ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริเพ็ญโสภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  จรรยานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤษณะพร  สังข์ศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤษณา  นามโยธา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญตอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัลยากร  ดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกาญจนา  อุยะพิตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกิตติยา  ดวงคำน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกิติญา  ปีกกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลนิดา  ทิพย์โยธา
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกุลวดี  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงขวัญใจ  อ้วนแพง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงขวัญชนก  บัวระพา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
15
เด็กชายคณิศร  พลเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
16
เด็กชายคมชาญ  ผิวจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงงามศิริ  เจิมแหล่
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิดาภา  สมภิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชิ้นถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิราพร  ศรีลาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุษราคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
22
เด็กชายเจษฎา  จารีต
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงฉัตรยา  กระดั้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชญาดา  โคตรนรินทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนกวรรณ  ฝ่ายพลแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
26
เด็กชายชนกันต์  พุทไธสงค์
ป.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนุตรา  พรมจำปา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชลิตา  วันทาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชัญญานุช  ดงอุทิศ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
30
เด็กชายชัยณรงค์  เสนามงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
31
เด็กชายชิษณุพงษ์  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาณิศา  พันธ์ดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฎฐา  เขจรนาท
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐฐา  ไทยอาสา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐพล  บุตรพร้อม
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐวดี  แสนอ้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐวรา  นาหนองตูม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐวุฒิ  เที่ยงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงดรุณี  วิเศษจอมเขา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
41
เด็กชายทวีวัฒน์  ตูมโฮม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
42
เด็กชายทศวรรษ  ดีไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงทิพวรรณ  ภูบังดาว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายเทวราช  รักความซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายธนกฤต  พละศูนย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
46
เด็กชายธนกฤษณ์  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนพร  วาละพิลา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์นาหว่า
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธนภัค  อาจอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายธนากร  ปะกาโส
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงธวัลฉวี  โงนมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุวรรณละ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญรอย
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงธิดารัตน์  พฤกษชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
55
เด็กชายธีรภัทร  อวนมาตรา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
56
เด็กชายธีรศักดิ์  ผสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
57
เด็กชายนนทกานต์  หนองโศก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
58
เด็กชายนนทวัฒน์  นิมะลา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนภัทร  ชัยพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
60
เด็กชายนราวิชญ์  วงษ์ชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนริศรา  กันคำภา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนัฐริกา  แสนอิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนันทิพร  โนนปัญญา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงนิภาวดี  ทุ่มแห่ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงนิศามณี  กลางเสนา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงนุจรี  พลสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนุชนาถ  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงเนตรนภา  ดอนขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
69
เด็กชายบัญฑิต  บุญทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงบุญยวีร์  วิลาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายปนุพงศ์  คำหาร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
72
เด็กชายประชา  บุดดีมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
73
เด็กชายประภาสรณ์  โสภากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปราณปรียา  จันทปัญญา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปริญญาพร  โล้ลา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงปริยากร  ชัยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
77
เด็กชายปวีร์  สีดามาตร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปานทิพย์  คำทุย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปิ่นแก้ว  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปิ่นมณี  คำมณีจันทร์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปิยธิดา  สุธรรมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปิยปราณ  โปทา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปิยะดา  เจนจบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
84
เด็กชายพงศธร  พยุวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
85
เด็กชายพชร  ศรีอาษา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพรธิตา  สุทธิอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพรนภา  ขวัญถาวร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพรรณรักษ์  นามโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
89
เด็กชายพรสวรรค์  สมสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพัชริตา  ดรชินมาตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
91
เด็กชายพัฒนพงษ์  เพียงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
92
เด็กชายพิชัย  กุดตุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงพิมพิศา  โคตรชุม
ป.3
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพิยดา  สมภาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
96
เด็กชายพิศิษฐ์  ศรีนามบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
97
เด็กชายพีรภัทร  ตันติกุล
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพืมพ์ญาดา  บุญหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงเพชรจ้า  วศิณวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงภควดี  โคกยาว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงภัทรภร  ป้องสิงห์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ศรีไสว
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
103
เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
104
เด็กชายภาณุวิชญ์  ประเสริฐแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
105
เด็กชายภูเบศร์  พลซา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายภูมิพัฒน์  พันลำโส
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
107
เด็กชายมงคลฉัตร  บุตรขันธ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
108
เด็กชายมนต์พิธี  โพธราม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงมุธิตา  แก้ววิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเมธาวลัย  โสภาร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
112
เด็กชายรชานนท์  วอนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
113
เด็กชายรพีภัทร  สุพานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงรัฐนันท์  ผมอุตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงฤทัยชนก  ภูกองชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงวนัชพร  แพงด่าน
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงวรัญญา  โรมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงวัชรินทร์  สัตตะโส
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
119
