ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรวรรณ  ยาวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤศนรัตน์  นะวะมะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมัครเขตการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัลยา  กุลนิติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกีรติกา  ทองสุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจงกลวรรณ  กุลที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจารุรัช  ส่งเสริมภัคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สารต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
9
เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ฉนวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
10
เด็กชายชนุดม  กลีบบัวบาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
11
เด็กชายชวพล  ภู่มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
12
เด็กชายณฐวััฒน์  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
13
เด็กชายณนนท์  สิงหสุรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัชชา  อินทร์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฎฐวัฒน์  ลิ้มปิยะไชยพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
16
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
17
เด็กชายณัฐพัฒน์  พันธุ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
18
เด็กชายดลย์  ดุลยาธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
19
เด็กหญิงทยากร  เลาหพรรค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
20
เด็กชายธนโชติ  เหลืองพฤษชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
21
เด็กชายธนพนธ์  สุขคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
22
เด็กชายธรรมนูญ  จับเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงธัญชนก  โลหะการก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
24
เด็กชายนราวิชญ์  นัยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
26
เด็กชายบรรณวิทย์  ชาญกิจกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงบุญสิตา  ไทยกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงปณาลี  แก้วมณีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
29
เด็กชายปัณณ์  ทุคหิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
30
เด็กชายปารเมศ  ศุภโชคพุฒิกูล
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเพียงดาว  ฉลาดธัญญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
32
เด็กชายภควรรษ  วรรณสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
33
เด็กชายภัคพงศ์  ปัวน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
34
เด็กชายภากร  มุทุตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
35
เด็กชายภูธฤทธิ์  กสิการ
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงภูริตา  รัตนโชติธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
37
เด็กหญิงมินตรา  บุญญาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
38
เด็กชายรัชพล  ยิ้มพะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงวิชญาดา  เจนเจตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงศรา  แข็งสาริกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
41
เด็กชายศุภกฤต  พูลเขตกิจ
ป.3
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
42
เด็กชายศุภโชค  รัตนประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงสวิตตา  ชูศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงสาธิกา  จำนงสังฆ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
45
เด็กชายสิรวิชญ์  แย้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
คณิตประถม
46
เด็กหญิงสุธาสินี  แข็งธัญการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงสุภัทรา  อินมั่น
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงอังค์ริสา  อินต๊ะชุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงอารยา  วณิชชากรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงไอศวรรย์  สงวนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงกชมน  ขวัญไกรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
52
เด็กชายกฤติธี  เพ็ชร์สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
53
เด็กชายกฤติน  เพ็ชร์สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกษิเดช  โตพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกันตพัฒน์  แสงอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกิตติวรา  อุรุวรรณกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกุลธิดา  คงคาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
59
เด็กชายจิรภัทร  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงชนิตา  ภูมิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงชวิศา  จันทรัตนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงชวิศา  สิทธิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงฐิติพร  อุณการุณวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงฐิติพัชร  พลหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เก่งธัญกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงณัฎฐา  กระเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
69
เด็กชายณัฐนนท์  ตรีเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงณัฐพร  วินิจฉัยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงณัทภัค  กูลการขาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
72
เด็กชายติณณ์ตะวัน  กัลณา
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงทักษพร  พลหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงธนพร  มาสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
75
เด็กชายธนภัทร  อัมระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงธนัชยา  นิลประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงธัญชนก  จันทบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงนัฐณิชา  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงนิรชา  แข็งธัญการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  วัฒนสิทธิวิโรฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงปรารถนา  เขียวราชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงปริยากร  บุญเรืองรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงปวริศา  สิทธิกรณ์
ป.3
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงปัญจรัศม์  เลิศศิริดำรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุทัยธานี เขต 1

ณ อาคารสมาธิ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
86
เด็กหญิงปิยธิดา  กอบกัยกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
87
เด็กชายพนาวัลย์  ทองคร่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงพรทิพา  ยอดสมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงพรธีรา  โพธิดารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงพิชชญามญช์  ทิพจุฑา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงพิชญา  ทุ่มโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
92
เด็กชายพิภู  นามบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงพีรกานต์  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงพุฒินันท์  วิเศษศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส (สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงเพชรลดา  อ่อนสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงเพ็ญพร  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
97
เด็กชายภัทรพล  ขลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
98
เด็กชายภัทรพล  ชูวงศ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงภัทราพร  พุฒอินทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
100
เด็กชายภีร์วัชร์  ผูกใจเพื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงมนัสวรรณ  มานะสุขสันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
102
เด็กชายยุติวิชญ์  อโณวรรณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
103
เด็กชายวรธันย์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงวรรณรดา  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงวราลี  อุดมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงวิชญาดา  แผ่วัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงวิลาวัณย์  วัฒนธัญกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงศมนพรรณ  น้อยสวรรค์
ป.4
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงศิริพิชา  หมั่นเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทองบูญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงสิตางค์  วุฒิวรารางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงสินีนาถ  เกษทองมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
113
เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงสุรีพร  มุงบัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงสุวภทร  ตุ่นทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงสุวิดา  อัมระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
117
เด็กชายอธิคม  นิยมไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงอนิสา  กอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงอมรรัตน์  เจนทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม
120
เด็กชายอุเทน  ชาญวิกย์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
วิทย์ประถม