ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรกนก  ทิพทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรรณิการ์  ซาธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกฤตกมล  แดนเขตร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษฎ์  ธิติชยาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษดา  ขันชะลี
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤษดายุทธ  พรมเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
7
เด็กชายก้องฟ้า  สุทธิประภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลธิดา  ธรรมสุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลภรณ์  ปุ้ยไชยศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกวรินทร์  แสงเลข
ป.5
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงคณิตตาน์  การบุญ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
13
เด็กชายคมสัน  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
14
เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณไตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
15
เด็กชายจักรินทร์  เลิศศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  พรหมเหรียญชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิรัตน์ติยา  ไชยเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจีรวรรณ  พลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณไตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
20
เด็กชายเจษฎา  คำมุงคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
21
เด็กชายเจษฎากร  พันจำรูญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชญานิน  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชฎาพร  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชนม์นิภา  จอดนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
25
เด็กชายชนะชล  จิว
ป.6
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
26
เด็กชายชนาธิป  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
27
เด็กชายชนาธิป  อรุณวิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชนิญญา  ถาวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชนินาถ  จันทรี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนิสรา  โสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชมพู  สังกาวิล
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิตประถม
32
เด็กชายชลชาติ  ห้าวหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลดา  ทองสา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงชลธร  พานสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชลธิชา  ถิ่นช่วง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัยยา  หวังสุขแดง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชาน่า  แวนฮาวเอลอัมเรส
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
38
เด็กชายชินวัตร  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์สุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐานิต  ผิวขำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณตญพรรณ  มาวิเศษ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัชชา  มุขเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐนิชา  โง้นทุ่ม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐพร  โคตรปัญญา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐริกา  หอมสมบัติ
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐวรรณ  หาญคำหล้า
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
48
เด็กชายณัฐวัฒน์  เบญมาตย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
49
เด็กชายณัฐวุฒิ  เจกะโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประภาการ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณิชากร  สุ่มมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
52
เด็กชายดนัย  สมบรูณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงดารินทร์  ชูสเตอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
54
เด็กชายเดชชัย  ชัยเมือง
ป.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงตวงพร  เคหาบาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
56
เด็กชายทรงพล  สายสุริยา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิตประถม
57
เด็กหญิงทรรศนีย์  ทองสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
58
เด็กชายทานบดี  วงศ์ชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
59
เด็กหญิงทิตยา  พรมเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงทิพย์ลาวัลย์  วังคะฮาด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
61
เด็กชายเทพบัญชา  นะดาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
62
เด็กชายเทพฤทธิ์  ทีหอคำ
ป.6
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
63
เด็กชายธนธร  สุวรรณไตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
64
เด็กชายธนบดี  สาขามุละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงธนพร  สายสุขุม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
66
เด็กชายธนภัทร  พรมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนศิริ  อรชุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธนัตดา  หมายโชค
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
69
เด็กชายธนาธิป  คุ้มชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
70
เด็กชายธนาธิป  ประเสริฐสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญา  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธันนิดา  คำภูมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธิติมา  ที่รัก
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรภัทร  ชินคำ
ป.6
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรภัทร์  ถาบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธีราพร  วิระชานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
77
เด็กชายนนธวัช  หอมรื่น
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
78
เด็กชายนพนันท์  แก้วก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงนภัสกร  โพธิ์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนภัสสร  สีหนาม
ป.5
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
81
เด็กชายนราวิชญ์  สุขรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนรินทร  ติยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
83
เด็กชายนฤเบศร์  เหลาพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนฤมล  ยิ้มเกิด
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนวพร  พลท้าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงนัทธมน  จุลลา
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
87
เด็กหญิงนันทกานต์  แสงชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ขันธสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
89
เด็กชายนันทิพัฒน์  บุตรวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
90
เด็กชายนาบุญ  นาใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
91
