ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณิศ  ซื่อพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  คำพิลักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพลอย  คุณศึกษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  วัชรพลเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุมพล
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลนัทธ์  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลวรรณ  ชมชัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรชนก  แก้วประเสิรฐ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรวรรณ  อู่จอหอ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
11
เด็กชายกรวิชญ์  กุลวิเศษ
ป.4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตภาส  หนองทุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตยชญ์  โมลี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษฎิ์  กาญจนบัตร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษณะ  สาริมา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
16
เด็กชายก้องกิดากรณ์  สวัสดิ์วาทิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูหะหมัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
19
เด็กชายกันจนนท์  แซ่จอหอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
20
เด็กชายกันตธีร์  ยุคันตวนิชชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกันติชา  พิมพ์ดา
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันธิภพ  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
23
เด็กชายกัปตัน  พรหมมาสิม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยาณี  แก่นใจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แก้วสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
26
เด็กชายกิจชัย  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติกรณ์  อำภัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
28
เด็กชายกิตติกวินณ์  สวัสดิ์วาทิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติพงษ์  ทองคำดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติพันธ์  บุญไชยธนินท์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติพิชญ์  มีภูมิรู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกิตินัดดา  อำภาทิพย์
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลจิรา  จันทร์งามธนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกุลนาถ  ยุบลโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกุลนิตย์  เมาะราษี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกุลยา  เมธาสิทธิ์ธนโชติ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเกษมพร  คูณนาเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรเพชร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
40
เด็กหญิงขวัญทิพย์  สิงห์สาธร
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
41
เด็กหญิงขัตติญา  สอนเชียงคำ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
42
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ธนาพรกิจพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
43
เด็กหญิงฃนิกานต์  ศรีชัยรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
44
เด็กหญิงคัทลียา  จิระพรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจณิชสตา  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจตุพร  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจตุพักตร์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจรินทรา  พงษนิน
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
49
เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
50
เด็กชายจักรพงษ์  พันธ์เพียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายจักรพล  สุตชา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
52
เด็กชายจักรภัทร  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
54
เด็กชายจักรินทร์  กลิ่นทับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
55
เด็กชายจักษวัฏ  เรืองอร่าม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจันทร์นภา  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจันทิมา  ทองนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจามีกร  ศรีวรมาศ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจารุทัย  พละศูนย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
60
เด็กชายจารุวิชญ์  จริยวัฒนสกุล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิดาภา  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิดาภา  ลามัญ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิดาภา  สุวัฒนพูนลาภ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิตประภาพร  คำมุกชิก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีซุย
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจิตารีย์  สุทธธรรมจิตดต
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจินดารัตน์  อาจวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ  โพธิทากูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจิรารัตน์  งานรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
70
เด็กชายจิราวัฒน์  ชูเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจีระนันท์  แหล้ยัง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจุฑามาศ  เมืองซอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
74
เด็กชายจุลจักร  อร่ามเดชจินดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
76
เด็กชายเจษฎา  อริยธนวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฉวีวรรณ  อินกันยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงฉัฐญา  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายฉัตรมงคล  ธาตุไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชญณัฐ  ภูวศรีวัฒนานนท์
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชญาดา  วิวัฒนนุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชญานิศ  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค  เกียรตรัศมี
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชญานิษย์  สุทธิบุญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชฎากร  สอยโฮ้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชฎิลลดา  วงษาพรหม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนกเนตร  แก้วสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชนกภัทร  คำดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชนมน  เดชพลมาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
90
เด็กชายชนะชัย  สาวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชนากานต์  พากล้า
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชนากานต์  อัมวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชนาภัทร  วิทยาบำรุง
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
95
เด็กชายชนายุทธ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชนิดาภา  บุตรโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชมพูนุช  เต็มภัทราโชค
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชมพูนุท  เต็งรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
99
เด็กชายชยพล  แพงขวา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชริธร  สุขสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชลธิกานต์  เมืองดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชลธิชา  พลยุรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชลธิชา  ไวยนนท์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชลลดา  โคกโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายชลาลักษม์  พละสาร
ป.6
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชอน  มิทเชล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงช่อฟ้า  จิตตะโคตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
108
เด็กชายชัชพิมุข  รัตนมูลตรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
109
เด็กชายชัยวัฒน์  จิตรสะดวก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
110
เด็กชายชานนท์  ปุปผชาติ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชุณหกาญน์  ศานติวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชุติการจน์  บำรุงรักดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชุติภา  ศรีภูมิสุริยกานต์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
114
เด็กหญิงชุติมา  สายแก้ว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
115
เด็กชายญาณันธร  อุมิตะ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงญานิศา  บุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
117
เด็กหญิงญานิศา  เสนเทพ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐิตา  โบราณกุล
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงฐิตารีย์  สมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ภูเงิน
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
121
เด็กหญิงฐิติพร  ขันตี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
122
เด็กหญิงฐิติมากรณ์  ดำเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงฑิตติยารักษ์  วรรณแสวง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณกัญญา  พาโคตร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณชกร  สาระรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
126
เด็กชายณฐภัทร  ธนะโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณฤชา  สิงห์สุวรรณ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณหทัย  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัชยนันท์  มุลาลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สิงห์คำป้อง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โพธิ์ชัยยา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
132
เด็กชายณัฏฐ์  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายณัฐชนน  ทิโส
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐชา  พีรวรสกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจขาน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรสิมมา
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐณิฌา  กฤษมานิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐติชัย  ศรีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแอง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐธิดา  คงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐธิดา  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์เสนา
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฐนนท์  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฐนันท์  กลิ่นรื่น
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐพงษ์  ดงอุทิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐพล  ธรณนิธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
146
เด็กชายณัฐพล  สุนนท์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐภัค  โฆสิต
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดาจันพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรทหาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐหชัย  เณรรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทนามล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทะผอง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณิชาภัทร  รุ่งธิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
156
เด็กชายดนุสรณ์  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงดวงกมล  นพรัตนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงดวงกมล  สุระเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงดวงดาว  นวนสำลี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
160
เด็กหญิงดวงพร  สุวรรณทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
161
เด็กหญิงดาธชา  วีระจิตสกุลงาม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายดาเนียล  รียะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายเดชาวัตร  บัวสาย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
