ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  วังวงศ์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
2
เด็กชายกลยุทธ  อึ่งน้อย
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
3
เด็กชายก้องภพ  มหาคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
4
เด็กชายกัณฑ์พิเชษฐ์  อุนานันทพงศ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
5
เด็กชายคมชาญ  คำหาญ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
6
เด็กชายจตุพร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิรภิญญา  สุขนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิรัชญา  บรรดาตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงฉัตรชนก  สิมาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเขมราฐ
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชนากานต์  จันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนานันท์  รูปคม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
13
เด็กชายชาคริต  คลังตระกูล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
14
เด็กชายชาญณรงค์  รินทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์เพ็ญ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชิดชนก  ชนะพา
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
17
เด็กชายชินกฤต  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณฐนนท์  ทองอ้วน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
19
เด็กชายณภัทร  เกษียร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
คณิตประถม
20
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปัสสาคำ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐนนท์  บุญจำเนียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัฐนันท์  เจียงคำ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐริกา  รื่นเริง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
24
เด็กหญิงดุษฎี  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
25
เด็กชายธนโชติ  โลมรัตน์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
26
เด็กชายธนดล  ประสาร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
27
เด็กชายธนธัช  ทองผาย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
28
เด็กหญิงธนพร  รอดภัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
29
เด็กชายธนวัฒน์  ชะนะพา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
30
เด็กชายธนวัตร  วงศ์ชัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธนัญญา  พิมพรัตน์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
32
เด็กชายธนากร  กองมะนี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธนาภรณ์  โชติพันธ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธนิษฐา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
35
เด็กชายธเนศ  เครื่องจันทร์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธรรมนูญรัฐ  บุญผุย
ป.6
โรงเรียนเขมราฐ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงธัญญา  ปาสาบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
38
เด็กชายธีรเดช  พานิชดี
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
39
เด็กชายธีรศักดิ์  ผิวขาว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
40
เด็กชายธีระภัทร์  สานนท์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
41
เด็กชายนนธวัฒน์  หม้อแก้ว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
42
เด็กหญิงนวพร  หาลาภ
ป.5
โรงเรียนเขมราฐ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนันทกานต์  กาญจนกัณโห
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงนันนภัส  เขมะโกศลสันติ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนิลุบล  เชาว์พลกรัง
ป.5
โรงเรียนเขมราฐ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงบัวแก้ว  วงศ์วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วงศ์วีระขันธ์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
49
เด็กชายปรวิตร  ทาวะรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปาริชาต  ศาลารักษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปิ่นประภา  รามจาตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปิยมาศ  จันทอง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงปุญญิศา  ทาวะรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปุณยนุช  ช่วยโสภา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
55
เด็กชายพงศ์เทพ  พ่วงนาง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
56
เด็กชายพงษ์พัฒน์  นนทเสน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
57
เด็กชายพชรกร  สุริวรรณ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพรชนก  บุญภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพริฎฐา  แจงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
60
เด็กชายพลายพิชญ์  ลุนพิลา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพัชราภา  พึ่งหนู
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพัชรี  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
63
เด็กชายพานุพงษ์  ปะวะเข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญาภา  คูณสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิชญาภา  สีหานาม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
66
เด็กชายพุทธรักษ์  กำเนิดสิงห์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
67
เด็กชายภัทรพล  นนท์พละ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงภัทราพร  รูปช้าง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
69
เด็กชายภาคภูมิ  ศรไชย
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
70
เด็กหญิงมณีรัตนา  ทาโคตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  สุขช่วย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
72
เด็กหญิงรินลดา  ฝอยทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงรุ่งทิวา  พิมพ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
75
เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วหาดี
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเรือนใจ  ใหญ่สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวนิดา  ผลจันทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
78
เด็กหญิงวรรณระวี  ลาวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวริษา  พรมจันทร์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวิภาวรรค์  ทันธิมา
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวิลาวรรณ  บู่คำ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
82
เด็กชายศตวัฒน์  สืบบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
83
เด็กหญิงศรีแพร  ทองทับ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
84
เด็กชายศิรภัสสร  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศิราณี  จันทรุกขา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรืองสา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศิริอนงค์  สมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสมัชญา  สุดชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
89
เด็กชายสรรค์พงศ์  รูปศรี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
90
เด็กหญิงสรัญญา  เชื้อสูง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
91
เด็กชายสิทธิพล  โชคนัติ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
92
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมาปัด
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสิริยากร  คำแก้ว
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสิเรียม  จูมจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุชัญญา  น้อยตา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสุชาดา  ผาลีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงสุทธิดา  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
98