เด็กชายนิทัศน์  แก้วบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนิสรา  ยุ่งพรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีชาหลวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
94
เด็กชายบุญยศักดิ์  โพธิ์อ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญชู
ป.5
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
96
เด็กชายปฏิพัทธิ์  คำหงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปณัฎฐา  สาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปนัดดา  สมเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปภาวดี  ศริริมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงประกายฟ้า  กันหาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงประสิตา  สุริยะกาญจน์
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปรียาพร  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชัยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปาณิศา  อุปชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
105
เด็กหญิงปาลิตา  กว้างขวาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายพงศพัฒน์  สุพร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
107
เด็กชายพงศ์พีระ  โพเทพา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
108
เด็กชายพงษ์พีระพัค  บุญรักษา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงพรนภา  ดอนเสือ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรปวีณ์  อุตชุมพิสัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพรรณนารา  สิงเสนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
112
เด็กชายพลฤทธิ์  คำใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
113
เด็กชายพลวัต  ผ่านสะอาด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตะดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพินทุอร  ก่ำน้ำจั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
116
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เหง่าวังจาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุฒธาอามาตย์
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  สอดโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  ผลงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
120
เด็กชายพุทธชาด  หมั่นน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพนทอง
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
122
เด็กชายฟ้าลิขิต  อุปชัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
123
เด็กชายภคพล  อรัญภูมิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงภัคธีมา  พิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
125
เด็กหญิงภัณฑิรา  จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงภัทรนันท์  พุทธาอามาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
127
เด็กหญิงภัทรภร  ฝาเฟี้ยม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงภัทรมัย  ปานเกล้า
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
129
เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
130
เด็กชายภาคิน  อ่อนสา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
131
เด็กชายภูวดล  มาตรมูลตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
132
เด็กชายภูวเดช  ไกยเดช
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
133
เด็กชายมนต์ชัย  บึงราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงยุพารัตน์  กุมภิโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงรังสินี  สาครเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เสียงล้ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
137
เด็กชายรัตนกิจ  ณ อัมภัย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
138
เด็กชายราเมศวร์  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงรุจิรดา  บุตรอินทร์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงลลิตา  แม้นมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงลลิภัทร  ชนูดหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
142
เด็กชายเลิศศักดิ์  คำพวงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
143
เด็กชายวชิรพล  พะดาเวช
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงวนิตา  จันทร์อ้วน
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
145
เด็กชายวรรวรรษ  ศรีพรหมมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
146
เด็กชายวรวุฒิ  เลิศลำหวาน
ป.6
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวรัญตา  อยู่เลี้ยง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรัมพร  จิตร์นิยม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวริษา  สุริโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
151
เด็กชายวันเฉลิม  สาระขัน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวันวิสา  ราษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงวิจิตรา  กุลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวิชาพร  อัมพวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
155
เด็กชายวิชิตชัย  เชียงคำ
ป.6
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวิณิชยา  สุพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
157
เด็กหญิงวิภานี  สุพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวิภาวดี  แววศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศรวณีย์  เสนีโสด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
160
เด็กหญิงศริณญา  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนแก่งอาฮง
คณิตประถม
161
เด็กหญิงศรีหัทยา  ยัติสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศศิมณฑล  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรพานิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงศิรินภา  ทุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
165
เด็กหญิงศิริประภา  บรรเทาทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
166
เด็กชายศิวกร  ผาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงศุภรัตน์  ไชยพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงศุภรัตน์  พรมโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
169
เด็กชายเศรษฐพงศ์  ราชหาด
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสมฤดี  เพ็งนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
171
เด็กชายสรสิช  สมจิตวิจาร
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
172
เด็กชายสหรัถ  กองหิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ้มเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
174
เด็กชายสิทธิพร  คุณสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสิรินดา  วงชาลี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสิรินาถ  อะโรคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงสิริมา  หวังหมู่กลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสิริยากร  สนิทนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสิริวัลย์  พรมกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
180