เด็กชายวันเฉลิม  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงวิชิตา  อุทธากิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวิภา  คำสามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
123
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชาญจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
124
เด็กชายวีรภัทร  แนววิไล
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศรฤทัยวรรณ  กนกหงส์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศรัญญ์รัฐ  วิบูลย์กูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงศิรประภา  แสนเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงศิริประภา  แก้วชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงศิริรัตน์  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
131
เด็กชายศุภณัฐ  รอดแสวง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงเศรษฐสิริ  อินทมาตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงษิตาพร  คะเนเร็ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสกาวใจ  ศรีเหลื่อมงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
135
เด็กชายสรวิศ  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
136
เด็กชายสราวุฒ  วงษ์ทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
137
เด็กชายสวิตต์  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
138
เด็กชายสหัสนัย  ทันแก้ว
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสาธิดา  แสงใส
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสาธินี  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสิรินทรา  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
142
เด็กหญิงสิริพักตร์  สมเสียง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสุกัญญา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุจิตรา  มะลิต้น
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุดารัตน์  ดาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุดารัตน์  ทุมแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุนิตา  พรมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุพัตรา  สีดามุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงสุภัสสร  รักความซื่อ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีหาบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสุภาพร  ดวงเอ็นอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงสุภาวดี  รวมวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสุวิชาดา  ราชบรรเทา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
155
เด็กชายเสกสรร  บุญมานาง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
156
เด็กชายอดิศักดิ์  ชะอูรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
157
เด็กชายอติคุณ  ทักษิณ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
158
เด็กชายอนุชา  ขานเกตุ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
159
เด็กชายอนุพล  ทาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
160
เด็กชายอนุภาพ  ทุมชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
161
เด็กชายอนุภาพ  บุญโส
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
162
เด็กชายอภิชยา  บุญหาร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงอภิญญา  นิพวงลา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงอภิญญา  บายศรี
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์ชัยโถ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอรปรียา  มีทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงอรปรียา  หงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
168
เด็กหญิงอรวี  อุไรพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงอริสยา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
170
เด็กชายอัครพงษ์  ฐานะ
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงอัจจนา  หาญลี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงอัจจิมา  ประกอบดี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงอัชธิชา  อธิราช
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิตประถม
174
เด็กชายอันดามัน  แสงศรีสม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงอัยรดา  อุ่นเวียง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปัฐวี  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีกงพาน
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงอิราวดี  คำเพชร
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงอุภาพร  หิรัญอร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงไอลัดดา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกมลรัตน์  หยวกดา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงกรรณิการ์  บาริศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายกิตติพงษ์  สมเสียง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายกิตติพงษ์  สาวิสัย
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
185
เด็กหญิงเกษราภรณ์  โพธิ์วงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
186
เด็กหญิงเกษสรา  บุญมาชม
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงจุฑาทาศ  บรมฤิทธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายชนินทร์  พัฒนะสาร
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
189
เด็กชายนครินทร์  บุญบำรุง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
190
เด็กหญิงนันทิกานต์  อุปนันท์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
191
เด็กหญิงเนตรทราย  ศาลางาม
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
192
เด็กหญิงบุตรสดี  ตุ้มเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงปฏิมาพร  ลุนกา
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
194
เด็กหญิงปริญญา  ชะนะทุม
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
195
เด็กหญิงพัชราภา  สวัสดิ์ขวัญเมือง
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
196
เด็กหญิงพิไลวรรณ  ยอดตา
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
197
เด็กชายพิสิฐ  วงเวียน
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงเพชรดา  พรมษา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงวรัตน์ดา  ชมชาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
200
เด็กชายศุภกิจ  นกแก้ว
ม.1
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
201
เด็กชายสุทธิรักษ์  วงษา
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันธวัตร์
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงสุริตา  แสงกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงอภัสรา  แสนกล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงอิ่มทิพย์  ดวงจวง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
206
เด็กหญิงอุมาพร  ภูสีดิน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายเอกอนันต์  พรมษา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
208
เด็กหญิงกรกนก  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกรองแก้ว  ทุ่มแห่ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกันตพล  มาตา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกุลฑริดา  จันทเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกุลธิดา  ธิมาทา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงกุลนาถ  เขื่อนแข
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงเกศวรา  เพชรนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงเกศสุดา  ปางชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จันดาโคตร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงขวัญจิต  อ้วนแพง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงจรรยวรรณ  นันทะขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
221
เด็กชายจอมพล  รัตนประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงจันทกานต์  แซงสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงจิตรานุช  โนนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจิรนันท์  ตุละ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจิรัฐิกาล  จีระวงษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจิราพร  คำตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจีรสา  สะตะ
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
229
เด็กชายจุลจักรณ์  แก้วอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเจนจิรา  พิรุณสุนทร
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
231
เด็กชายเจษฎาพล  อุดทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชฎาภรณ์  พิมวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงชฎาภรณ์  มาลาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชนนี  บุญสนัด
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงชลธิชา  บุญสนัด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงชลาลัย  ปัดเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชิณวัฒน์  ศรีหลอด
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชุติมา  สุทธิรักษา
