ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 331 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ไชยดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุดา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เจริญชัย
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษณะ  พาพิจิตร
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกษมา  ยะหัวดง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
5
เด็กชายกานต์  หลงนุชาติ
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลนันท์  แสนสะท้าน
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิดาภา  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
9
เด็กชายจิตรดิลก  แก้วอัคฮาค
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นามวิเศษ
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
11
เด็กชายชนะชัย  หีบแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชมพูนุท  โยคนิตย์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชวพร  หลงนุชาติ
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
14
เด็กชายญาณวัฒน์  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุดา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงญานิศา  ศรีดำรงค์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
17
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อภิรัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงฑิตยา  มีกุล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
19
เด็กชายณรงค์กรณ์  อาจแสนโท
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
20
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  นาคี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฏฐกิตตี  คำวัน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณิชาภัทร  ภูขาว
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
25
เด็กหญิงติรพรทิพา  ไชยชาญรัมย์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงทักษพร  นันทพรสิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
27
เด็กชายธงชัย  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
28
เด็กชายธนพล  พรมมา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
29
เด็กชายธนภูมิ  บุญนันท์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
30
เด็กชายธนาสิทธิ์  เรืองมนตรี
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
31
เด็กหญิงธัญชนก  จันทาคีรี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธัญญนิษฐ์  ทัศดรกุลพัฒน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุดา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธัญสินี  เฉลียวดี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธันยพร  ทับหนองฮี
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
35
เด็กหญิงนภัสพร  มะเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลสุดา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนันทวัฒน์  แสนสะท้าน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
37
เด็กหญิงนันทิยา  ศรีวงรักษ์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนิสากร  สอนสุด
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนุชธิดา  ุบุตรธรรม
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
40
เด็กหญิงเบญญาภา  วีระศิลป์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
41
เด็กหญิงประภัสสร  ชมภูทีป
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
42
เด็กหญิงปราณปรียา  ศรีทะรัง
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
43
เด็กหญิงปริมประพัฒน์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
44
เด็กชายพงศนัศ  เลบ้านแท่น
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
45
เด็กหญิงพชรพรรณ  พุกหน้า
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
46
เด็กหญิงพรนภัส  โคตรนรินทร์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
47
เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงพรพิรุณ  ศรีสรณ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพัชราภรณ์  แน่นอุดร
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  กาบบัวขาว
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงพิรญาณ์  อินทร์ดี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงภัทรนันท์  แสงนิล
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
53
เด็กชายภานุวัตน์  วิเศษโวหาร
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
54
เด็กชายภูวเนศวร์  ศิริสถิตย์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
55
เด็กชายรพี  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุดา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงรัตติยากร  ลาเรือง
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
57
เด็กหญิงรุ่งระวี  หมู่หมื่นศรี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
58
เด็กหญิงวรัชยา  แสนชัย
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงวิภาวินี  แก้วโมง
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
60
เด็กชายศศิน  จาจุมปา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
61
เด็กชายศิริโชค  แก้วบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
62
เด็กชายศุภกร  ทุมผารักษ์
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
63
เด็กหญิงสริตา  ท้าวพา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสาวิตรี  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
65
เด็กชายสิทธาจารย์  ไททะนี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
66
เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทา
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงสุดถนอม  คำภูลา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
68
เด็กชายสุมงคล  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเสาวภาพร  เพ็งธรรม
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
70
เด็กหญิงโสภิตนภา  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงเหนือฟ้า  อระบุตร
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงอรกนก  อ้วนศรี
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
73
เด็กหญิงอาทิตยา  โคตรสุวรรณ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
74
เด็กชายอานนท์  พรมที
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
75
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ดรชัย
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายกฤษณะ  สอรักษา
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
77
นางสาวชาณิกา  เห็มกอง
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
78
นางสาวณัฐวิภา  จิตมั่น
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
79
เด็กหญิงดวงใจ  เชียงกา
ม.2
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
80
เด็กหญิงนาพรหม  อัครศรีชัยโรจน์
ม.2
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
81
เด็กหญิงประภัสสร  ศรีศิลป์
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
82
เด็กหญิงพิชรีญา  ดวงบุตร
ม.2
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
83
นางสาววิไลลักษณ์  ผาบคีรี
ม.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
84
เด็กหญิงกชพรรณ  ไชยสงคราม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงกมลชนก  ศูนย์จันทร์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกรกนก  ศรีกงพาน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกรกมล  สว่างพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกฤษนันท์  จันทร์นวล
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
89
เด็กชายกิตฏิภัต  สาโกน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกิรณา  จันทะวงศ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงเขมวิกา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงจรัญญา  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
93
เด็กชายจักรพรรดิ  สุนนท์ชัย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงจีรนันท์  บุญกว้าง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงจีรนันท์  แสนบุญ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
96
เด็กชายเจษฎาพร  เกิดศักดิ์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงฉันทิศา  โสมมีชัย
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงชนม์นิภา  พึ่งชัยภูมิ
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงชนัญธิดา  สิกอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงชนิดาภา  สุนนท์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงชลลัดดา  ฉมาดล
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงชุติมน  หารวาระ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงญาตาวี  ปัตถา
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ดำ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
105
เด็กชายณัฐวรรธน์  เบ้ามี
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงณิชาฎา  โคตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงดวงชีวัน  ต้อมทอง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงธนพร  ภูกองไชย
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
109
เด็กชายธนภณ  ยาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงธัญรัตน์  สามารถ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
111
เด็กชายธีรพัฒน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองชาติ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
114
เด็กชายปฏิภาณ  ทะระกา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงประภาภรณ์  จันทร์ไพสน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงประภาวรินทร์  สุขรักษา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงปรียานันท์  ชมภูพาน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงปิยะสุดา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
หนองบัวลำภู เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนหนองบัววิทยายน
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
เด็กชายปุณณัตถ์  มีปากดี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงพรชนก  ศรีดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงพลอยชมพู  ขุนแก้ว
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
123
เด็กชายพีระพล  กลนาม
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงแพรมาลา  ไทยทอง
ป.5
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงภวรัญชน์  นาใจรีบ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงภัททิยา  ผลานิสงค์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงภัทรียา  ติดสุข
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงมัชฌิมา  สาลี
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงมินตรา  พูนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงมุทิตา  บุญเสนาะ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงรุจิรดา  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
132
เด็กชายวรพล  ไชยผล
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงวรรณิภา  กลนคร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงศรสวรรค์  สุภาเฮือง
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงศรัณย์พร  คำอ้อ
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงศศิกานต์  อินเกื้อ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงศิรดา  อ้วนสาเล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พันธ์ก่ำ
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
139
เด็กชายสรสิช  สุทธิมงคล
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงสิรินภา  ทองคำรัตน์
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะไทย
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงสุทธิดา  พรมจารย์
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ช่วยเงิน
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงสุภิญญา  เนตรโสภา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงสุริตา  จันทะโส
ป.4
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงหฤทัย  ดวงชัยสา
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงอนัญญา  รัตนพร
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงอภิชญา  จันปาน
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
150
เด็กชายอภิศักดิ์  คำตา
ป.3
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงอาภาพร  พลจังหรีด
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงเอกธิดาพร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนหนองบัววิทยายน
วิทย์ประถม