เด็กชายสืบพงศ์  ศรีกงพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุชญาดา  กรรณิกากลาง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุดารัตน์  เสียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสุทัตตา  นาคเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุนิตา  นามวงศ์
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุภัทร  ภัทรพงศ์สินธุ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุภัสสรา  ประสมศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
189
เด็กหญิงสุภาวิตา  แก้วสิงหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
190
เด็กชายเสวตฉัตร  มาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
191
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ช่างประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงหทัยทิพย์  พรมพุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
193
เด็กชายเหนือเมฆ  ชาลีแสน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
194
เด็กชายอชิตะ  โดดกระโทก
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงอทิตยา  บุญจวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
196
เด็กชายอธิดล  โดนโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
197
เด็กชายอธิภัทร  ภูด่านวัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
คณิตประถม
198
เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ป้อมหิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงอภิชดา  นาราภัทรธนพณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
200
เด็กชายอภิเชษฐ์  บุญประกอบ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิตประถม
201
เด็กหญิงอภิญญา  บุตรดีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
202
เด็กหญิงอภิญญา  สิงเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
203
เด็กชายอภิรักษ์  บุตรนนท์
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
204
เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอรจิรา  ผาใต้
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอรณิชา  สุขลี้
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอรวรรณ  บุญจงรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอักษฬา  สีวิไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงอัฐภิญญา  วงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
210
เด็กชายอัษฎายุทธ  บรรเทาทุกข์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงกฤติยา  ไกรรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกฤษณกันท์  นิลวดี
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกฤษณธร  เทพสุริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
214
เด็กชายกฤษณะ  หมายงาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
215
เด็กชายกฤษนัยต์  บุตรหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกัญญากรณ์  รัตน์จิรานุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วก่ำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกัสมา  ภูผิวผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
219
เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วะดีศิริศักดิ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกิตติยา  สว่างอารมณ์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเกศรา  มหาหิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
222
เด็กชายจรัสชัย  ซุยโพธิ์น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
223
เด็กชายจารุวิทย์  หงษ์ชูตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงจิณฑ์นิภา  สิงห์โคก
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
227
เด็กชายเจษฎา  ประดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
228
เด็กชายเจษฎา  สาระสิทธิ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
229
เด็กชายเจษฎากร  ฝ่ายทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
230
เด็กชายเฉลิมชนม์  เชื้อดวงผุย
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงชญาณิศ  ฤทธิ์รุ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
232
เด็กชายชนะพงศ์  ผดาเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
233
เด็กชายชโยดม  ภารสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงชลนิภา  มาปังโม
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
235
เด็กชายชัชวาล  จันบุตรดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชัยชนะ  แก้วลือ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชินวัตร  ศรีแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ธรรมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงฐิติมา  วินธะวุธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
240
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  บุญพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายณัฐชานน  ฤทธิ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงณัฐธิฎา  เวสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพลินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
244
เด็กชายณัฐนันท์  เทียนแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
245
เด็กชายณัฐพงศ์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายณัฐพงษ์  ดลชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
247
เด็กชายณัฐพนธ์  แน่นอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
248
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงณัฐสุดา  ภารสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงณิชากร  วะลัยรัตน์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงดวงกมล  พลวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
252
เด็กชายเดชาธร  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงทอฝัน  สักขินาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
254
เด็กชายทะนงศักดิ์  ตรงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายทักษิณ  นุชิต
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
256
เด็กชายทินกรณ์  เกตุพัด
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
วิทย์ประถม
257
เด็กชายธนชัย  จันทร์ป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายธนวัฒน์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
259
เด็กชายธนาธิป  เพ็งทอง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
260
เด็กชายธราธร  เสนานาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
261
เด็กชายธวัชชัย  วิภาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงธันยพร  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงธันยาพร  เสนานาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
264
เด็กชายนนทพัทธ์  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนภาพร  สุขรี
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
266
เด็กชายนรินท์ชัย  นฤพรพุฒิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนริศรา  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงนวิญา  เสนดี
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงนัฐฐา  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายนันทศร  หูไธสง