164
เด็กชายเดนิส  ไคเซอร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
คณิตประถม
165
เด็กชายตะวัน  ศรีพระนคร
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
166
เด็กชายติณณภพ  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
167
เด็กชายทยุต  โฆษิตพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงทรงพร  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
169
เด็กชายทศางค์  ฝ่ายเหนือ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
170
เด็กชายทักษกร  ฤกษ์ปรารถนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
171
เด็กหญิงทักษพร  กระพี้ทุม
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงทัตพิชา  กลันทกพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
173
เด็กหญิงทัศรินทร์  โคตรแสนลี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
174
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  จันทร์สะคู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
175
เด็กหญิงทิพวรรณ  นันทานี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายเทวิน  จิระวัฒน์พรชัย
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
177
เด็กชายแทนกาย  เอกอำพัน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธณัทอร  ขุริรัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
179
เด็กชายธณาเทพ  พรมที
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
180
เด็กชายธนกร  ทิพสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
181
เด็กชายธนกฤต  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กชายธนกฤตษ์  วงศ์อาษา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายธนดล  ขันสีนวน
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
184
เด็กชายธนดล  เประกันยา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
185
เด็กหญิงธนพร  คมขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
186
เด็กชายธนพล  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
187
เด็กชายธนพล  แสนเสมอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธนภรณ์  นาคดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
189
เด็กชายธนภัทร  พิณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
190
เด็กชายธนภัทร  สิงห์สิทธิ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
191
เด็กชายธนา  เกษมสารคุณ
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
192
เด็กชายธนา  เพชรกอง
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธนาภรณ์  พิมพิลา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธนาภรณ์  มูลนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
195
เด็กชายธยาน์  รัชตะพงศ์ธร
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
196
เด็กชายธรรมปพน  โพธิ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธวัลยา  ภูชาดึก
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
198
เด็กหญิงธัญชนก  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธัญพิมล  สิงห์มอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธัญยพร  สุริโย
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธัญรัตน์  ขวัญกิจศุภเดชา
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธัญรัศม์  อยู่ยงยุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธันยพร  ร่องพืช
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธันวรัจน์  อินทรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธิดา  แก้วพิมพา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
206
เด็กชายธีรเจต  แก้วขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
207
เด็กชายธีรธร  แก่นชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธีรนาฏ  กันต์พิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
209
เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยชนะทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
210
เด็กชายธีรภัทร  บพิตรพิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธีรภัทร  ศรีป่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
212
เด็กชายธีรภัทร์  เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
213
เด็กชายธีรวัฒน์  ตรงเพชร
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายธีระ  พัสดร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
215
เด็กชายธีรัช  หัวดอน
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธีร์ารา  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
217
เด็กหญิงนงนภัส  เอกธนบดี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงนนธิชา  แสนโยธะกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแอง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงนพมาศ  พงประเทศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงนภสร  อุนิลคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงนภัทรสรณ์  นิตย์คำหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนภัทริน  แสงจันโท
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงนราภรณ์  จันดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กชายนราวิชญ์  รักษาบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนรินทิรา  โพธิ์ทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
227
เด็กชายนลภัทร  ศรสมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
228
เด็กชายนวพล  ทามาลี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนวรัตน์  จันทบุตร
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
230
เด็กชายนักรบ  ไมล์โพธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
231
เด็กชายนัฐกิตต์  สรญาณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ตาลรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
233
เด็กหญิงนันทกานต์  นามอาษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
234
เด็กหญิงนันท์ณภัส  แก้วแก่น
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงนันท์นภัส  ผสมประโยชน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
236
เด็กชายนันธวัฒน์  ลุนชนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนำ้ผึ้ง  วิเศษวิสัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
238
เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนิรมน  วรคันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
240
เด็กหญิงนุชจรี  พังราช
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเนตรนภา  ขยันการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
242
เด็กหญิงเนตรนภา  ศีลาขวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
243
เด็กชายเนติพงษ์  เหลาเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
244
เด็กชายบัญชา  ทาดง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
245
เด็กหญิงบัว  เศรษฐสุเมธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงบุญญากานต์  แสนมณี
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงบุญญาพร  แสงชมภู
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
248
เด็กหญิงบุญฐริกา  วงศ์จันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงบุญยาพร  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
250
เด็กหญิงบุษยจันทร์  โสดากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
251
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุวรรณจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ตั้งหลักมั่นคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
253
เด็กหญิงปกิตตา  เสวตวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
254
เด็กชายปฏิภาณ  ชมชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
255
เด็กชายปฏิภาณ  เยื่องเสือ
ป.6
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
256
เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
257
เด็กหญิงปนัดดา  คนดี
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปนัดดา  ชื่นชีวิญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปพิชญา  นาศฤงคาร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปพิชญา  วุฒิกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงปภาดา  นาสมวาสนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
262
เด็กชายปรพล  จันทขัมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
263
เด็กชายปรมินทร์  วจนะวโรดม
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
264
เด็กชายปรมินทร์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
265
เด็กชายปรเมศวร์  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
266
เด็กหญิงประภัสสร  งามพิพัฒน์พล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
267
เด็กหญิงประภาภร  ปิติคำพร
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
268
เด็กชายปริชญ์  กองทอง
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปริชาติ  แซงสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปริญญ์  กมลผาด
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปริศนา  อุ่นแสง
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
272
เด็กชายปรีชา ปีเตอร์  เมไทยเซิลล์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปรีย์วรา  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปวริศา  ไพยศาล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปวัณรัตน์  สว่างรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
276
เด็กหญิงปัญจรีย์  เดชนาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
277
เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปัณฑิตา  กากแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปัทมพร  เอกธนบดี
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปาณัสม์  โสประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิเงิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
282
เด็กหญิงปานตะวัน  หล่อนจำปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
283
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมแสน
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
284
เด็กหญิงปาริสรา  โสดาดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
285
เด็กหญิงปิญชาน์  ตรันวัน
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
286
เด็กชายปิยฉัตร  มหาพงศ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
287
เด็กชายปิยะพิพัฒน์  สิมพันธ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ
ป.3
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงปีกทราย  พันธนะบุญ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
290
เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงเปรมิกา  ศักดิ์สง่าวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
292
เด็กหญิงไปรยา  ตันเจริญ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
293
เด็กชายพยุหเกียรติ  สุขดี
ป.5
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพรทิพย์  ปุริมา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพรพรรณ  พินิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีเมือง
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพร้อมพร  ภักดีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
298
เด็กชายพลพล  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ยิ้มเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงพัชรพร  สุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีดายา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพัชราภา  สีหาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพัณณิตา  ทองบ่อ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
304
เด็กหญิงพัทธนันธ์  ไพรตื่น
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพิชชาอร  อินทร์พันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  นุ้ยห้วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพิชญาภัค  จันทะโยธากุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีพิกุลทองดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพิชญาภา  สุปัญญา