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงฐาปนาพร  ขันติโก
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงฐิติพร  ผิวสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงณภรินทร์  แนววิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัฐฐาศิริ  แสงสา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
243
เด็กหญิงณัฐนันท์  อาภรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงณัฐพร  สินชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงณัฐวดี  อนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงณัฐสุมน  ภูธรธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงทิตฐิตา  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงทิพรัตน์  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธนวัฒน์  คะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
250
เด็กชายธนัชนนท์  สุราช
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
251
เด็กชายธวัชชัย  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงธัญทรัพย์  ภูบุญปลูก
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงธิติมา  แก้ววงศ์สา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธีรดา  รัตนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายธีระเดช  พูนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
257
เด็กชายนนทวัฒน์  สีดามุย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงนภาพร  โยธากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
259
เด็กชายนรินทร  พ่วงบางโพ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนฤมล  มณีมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายนัทธพงษ์  หินจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเนตรชนก  พาสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงเบญจมาศ  วันทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายปธานิน  ทาบุญมา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงปนัดดา  รัตนมณฑา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงปรญา  ชาลีวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
267
เด็กชายปรมี  ผิวเผือก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปริยาภรณ์  พลาศัย
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปลายฟ้า  คะสา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปาริชา  ดงอุทิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปาริชาติ  จ้ายนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงปาริชาติ  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงปาริชาติ  เรเฮือง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยยา
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายปิยะราช  จิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปุณยวีร์  ธิมาทา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงเปมิกา  อุ่นน้ำใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
278
เด็กชายพงศพัศ  อินทสสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายพงษ์ปกรณ์  อุบลชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงพรชิตา  สากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงพรนิสา  เยี่ยงไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายพลสินธ์  กัณหา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงพัชรมณ  จันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงพิจิตรา  กองขึ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงแพรพร  ผลเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงแพรพลอย  พลซักซ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงภัครจีรา  นางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีวงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
289
เด็กชายภาณุพงศ์  ห้วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายภูมิรินทร์  ทองบุราณ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายภูรินทร์  จัตุจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายภูริพัฒน์  ชมภูโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายภูวดล  อรรควิทยานุกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงมณีรัตน์  สวัสแวงดวง
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงมาริสา  ทิมพรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงมุกฑริตรา  ไชยลิ้นฟ้า
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายรวินท์  บุญฤทธิ์
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงรัญญาพร  กนกหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงลลิตา  มารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงวนัสภรณ์  แจ้งกำพี้
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงวนิดา  วัยศรีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายวรกรณ์  มอญขาม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
303
เด็กชายวรภพ  พลบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงวรัญญา  ธาตุแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงวรัญญา  วรรณคีรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายวสุพล  แสงฮาด
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงวิมลสิริ  สาวิสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
308
เด็กชายวิสัยทัศน์  อินทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายวีรณัฐ  สัตนาโค
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงเวชญาดา  สุราช
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงศรัญญา  อันวะลี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายศราวุธ  เค้าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
313
เด็กชายศิริพงษ์  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงศุภกัญญา  เชื้ออุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายศุภวิชญ์  แดนสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงศุภาภรณ์  เมล็ดกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงสรวงสุดา  ศรีราช
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงสรารัตน์  แก้วกันยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงสิราวรรณ  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงสุดารัตน์  โภชนะจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงสุธินี  จิตเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงสุธิมา  บัวระภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงสุพัตรา  เบียดนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงสุภาพร  ภามาตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงสุภาภรณ์  นาน้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงสุภารัตน์  พงษ์เหล่างิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
330
เด็กชายสุเมธ  ชนะทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงเสาวรส  ไวคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงหฤทัยชนก  บัวสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงอชิรญา  หาญพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายอนุชา  ณัฐภาคภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงอพิณยา  นามทรวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงอภิชญา  แก้วมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงอรยา  ณัฐภาคภูมิ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงอรัญญา  จันทะเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงอริศษา  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงอริสยาภรณ์  สิทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงอัญชลี  สนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงอัญชลี  สนิท
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงอัญญมณี  สนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงอัตจิมา  นครสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงเอวิตา  สวัสดิ์ขวัญเมือง
ป.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
346
เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญปัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
347
เด็กชายโกเมนทร์  ประสาวะโท
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
348
เด็กชายณัฐวัศ  ศรีอ่อนน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
349
เด็กหญิงปุณิกา  พรหมสุข
ป.3
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
คณิตประถม
350
เด็กหญิงศศิภา  เขาคอน
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
351
เด็กหญิงสุภาวดี  พันธ์ุเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงหัทยา  โคตะชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 2

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  มฤคมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
354
เด็กชายนัทธพงศ์  พฤพล
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงอัญมณี  แสงต้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดงมะไฟ
วิทย์ประถม