ป.3
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงนันทิชา  ศรีลาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
272
เด็กชายนันธนวัฒน์  จิตนา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงนันนภัส  ผดุงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงนารรินทร์  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงนิจวิภา  กุมภิโร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงนิโลบล  กมลเก่งเรียน
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงนิศากร  สาวะริพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
278
เด็กชายบูรพา  คำมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
279
เด็กชายบูรพา  ช้างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
280
เด็กชายปฐวีกรานต์  สุพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปพิชญา  สามานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงปภามาศ  สีวิไลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายประโชติเมธี  เพ็งนาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงประภาสิริ  สุขรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปรัชญาพร  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงปริต์ตา  นามฮาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จันทร์อ่อน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  รักษาธรรม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงปัญญาพร  เครือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สัตถาผล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
291
เด็กชายปารเมศ  คำพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงปิยนุช  บิดา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
วิทย์ประถม
293
เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์ไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
294
เด็กชายปิยะวัฒน์  สุดสมกิติพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเปรมปรีดา  สิงเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายพงษ์เจริญ  อดทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายพรทวี  สุวรรณไตย
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพรธิดา  กิ่งทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
299
เด็กชายพรอนันต์  ชนะภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
300
เด็กชายพสธร  ศรีวิจารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพัชร์ศศิ  จำเริญสัตย์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  โพนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  สิงห์นวน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายพีรพล  สุวรรณไตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
305
เด็กชายพีรภัทร  ประวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายเพชรชรัตน์  แสงป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายภักดี  นันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงภัทรพร  เพ็งคำ
ป.3
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
309
เด็กชายภีณภัทร์  บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภูมินทร์  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภูมิพัฒน์  จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภูริภัทร  ชินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายยุทธศิลป์  ศรีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงยุภาวรรณ  คำยศ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงรณิดา  สุภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงรดาภัค  นราธรณัทกุล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงรพีพร  มณุรีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงระเบียงทราย  ณ อัมภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายรักเกียรติ  พลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงรักษ์วนา  ชาตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายรัชชานนท์  อุดมมงคลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงรุ่งนภา  ประเสริฐจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
323
เด็กชายรุ่งสุริยา  นาเวียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายโรจนศักดิ์  เวียงคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงลลิตา  คำแสนสุข
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงลลิตา  เจริญขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงลักษณารีย์  จูมแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงวนภรณ์  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงวนิดา  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงวรกานต์  จิตไพศาล
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
331
เด็กชายวรเชษฐ์  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายวรากร  ทองสมุทร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงวรางคณา  ไตรยะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงวารีพัฒน์  บุญยืด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ทัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงวิชิตา  สุริวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายวีระชัย  มิ่วขวัญ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายวืระเทพ  อ่อนโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
339
เด็กชายวุฒิภัทร  วุฒิสาร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงศรินทร์ดา  ชัยปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงศรุตยา  โสภา
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงศรุตา  โคตรหานาม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายศักย์ศรณ์  สุพร
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงศันย์สนีย์  เพ็งนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงศิริธร  โวชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
346
เด็กชายเศรษฐพงศ์  มิยะเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงสมิตานันท์  สำราญวงค์
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
348
เด็กชายสราวุฒิ  สุขจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
349
เด็กชายสิรภพ  สิทธิจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงสิริธิดา  คำพิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงสุชัญญา  เคนบัวบาน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงสุนันทา  อาษาสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงสุพัตรา  ผ่านวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงสุภาภรณ์  หมายงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายสุรชาติ  แววศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
356
เด็กชายสุวิจักขณ์  แดนเขตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงโสภิตนภา  รัตนะกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายเหนือฟ้า  พองพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงอธิชา  วงษ์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงอธิติยา  คำนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายอนุพงศ์  การีกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงอภิชญา  คนขยัน