เด็กชายสุเมธ  คูณมี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอชิตา  โคตวงค์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
100
เด็กหญิงอนุชธิดา  วามะขันธ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
101
เด็กชายอนุชิต  บุญตรง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอภัสสร  ตริตรา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอภิญญา  ต่ายฝอย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอภิญญา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
105
เด็กชายอภิรักษ์  ลือชา
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายอภิสิทธิ์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงอริศรา  จันทร์สิงห์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอริศรา  เรือนพิมพ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
109
เด็กหญิงอลิชา  สาริบุตร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงอลิษา  สมาน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงอลิสา  คุณยา
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอักษรารัก  ดาผา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอัยลดา  ทาวะรมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอาทิตยา  นามวงษา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
คณิตประถม
115
เด็กชายอิทธิกร  อ่อนโยน
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
116
เด็กหญิงกมลชนก  ผิวขำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกรรณิกา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกฤติพร  อุ่นหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกฤติยาณี  ภู่กำชัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
120
เด็กชายกฤษฎิศักดิ์  ผิวขำ
ป.3
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกวินธิดา  เย่ายวน
ป.5
โรงเรียนเขมราฐ
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่กำชัย
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ทอง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
124
เด็กชายกิตติกุล  หอมนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกีรติกานต์  โนนสูง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงจันทิมา  ชนะพาห์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจามจุรี  ภูงาม
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจารุวรรณ  อนุสงค์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจินตนา  ทองผุย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจินตหรา  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจีรวรรณ  วรรณศรี
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจุฑามณี  มังครุดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจุฑามาศ  ผักกูด
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนาแน่น
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงชญาดา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงชญานิษฐ์  มิรัตนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงชนกชนม์  กรินรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
138
เด็กชายชนาธิป  นาสูงชน
ป.5
โรงเรียนเขมราฐ
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงชนิตา  สกุลพิทักษ์ดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงชมพูนุท  เคนดี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงชมพูนุท  มีโชค
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
142
เด็กชายชลิต  ชาติแดง
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงชัญญา  วงศ์กลม
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายชินวัตร  ดวงพุฒ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงชื่นนภา  ทาบุดดา
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงญาณมา  เขมะโกศลสันติ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงญาณิศา  กนกเฉลิมพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงญามิล่า  อินยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงฐิตาธร  ศรีมาชัย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงฐิติมา  คันธพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กหญิงฐิตืชญา  เพ็งสา
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงฑหทัยชนก  ตังควรรณวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงณฐมน  ฤทธิ์มหา
ป.6
โรงเรียนเขมราฐ
วิทย์ประถม
154
เด็กชายณัชพล  คำแก้ว
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
155
เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
157
เด็กชายณัฐศักดิ์  สิถิรบุตร
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณัฐสินี  คำล้าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณัทกร  สุวิวรรณ์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณิชารีย์  พลราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
161
เด็กชายดนุพัฒน์  จุฬากุล
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงดาราภรณ์  ผาก่ำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
163
เด็กชายเตชิต  เป้งทอง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงทันธิดา  กันหาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงทิพากร  ริเริ่ม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
166
เด็กชายธนกฤต  สุตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายธนบดี  ทุมนันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงธนัชพร  มาลาหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธนัชพร  สุพล
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธนาคาร  เบ้าคำ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงธมลวรรณ  พิมราช
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงธัญชนก  ษรสกุนี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โวหารลึก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธัญพร  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงธัญวรรณ  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มะปรางก่ำ
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
178
เด็กชายนนทพัทธ์  ทองจำรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงนภัสวรรณ  นามด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายนราวิชญ์  อุปรีที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงนฤนิษฐ์  สีสม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงนฤมล  สิ้นภัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงนวรัตน์  บุญเติม
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
184
เด็กชายนันทวุฒิ  ทาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงนิตยา  พุทธา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
186
เด็กชายนิธิชัย  ใจเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงนิภาพรรณ  วรรณวัตร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนิลาวัลย์  ร่วมบุญ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงเนตรนภา  นารักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงบัณฑิตา  คงทน
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายบัณพร  บุญเรือง
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงเบญจพร  ผูกรักษ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงเบญจรีย์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
194
เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
195