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพิชามญช์ุ  พินิจการวัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
311
เด็กชายพิทยุตม์  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพิธุณิศรา  พิบูลย์วัฒนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์สีนวน
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศรีบุญเรื่อง
ป.6
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
315
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โพธิ์ศรีดาภร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แสงทองถวัลย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  หล้ารินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิยดา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิยดา  แสนหูม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพิริยา  พลศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
321
เด็กหญิงพีรดา  จำปากุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
323
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วมุงคุณ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
324
เด็กชายพุฒิเมธ  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
325
เด็กหญิงเพชรชนก  อุ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงเพชรลดา  คำบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
327
เด็กหญิงเพ็ญนภา  อาสานอก
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
328
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชุมแพน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
329
เด็กหญิงแพทรียา  เมอร์เรย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
330
เด็กหญิงแพรณิชา  คุ้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
331
เด็กหญิงแพรวนภา  แข่งขันดี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงแพรวไพลิน  โคตะมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
333
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  สมมิตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
334
เด็กหญิงแพรวา  ทูลตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
335
เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
336
เด็กหญิงภคพร  จิรชวาลา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
337
เด็กชายภคพล  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
338
เด็กหญิงภัคจิรา  เลิศวานิชย์กุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
339
เด็กชายภัคพล  สุคนชะศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
340
เด็กหญิงภัชราพร  บัวพรมมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
341
เด็กหญิงภัณฑิรา  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
342
เด็กชายภัทรพล  สินชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
343
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฐานันดร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
344
เด็กหญิงภัสวัลย์  วสุนธราวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
345
เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
346
เด็กชายภานุวัฒน์  โชคเจริญยื่ง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
347
เด็กชายภานุวัฒน์  บุญพิศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
348
เด็กชายภีมพล  ทัศนเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงภูชิตา  โชคเจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
350
เด็กหญิงภูริชกานต์  กลีบรังค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงภูริชญา  กลีบรังค์
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
352
เด็กชายภูริเดช  บุระคำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
353
เด็กชายภูรินทร์  ไชยราช
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
354
เด็กชายภูวนัยต์  ธงวิชัย
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
355
เด็กชายภูวินท์  สมพงษ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
356
เด็กหญิงมนัญชยา  ชั้นงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
357
เด็กหญิงมัณฑะนา  สนิทประโค
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
358
เด็กหญิงมัดธินี  ช่วงไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
คณิตประถม
359
เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
360
เด็กชายมาโนชย์  ผานิชย์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
361
เด็กชายมาร์คซิม  อุลริค
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
362
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หล่อตระกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
363
เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศรีประใหมมั่น
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
364
เด็กหญิงมุฑิตา  แพงสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
365
เด็กหญิงมุธิตา  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
366
เด็กชายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
367
เด็กชายเมธา  พลแสน
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงเมธาวี  โสดาพรม
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
369
เด็กหญิงเมรินทร์  ศรีเพิ่มภูมิ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงยลภัทร  ธรากิตติรัฐ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงยลลดา  คำบุตรดี
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
372
เด็กชายยศพันธ์  แก่นวงษ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
373
เด็กหญิงยศวดี  สุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
374
เด็กชายยืนยง  จันทวงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
375
เด็กชายยุทธนาวี  สอนรมย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
376
เด็กชายยุทธพิชัย  รัตนวงวันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
377
เด็กชายรชต  นิลจิตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
378
เด็กหญิงรชยา  เหลืองอิงคะสุต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
379
เด็กหญิงรตา  ทัตติยกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
380
เด็กหญิงรสธร  สังสรรค์อนันต์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
381
เด็กหญิงระพีพัฒน์  นามมัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
382
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  สาครขันธ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
383
เด็กหญิงรัชนก  สังฆรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
384
เด็กชายรัชพล  ใจทน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงรานีรัฐ  สารีโท
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงริณรตรี  มานะศรีสุกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
387
เด็กหญิงรุ่งนภา  สุทธิ์แทน
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
388
เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  ไชยชนะ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
389
เด็กชายรุ่งโรจน์  แข่งขันดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงรุ้งสุรียื  สุพรรณาพรสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
391
เด็กชายไรอัน  ฟริทซ์ลานกอ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
392
เด็กชายฤทธิรงค์  พรมจำปา
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
393
เด็กหญิงลลิตภัทร  ปฐมพรรษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
394
เด็กหญิงลลิตา  วรรณิกาสกุล
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
395
เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
396
เด็กหญิงลัทธภรณ์  โพธิแสงไสย์
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
397
เด็กชายวงศธร  พันชัย
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
398
เด็กชายวชิรวิทย์  วะจีประศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
คณิตประถม
399
เด็กชายวชิราวุธ  ราชสุวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
400
เด็กหญิงวรพรรณ  เบ็ญสูงเนิน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
401
เด็กหญิงวรรณวิมล  จันทร์คูเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
402
เด็กหญิงวรวรรณ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
403
เด็กชายวรวิทย์  บุตรศรี
ป.4
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8)
คณิตประถม
404
เด็กหญิงวรสินี  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
405
เด็กหญิงวรัญญา  เรืองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
406
เด็กหญิงวรากร  อั้งยุทธ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
407
เด็กหญิงวราพร  พรหมโส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
408
เด็กชายวริทธิ์นันท์  ศรีสร้างทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
409
เด็กหญิงวรินทร  ข้ออุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
410
เด็กหญิงวรินทร  จงเกียรติกาญจน์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
411
เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
412
เด็กหญิงวริศรา  เต็งรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
413
เด็กหญิงวริศรา  ยันชมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
414
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
415
เด็กหญิงวริษา  พัฒนสาร
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
416
เด็กชายวสิช  สีดอกบวบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
417
เด็กชายวสิษฐ  บุญญานาม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
418
เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
419
เด็กชายวัฒนกุล  ติ่งรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
420
เด็กชายวัศพล  บุญมาลา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงวาริษา  พิสายสอด
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
422
เด็กหญิงวิดาพร  คงกล้า
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
423
เด็กหญิงวิภาดา  พรหมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
424
เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงวิภาพร  ชาติท่าค้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
426
เด็กหญิงวิรงรอง  สิงห์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
427
เด็กชายวิษณุ  รีชัยพิชิตกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
428
เด็กชายวีรภัทร  ชัยวงศา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
429
เด็กหญิงวีรยา  วาระภิลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
430
เด็กชายวีรวิทย์  บุญไชยธนินท์
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
431
เด็กชายวีระกร  ชวกิจวาณิช
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
432
เด็กชายวีระพัฒน์  ธนะเฮือง
ป.6
โรงเรียนเทพนุสรณ์
คณิตประถม
433
เด็กชายวีระยุทธ  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
434
เด็กหญิงวีรานันท์  นันทวัน ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
435
เด็กหญิงศตพร  รัชตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
436
เด็กหญิงศไพพร  วรพุทธะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว
คณิตประถม
437
เด็กชายศรัณย์  ชำนิวิภัยเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
คณิตประถม
438
เด็กชายศรัณยู  ศรีกันหา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
439
เด็กชายศราวุธ  อุบลหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
440
เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
441
เด็กหญิงศรุตา  สุเนตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
442
เด็กหญิงศลิษา  ชาญชิต
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
443
เด็กหญิงศศิกานต์  จันทเมธี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงศศิกานต์  สารธรรม