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงอภิญญา  นันคำ
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
364
เด็กชายอภิวัฒน์  ยศม้าว
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงอรวรรณ  กัดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงอรวรรยา  คนหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงอรอนงค์  บุญธรรมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงอริสา  กลิ่นหอม
ป.3
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงอริสา  จินดานิล
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอรุณกมล  ไขโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
371
เด็กชายอลงกรณ์  บรรเทาทุกข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอลิชลา  ใจมอย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงอัจจิมา  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอารียา  จานแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอินทิราภรณ์  พรมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอิสราพร  กอแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
วิทย์ประถม
377
เด็กชายเอกพล  พุดพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
378
เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
379
เด็กหญิงกนกพร  ไชยนาน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงกนกวรรณ  ซาธรรม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงกวินทิพย์  มะณี
ม.2
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงกานต์ทิตา  กำแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
383
นายกิตติศักดิ์  ทองเจียว
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงกุญธิดา  จันผา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายคมกริช  สำแดงชัย
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
386
นายจตุพงษ์  สุรินพา
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
387
นางสาวจริยา  ช่างคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
388
นายจักรกฤษณ์  แก้วสิงห์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
389
นางสาวจิรภา  สายคำพล
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วิริยะ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงจุฑามาศ  คงระวี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ระวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
393
เด็กชายชนาวีร์  ศรีจูม
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายเชิดศักดิ์  บุศดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
395
นางสาวฐิติกาล  จำปาบาล
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
396
เด็กหญิงณัฐตยา  ผลจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวณัฐธิญา  รอดศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
398
นางสาวณัฐธิตา  รอดศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
399
เด็กหญิงดัชณี  ดีวะลา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
400
เด็กชายทินกร  จำปามี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
401
นายธนโชติ  ยี่จอหอ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
402
เด็กหญิงธารวิมล  สืบวงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
403
นางสาวธิดารัตน์  สังคะโห
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
404
เด็กชายธีรพัฒน์  อินทะสาร
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
405
เด็กหญิงนฤมล  ตาลพรศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
406
นางสาวนันทลักษณ์  แพงโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
407
นางสาวนิรมน  จันทะบุตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงนุชรินทร์  ปัญญาทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
409
นางสาวปนัดดา  เชื้อวังคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
410
เด็กหญิงปนัดดา  ผาตรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
411
เด็กหญิงประนิดา  สะตะ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
412
นางสาวปรัชญาภรณ์  ดอนเสนา
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงปัทมวรรณ  โพธิ์จันทา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (สาย 1)
บึงกาฬ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
414
เด็กหญิงปาริชาติ  กระทุ่มนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงปิยะนุช  ติดทอง
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงพัชจรินทร์  จินดานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
417
เด็กหญิงเพ็ญนภา  โดนโยธา
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
418
เด็กหญิงเพ็ญนภา  แพงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
419
นางสาวเฟื่องฟ้า  รังโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงภาวิณี  มูลมะณี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายภูชิชย์  ภูบุญอบ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
422
เด็กชายภูมินทร์  สุวรรณบุตร
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
423
นายมงคล  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
424
เด็กหญิงยลธิดา  จุลนาง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
425
เด็กชายลิขิต  ชำนาญเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
426
เด็กชายวริศ  กลิ่นหอม
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงวันวิสาข์  รังโคตร
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
428
นางสาววิภารัตน์  ศรีละครเลิศ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
429
นายศรันย์  สาภา
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
430
เด็กหญิงศศิปรียา  ทองขาว
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงศศิวิมล  สิมมะลี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  น้อยเนาลา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงศุภวรรณ  กัณชาติ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
434
นายสงกาญจน์  ลาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายสมภพ  ระวิชัย
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
436
นายสาธิต  คามไชยศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตหน
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กหญิงอนงค์นุช  ฤทธิศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
คณิต ม.ต้น
439
เด็กชายอนุชา  โซ่เงิน
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสวาง
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงอสมาภรณ์  อาดี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
441
นางสาวอาณุ  เมฆไทยสงค์
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
คณิต ม.ต้น
442
นายอาทิตย์  บัวเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านบัวโคก
คณิต ม.ต้น