ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องร่วมคิด3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วกุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูขาว
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงชญานิษฐ์  พละสาร
ป.4
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงนวรัตน์  นามนนท์
ป.4
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงนุชจิรา  รามะโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงปนัดดา  ภูขาว
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
7
เด็กชายวรพล  เฮียงหล้า
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงศิรินภา  พันโกฏิ
ป.6
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงสุพินพร  ภูขาว
ป.4
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงอนัญญา  จันทร์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงอภิญญา  กุลพรหม
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องร่วมคิด2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
12
นายคงเดช  วุฒิสาร
ม.3
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
13
นายภัทรพล  เลิศสงคราม
ม.3
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิต ม.ต้น
14
เด็กหญิงวิยะดา  ภูหัดสวน
ม.3
โรงเรียนบ้านกุดจิก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 2

ณ ห้องร่วมคิด1
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
15
เด็กชายกฤตภาส  โยวาสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
16
เด็กชายคณนาถ  ภูขาว
ป.3
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรพรรด์ิ  ศรีอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรดนัย  วรรณพราหมณ์
ป.5
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายฐิติโชติ  จ้ายหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
20
เด็กชายนลธวัช  จิราธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
21
เด็กชายบัญชาการ  วรรณพราหมณ์
ป.3
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายปานรวัฐ  แสนสีมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
23
เด็กชายพลพนธ์  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
24
เด็กชายภัทรพงศ์  ดงบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
25
เด็กชายวัชรินทร์  สุวรรณพงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม
26
เด็กชายวันชัย  แกะมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกุดจิก
คณิตประถม
27
เด็กชายเศรษฐ์ธวีร์  แสนวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองแสง
คณิตประถม