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
445
เด็กหญิงศศิวรรณ  เรืองศิลป์
ป.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงศิรดา  โพธิ์พันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
447
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  มะโครัมย์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
448
เด็กหญิงศิรินาถ  ช่วยค้ำชู
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
449
เด็กหญิงศิริปรียา  เต็มตาวงษ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
450
เด็กหญิงศิริรักษ์  ทินบุตร
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
451
เด็กชายศิริวุฒิ  ภิรมย์รักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
452
เด็กหญิงศิรีธร  โสตาศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
453
เด็กชายศิวกาณฑ์  ศรีอวน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
454
เด็กชายศิวัช  รัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
455
เด็กชายศุภกร  ศุภกิจอนันต์คุณ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายศุภกิตติ์  กันหารัตน์
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
457
เด็กชายศุภชัย  ยามี
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
458
เด็กชายศุภณัฐ  อึ้งอารี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงศุภพิชญา  อนุสุริยา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
460
เด็กชายศุภวิชญ์  สุพร
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงศุภานัน  สมนึกตน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
462
เด็กหญิงศุภาวรรณ  กันยาสุด
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
463
เด็กหญิงศุภิสรา  พุ่มเมือง
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
464
เด็กชายสกลพัฒน์  กลิ่นรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
คณิตประถม
465
เด็กหญิงสกาวเดือน  อุชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแอง
คณิตประถม
466
เด็กชายสมประสงค์  มาโนช
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสมประสงค์  สมกำลัง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
468
เด็กชายสรวิชญ์  ผานาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
469
เด็กชายสรวิศ  วัชรพลเดช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
470
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  พงษ์เกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสรัญญา  เกิดมงคล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
472
เด็กหญิงสรัสวดี  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
473
เด็กหญิงสรียา  วิศิษปัญญกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
474
เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสโรชา  ประสานศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
476
เด็กหญิงสโรชา  ศิลากุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
477
เด็กชายสหกิจ  มีฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
478
เด็กชายสันต์พิชญ์  สิริโยธิน
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
479
เด็กชายสันติ สตีเว่น  เมไทยเซิลล์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
480
เด็กหญิงสิตานัน  พรมุม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
481
เด็กชายสิทธานันท์  หอตระกูล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
คณิตประถม
482
เด็กชายสิปปวิชญ์  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
483
เด็กชายสิรภพ  ขันธวิชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
484
เด็กหญิงสิริกร  ดอกรังกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
485
เด็กหญิงสิริกร  นิลกษาปน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
486
เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
487
เด็กหญิงสิรินันท์  ลิ้มสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
488
เด็กหญิงสิริพร  สุขศิริพัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
489
เด็กหญิงสิริมนต์  ภัทรศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
490
เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสุจิรา  ศรีนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
492
เด็กหญิงสุจิรา  ศรีมีวอ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
493
เด็กหญิงสุชัญญา  อ่วมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
494
เด็กหญิงสุชานันท์  พุทธพลพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
495
เด็กหญิงสุชารัตน์  รักเสรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
496
เด็กหญิงสุทธิดา  คำภาตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
497
เด็กชายสุทธิเดช  สุขแสวง
ป.5
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิตประถม
498
เด็กหญิงสุนิสา  คงตะไน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
499
เด็กหญิงสุพรรณนิกา  แก้วปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
500
เด็กชายสุพสิน  สิงห์เล็ก
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงสุพัดตรา  ชีวะจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
502
เด็กหญิงสุพัตรา  ทิทึกทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
คณิตประถม
503
เด็กหญิงสุพิชชาพร  เรืองอุไร
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
504
เด็กหญิงสุพิชญา  ขุสุวรรณ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
505
เด็กหญิงสุภชา  วงษ์ศรีวอ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
506
เด็กชายสุภรัชวุฒิ  พงศ์สุวรรณพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
507
เด็กหญิงสุภัคสิริ  ณะรากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
508
เด็กหญิงสุรคณางค์  ตาดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
509
เด็กหญิงสุวิมล  เประกันยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
510
เด็กชายสุวีรร์วัฒน์  พิมรินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
คณิตประถม
511
เด็กหญิงเสาวภา  มูลคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
512
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดินประเสริฐสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
513
เด็กชายอจลวิชญ์  พงษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิตประถม
514
เด็กชายอชิรวิทย์  ดีสอน
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
515
เด็กหญิงอทิตยา  ก้อยฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
516
เด็กหญิงอทิติยา  อินทร์ดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
517
เด็กชายอธิบดี  เชื้อสัตตบงกช
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
518
เด็กชายอธิป  โชครัตนกาญจน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
519
เด็กชายอธิษฐ์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
520
เด็กหญิงอนัญญา  กุศลครอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
521
เด็กหญิงอภิสรา  ภูขาว
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
522
เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
523
เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรณคำ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
524
เด็กหญิงอมราพร  ทุ่งหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
คณิตประถม
525
เด็กชายอโยธยา  น้อยเมืองคุณ
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงอรจิรา  อินทรโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
527
เด็กหญิงอรณิภา  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
528
เด็กหญิงอรอินท์  กำแพงคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
529
เด็กหญิงอรัญญา  ขันดา
ป.6
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
คณิตประถม
530
เด็กหญิงอรัญญา  ไชยคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
คณิตประถม
531
เด็กหญิงอรัญญาภา  ทองผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
532
เด็กชายอริญชัย  ยิ่งงามแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
533
เด็กหญิงอริยาภรณ์  อรุณฐ์ติวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
534
เด็กหญิงอังศณา  ชิโนะฮาระ
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
คณิตประถม
535
เด็กชายอัจฉริย์  ศรเสนา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิตประถม
536
เด็กหญิงอัญชิสา  เต็มภัทราโชค
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
537
เด็กหญิงอันธาดา  คำแหงพล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
538
เด็กหญิงอัมพรรัตน์  ถนอมนาค
ป.4
โรงเรียนปรมินทร์
คณิตประถม
539
เด็กชายอัมรินทร์  ขุสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
540
เด็กชายอาณกร  หงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
541
เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
542
เด็กหญิงอาทิตยา  สีสมโยค
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
543
เด็กหญิงอาทิตา  จำปาร้อย
ป.4
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
คณิตประถม
544
เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิตประถม
545
เด็กหญิงอารีย์รัตน์  พลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิตประถม
546
เด็กหญิงอารียา  นายกชน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแอง
คณิตประถม
547
เด็กหญิงอารียา  ศรีประโคน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
548
เด็กชายอิณฑัช  วิทูรสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
คณิตประถม
549
เด็กชายอิทธิกร  จริยวัฒนสกุล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาปัญญา
คณิตประถม
550
เด็กหญิงอุลัยพร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
551
เด็กชายเอกบุรุษ  ปรีมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
552
เด็กหญิงไอรดา  ชุมคำใฮ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
คณิตประถม
553
เด็กหญิงไอริสา  แพงสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
554
เด็กหญิงกตัญญุตา  ฉิ่งศิริ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
555
นางสาวกนกกาญจน์  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงกนกพร  หมายมั่น
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
557
นางสาวกนกวรรณ  คงดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงกนกวรรณ  อุระภูมิ
ม.2
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
559
นางสาวกนกอร  ดวงไกรแสง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
560
นางสาวกนิษฐา  ภูชมชื่น
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงกมลรัตน์  โคตรพันธ์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงกมลรัตน์  โครตพันธ์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจธรรม
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
564
นางสาวกรวรรณ  ไชยศิวามงคล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ปัง
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายกฤตเมธ  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
567
นายกฤษฎา  ศรีปัญญา
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
568
นางสาวกัญชลิกา  วงษ์วิลาศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงกัญญรัตน์  วัชรินทรชัย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงกัณญารัตน์  แสนพล
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายกัส  งะ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวกัสมา  คิสาลัง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงกาญจนา  รัตน์เพชร
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายกิตติกานต์  วงษ์วิลาศ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายกิตติชัย  ยาศิริ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายกิตติภพ  ภู่ธนะพิบูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายกิตติศักดิ์  ผการัตน์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงกุลธิดา  นวลเจริญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงกุลธิดา  ฮวดหลี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชายเก่งกานต์  อึ้งอำพร
