีรติกรณ์  ธานี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธีรภัทร์  สอนอาจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
184
เด็กชายธีระพงษ์  พรสิมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
185
เด็กชายนพวิชญ์  ยอดมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนริศรา  โภคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนริศรา  ลิ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
188
เด็กชายนวพล  โยธาสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนัฐพร  ศรีชื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนันทัชพร  บุระสี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
191
เด็กชายนำโชค  สุดสวาดดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
192
เด็กชายนิติธร  แสงสีดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
193
เด็กชายนิธินันท์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนิศาชล  โคตรมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงเนตรดาว  วงศ์สุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงบันฑิตา  กุดเป่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงเบญจลักษณ์  กายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเบญฑิตา  ทวีดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
200
เด็กชายปฐมกาล  จันทร์แขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
201
เด็กชายปนิวัฒน์  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
202
เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
203
เด็กชายปราบปราม  คำประวัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปริมประภา  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปรียารัช  คำผุย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปัณณภัทร  ชูรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงปาริฉัตร  อุทมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปิยธิดา  เจริญนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงปิยนันท์  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปิยะธิดา  มุ่งธิสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเปรมธิดา  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงเปรมฤทัย  ไชยโอชะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
214
เด็กชายพงศ์ดนัย  แดนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
215
เด็กชายพงศ์พล  กุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
216
เด็กชายพรพิพัฒน์  แก้วบัวขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพลอยชมพู  ตียาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทิพยากรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงพัชนิดา  แก่นใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพาทินธิดา  ขนันไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
222
เด็กชายพิชญ์  เถาถวิล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพิชยา  ธานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จองอิสระโยธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  คุณราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพิมพิกา  วงศ์ห่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพิยดา  คำวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
228
เด็กชายพิสิษฐ์  สุพรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
229
เด็กชายพีรพัฒน์  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
230
เด็กชายพุฒิพงศ์  โพนทัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงพุทิตา  ยางงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  บุญเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงภทรพร  สุดยอดสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทรคาต
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงภัณฑิรา  โยธิน
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงภัททิยา  ปฐมชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายภัทธพงศ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงภาวนา  ไผ่แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
240
เด็กชายภูมิพัฒน์  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงมณัฐขนันท์  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงมัลลิกา  ดาผา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงมิญช์พิชญ์  ทองน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงมุทิตา  มณเฑียรอาจ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กหญิงมุธิตา  สุขาเขิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
246
เด็กชายยุทธการ  มารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงรวินันท์  สุดสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
248
เด็กชายรัชพล  สีดากรกิติกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายรัฐศาสตร์  คำเครื่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิลาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
252
เด็กชายรามา  คำประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงลลิตา  ทองเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงลลิล  โค้วไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงลิลาวัลย์  บุญสราง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงวรกันต์  อ่อนสำอาง
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวรรยุดา  จารุการ
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
258
เด็กชายวรวิบูล  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวรัทยา  ไขสังเกต
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวราภา  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
261
เด็กชายวัชพงษ์  โมมะเกือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
262
เด็กชายวัชรพงษ์  บุญลบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
263
เด็กชายวัฒนะสิน  พันธ์แสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงวันทนีย์  สองสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงวิชชุดา  หลงรัก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงวิชยา  วัฒนดิลก
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงวิชุดาภรณ์  ผ่าเผย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
269
เด็กชายวุฒิศักดิ์  เนตรมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงศตพร  พละศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงศิริพรรณ  บุดดารวม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงศสิญากร  จันทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
273
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
274
เด็กชายศิขริน  จันทร์พวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
275
เด็กชายศิริชัย  อัมพรพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงศิรินทร์  ตันสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงศิริวรรณ  คูณอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
278
เด็กชายศุภชัย  ศรีบัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
279
เด็กชายศุภโชค  พวงพันธ์นา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 4

ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรภาพที่ 5
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงศุภนิดา  แก้วมุกดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
281
เด็กชายศุภฤกษ์  ก้อนทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงสกายเดือน  สีมาวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  บุคจำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
285
เด็กชายสิทธินันท์  แก้วกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงสิริกร  สุพรม
ป.3
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงสิริกัลยา  ผุยอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
288
เด็กชายสิริเชษฐ์  พุฒพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงสิริยากร  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงสุกัญญา  จินามณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงสุจิรา  วงศ์อารีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงสุชาดา  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงสุธิตา  คลาดสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
294
เด็กชายสุบรรณ  เฉลิมวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงสุพรรณษา  นามโคตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงสุภาพร  โชคชัยพาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงสุภาพร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
298
เด็กชายสุรสิทธิ์  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
299
เด็กชายอครพล  เสียงหวาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
301
เด็กชายอนุชา  ศิริทองภากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
302
เด็กชายอนุสรณ์  มาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงอรฉัตร  สอาดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอรณี  ทองสรรค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงอริยาภรณ์  พัชรทวีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอัครเดช  คำเชิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอารยา  แดงแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงอารีรัตน์  โทตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศิริกมลเสถียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงอุบลวรรณ  สุขปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงเอมอร  ผานผัน
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
วิทย์ประถม
313
เด็กชายโอโซน  สุขพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
วิทย์ประถม