ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 4

ณ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงนภัสสร  ชาวค้อ
ป.6
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม
2
เด็กชายอมรเทพ  ชาวค้อ
ป.4
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา
คณิตประถม