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายเกรกเกอร์รี  จันดาเบ้า
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
583
นางสาวเกวลี  ภูชื่นศรี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงเกศกนก  โสภาลุน
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
585
นางสาวเกษฎาวรรณ์  ผันสว่าง
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายเกียรติชัย  ตั้งภรณ์พรรณ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงขนิษฐา  เปล่งเมืองปัก
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงขนิษฐา  มหาไชย
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
589
เด็กหญิงขวัญอมร  นิตุธร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายคมชาญ  คนงาม
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงจตุพร  บัวทองสิงห์
ม.2
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงจรินยา  อุทะบุตร
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายจักรพรรดิ  บัวขาว
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายจักรรินทร์  เพชรนาดี
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงจันทกานต์  อยู่คง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงจันทร์สุวรรณ์  กุยทวีจร
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
597
เด็กหญิงจันทิรา  นวลสม
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงจารุวรรณ  ทิพย์บรรจง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ใหญ่
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงจิตบุณย์  วรสถิตคุณ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงจิรนันท์  หารินไสล
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงจิรารัตน์  แสนเจริญสุข
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
603
นางสาวจุฑาทิพย์  นาคเสน
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายเจษฎา  คนงาม
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
605
นายเฉลิมชัย  แก้วชิน
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
606
นางสาวชญานิศ  ศิษย์ศาสตร์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงชญารัตน์  ชินศรีวงศ์กูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงชฎาพร  พรมมะดี
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงชฎาภรณ์  สว่างรุ่ง
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายชนะ  ยิ่งคงดี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงชนากานต์  ศรีพุฒทา
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
612
นายชนาธิป  สันติวิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายชยานันท์  วิชัยศร
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงชลธาดา  ดำริวงษ์ไพศาล
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงชลธิชา  ไชยหอม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงชลธิชา  อินถวา
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายชลิตรัตน์  ตันสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
619
นายชัตพล  ขนาด
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายชัยวัฒน์  นาสมบัติ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายชานน  จันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายชินกร  โพธิดอกไม้
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงญาณิกา  ผลเกิด
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
624
เด็กหญิงฐนิดา  โคซากิ
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายฐาปกรณ์  เถกิงเดช
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงฐิติชญา  สีชัยชู
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายฐิติพงษ์  เนตรชาติ
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
628
นางสาวฐิติมา  สุขสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
629
นายณธัชรพงศ์  เมืองโสม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงณราภรณ์  โคตรชาลี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงณัฏฐาพร  โพธิวงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
632
เด็กชายณัฐชนนท์  เกิดรัตนศักดิ์
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงณัฐฐา  ดลจิรพิสิฐ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงณัฐฐิชา  กิตติมานิกุล
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
635
นางสาวณัฐณพิน  มั่งสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงณัฐณา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชนูนันท์
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มชัยพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงณัฐนรี  บัวขม
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
640
เด็กชายณัฐพล  สมัยจารุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงณัฐวดี  โพธิ์ทา
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายณัฐวุฒิ  ติณเวส
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
643
นางสาวณิรัชชา  มะนิสาร
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงณิศาชล  แซ่ฉั่ว
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงดารินทร์  ธานินทร์สุรวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงดิษญา  จิตติเจษฎาภรณ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายดุษฎี  กองสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายเดชาธร  หล้าสวย
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายตะวัน  องกลาง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายเตโช  แสนกลาง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายทวิชัย  แสนอาสา
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงทศพร  นามเคน
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายทักษิณ  จันทร์เพ็งเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายทินรัช  ศรีกุลวงศ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
655
นางสาวธณัฐยาภรณ์  เพียรชนะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายธนกร  โกดี
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงธนกาญจน์  ตรียะจันทราชัย
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายธนดล  เกตุไทยสง
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
659
เด็กชายธนเดช  โตประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงธนพร  คุณรจิต
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายธนพล  บุญพาสิริสกุล
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงธนภรณ์  สุริยะสิงห์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงธนภรณ์  เอกกัณหา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายธนภัทร  บุดดีคำ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายธนรัชฏ์  จวงแบ้
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงธนวรรณ  หฤทัยสุขสันติ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายธนาธิป  กิตติโชติพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงธนิษฐา  แสงพา
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงธมลวรรณ  วังหอม
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลซัง
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ถาวร
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
672
นายธัญนพ  ทูลบุตรดา
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงธันยธร  อริยะสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงธันยพร  วิชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงธันยพร  แสนโคตร
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูบุญเต็ม
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายธีรกานต์  สุทธิบริบาล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายธีรเดช  อึ้งอำพร
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กชายธีรภัทร  ธนภัทโรดม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายธีรภัทร  อ่อนบัติ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายธีรภัทร์  บุญมีประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายธีรศักดิ์  เพชรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
683
นายธีรัช  ภัทรศิริพงษ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายนนท์ปวิธ  แก้วที
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายนพรัตน์   สเตอร์ลิง ฟอร์บส
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุตรดีวงศ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ทองแท้
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงนภา  จิตรศิลป์เจริญ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงนภาพร  ทองมี
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
691
นางสาวนภาพร  พลชาลี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
692
เด็กชายนรธิต  จัดโสภา
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงนราวัลย์  เถาชาลี
ม.3
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงนฤมล  เจริญสุข
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายนลธวัช  นามบ้านค้อ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงนลนริน  เวฬุ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
697
นางสาวนลิตา  พิบูลย์วัฒนวงษ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงนลินทิพย์  ลี้สงวน
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงนวพร  บุตรดา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงนวลแพร  พนาวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายนวัฒน์ชัย  ชิยางคะบุตร
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงนัฐริการ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายนัทธพงค์  สุจริต
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
704
นางสาวนัทธมน  เที่ยงตรงจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
705
นายนันทวัฒน์  บุญผล
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงนาตาชา โรดาร์  วิลสัน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ช่างทาสินธ์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงนิจจารีย์  เพ็งสมภาร
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
709
นายนิติภูมิ  เวียงวิเศษ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวนิติยา  อ้วนละมัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงนิรมล  วิหคโต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงนิศานาฎ  พ่อค้าไทย
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงเนตรนภา  สวัสดิพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายบุณยสิทธิ์  ชินศรีวงศ์กูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
715
นางสาวบุตรชญา  ผุดผ่อง
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์  แววศรี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
717
นางสาวเบญญาภา  ทัพธานี
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายปกรณ์  ทองคำภา
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
719
นางสาวปนัดดา  นอกเมือง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงปพิชญาณ์  ทองทวี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงปภัชญา  เชื้อวงศ์พรหม
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
722
เด็กชายประพนธ์  แสงนาค
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงประภัสสร  มุสิกบุญเลิศ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
724
นางสาวประวีณา  วงศ์สายตา
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายประสพโชค  ชื่นวัตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
726
นายปรัชญา  จันวัน
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงปรานชีวา  ศรีสุชาติ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
728
นางสาวปรารถนา  ทองทวี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กหญิงปริม  สันตินันตรักษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
730