เด็กชายปฐมพงษ์  ท้าวด่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปณิตา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปนัดดา  อรัญสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปภัสสร  เงาแจ้ง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงปภัสสร  ท้าวด่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปภาวดี  สีหาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อ้วนคำ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงปภาวิน  บุญศรัทธา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปาริชาติ  พุทธา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปิยะดา  โสดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงพชรพรรณ  บุตรโท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงพรชนก  แสนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพรนภัส  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพรนภา  รักษาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพรปทุม  มะยัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงพรพิชยา  เอกตาแสง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงพรวิภา  พิมพ์ทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
212
เด็กชายพลณวัฒน์  ด่านลำมะจาก
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณภักดี
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพลอยน้ำเงิน  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงพัชรี  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พัฒนะดำรงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
217
เด็กชายพิพัฒพงศธร  นนท์พละ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
218
เด็กชายพีระศักดิ์  ขันสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงแพรวา  เหล่าบุตรสา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
220
เด็กชายภราดร  เรืองแสน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
221
เด็กชายภัคพล  ลาวชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงภัทรดา  สมอทอง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
223
เด็กชายภัทรพล  ดวงศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงภัทรวรรณ  แสงโชติ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงภานุมาศ  ดอกไม้เพ็ง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
226
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิมพ์สระ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
227
เด็กชายภูมิวศิษ  จุฬากุล
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  เกษมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงมณีชาติ  การกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงมะลิวัลย์  แสนวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงมัฌฌิตา  โกศัลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงมาทินี  ม่วงคำ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายมานพ  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
234
เด็กชายยติภัทร  ลือนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงรติมา  สุขสร้อย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
236
เด็กชายรลิศ  ใจเข้ม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
237
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  วิเศษชลธาร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงรัตนา  ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
239
เด็กชายราเมศวร์  วัฒนราษฎร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
240
เด็กชายฤทธิกร  ศุภสุข
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงลัดดา  คุณพาที
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงวรรณวิสาข์  วิเวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวรัญญา  ถึงแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวรางคณา  ปรือทอง
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวราลักษณ์  เปล่งปลั่ง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวสพร  วงศ์กัณหา
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวารุณี  ฉ่ำฉิม
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวิจิตรา  โพโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงวิภวานี  สิทธิมัง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงวิภาพร  คุณพาที
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงวิศรุตา  ภูสิงห์
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงศมาภรณ์  แฝงกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงศรัณย์พร  ขุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงศลิษา  เจียมวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงศศิกาญจน์  สิทธิจันทร์
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
256
เด็กหญิงศศิวิมล  พสุนนท์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงศศิวิมล  สุขีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงศิรดา  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงศิรภัสสร  คำลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงศิริกาญจน์  เบ็ญมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  สาระคำ
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศิรินภา  แจ้งจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงศิริรัตน์  ไม้น้อย
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
264
เด็กชายศิลปชัย  ลือนาม
ป.6
โรงเรียนเขมราฐ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงศุภรดา  บรรเรืองทอง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
266
เด็กชายศุภวิชญ์  เกษไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงศุภาลัย  พึ่งหนู
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสมฤทัย  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
269
เด็กชายสรวิชญ์  วรรณวัตร
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
270
เด็กชายสรวิศ  สมสอน
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสิณีราฐ  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสิริพัชรา  ศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์แรม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุธีมนต์  อุตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุนันธนาภรณ์  พุทธา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จินาพร
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสุพรรณี  ทาลา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุพรรษา  คุณธรรม
ป.3
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงสุภาวดี  วิลามาศ
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงสุภาวิณี  หมุนศรี
ป.3
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงโสภิดา  แพงจ่าย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงหทัยกานต์  สายเพีย
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมมณี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงหทัยชนก  วามะขันธ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
285
เด็กชายหทัยณรงค์  นวลพงษ์
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงหทัยมาตุ  โกมลศรี
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงหทัยวรรณ  แก้วพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงอณิสตา  ชาดแดง
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงอนัญญา  เชิญทอง
ป.4
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงอภิญญา  เกษางาม
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุบลราชธานี เขต 2

ณ โรงเรียนตระการพืชผล
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
291
เด็กชายอภิรักษ์  ทาวะรมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแพง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายอภิวัฒน์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนเขมราฐ
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงอมรรัตน์  วันบุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอวิภวดี  ตาอินทร์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงอัจจิมา  ทุนมาก
ป.5
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอัจฉรีย์  วังทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอัมพวรรณ  ผาลา
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอุษณีย์  จันทร์สด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงไอลดา  สนุกพันธ์
ป.6
โรงเรียนตระการพืชผล
วิทย์ประถม