นางสาวปริยาภรณ์  วันกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงปวีณ์นุช  รอดนิรังค์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
732
นายปัญญากรณ์  นามวงศ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงปัณณพร  แสนประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงปาริฉัตร  ปิ่นใจ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
735
นางสาวปาริชาติ  พลอามาตย์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
736
นายปิยวัฒน์  เกษตรพันธุ์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายปิยะ  สุขวิชัย
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงปิยะดา  เฉียบแหลม
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วกัลยา
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายปิยะนัฐ  สมพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
741
นางสาวปิยะบุตร  รักชื่อ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
742
เด็กชายปิยะพงษ์  เครือพิลา
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงเปรมวดี  จันทร์สุข
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงเปรมวิภา  กองวงค์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายผ่องภาคย์  ไทยหอม
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงผ่องศรี  อินถวา
ม.3
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายพงศกร  ศิริสถิตย์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
748
เด็กหญิงพงศ์สิริ  ศิริสถิตย์
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงพจนารถ  แรมประชา
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงพรนภา  ชัยธนยศ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงพรปวีณ์  มาหลิน
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กชายพรพิพัฒน์  อรรคนิตย์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงพรรณรายณ์  ปิ่นใจ
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงพรหมพร  ดอนสมพงษ์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงพริมพริสสร  สามเสน
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ยั่งยืน
ม.3
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงพัณณิตา  พลนิกรกิจ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงพันธ์ุทิพย์  วันเพ็ญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงพิกุล  หลักหนองบุ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายพิชญ์พงษ์  จิรสินสุภาสิริ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายพิชิตชัย  ไพคำนาม
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
762
เด็กชายพิเชฐชัย  สัตตะพันธ์
ม.2
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีทุมมา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กชายพิทยุตม์  พราหมณ์ชูเอม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กชายพิทักษ์พงศ์  นิลทะ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กชายพิทักษ์  ธิลา
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แสงจันทร์ทิพย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงพิมพิกา  ภูมิโคกรักษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
769
นางสาวพิมพิศา  มหันตปัญญ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงพิรมพร  ปรางชัยภูมิ
ม.3
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายพีทรรศณ์  ตุลย์นวัฒน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายพีรภัทร  คำพิลา
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายพีรวัฒน์  ดวงตาโพสา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กหญิงเพียงฟ้า  อุปรโคตร
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กหญิงแพรวพรรณรายณ์  นาลมณี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงแพรวา  อรุณแสงศิลป์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายภควัฒน์  สีดาบุตร
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงภทรวรรณ  ธนะศิรังกูล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายภัทรพงษ์  หลี่
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงภัทรลดา  บุตรธนู
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
781
นายภัทรวรรธน์  งามสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงภัทราพร  มฆวันดลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
783
เด็กชายภาคภูมิ  กริ่มวงษ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
784
เด็กชายภาณุพรรธน์  พิชิตพงษ์ไชย
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายภาณุพันธ์  วรรณโสกเชือก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายภาณุวัฒน์  ธีวะโต
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายภานุกรณ์  กองสะดี
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
788
เด็กหญิงภานุชนารถ  พูลสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายภานุพงศ์  กุลโสภา
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์แสง
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
791
นายภานุวัฒน์  อำไพ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
792
นางสาวภาวรินทร์  ส่องแจ้ง
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวภาวินี  โพธิเจริญ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายภีร์  เพียงพอ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายภูชิชย์  เต็งสถิตย์พงษ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายภูมินรินทร์  มะลิเถา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
797
นางสาวภูริชญา  นาวิศิษฏ์กุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงมนัสนันท์  โอตาคาร
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กหญิงมนัสวี  วงษ์เจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
800
นางสาวมรกต  มาลาน้อย
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงมังสิภรณ์  ปริปุรณะ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
802
นางสาวมัณฑนา  จันทนันท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
803
เด็กชายมินธดา  ดวงมาตพล
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงมุทิตา  มั่นทรงธรรม
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายมุสตาฟา  คาเลคอาฮาหมัด
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายเมธัส  เบ้าทองหล่อ
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงเมธาวี อามิ  ทาเคอิ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายยศชน  เสนาสุ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
809
เด็กชายยุทธวิทย์  คำวันดี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายรติกร  มณัจันทร์
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
811
นางสาวรวินันท์  ชาญหัตถกิจ
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายรวิภัทร  ชัยแสงฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
813
นางสาวรักสิฐฐถาพร  คุณความดี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วงศ์ลนุ
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงรินลณี  อินทรสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายรุ่งกิตติคุณ  สุวรรณศรี
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงรุ่งนภา  ละตา
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายรุ่งวิทย์  ศรีบุญเรือง
ม.1
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายโรจนินท์  สังข์ทอง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
820
นายวชิรพงศ์  ศรีโบราณ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
821
นายวนัสนันท์  สรวงศิริ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
822
นางสาววนิดา  แก้วกัลยา
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงวรรณพร  จันสีนวน
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงวรรณภาภรณ์  เรืองสว่าง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายวรวรรธน์  ตามไธสง
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
นายวรวุฒิ  สุมงคล
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายวรวุฒิ  หรเสริฐ
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงวริศรา  จารุพรสมบัติ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายวสุพล  ตระกูลไพศาล
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายวัชระ  คำมี
ม.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายวัชรากร  ไชยกันหา
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กหญิงวันทนา  โนนทวงษ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
833
นางสาววันวิสา  รักษาสุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
834
เด็กหญิงวารุณี  พระเห็นศร
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงวาสิตา  นิมิตรวงศ์สกุล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงวิชิดา  บุญรักษา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงวิทิตา  พรประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงวิภากร  ปักกาเวสูง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงวิมลพร  มุ่งงาม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงวิยะดา  ดอนเต้า
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงวิยะดา  สิยาคะบุตร
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงวิราวรรณ์  แสนศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงวิลาสินี  มานะงาน
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์นอก
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายศตวรรษ  นามมา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
846
นางสาวศรัญธร  ผันสว่าง
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงศรัณยพร  คุณาวงษ์กฤต
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
848
นางสาวศศิกาญจน์  วลัญชพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงศศิธร  เกิดวาจา
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงศศิธร  อันภักดี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงศศิวิมล  วลัญชพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
852
เด็กชายศักดิ์สุวรรณ  แขวงเมือง
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงศิขรา  นิวาสธนชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงศิขรินทร์  นิวาสธนชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงศิรญาดา  ศิริวานก
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงศิรินทิพย์  คำเมืองคุณ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
857
นางสาวศิรินภา  กองแสน
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายศิริโรจน์  สู่สุข
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายศิวกร  คันธทรัพย์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
860
นายศิวกร  รัตนสุวรรณชัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
861
เด็กหญิงศุทธาภรณ์  ศรีอ่อนแสง
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายศุภกร  วุฒิประชารัฐ
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงศุภพร  ศักดิ์สุจริต
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายศุภวรรษ  ศรีโสดา
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงศุภิสรา  ธนกาญจน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กชายสกุลวัฒน์  พรพันธ์นุกูล
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กชายสพลดนัย  พงศ์กรกัมพล
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กชายสพลดนัย  ว่องไวรัตน์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 6 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กหญิงสมศรี  จิตหาญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวสโรชา  ประภาษา
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์พรหม
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงสิญาดา  บางทราย
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายสิทธินนท์  บุญปิยะ
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงสิริกร  ประภาธรรม
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
875
นางสาวสิริภรพัน  วงศ์พุฒ
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายสุขวิทย์  ไชยณี
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงสุทธิภัทร  นาแฉล้ม
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงสุทัตตา  มัยเกษตริน
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงสุธาธิณี  บัวไข
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงสุนิชา  เกษมสุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงสุนิตา  ดอนแก่น
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงสุพัตรา  ภู่ภิญโญศิริ
ม.2
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายสุภกิจ  ทูลลี
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายสุภกิณห์  ลลิตเลิศวงศ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงสุภาพร  สุระดะไนย
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงสุภาภรณ์  อินทร์วิชา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงสุภารัตน์  ด้วงพรมโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
คณิต ม.ต้น
889
นายสุรสิทธิ์  นามสอน
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
890
นางสาวสุรินธร  เชิงไกรยัง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายสุริยชาติ  ปัญหาราช
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงสุวภัทร  ดอกรัก
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงสุวรรณี  ยังเลิศ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
894
นางสาวสุสมหญิง  อ้วนผิว
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายอณุภา  ลุนนากัน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงอธิพร  แสนประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
897
เด็กชายอนรรฆวรรษ  ชาบุญมี
ม.1
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายอนิรุจน์  สีเชียงหา
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
899
นายอนุชา  ครีบภูบุตร
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
900
นายอนุชา  สิงห์ชฎา
ม.3
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงอภิญญา  ทิพย์อาสน์
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
902
นายอภิเดช  สังข์สี
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายอภิทัศน์  มีวงค์
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กชายอภิธาร  สร้างคำ
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงอภิรดี  บุตรกัณหา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
906
เด็กชายอมร  โพธิ์แลกุ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงอมรวรรณ  คณะขาม
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงอรปรียา  ศิริตง
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายอรรณพ  บุญมาตู่น
ม.1
โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงอรวรา  ชลาศรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
911
นางสาวอรอนงค์  ทิพย์จักร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงอริยาภรณ์  เชาวน์จิรกิตติ์
ม.2
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
คณิต ม.ต้น
913
นางสาวอรุณรัศมิ์  ขวานอก
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงอลิเซีย  เยินส์สัน
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
915
นายออรัช  ออเซม
ม.3
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายอัครพนธ์  บุตรโคต
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายอัมรินทร์  สุขสกุล
ม.1
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงอาทิตยา  ระดมกิจ
ม.2
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายอานนท์  ดิษาร์รมย์
ม.2
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายอานุภาพ  ด้วงโคตะ
ม.1
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
921
นางสาวอาภัสฎาภรณ์  นามติราช
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงอารยา  นาบี
ม.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิยา
ม.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงํัธัญญารัตน์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
925
เด็กหญิงกชพรรณ  โวหารเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงกชมน  ยุวชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงกนกแก้ว  เกตุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงกนกพร  บุญสิทธิ์
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงกนกพร  อาวจำปา
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สินเธาว์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงกนกภรณ์  นามาเสียว
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงกมลชนก  เร่งศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงกมลทิพย์  ปรัชญเมธาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงกมลพร  บวรรัชธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสำลี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงกรกนก  วรรัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงกรชวัล  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนเทพนุสรณ์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุมวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดสะเทิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินอำคา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงกรองทอง  อินสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
942
เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
943
เด็กชายกฤตภาส  พรมพลเมือง
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
944
เด็กชายกฤติฌาน  สมศรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงกฤติญา  ศรีสัมฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  หล้าชาญ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
947
เด็กชายกฤษกร  วาสุเทพรักษ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
948
เด็กชายกฤษฎา  ศรีบูพิมพา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงกฤษฎาภา  หนาดเสน
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
950
เด็กชายกฤษณพล  ภูมิวะ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายกฤษดากร  สิงห์ทิศ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
952
เด็กชายกวินทร์นิธิ  พลาญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงกวินทิพย์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
954
เด็กชายกษิดิศ  นันทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
955
เด็กชายก้องภพ  สิมสีพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พิทักษ์สฤษดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงกัญญาภัค  กองศรีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัญญะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
960
เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกัลยาณี  ชาหอมชื่น
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงกัลยาณี  พันธ์ออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงกานต์จีรัสย์  วิไลกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงกานต์นภัส  ไชยสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ภูภักดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกิ่งเพชร  ลิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
967
เด็กชายกิตติชัย  ลีชาคำ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
968
เด็กชายกีรติ  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
969
เด็กชายกีรวัฒน์  สุวรรณธรรมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
970
เด็กชายกีรวุฒธ์  สุวรรณธรรมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพันธบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีสวาท
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
975
เด็กชายเกียรติพงศ์  ธาตุวิสัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงขวัญชนก  สวัสดิ์ชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ดุจธรรมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงเขมฤทัย  แวงโสธรณ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
979
เด็กชายคณิศร์  ซื่อพัฒนะ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงคนธรส  สุวรรณชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
981
เด็กชายคริษฐ์  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
982
เด็กชายคุณาสิน  วิภพโสภณ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงจณิสตา  อึ้งอารี
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงจรัญญา  ครุฑพงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
985
เด็กชายวรัญญู  ปานมงคล
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
986
เด็กชายจริง  จำปาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงจริญญาภรณ์  พิมพ์ภู
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
988
เด็กชายจักรกฤต  ภูขีด
ป.5
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)
วิทย์ประถม
989
เด็กชายจักรพันธ์  อินมะณี
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
990
เด็กชายจักรภัทร  ดวงมาตย์พล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงจันทมณี  คนแรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
992
เด็กชายจารุเดช  เชิดโกทา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงจิ้งอี๋  ภูผานี
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
995
เด็กหญิงจิดาภา  ดีเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงจิตรานุช  บุญญารักษ์
ป.6
โรงเรียนทรงธรรมวิทยา
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงจิรประภา  ขันภิบาล
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงจิรภิญญา  วันวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงจิรัชญา  ทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงจิรัชญา  พุทธน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  เสตะรมยะ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงจิราพร  วังคำหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงจิราพัชร  สามารถ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงจิราภา  จันทร์สุดชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงจิราภา  วงศ์วีรกิจ
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงจิรารัตน์  พรหมภิภักตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงจีรนันท์  แดงขนิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายจีระศักดิ์  เฉลียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ลิขิตเดชาวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันลาพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภักดีสาร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงเจณิสตา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายเจษฎา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงฉัตรลดา  ต่วนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายชคพัฒน์  ภัยหลีกลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงชญาดา  โคตรชุม
ป.6
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงชฎาพร  ดีบุกคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงชนกนันท์  ชัยวุฒินันท์
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงชนม์นิภา  โห้เฉื่อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงชนัญพร  สกุลพาเจริญ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายชนัต  อธิโชคถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงชนากานต์  บุญทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงชนากานต์  พรพงศกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงชนาภา  แสนสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายชนิณทร์  ใจช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ
ป.3
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายชนุดม  สมบูรณ์เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงชมพูนุท  บุตรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1030
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ตรีวัฒนสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายชยพล  วงศ์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายชยพล  ศรีภูมิสุริยกานต์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายชยางกูร  สิมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายชยานันต์  การธนะภักดี
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงชลดา  ถิ่นวงษ์เมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านตาด
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงชลธร  เมษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงชลธิชา  เยาวะลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงชลธิชา  สังวาลย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงชลลดา  พุทธามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงชลาลัย  เยาวะลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายชวพล  หงษ์ชัย
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายชวิน  นิมิตรวงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หวานรอบรู้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายชัชวาล  คำบึงกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงชัญญพัช์  เอ็งอุทัยวัฒน์
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงชัญญาณุช  ไร่เขือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงชัญญานิศ  วงศ์ธีระชวลิต
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายชัยภูมิ  คาระเชียงพิณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายชัยวิทย์  จันแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายชาคริต  โภคาพาริช
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายชาติศิริ  ธรรมวิภัชน์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภัทรวรวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประนนท์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงชุติมา  กำพร้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงโซย่า  อาลีฮาเหม็ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายญาณภัทร  พรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงญาณีรัตน์  พุทโธ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงญาดาณา  คาดบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงญาทิชา  จันทรศรีสุริยวงศ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายฐากูล  โพธิ์หานาม
ป.5
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงฐานิกา  เหล่าจันทร์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงฐิตาพร  กาบมณี
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1065
เด็กหญิงฑิตยา  จำปาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายณฐพงศ์  เกาะกลาง
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายณพล  หิมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายณภัทร  เจริญชนม์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงณภัทร  รัตนเมธาวงศ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงณภัทร  อกศรี
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายณวพล  จิระสุทธิญาณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงณหทัย  โสภณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะอาดนาพัง
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงณัชชา  แหล่ป้อง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงณัชณิชา  สุคนชะศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงณัฎฐณิชาดา  เรืองกิตต์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สนิมค้ำ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คนชม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาลีงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายณัฐกฤต  เพ็ชร์รักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงณัฐชา  ทูเอต
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายณัฐฏ์ภวัต  ชวลิตสกุลชัย
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมีคร
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาสำแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปรีชาอนันตกุล
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงณัฐณิฌา  บุญทม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทวีรัตนพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงณัฐธิดา  ก่ำคำ
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิตตนนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิมมะณีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงณัฐธิดา  วารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงณัฐนันท์  พุทธสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก่นท้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญาภา
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1100
เด็กหญิงณัฐรมย์  ดรลา
ป.6
โรงเรียนเทพนุสรณ์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงณัฐริกา  บทเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายณัฐวุฒิ  จูทะรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงณัฐสุดา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงณัฐหทัย  แชง
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายณารา  อินทรโสธรฉันท์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงณิชา  ทองโคกสี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงณิชาดา  เกิดรัตรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงณิชาธัญญ่า  คูลไมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงณิชาภัทร  ป้อมประกาย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสันติธรรม
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูทองกอ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงณิชาวีร์  ทาปลัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงด.ญ.วรดา  นามสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายดนุชิต  ผิวดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงดลพร  สุพร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงดารญา  อุดมบุญลักษณ์
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงดุษฎี  คนไว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายต้นกันยา  โยธาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายตรีทิตยพิภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายตะวัน  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายตะวัน  วรารักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายตะวันฉาย  เดชนาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงตังคมา  ชินพา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายติณณภพ  วงษ์ขุลี
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายเตชินท์  ตงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงเตชินี  วงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายไตรวิช  พลเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายทรงกฤต  ขวัญประชา
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายทวีศักดิ์  ช่างถม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงทอฝัน  จันทร์มาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงทักษอร  ทานุมา
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายทัศน์พล  สีทะบาล
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงทิพปภา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนบ้านตาด
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงทิพย์ประทาน  ดอนสมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายธนกรณ์  วิบูลย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1135
เด็กชายธนกฤต  นาวาเรือน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายธนกฤต  ปัดภัย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายธนกฤต  วุฒิประชารัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายธนกานต์  ชัยเชาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงธนพร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายธนพล  บุตรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายธนพัฒน์  คันธะระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายธนพัฒน์  ภูดวงจิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายธนภัทร  คุณธรรมลิขิต
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายธนภัทร  นนทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายธนภัทร  ศิริประภา
ป.3
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายธนภูมิ  จันทรัตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายธนยศ  แก้วจำลอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์อุดรธานี
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายธนวัฒน์  มะนิหมุด
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายธนวิชญ์  เกียรติศรีธนกร
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงธนัญญา  นุชเกิด
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนหวาย
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงธนัญญา  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายธนันพงษ์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายธนากูล  วิชาญยุทธนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายธนาชัย  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายธนายุต  สมหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายธนายุทร  ด้นดั้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงธมกร  วงษ์ศรีวอ
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายธรรมธร  เหลืองอิงคะสุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงธรรมาพร  พลประถม
ป.5
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงธรัลรัตน์  อินทรายศ
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงธราสินี  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายธัชพล  นาถธีระพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงธัญชนก  คำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงธัญชนก  แสงรุ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงธัญญาพร  จันทรเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีตระบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายธันพิสิษฐ์  อธิปัตยกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
อุดรธานี เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1170
เด็กชายธันยบูรณ์  คำศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงธันยพร  วิสารทกุล
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงธารดา  โนนสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงธิญาดา  โลเด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงธิดาทิพย์  ดอนเมืองพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแอง
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปลัดกอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทุมโยมาเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงธิตินันท์  ด่านดาหาร
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงธิษณามดี  อุปการ
ป.3
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายธีรธินันทน์  ภักมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายธีรภัทร  สุขประเสริฐ
ป.3
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายธีรวัฒน์  คูวัฒนสุชาติ
ป.5
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายธีระพัฒน์  ดีเมืองโขง
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายธีระวัฒน์  จันใด
ป.4
โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา
วิทย์ประถม
1184
เด็กหญิงนครียา  บิติเจริญธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงนงลักษณ์  พันธ์บุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
1187
เด็กหญิงนพรดา  สิงหาพรม
ป.5
โรงเรียนเซนต์เมรี่
วิทย์ประถม
1188
เด็กชายนพสิทธิ์  เตโชศรีสกุลไชย
ป.4
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงนภสร  คุ้มสีไวย์
ป.6
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม</